Mariya Gabriel
Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabriel. PHOTO: © European Union.

Výskum a inovácie majú zásadný význam pre úspech zelenej a digitálnej transformácie

Komisia uverejnila svoju najnovšiu správu o výsledkoch EÚ v oblasti vedy, výskumu a inovácií, v ktorej analyzuje, aké úspechy Európa dosahuje v globálnom kontexte. Dokument vyzdvihuje potrebu výskumu a inovácií v záujme podpory udržateľného a inkluzívneho rastu podnikov, regiónov a krajín, a pripomína, aby sa v úsilí o posilnenie inovačných systémov, najmä v menej rozvinutých regiónoch, na nikoho nezabúdalo. Zároveň zdôrazňuje, aké dôležité je zabezpečiť to, aby mali Európania vzhľadom na prebiehajúcu technologickú revolúciu správne zručnosti, a akú významnú úlohu zohráva politika výskumu a vývoja z hľadiska zvýšenia produktivity podnikov, a teda aj vytvárania udržateľných pracovných miest a hodnôt. V tohtoročnom vydaní správy, ktorá vychádza každý druhý rok, sa konkrétne uvádza 11 politických odporúčaní na podporu našich občanov, planéty a prosperity.

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová vyhlásila: „Výskum a inovácia sú jadrom reakcie na bezprecedentnú krízu, ktorej čelíme, a môžu značne prispieť k oživeniu hospodárstva. Zo správy o výsledkoch v oblasti vedy, výskumu a inovácií za rok 2020 vyplýva, že výskum a inovácie majú zásadný význam pre úspech zelenej a digitálnej transformácie, ktorou Európa musí prejsť. Pri tejto transformácii zohrávajú kľúčovú úlohu Horizont 2020 a budúci Horizont Európa.“

EÚ sa radí medzi lídrov vo vedeckej činnosti a excelentnosti na svete. Publikuje sa v nej napríklad 25 % najcitovanejších vedeckých štúdií na tému klímy a 27 % na tému biohospodárstva. EÚ vedie, aj pokiaľ ide o patentové prihlášky v týchto dvoch doménach: v klimatológii je to 24 % a v biohospodárstve 25 %. Treba však vynaložiť väčšie úsilie, aby sa výsledky výskumu premenili na trvalo obchodovateľné riešenia a aby sme dokázali vybudovať silný európsky výskumný priestor a zefektívniť verejné výskumné systémy. A keďže výskum a inovácie sa s postupom digitalizácie menia, v správnom súbore politík by sa mali podporovať špičkové technológie a digitálne zručnosti výskumníkov, ako aj propagácia otvorenej vedy a zaistenie dostatočných investícií do kvalitnej dátovej infraštruktúry. Budúci rámcový program EÚ pre výskum a inováciu Horizont Európa bude vďaka prístupu zameranému na úlohy a európskym partnerstvám kľúčovým prvkom pri zintenzívňovaní a riadení úsilia v oblasti výskumu a inovácií.

Viac..  Komisia predkladá nové iniciatívy pre digitálne infraštruktúry budúcnosti

Správa o výsledkoch v oblasti vedy, výskumu a inovácií sa opiera o excelentnosť a vrcholové úspechy EÚ v oblasti vedeckého výskumu a inovácií a uvádza 11 politických odporúčaní zoskupených do troch hlavných pilierov:

  • výskum a inovácie pre bezpečný a spravodlivý priestor pre ľudstvo,
  • výskum a inovácie pre svetové prvenstvo,
  • výskum a inovácie pre hospodársky a spoločenský vplyv.

Spoločne dláždia cestu pre výskum a inovácie, ktoré napĺňajú ciele udržateľného rozvoja a začleňujú ich do politík a iniciatív EÚ prispievajúcich k spravodlivej, klimaticky neutrálnej a digitálnej Európe a zároveň podporujúcich konkurencieschopnosť európskych podnikov a regiónov.

Súvislosti

Správa o výsledkoch EÚ v oblasti vedy, výskumu a inovácií analyzuje dynamiku výskumu a inovácií, ako aj úspechy Európy v oblasti vedy a inovácií a ich hybné sily. Spája makroekonomickú analýzu založenú na ukazovateľoch s hĺbkovým analytickým výskumom a prihovára sa tak výskumníkom a inovátorom, ako aj tvorcom a analytikom hospodárskych a finančných politík. Ide o tretie vydanie publikácie, ktorú každé dva roky uverejňuje Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre výskum a inováciu. 

O dac

Odporúčame pozrieť

Donald Tusk

K EÚ a transatlantickej spolupráci neexistuje alternatíva, uviedol Tusk v Paríži

K Európskej únii, transatlantickej spolupráci a NATO neexistuje alternatíva. Uviedol to poľský premiér Donald Tusk …

Consent choices