Vybor EP
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Slovenskí europoslanci zasadnú v štyroch z piatich nových parlamentných výborov

Mená poslancov, ktorí zasadnú v troch osobitných výboroch, jednom vyšetrovacom výbore a jednom stálom podvýbore boli oznámené v piatok. Novovytvorené výbory sa prvýkrát zídu v septembri.

Riadni členovia nových výborov boli vybratí jednotlivými poslaneckými klubmi, ktoré oznámili ich mená predsedovi Európskeho parlamentu. Každému klubu bol vo výboroch pridelený počet miest, ktorý zodpovedá jeho zastúpeniu v pléne celého EP. Zoznam všetkých poslancov, ktorí ako riadni členovia zasadnú v novovytvorených výboroch, je k dispozícii tu.

Zastúpenie poslancov zo Slovenska v nových výboroch

Každý z novozriadených osobitných výborov pozostáva z tridsiatich troch riadnych členov, nový vyšetrovací výbor má tridsať riadnych členov, podvýbor pozostáva rovnako z tridsiatich riadnych členov. V štyroch z piatich novovytvorených výborov zasadnú aj poslanci zo Slovenska:

Vyšetrovací výbor pre ochranu zvierat počas prepravy (ANIT)

  • Michal WIEZIK (EPP, SK)
  • Martin HOJSÍK (RE, SK)

Osobitný výbor pre umelú inteligenciu v digitálnom veku (AIDA)

  • Miroslav RADAČOVSKÝ (NI, SK)

Osobitný výbor pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v Európskej únii vrátane dezinformácií (INGE)

  • Vladimír BILČÍK (EPP, SK)

Podvýbor pre daňové otázky (FISC)

  • Eugen JURZYCA (ECR, SK)

Osobitný výbor pre boj proti rakovine (BECA) zostáva zatiaľ bez členov zo Slovenska.

Ďalší postup

Predsedovia a podpredsedovia jednotlivých výborov budú volení na ich ustanovujúcich schôdzach, ktoré by sa mali uskutočniť v priebehu septembra.

Súvislosti

Európsky parlament na svojom júnovom plenárnom zasadnutí rozhodol o zriadení troch osobitných výborov – pre umelú inteligenciu, pre boj proti rakovine a pre zahraničné zasahovanie do demokratických procesov v EÚ a dezinformácie. Parlament tiež zriadil vyšetrovací výbor pre ochranu zvierat počas prepravy a stály podvýbor pre daňové otázky.

Viac..  Martin Hojsík: Som nesmierne rád, že sme prijali celoeurópsku legislatívu chrániacu všetky ženy

Funkčné obdobie osobitných výborov nemôže presiahnuť 12 mesiacov, pokiaľ ho Parlament pred jeho uplynutím nepredĺži (čl. 207 Rokovacieho poriadku EP). Funkčné obdobie vyšetrovacieho výboru je tiež 12 mesiacov a môže byť dvakrát predĺžené – vždy o ďalšie tri mesiace (čl. 208 Rokovacieho poriadku EP). Podvýbory nemajú jednoznačne obmedzené funkčné obdobie (čl. 212 Rokovacieho poriadku EP). Osobitné ani vyšetrovacie výbory nemajú právomoc hlasovať o legislatívnych textoch.

Podvýbory sa môžu zriadiť v momente ustanovenia ich materského výboru alebo na žiadosť už ustanoveného stáleho výboru – v záujme jeho činnosti a na základe predchádzajúceho súhlasu Konferencie predsedov (predseda EP a lídri poslaneckých klubov). Pôsobnosť podvýboru musí byť jasne definovaná.

Vyšetrovacie výbory sa zriaďujú za účelom vyšetrenia prípadov údajného porušenia predpisov Európskej únie alebo nesprávneho úradného postupu pri vykonávaní práva Únie, ktorého sa mal dopustiť orgán alebo inštitúcia EÚ, orgán verejnej správy členského štátu alebo osoby splnomocnené právom Únie na jeho vykonávanie.

O dac

Odporúčame pozrieť

Michal Wiezik: Aktuálna situácia na Čiernom Balogu veľmi dobre ukazuje, čo môže so sebou priniesť masívna ťažba dreva. VIDEO

Aktuálna situácia na Čiernom Balogu veľmi dobre ukazuje, čo môže so sebou priniesť masívna ťažba …

Consent choices