Schinas, Kyriakides
Podpredseda Komisie Margaritis Schinas a komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakides. PHOTO: © European Union.

EÚ posilňuje pripravenosť na ďalšie šírenie nákazy koronavírusom

Komisia predstavila okamžité krátkodobé opatrenia na posilnenie pripravenosti EÚ na šírenie nákazy COVID-19. Komisia od začiatku koordinovala výmenu informácií a odporúčaní o cezhraničnej činnosti a opatreniach v oblasti zdravia. Ak máme zvládnuť šírenie vírusu a vyhnúť sa novým všeobecným zákazom vychádzania, Komisia aj členské štáty musia dbať na neustály dohľad a rýchlu reakciu.

Oznámenie sa zameriava na všetky opatrenia potrebné na zlepšenie pripravenosti vrátane testovania a sledovania kontaktov, lepšieho zdravotného dohľadu a rozšíreného prístupu k zdravotníckym protiopatreniam, ako sú osobné ochranné prostriedky, lieky a zdravotnícke pomôcky. Sem patria aj činnosti zamerané na pohotovostné kapacity v oblasti zdravotnej starostlivosti, osobné hygienické návyky, podporu menšín a zraniteľných osôb, ako aj na zníženie zaťaženia spojeného so sezónnou chrípkou.

V oznámení sa uvádza niekoľko prioritných opatrení pre vnútroštátne orgány, Komisiu a agentúry EÚ:

  • rozsiahlejšie testovanie, sledovanie kontaktov a dohľad zo strany orgánov verejného zdravotníctva s cieľom mapovať klastre a obmedziť šírenie nákazy z ohnísk. Okrem oznámenia Komisia prijala vykonávacie rozhodnutie na podporu interoperability mobilných sledovacích a varovných aplikácií aj naprieč hranicami členských štátov EÚ,
  • plynulé zásobovanie osobnými ochrannými prostriedkami, liekmi a zdravotníckymi pomôckami prostredníctvom mechanizmov, ako sú spoločné obstarávania v núdzových situáciách a strategické zásoby EÚ,
  • rýchly prístup k verejným zdravotníckym pohotovostným kapacitám, ale bez toho, aby sa zanedbávali iné oblasti zdravotnej starostlivosti, a to aj vďaka finančnej podpore na prepravu zdravotníckeho personálu a pacientov medzi členskými štátmi a koordinácii nasadzovania tímov a vybavenia urgentnej zdravotnej starostlivosti do žiadajúcich krajín prostredníctvom mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany,
  • cielené a lokalizované nefarmakologické opatrenia zamerané na osobné hygienické návyky podložené výskumom a dôkazmi, ako aj včasná výmena informácií o účinnosti opätovne zavedených opatrení,
  • podpora zraniteľných skupín, ako sú starší ľudia, pacienti s chronickými ochoreniami a osoby na okraji spoločnosti prostredníctvom výmeny najlepších postupov testovania, starostlivosti a liečby, a to aj v oblasti duševného zdravia a psychosociálnej podpory,
  • zníženie zaťaženia sezónnou chrípkou, aby sa zabránilo ďalšiemu tlaku na už aj tak napäté systémy zdravotnej starostlivosti, a to zvýšeným zaočkovanosti a inými prostriedkami, ako sú napríklad dodatočné vnútroštátne obstarávania očkovacích látok proti chrípke.

Vyjadrenia členov kolégia:

Podpredseda Komisie Margaritis Schinas zodpovedný za podporu európskeho spôsobu života povedal: „V súčasnosti už tento vírus poznáme lepšie, ale musíme byť aj naďalej ostražití a konať preventívne. Cieľom dnes predloženého súboru opatrení je bojovať proti vypuknutiu ďalších možných ohnísk nákazy COVID-19. Na základe skúseností z uplynulých mesiacov máme v úmysle vyhnúť sa improvizácii, posilniť našu pripravenosť na všetkých frontoch, chrániť jednotný trh a jeho hlavné slobody a vydláždiť cestu k hospodárskej a sociálnej obnove v celej EÚ.“

Komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová dodala: „Od tých najhorších momentov pandémie COVID-19 sme značne pokročili, ale vírus je stále aktívny. Ak chceme zabrániť všeobecnému šíreniu nákazy, musíme dbať na obozretnosť, pripravenosť a koordináciu. Dnes vyzývame na dôrazné a jednotné kroky v záujme ochrany našich občanov. My v tom členské štáty budeme podporovať, lebo musíme zabezpečiť, aby sme boli plne pripravení. Teraz nesmieme poľaviť.“

Súvislosti

Viac..  Ivan Štefanec: Taiwan je strategickým spojencom západného sveta

Pandémia COVID-19 vytvára nevídaný tlak v celej EÚ a vôbec na celom svete. Mnohé krajiny museli čeliť rozsiahlemu komunitnému prenosu nákazy. EÚ a jej členské štáty zaviedli opatrenia na zmiernenie sociálnych a hospodárskych vplyvov, ako je zachovanie fungovania vnútorného trhu, podpora odvetvia dopravy a cestovného ruchu, ochrana zamestnanosti či poskytovanie služieb zdravotnej starostlivosti zraniteľným skupinám. Komisia takisto vydala odporúčania o cestovných a hraničných opatreniach, ktoré sú potrebné na ochranu zdravia našich občanov a zároveň zachovanie vnútorného trhu.

Členské štáty svoje reakcie čoraz viac koordinujú, čo je absolútne nevyhnutné, ak má epidemiologická situácia zostať v celej EÚ udržateľná. Opatrenia v oblasti verejného zdravia, ktoré prijali jednotlivé krajiny, pomohli znížiť počet nových infekcií na úroveň, ktorú zdravotné systémy dokázali zvládnuť. Tak bolo možné postupne zrušiť rôzne obmedzenia a znova naštartovať väčšinu činností, opierajúc sa pritom o európsky plán na zrušenie opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu.

Boj proti vírusu sa však nekončí na hraniciach EÚ. Komisia bude naďalej koordinovať svoju činnosť s ostatnými globálnymi aktérmi vrátane Organizácie Spojených národov a Svetovej zdravotníckej organizácie s cieľom zabezpečiť potrebnú medzinárodnú reakciu na túto globálnu hrozbu pre zdravie vrátane spravodlivého prístupu k vakcíne proti ochoreniu COVID-19.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices