Leyen
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen. PHOTO: © European Union.

Obchodná dohoda medzi EÚ a Vietnamom nadobúda platnosť

Vývoz z EÚ do Vietnamu bude podliehať nižšiemu clu. Ide o bezprostredný účinok nadobudnutia platnosti obchodnej dohody medzi EÚ a Vietnamom, ktorá v konečnom dôsledku zruší clá pri 99 % všetkého tovaru, s ktorým obe strany navzájom obchodujú. Podnikanie vo Vietname sa pre európske spoločnosti takisto zjednoduší: teraz budú môcť investovať a uchádzať sa o verejné zákazky, pričom budú mať rovnaké šance ako ich miestni konkurenti. Na základe novej dohody idú hospodárske výhody ruka v ruke so zárukami dodržiavania pracovných práv, ochrany životného prostredia a Parížskej dohody o klíme prostredníctvom silných, právne záväzných a vynútiteľných ustanovení o udržateľnom rozvoji.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla: „Európske hospodárstvo potrebuje teraz po kríze spôsobenej koronavírusom každú príležitosť na obnovenie svojej sily. Obchodné dohody, ako dohoda s Vietnamom, ktorá práve nadobúda účinnosť, ponúkajú našim spoločnostiam možnosť vstúpiť na nové rozvíjajúce sa trhy a vytvárať pracovné miesta pre Európanov. Som pevne presvedčená, že táto dohoda takisto umožní obyvateľom Vietnamu zvýšiť prosperitu ich hospodárstva a stať sa svedkami pozitívnej zmeny a posilnenia práv pracovníkov a občanov v ich domovskej krajine.“

Komisár pre obchod Phil Hogan v tejto súvislosti dodal: „Vietnam je v súčasnosti súčasťou klubu 77 krajín, ktoré obchodujú s EÚ na základe dvojstranne dohodnutých preferenčných podmienok. Dohoda posilňuje hospodárske väzby EÚ s dynamickým regiónom juhovýchodnej Ázie a má významný hospodársky potenciál, ktorý prispeje k obnove po kríze spôsobenej koronavírusom. Je takisto dôkazom toho, že obchodná politika môže mať pozitívny dosah. Vďaka našim obchodným rokovaniam Vietnam už vyvinul veľa úsilia na zlepšenie situácie v oblasti pracovných práv a verím, že bude pokračovať v realizácii najnutnejších reforiem.“

Dohoda medzi EÚ a Vietnamom je najkomplexnejšou obchodnou dohodou, ktorú EÚ uzavrela s rozvojovou krajinou. Dohoda v plnej miere zohľadňuje potreby Vietnamu v oblasti rozvoja, a to tým, že Vietnamu poskytuje dlhšie, až 10-ročné obdobie na odstránenie ciel na dovoz z EÚ. Mnohé významné vývozné položky EÚ, ako sú lieky, chemikálie alebo stroje, sa však budú dovážať bez cla už od nadobudnutia platnosti dohody. Na agropotravinové výrobky, ako je hovädzie mäso alebo olivový olej, sa clo prestane uplatňovať o tri roky a na mliečne výrobky, ovocie a zeleninu o maximálne päť rokov. Komplexné ustanovenia o spolupráci v sanitárnej a fytosanitárnej oblasti zlepšia prístup na trh pre podniky z EÚ, a to prostredníctvom transparentnejších a rýchlejších postupov. Dohoda obsahuje aj osobitné ustanovenia na odstránenie regulačných prekážok vývozu automobilov z EÚ a poskytuje 169 tradičným európskym potravinám a nápojom (napr. syr Roquefort, portské víno a vína z oblasti Jerez, alkoholický nápoj Irish Cream alebo šunka Prosciutto di Parma), ktoré majú uznané zemepisné označenia, ochranu pred napodobňovaním.

Obchodná dohoda zároveň vyjadruje pevné odhodlanie oboch strán, pokiaľ ide o ochranu životného prostredia a sociálne práva. Stanovuje vysoké normy v oblasti práce, ochrany životného prostredia a spotrebiteľov a zabezpečuje, aby v snahe o podporu obchodu alebo prilákanie investícií nedochádzalo k „agresívnemu“ konkurenčnému boju.

Viac..  BMW žiada od EK, aby pre v Číne vyrábané elektrické Mini platili nižšie clá

V dohode sa obidve strany zaviazali, že budú ratifikovať a uplatňovať osem základných dohovorov Medzinárodnej organizácie práce (MOP) a že budú rešpektovať, podporovať a účinne vykonávať zásady MOP týkajúce sa základných práv pri práci, že budú vykonávať Parížsku dohodu, ako aj iné medzinárodné dohody v oblasti životného prostredia, a konať v prospech ochrany a udržateľného riadenia voľne žijúcich živočíchov a rastlín, biodiverzity, lesného hospodárstva a rybolovu, a že zapoja občiansku spoločnosť, aby sledovala plnenie týchto záväzkov oboma stranami. Vietnam už dosiahol pokrok v plnení týchto záväzkov tým, že v júni 2019 ratifikoval Dohovor MOP č. 98 o kolektívnom vyjednávaní a v júni 2020 Dohovor MOP č. 105 o nútenej práci. V novembri 2019 prijal aj revidovaný zákonník práce a potvrdil, že zostávajúci základný dohovor MOP o nútenej práci ratifikuje do roku 2023.

Obchodná dohoda je aj inštitucionálne a právne prepojená s Dohodou o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Vietnamom, čo v prípade vážneho porušenia ľudských práv umožňuje prijať primerané opatrenia.

Nadobudnutiu platnosti obchodnej dohody predchádzalo jej schválenie členskými štátmi EÚ v Rade a jej podpísanie v júni 2019 a schválenie Európskym parlamentom vo februári 2020.

Súvislosti

Vietnam je po Singapure druhým najväčším obchodným partnerom EÚ v Združení národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) – v roku 2019 dosiahla hodnota obchodu s tovarom úroveň 45,5 mld. EUR a v roku 2018 dosiahla hodnota obchodu so službami približne 4 mld. EUR.

EÚ vyváža do Vietnamu najmä technologicky vyspelé výrobky vrátane elektrických strojov a zariadení, lietadiel, vozidiel a farmaceutických výrobkov. Hlavnými vývoznými artiklami Vietnamu do EÚ sú elektronické výrobky, obuv, textil a odevy, ďalej káva, ryža, morské plody a nábytok.

EÚ je jedným z najväčších zahraničných investorov vo Vietname s celkovým objemom priamych zahraničných investícií vo výške 7,4 mld. EUR (2018). Väčšina investícií EÚ smeruje do priemyselného spracovania a výroby.

Dohoda s Vietnamom je po nedávnej dohode so Singapurom druhou obchodnou dohodou, ktorú EÚ uzatvorila s členským štátom združenia ASEAN. Predstavuje dôležitý míľnik vo vzťahoch EÚ s Áziou a dopĺňa už existujúce dohody s Japonskom a Kórejskou republikou.

O dac

Odporúčame pozrieť

ocean, plasty

Komisia investovala 126,9 milióna eur do 26 nových projektov na ochranu a obnovu zdravia oceánov a vody do roku 2030

Komisia dnes oznámila investíciu vo výške 126,9 milióna eur do 26 nových projektov, ktoré prispievajú …

Consent choices