pole, horuco
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európska zelená dohoda: Komisia pripravuje iniciatívy na podporu ekologického poľnohospodárstva

Európska komisia začala verejnú konzultáciu o svojom budúcom akčnom pláne pre ekologické poľnohospodárstvo. Toto odvetvie bude zohrávať dôležitú úlohu pri dosahovaní ambícií európskej zelenej dohody a cieľov stanovených v stratégii „z farmy na stôl“ a stratégii biodiverzity.

Prioritou Komisie je zabezpečiť, aby odvetvie ekologického poľnohospodárstva malo zavedené správne nástroje, ako aj dobre fungujúci a konsenzuálny právny rámec, ktorý je kľúčom k dosiahnutiu cieľa 25 % poľnohospodárskej pôdy určenej na ekologické poľnohospodárstvo. Nové nariadenie o ekologickej poľnohospodárskej výrobe síce poskytuje pevný základ, ale rovnako odolné musia byť aj sekundárne právne predpisy, ktoré sa ešte len majú prijať. Komisia preto na žiadosť členských štátov, Európskeho parlamentu, tretích krajín a iných zainteresovaných strán zároveň navrhla odložiť nadobudnutie účinnosti nových právnych predpisov o ekologickej poľnohospodárskej výrobe o rok, teda namiesto 1. januára 2021 na 1. januára 2022.

Komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Janusz Wojciechowski v tejto súvislosti uviedol: „V stratégii ,z farmy na stôl‘ a stratégii biodiverzity sa vytyčujú ambiciózne ciele, aby odvetvie poľnohospodárstva bolo pripravené na zelenú dohodu. Ekologické poľnohospodárstvo bude kľúčovým spojencom pri prechode smerom k udržateľnejšiemu potravinovému systému a lepšej ochrane našej biodiverzity. Komisia bude podporovať toto odvetvie pri dosahovaní cieľa 25 % poľnohospodárskej pôdy v ekologickom poľnohospodárstve do roku 2030 pomocou vhodného politického a právneho rámca.“

Budúci akčný plán pre ekologické poľnohospodárstvo, ktorý sa má prijať začiatkom roka 2021, bude dôležitým nástrojom sprevádzajúcim budúci rast tohto odvetvia. Stratégia „z farmy na stôl“ a stratégia biodiverzity z dielne Komisie zahŕňajú cieľ, aby sa do roku 2030 až 25 % poľnohospodárskej pôdy obhospodarovalo v rámci ekologického poľnohospodárstva. V záujme tejto ambície Európska komisia zavádza a využíva kľúčové nástroje:

  • akčný plán pre ekologické poľnohospodárstvo, ktorý bude nápomocný pri podpore tohto odvetvia, a to tak na úrovni dopytu, ako aj ponuky. Bude rozdelený do troch kľúčových oblastí: stimulovanie dopytu po produktoch ekologickej poľnohospodárskej výroby pri súčasnom zachovaní dôvery spotrebiteľov; podpora rozširovania plochy, na ktorej sa uplatňuje ekologické poľnohospodárstvo v EÚ; posilnenie úlohy ekologickej výroby v boji proti zmene klímy a strate biodiverzity vrátane udržateľného riadenia zdrojov. Cieľom dnes otvorenej verejnej konzultácie je získať spätnú väzbu k návrhu plánu od občanov, vnútroštátnych orgánov a príslušných zainteresovaných strán. Dotazník bude prístupný online 12 týždňov, teda do 27. novembra,
  • nové právne predpisy o ekologickej poľnohospodárskej výrobe, ktoré budú odrážať meniaci sa charakter tohto rýchlo rastúceho odvetvia. Cieľom nových pravidiel je zaručiť poľnohospodárom spravodlivú hospodársku súťaž a zároveň predchádzať podvodom a zachovať dôveru spotrebiteľov. V záujme hladkého prechodu medzi súčasnými a budúcimi právnymi predpismi a toho, aby priemysel a členské štáty boli plne pripravené vykonávať nové pravidlá, navrhla Komisia odložiť nadobudnutie účinnosti o jeden rok. O odklad pôvodne požiadali členské štáty, Európsky parlament, tretie krajiny a ďalšie zainteresované strany z dôvodu zložitosti a významu pripravovaných sekundárnych právnych predpisov. V dôsledku krízy spôsobenej koronavírusom sa práca na nich spomalila. Odklad poskytne dostatočný čas na potrebné rozsiahle konzultácie a legislatívnu kontrolu,
  • politika EÚ na podporu agropotravinárstva, ktorá podporuje európsky poľnohospodársky sektor tým, že propaguje jeho kvalitu na vnútornom trhu a v tretích krajinách. Komisia plánuje na ekologické poľnohospodárstvo v rámci propagačnej politiky vyčleniť na rok 2021 osobitný rozpočet vo výške 40 miliónov eur. Z tohto rozpočtu sa budú spolufinancovať propagačné akcie a informačné kampane o odvetví ekologickej poľnohospodárskej výroby EÚ. Ich cieľom bude zvyšovať povedomie o jeho kvalitách a dôraz na stimuláciu dopytu.
Viac..  Vinárska politika EÚ nedosahuje environmentálne a kompetitívne ciele

Okrem týchto kľúčových nástrojov ďalší rozvoj ekologického poľnohospodárstva v EÚ bude naďalej podporovať aj súčasná a budúca spoločná poľnohospodárska politika. Napríklad opatrenia v rámci programov rozvoja vidieka ponúkajú podporu poľnohospodárom, ktorí chcú prejsť na ekologické poľnohospodárstvo, prípadne zachovať tento typ poľnohospodárstva.

Súvislosti

Ekologické poľnohospodárstvo sa zameriava na výrobu potravín s použitím prírodných látok a procesov, čo vedie k poľnohospodárskej metóde s obmedzeným vplyvom na životné prostredie. Podporuje využívanie obnoviteľných zdrojov pochádzajúcich z poľnohospodárskych podnikov, zlepšenie biologických cyklov v rámci poľnohospodárskeho systému, ochranu biodiverzity, zachovanie regionálnej ekologickej rovnováhy, udržiavanie a zvýšenie úrodnosti pôdy či zodpovedné využívanie vody a náležitú starostlivosť o vodu. Pravidlá ekologického poľnohospodárstva okrem toho zvyšujú štandard životných podmienok zvierat a od poľnohospodárov vyžadujú dodržiavanie špecifických behaviorálnych potrieb zvierat.

Komisia 20. mája 2020 prijala stratégiu „z farmy na stôl“ a stratégiu biodiverzity. V súlade s európskou zelenou dohodou sú v nich navrhnuté ambiciózne opatrenia a záväzky EÚ, ktorých cieľom je zastaviť stratu biodiverzity v Európe a v celom svete a pretransformovať naše potravinové systémy na globálny etalón konkurencieschopnej udržateľnosti, ochrany ľudského zdravia, ako aj zdravia celej planéty a živobytia pre všetkých, ktorí sú zapojení do potravinového hodnotového reťazca.

O mam

Odporúčame pozrieť

dovoz, vyvoz

Správa EK naznačuje nárast dovozu aj vývozu agropotravinárskych výrobkov

Agropotravinársky obchod v EÚ sa po spomalení v apríli v máji vrátil späť k nárastu …

Consent choices