romovia
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Ministerstvo vnútra cez dva projekty zmierňuje následky pandémie v marginalizovaných rómskych komunitách

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje schválilo dva národné projekty (NP) zamerané na prevenciu pred, ale aj na riešenie následkov a zmiernenie dopadov ochorenia COVID-19 v marginalizovaných rómskych komunitách (MRK). Prostredníctvom projektov budú financované oblasť predprimárneho vzdelávania detí z MRK a oblasť podpory činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácii počas pandémie v obciach s MRK. Prijímateľom oboch národných projektov je Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, ktorý bude oba NP realizovať.

Prvý národný projekt s názvom „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II.“ s alokáciou viac ako 17,6 mil. EUR je zameraný na výchovu a vzdelávanie v materských školách, pričom sa sústreďuje na sociálnu inklúziu v jej širšom kontexte. Pracuje s rómskymi rodinami a deťmi okrem prostredia materskej školy aj v ich prirodzenom domácom prostredí, kooperuje s terénnou sociálnou prácou a komunitným centrom pri riešení problémov rómskych rodín s cieľom zabezpečovať základné potreby rodiny, prevenciu vylúčenosti a zmierňovaní dopadov prerušenia vyučovania na školách v čase koronakrízy ako aj po nej.

Druhý národný projekt s názvom „Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK)“ s alokáciou viac ako 5,6 mil. EUR je zameraný na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou MRK prostredníctvom:

  • zlepšenia prístupu k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu, vrátane preventívnej zdravotnej starostlivosti a zdravotníckej osvety v súvislosti s ochodením COVID-19,
  • monitorovania stavu rizika, možnosti nákazy a vývinu ochorenia COVID-19 priamo v dotknutých komunitách MRK,
  •    cieleného pôsobenia v sociálnej intervencii voči obyvateľom a príslušníkom MRK v dotknutých oblastiach aj materiálnou, potravinovou, hygienickou, technickou a komunikačnou podporou.
Viac..  P. Szijjártó: Neuvážené rozhodnutia Bruselu znížili konkurencieschopnosť EÚ

Oba národné projekty majú potenciál výrazne pomôcť konkrétnym MRK pripraviť sa v prípade prepuknutia pandémie na náročné požiadavky ako aj následky pandémie spôsobenej ochorením Covid-19.

Poskytovateľom finančných prostriedkov je Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje. Oba NP budú financované zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu v rámci prioritnej osi č. 5 OP Ľudské zdroje.

Prijímateľom oboch národných projektov je Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity. Spôsob financovania NP je formou zálohových platieb alebo refundácie alebo kombináciou zálohových platieb a refundácie.

O mam

Odporúčame pozrieť

R. Raši: Krajiny EÚ chcú o jeden rok predĺžiť zúčtovanie starších eurofondov

Krajiny EÚ chcú o rok predĺžiť zúčtovacie obdobie pre vyplatené eurofondy z predošlého programového obdobia. …

Consent choices