Mairead McGuinness a Valdis Dombrovskis. PHOTO: © European Union 2020 - Source : EP

Zloženie Európskej komisie: Poslanci schválili zmeny v kolégiu komisárov

Parlament ešte v stredu schválil vymenovanie Mairead McGuinness za komisárku, potvrdil tiež zmenu portfólia výkonného podpredsedu Komisie Valdisa Dombrovskisa. Komisárkou pre finančné služby, finančnú stabilitu a úniu kapitálových trhov sa stane bývalá poslankyňa a podpredsedníčka Európskeho parlamentu Mairead McGuinness z Írska. Poslanci jej vymenovanie schválili pomerom hlasov 583 (za): 75 (proti): 37 (zdržalo sa hlasovania).

Za rezort obchodu bude odteraz zodpovedný výkonný podpredseda Komisie Valdis Dombrovskis z Lotyšska. Zmenu jeho portfólia zase schválilo plénum pomerom hlasov 515 (za): 110 (proti): 70 (zdržalo sa hlasovania). Uvedené zmeny na postoch komisárov si vyžiadalo odstúpenie komisára pre obchod Phila Hogana koncom augusta. Obaja kandidáti boli 2. októbra podrobení trojhodinovým verejným vypočutiam v Európskom parlamente, na základe ktorých poslanci posúdili ich spôsobilosť na výkon novej funkcie.

Hlasovanie v pléne bolo poslednou fázou schvaľovania zmien v Komisii zo strany Európskeho parlamentu. Tieto zmeny si vyžiadalo odstúpenie komisára pre obchod Phila Hogana na konci augusta. Hlasovaniu v pléne predchádzali vypočutia v príslušných parlamentných výboroch.

Výbor pre hospodárske a menové veci zorganizoval v piatok 2. októbra o deviatej ráno vypočutie s Mairead McGuinness (Írsko). Poslanci na základe neho posúdzovali, či je vhodná na výkon funkcie komisárky pre finančné služby, finančnú stabilitu a úniu kapitálových trhov.

McGuinness počas svojho vypočutia poslancom povedala, že finančný sektor by mal zohrávať úlohu pri budovaní udržateľnejšej, digitálnej a inkluzívnej Európy. Poslanci sa jej pýtali na to, ako plánuje skompletizovať úniu kapitálových trhov a bankovú úniu a ako si predstavuje ďalšie kroky v boji proti praniu špinavých peňazí, zabezpečenie spravodlivých daní, podporu šetrných klimaticky investícií a poskytovanie pôžičiek malým podnikom.

Valdis Dombrovskis (Lotyšsko) momentálne zastáva pozíciu výkonného podpredsedu Komisie. Prevziať by mal zodpovednosť za rezort medzinárodného obchodu. Na vypočutie bol pozvaný takisto v piatok o jednej popoludní. Jeho pohovor organizoval výbor pre medzinárodný obchod.

Poslancov zaujímalo, ako bude obchodná politika EÚ podporovať klimatické ciele EÚ a aké obchodné vzťahy chce EÚ budovať s Čínou, USA a Veľkou Britániou. Dombrovskis im povedal, že „Európa musí byť asertívnejšia,“ a ubezpečil ich, že voči všetkým obchodným partnerom, ktorí používajú nekalé praktiky, budú prijaté nové protiopatrenia. Mairead McGuinness pôsobila od roku 2004 ako poslankyňa Európskeho parlamentu. Od roku 2014 bola aj jednou z jeho podpredsedov. Valdis Dombrovskis, bývalý lotyšský premiér, je od roku 2014 podpredsedom Komisie.

Viac..  EK: dohoda o zabezpečení odolnosti a konkurencieschopnosti výroby čistých technológií v EÚ

Postup v Európskom parlamente

Pri výmene komisárov alebo zmene v ich rezortoch Európsky parlament pozýva jednotlivých kandidátov na vypočutia v príslušných parlamentných výboroch, na základe ktorých poslanci zhodnotia, či spĺňajú predpoklady na daný post. Postup je podobný ako pri volení Komisie na začiatku každého funkčného obdobia. Na základe vyhlásenia o finančných záujmoch výbor EP pre právne veci najskôr preskúma, či u kandidáta neexistuje konflikt záujmov. Vypočutie sa môže konať až po odobrení v právnom výbore.

Vypočutie potom organizujú výbory, ktoré sa zaoberajú portfóliom daného kandidáta. Pred samotným vypočutím musí uchádzač písomne odpovedať na niektoré otázky. Vypočutie trvá tri hodiny a je prenášané naživo. Po vypočutí pripraví príslušný výbor alebo výbory hodnotiaci list. Výsledky oboch vypočutí potom posúdi Konferencia predsedov výborov (predsedovia všetkých parlamentných výborov) a svoje závery odovzdá politickému vedeniu Parlamentu (Konferencia predsedov zložená zo šéfov politických skupín a predsedu EP). Konferencia predsedov má posledné slovo v konečnom hodnotení kandidátov a tiež rozhodne, či je možné vypočutie uzavrieť, alebo je potrebné zorganizovať dodatočný pohovor. Ak je všetko v poriadku, môže Parlament pristúpiť k hlasovaniu v pléne.

Z procedurálneho hľadiska má Parlament ohľadom jednotlivých vymenovaných členov Komisie poradnú úlohu. Má však právomoc schváliť alebo odvolať Komisiu ako celok. Predsedníčka Európskej komisie je dohodou medzi Parlamentom a Komisiou viazaná posúdiť stanovisko Parlamentu ohľadne jednotlivých kandidátov a zmien v zložení Komisie. O jednotlivých kandidátoch sa hlasuje tajne. Na schválenie je potrebná jednoduchá väčšina odovzdaných hlasov.

O mam

Odporúčame pozrieť

Európska komisia predstavila plán na zníženie skleníkových plynov

Európska komisia predstavila nový plán boja proti klimatickej zmene. Skleníkové plyny chce znížiť o 90% …

Consent choices