skola
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Vzdelávanie a odborná príprava: Zručnosti nevyhnutné pre vzdelávanie, prácu a život

Európska komisia uverejnila svoj každoročný Monitor vzdelávania a odbornej prípravy. Monitor analyzuje vývoj vzdelávania a odbornej prípravy v EÚ a jej členských štátoch. Tohtoročné vydanie Monitoru (2020) sa osobitne zameriava na výučbu a vzdelávanie v digitálnom veku. Kríza spôsobená koronavírusom podčiarkla význam digitálnych riešení pre výučbu a vzdelávanie a zvýraznila pretrvávajúce nedostatky v tejto oblasti. Správa bola predstavená počas dnešného Digitálneho programovacieho maratónu zameraného na vzdelávanie.

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová k tomu uviedla: „Som veľmi rada, že hlavnou témou tohtoročného Monitoru vzdelávania a odbornej prípravy – najvýznamnejšej správy Komisie o vzdelávaní v Európe – je digitálne vzdelávanie. Sme presvedčení, že v digitálnom vzdelávaní je potrebné uskutočniť zásadné zmeny, a sme odhodlaní zvyšovať digitálnu gramotnosť v Európe. Len nedávno navrhla Komisia balík iniciatív, okrem iného aj nový akčný plán digitálneho vzdelávania na roky 2021 – 2027, ktorým sa posilní príspevok vzdelávania a odbornej prípravy k zotaveniu EÚ z krízy spôsobenej koronavírusom a pomôže sa vybudovať zelená a digitálna Európa.“

Napriek investíciám, ktoré členské štáty v posledných rokoch do digitálnej infraštruktúry pre vzdelávanie a odbornú prípravu vynakladajú, pretrvávajú v tejto oblasti stále veľké rozdiely, a to tak medzi jednotlivými krajinami, ako aj v rámci nich. Navzdory všeobecne rozšírenému názoru, že dnešná mládež je „digitálnou generáciou“, výsledky prieskumu naznačujú, že mnohí mladí ľudia nemajú vyvinuté dostatočné digitálne zručnosti. Nedostatočné digitálne zručnosti malo viac než 15 % žiakov vo všetkých skúmaných krajinách. Zo zistení OECD okrem toho vyplýva, že učitelia nižšieho sekundárneho vzdelávania v krajinách EÚ absolvujú len veľmi zriedka odbornú prípravu o využívaní informačných a komunikačných technológií (IKT) pri výučbe. Učitelia sa okrem toho vyjadrili, že pociťujú naliehavú potrebu profesionálneho rozvoja v oblasti využívania digitálnych zručností pri výučbe.

Komisia vo svojom každoročnom hodnotení, v ktorom zisťuje, ako vzdelávacie systémy v Európskej únii riešia hlavné výzvy v oblasti vzdelávania, vyzdvihuje pokrok pri znižovaní miery predčasného ukončenia školskej dochádzky a zvyšovaní účasti vo všetkých odvetviach vzdelávania, od raného detstva až po terciárne vzdelávanie. Monitor však každopádne poukazuje na pretrvávajúce problémy pri snahe vybaviť všetkých mladých ľudí základnými zručnosťami. Približne pätina mladých ľudí vo veku 15 rokov preukazuje v čítaní, matematike a prírodných vedách úroveň schopností, ktorá nepostačuje na plné zapojenie sa do života spoločnosti. Vzhľadom na vplyv sociálno-ekonomického prostredia na výsledky žiakov v oblasti základných a digitálnych zručností je nevyhnutné riešiť znevýhodnenie vo vzdelávaní a v odbornej príprave a znižovať digitálnu priepasť medzi žiakmi.

Viac..  Ovocie, zelenina, mlieko do škôl: Europoslanci chcú viac peňazí a menej byrokracie

Podľa najnovších údajov monitora si členské štáty EÚ udržiavajú verejné výdavky na vzdelávanie na úrovni okolo 10 % celkových verejných výdavkov, čo je dôkazom ich presvedčenia, že náležité investície do vzdelávania prispievajú k hospodárskemu rastu a sociálnemu začleneniu.

Súvislosti

V Monitore vzdelávania a odbornej prípravy sa analyzujú hlavné výzvy, ktorým čelia európske vzdelávacie systémy, a predstavujú politiky, ktoré by im mohli pomôcť lepšie reagovať na potreby spoločnosti a trhu práce. Súčasťou správy je 27 podrobných správ o jednotlivých krajinách a ich vzájomné porovnávanie.

Vzdelávanie je aj naďalej jednou z priorít politického programu EÚ. Komisia prijala 30. septembra dve iniciatívy, ktorými sa posilní príspevok vzdelávania a odbornej prípravy k zotaveniu EÚ z krízy spôsobenej koronavírusom. Komisia predložila víziu európskeho vzdelávacieho priestoru, ktorý sa má vytvoriť do roku 2025, pričom navrhla nové iniciatívy, väčšie investície a intenzívnejšiu spoluprácu členských štátov, tak aby mohli bohatú ponuku EÚ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy využívať všetci Európania bez ohľadu na vekovú skupinu. Komisia prijala aj nový akčný plán digitálneho vzdelávania, v ktorom sa zohľadňujú poznatky získané z krízy spôsobenej koronavírusom, a navrhuje plán pre vysokovýkonný ekosystém digitálneho vzdelávania s posilnenými digitálnymi kompetenciami na digitálnu transformáciu.

O mam

Odporúčame pozrieť

skola

Európsky vzdelávací priestor – správa o pokroku

Komisia schválila správu o pokroku na ceste k vytvoreniu európskeho vzdelávacieho priestoru. V súčasnosti sa …

Consent choices