Európska komisia
Európska komisia, Brusel. PHOTO: redakcia/red.

Nový program pre spotrebiteľov: Európska komisia posilňuje ich postavenie

Európska komisia začala nový program pre spotrebiteľov s cieľom posilniť postavenie európskych spotrebiteľov, aby mohli zohrávať aktívnu úlohu pri zelenej a digitálnej transformácii. Program sa takisto zaoberá tým, ako zvýšiť ochranu a odolnosť spotrebiteľov počas a po pandémii COVID-19, ktorá so sebou priniesla významné výzvy ovplyvňujúce každodenný život spotrebiteľov. Konkrétnejšie, v programe sa predkladajú priority a hlavné opatrenia, ktoré sa majú prijať v nasledujúcich piatich rokoch spolu s členskými štátmi na európskej a vnútroštátnej úrovni. Pôjde okrem iného o nový právny návrh zameraný na poskytovanie lepších informácií spotrebiteľom o udržateľnosti, prispôsobenie existujúcich právnych predpisov digitálnej transformácii, ako aj o akčný plán pre spoluprácu s Čínou na zvýšenie bezpečnosti výrobkov predávaných online.

Podpredsedníčka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová uviedla: „Chceme posilniť postavenie spotrebiteľov, aby mohli zohrávať svoju úlohu pri zelenej a digitálnej transformácii. Zároveň musíme zabezpečiť, aby naše pravidlá na ochranu práv spotrebiteľov zostali v súlade s dnešnou rýchle sa vyvíjajúcou digitálnou realitou – najmä prostredníctvom dôrazného presadzovania a väčšej zodpovednosti online platforiem.“

Komisár pre spravodlivosť a spotrebiteľov Didier Reynders povedal: „Európski spotrebitelia sa nachádzajú v epicentre globálnej zmeny. Môžu k nej svojou činnosťou významne prispieť. Spotrebitelia musia mať možnosť prijímať udržateľné rozhodnutia a musia byť uistení, že ich práva sú chránené za každých okolností. Novým programom sa zavádzajú opatrenia, ktorými sa podporí spravodlivá digitálna a ekologická spoločnosť, pričom sa zohľadní skutočnosť, že správanie spotrebiteľov prekračuje hranice jednotlivých členských štátov.“

Práva spotrebiteľov počas krízy spôsobenej ochorením COVID-19

Či už ide o online podvody alebo zrušené cestovné služby, pandémia ochorenia COVID-19 zasiahla mnohé oblasti života spotrebiteľov. Komisia sa bude naďalej zaoberať spotrebiteľskými podvodmi v spolupráci so sieťou spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa a v dialógu s platformami a všetkými relevantnými aktérmi. Komisia bude okrem toho naďalej zabezpečovať ochranu cestujúcich a práv cestujúcich v EÚ v prípade zrušenej cesty. Komisia bude analyzovať dlhodobý vplyv ochorenia COVID-19 na spotrebiteľské návyky Európanov a táto analýza poslúži ako základ pre budúce politické iniciatívy.

Posilnenie postavenia spotrebiteľov a zabezpečenie ich lepšej ochrany

Nový program pre spotrebiteľov predstavuje víziu spotrebiteľskej politiky EÚ od roku 2020 do roku 2025 zameranej na päť kľúčových prioritných oblastí:

  1. Zelená transformácia – cieľom Komisie je zabezpečiť, aby boli udržateľné výrobky dostupné spotrebiteľom na trhu EÚ a aby spotrebitelia mali lepšie informácie a tým mohli robiť informované rozhodnutia. Na budúci rok Komisia predloží návrh s cieľom poskytnúť spotrebiteľom lepšie informácie o udržateľnosti výrobkov a bojovať proti praktikám, ako je napríklad environmentálne klamlivá reklama alebo predčasné zastaranie. Komisia bude takisto podporovať opravy a podporovať udržateľnejšie a „obehové“ výrobky. Zelená transformácia sa nemôže uskutočniť bez spoločností – Komisia je odhodlaná spolupracovať s hospodárskymi subjektmi s cieľom podnietiť ich záväzky v prospech udržateľnej spotreby nad rámec toho, čo sa vyžaduje v právnych predpisoch.
  2. Digitálna transformácia – digitálna transformácia radikálne mení život spotrebiteľov, ponúka nové príležitosti, avšak stavia ich aj pred výzvy. Cieľom Komisie je riešiť online obchodné praktiky, ktoré nerešpektujú právo spotrebiteľov na informovanú voľbu, zneužívajú ich zaujatosť alebo narúšajú ich rozhodovacie procesy, ako sú napríklad nekalé postupy (praktiky „dark patterns“) a skrytá reklama. Okrem toho sa pri stanovovaní pravidiel riadiacich digitálne hospodárstvo a požiadaviek na umelú inteligenciu musia náležite zohľadniť záujmy spotrebiteľov. S cieľom prispôsobiť súčasné pravidlá prebiehajúcej digitalizácii a väčšiemu počtu navzájom prepojených výrobkov Komisia preskúma aj smernicu týkajúcu sa bezpečnosti výrobkov. Keďže existuje potreba posilniť ochranu spotrebiteľa v súvislosti s digitalizáciou retailových finančných služieb, preskúmajú sa smernice o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o poskytovaní finančných služieb spotrebiteľom na diaľku.
  3. Účinné presadzovanie práv spotrebiteľov – zatiaľ čo za presadzovanie práv spotrebiteľov zodpovedajú členské štáty, Komisia má v tejto oblasti koordinačnú a podpornú úlohu. Komisia bude pomáhať členským štátom pri včasnom vykonávaní a presadzovaní spotrebiteľského práva, a to aj pomocou siete spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa. Komisia bude takisto podporovať vnútroštátne orgány, napríklad zavedením súboru inovačných elektronických nástrojov na posilnenie schopnosti vnútroštátnych orgánov bojovať proti nezákonným online obchodným praktikám a identifikovať nebezpečné výrobky.
  4. Osobitné potreby určitých skupín spotrebiteľov – niektoré skupiny spotrebiteľov môžu byť v určitých situáciách osobitne zraniteľné a vyžadujú si osobitné záruky, napríklad deti, staršie osoby alebo osoby so zdravotným postihnutím. Komisia preskúma požiadavky na normy v prípade výrobkov starostlivosti o deti. V súvislosti s osobami, ktoré sa nachádzajú v nepriaznivej finančnej situácii v dôsledku krízy spôsobenej ochorením COVID-19, Komisia zvýši poskytovanie finančných prostriedkov pre lepšie dlhové poradenské služby v členských štátoch. Komisia bude podporovať aj iniciatívy poskytujúce miestne poradenstvo o získavaní prístupu k informáciám – online aj offline.
  5. Medzinárodná spolupráca – v globalizovanom svete, v ktorom sa online nákupy uskutočňujú cezhranične, sa spolupráca s medzinárodnými partnermi stáva kľúčovým faktorom. Komisia v roku 2021 vypracuje akčný plán s Čínou na zvýšenie bezpečnosti výrobkov predávaných online. Od roku 2021 bude Komisia rozvíjať aj regulačnú podporu, technickú pomoc a budovanie kapacít pre partnerské regióny EÚ vrátane Afriky.
Viac..  Ivan Štefanec: Deti musia byť pred nebezpečnými hračkami dostatočne chránené

Ďalšie kroky

Komisia predloží iniciatívy oznámené v programe a teší sa na rozsiahly dialóg so všetkými zainteresovanými stranami o prioritách a opatreniach, ako aj o metódach spolupráce na podporu ochrany spotrebiteľa v nasledujúcich rokoch.

Súvislosti

Európska únia má pevný rámec ochrany spotrebiteľa, ktorý bol vypracovaný počas mnohých rokov a nedávno posilnený niekoľkými legislatívnymi iniciatívami, z ktorých budú mať spotrebitelia v EÚ v nadchádzajúcich rokoch prospech, vrátane Novej dohody pre spotrebiteľov z roku 2018.

Nový program pre spotrebiteľov vychádza z programu pre spotrebiteľov z roku 2012 a je výsledkom intenzívnych príprav a diskusií so zainteresovanými stranami. V júni 2020 Komisia spustila celoeurópsku otvorenú verejnú konzultáciu o novej európskej spotrebiteľskej politike na ďalšie obdobie. Verejná konzultácia poskytla cenné podkladové informácie pre nový program pre spotrebiteľov a preukázala všeobecnú podporu jeho hlavným prioritám vrátane potreby reagovať na pandémiu COVID-19. Program dopĺňa ďalšie iniciatívy Komisie, ako je zelená dohoda a akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo, a takisto zabezpečí, aby sa pri vykonávaní viacročného finančného rámca zohľadnili spotrebiteľské priority.

O mam

Odporúčame pozrieť

Spotrebitelia v eurozóne inflačné očakávania výraznejšie nezmenili

Domácnosti v eurozóne očakávajú, že inflácia zostane nad dvojpercentnou cieľovou hodnotou Európskej centrálnej banky (ECB) …

Consent choices