Slovensko
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Slovensko je už 20 rokov členom OECD

 Slovenská republika patrí 20 rokov medzi členské krajiny Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). V súčasnosti zabezpečuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) plnenie úloh, ktoré mu vyplývajú z členstva SR v OECD a zastupovanie v štrnástich pravidelných formátoch pracovných orgánov OECD. Vďaka tomu môžu experti aktívne využívať databázy a poznatky organizácie pri tvorbe strategických dokumentov v oblasti poľnohospodárstva.

Doterajšie dvadsaťročné členstvo Slovenskej republiky v Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj môžeme hodnotiť veľmi pozitívne. Účasť expertov rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR umožňuje podieľať sa na činnosti konkrétnych výborov a pracovných skupín OECD, a tým ovplyvňovať smerovanie aktivít organizácie so sídlom v Paríži. Slovensko sa za posledných 20 rokov členstva v OECD stala mimoriadne aktívnou a angažovanou členskou krajinou organizácie, čomu svojou zásluhou, poznatkami a prácou prispeli aj experti MPRV SR zastupovaním rezortu v jednotlivých schémach a pracovných skupinách OECD.

Agrorezort počas tohto členstva v minulosti získal podpredsednícky post vo Výbore OECD pre poľnohospodárstvo (COAG), kde bol v roku 2005 zvolený bývalý riaditeľ Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva (VÚEPP) Ing. Gejza Blaas, CSc.. Ďalším významným úspechom bol predsednícky a podpredsednícky post Ing. Viery Baričičovej, PhD. v Schéme OECD pre ovocie a zeleninu.

Okrem iného bol rezort pôdohospodárstva v roku 2011 zapojený do Hodnotenia environmentálnej výkonnosti SR, a to samostatnou kapitolou na tému poľnohospodárstva a životného prostredia.

SR je v rámci OECD mimoriadne aktívna v Programe OECD pre agrárnu vedu (CRP) a aj na rok 2021 získala post podpredsedu v programe CRP, na ktorom pôsobí diplomatka MPRV SR Mgr. Kristína Gendová Ruzsíková. Vďaka programu OECD pre agrárnu vedu boli na Slovensku usporiadané dve vedecké konferencie s finančným krytím OECD (2015, 2018) a získané historicky prvé štipendium pre vedca z Národného lesníckeho centra vo Zvolene na Nórskej Univerzite prírodných vied. Program CRP schválil v roku 2020 grant pre Slovenskú poľnohospodársku univerzitu (SPU) v Nitre na medzinárodnú konferenciu na tému sociálneho poľnohospodárstva.

Viac..  Takmer 63 % firiem je pripravených reportovať podľa novej smernice EÚ

Expertka MPRV SR Ing. Bronislava Škarbová, PhD., ktorá zastupuje SR v Pracovnej skupine pre pesticídy už 12 rokov, bola v júni 2020 menovaná za predsedníčku Pracovnej skupiny OECD pre pesticídy. Slovenská republika je takisto aktívna v Sieti OECD pre boj proti ilegálnemu obchodovaniu s pesticídmi (ONIP), ktorá patrí pod Pracovnú skupinu pre pesticídy. Ďalšou významnou aktivitou rezortu pôdohospodárstva v rámci Schémy OECD pre harmonizáciu noriem pre ovocie a zeleninu patrí medzinárodný školiaci kurz k harmonizácii hodnotenia kvality ovocia a zeleniny. V roku 2019 prebehol v Mojmírovciach pri Nitre jeho jubilejný 20. ročník.

V rámci akademickej oblasti bolo v októbri 2019 na pôde OECD v Paríži prorektorom pre strategický rozvoj SPU v Nitre Drahoslavom Lančaričom podpísané Memorandum o spolupráci medzi SPU v Nitre a OECD.

Medzinárodná organizácia, ktorej členom sme už 20 rokov, nám pomáha nastavovať zrkadlo, vďaka čomu môžeme zreteľne pozorovať, v akých oblastiach, v porovnaní s inými členskými krajinami OECD, momentálne stagnujeme alebo naopak napredujeme a zlepšujeme sa. Keďže práve dnes čelí SR, tak ako aj zvyšok sveta, bezprecedentnej kríze súvisiacej s pandémiou COVID-19, ktorá sa dotkla aj oblasti poľnohospodárstva, môžeme konštatovať, že do popredia prichádza práca expertov OECD a nastal čas na implementáciu lepších politík pre lepší život.

O mam

Odporúčame pozrieť

EU

Nové krajiny z členstva v Únii profitovali, rástli rýchlejšie ako priemer EÚ

Všetky nové členské krajiny, ktoré sa spolu so Slovenskom stali pred 20 rokmi členmi Európskej …

Consent choices