Komisia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Aký bude pracovný program Európskej komisie na rok 2021? Pozrite si, na čo sa plánuje zamerať

Komisia prijala svoj pracovný program na rok 2021. Jeho cieľom je zabezpečiť zdravšiu, spravodlivejšiu a prosperujúcejšiu Európu a zároveň urýchliť dlhodobú premenu jej hospodárstva, aby sa stalo zelenším a bolo ne pripravené na digitálny vek. Aké priority program obsahuje?

Pracovný program Európskej komisie na rok 2021 obsahuje nové legislatívne iniciatívy v rámci všetkých šiestich hlavných cieľov politických usmernení predsedníčky von der Leyenovej a nadväzuje na jej prvú správu o stave Únie (tzv. SOTEU). Komisia bude pri plnení priorít stanovených v tomto pracovnom programe naďalej smerovať všetko svoje úsilie na riadenie krízy a zvyšovanie odolnosti európskych hospodárstiev a spoločností.

Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič zodpovedný za medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad, uviedol: „Pri zabezpečovaní toho, aby Európa dokázala zvládnuť pandémiu a jej ničivé vplyvy, sa môžeme zároveň z krízy poučiť. Priority stanovené v tomto pracovnom programe preto pomôžu zabezpečiť nielen obnovu Európy, ale aj našu dlhodobú odolnosť, a to prostredníctvom nadčasových riešení vo všetkých oblastiach politiky. Aby sa nám to podarilo, v čo najväčšej miere využijeme strategický výhľad, ako aj naše zásady lepšej tvorby práva, ktorá sa bude opierať o fakty, bude transparentná, efektívna a pripravená na budúcnosť.“

Plnenie priorít EÚ

V pracovnom programe Komisie na rok 2021 sa uvádza posun od stratégie k realizácii v rámci všetkých šiestich politických priorít. Potvrdzuje odhodlanie Komisie postaviť sa do čela dvojitej zelenej a digitálnej transformácie, ktorá je jedinečnou príležitosťou dostať sa z nestability krízy a prejsť k tvorbe novej vitality v Únii.

Európska zelená dohoda

Komisia predloží na dosiahnutie klimaticky neutrálnej Európy do roku 2050 balík návrhov Fit for 55 s cieľom znížiť emisie do roku 2030 aspoň o 55 %. Bude sa to týkať rôznych oblastí, od obnoviteľných zdrojov po energetickú efektívnosť, energetickú hospodárnosť budov, ako aj využívania pôdy, zdaňovania energie, spoločného úsilia a obchodovania s emisiami. Mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach pomôže znížiť riziko úniku uhlíka a zabezpečí rovnaké podmienky tým, že podnieti partnerov EÚ, aby zvýšili svoje ciele v oblasti zmeny klímy. Okrem toho, Komisia navrhne opatrenia na vykonávanie akčného plánu pre obehové hospodárstvo, stratégie EÚ v oblasti biodiverzity a stratégie „z farmy na stôl“.

Európa pripravená na digitálny vek

Nato, aby bolo toto desaťročie pre Európu digitálnym, predloží Komisia plán jasne vymedzených cieľov v digitálnej oblasti do roku 2030, ktoré sa týkajú pripojiteľnosti, zručností a digitálnych verejných služieb. Dôraz sa bude klásť na právo na súkromie a pripojiteľnosť, slobodou prejavu, voľný tok údajov a kybernetickú bezpečnosť. Komisia predloží legislatívne návrhy o bezpečnosti, zodpovednosti, základných právach a aspektoch údajov v súvislosti s umelou inteligenciou V rovnakom duchu navrhne európsku elektronickú identifikáciu. Iniciatívy budú zahŕňať aj aktualizáciu novej priemyselnej stratégie pre Európu s cieľom zohľadniť vplyvy koronavírusu, ako aj legislatívny návrh na zlepšenie pracovných podmienok pracovníkov platforiem.

Hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí

S cieľom zabezpečiť, aby sa zdravotná a hospodárska kríza nepremenila na sociálnu krízu, Komisia predloží ambiciózny akčný plán na vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv v plnom rozsahu, pričom zabezpečí, aby sa pri obnove Európy na nikoho nezabudlo. Komisia takisto predloží novú európsku záruku pre deti, ktorá všetkým deťom zabezpečí prístup k základným službám, ako je zdravotníctvo a vzdelávanie. Na podporu našich hospodárstiev a posilnenie hospodárskej a menovej únie vykoná revíziu rámca na riešenie zlyhaní bánk v EÚ, prijme opatrenia na podporu cezhraničných investícií v EÚ a zintenzívni boj proti praniu špinavých peňazí.

Silnejšia Európa vo svete

Komisia zabezpečí, aby v tomto krehkom svete Európa zohrávala kľúčovú úlohu, a to aj tým, že sa ujme vedenia celosvetovej reakcie na zabezpečenie bezpečnej a dostupnej vakcíny pre všetkých. Zároveň navrhne spoločné oznámenie o posilnení prínosu EÚ k multilateralizmu založenému na pravidlách, obnovenom partnerstve s našimi južnými susedmi a oznámenie o Arktíde. Predstaví aj nový strategický prístup na podporu odzbrojenia, demobilizácie a reintegrácie bývalých bojovníkov. V oznámení o humanitárnej pomoci EÚ sa preskúmajú nové spôsoby spolupráce s našimi partnermi a inými darcami.

Viac..  P. Balík: EÚ si musí zachovať silnú eurofondovú politiku, je to v národnom záujme Slovenska

Podpora európskeho spôsobu života

Vzhľadom na COVID-19 Komisia navrhne vybudovanie silnejšej Európskej zdravotnej únie, a to najmä posilnením úlohy existujúcich agentúr a zriadením novej agentúry pre pokročilý biomedicínsky výskum a vývoj. V záujme zachovania a zlepšenia fungovania sa predloží nová stratégia pre budúci Schengen. Na nový pakt o migrácii a azyle nadviaže niekoľko navrhovaných opatrení v oblasti legálnej migrácie vrátane balíka návrhov zameraného na „talent a zručnosti“. Medzi ďalšie prvky patrí akčný plán proti prevádzačstvu migrantov, ako aj udržateľná stratégia dobrovoľného návratu a stratégia reintegrácie. Komisia bude naďalej posilňovať bezpečnostnú úniu, pričom bude riešiť problémy terorizmu, organizovanej trestnej činnosti a hybridných hrozieb. Predloží aj komplexnú stratégiu boja proti antisemitizmu.

Nový impulz pre európsku demokraciu

S cieľom vybudovať úniu rovnosti Komisia predloží nové stratégie v oblasti práv dieťaťa a osôb so zdravotným postihnutím, ako aj návrh na boj proti rodovo motivovanému násiliu. Navrhne aj rozšírenie európskeho zoznamu trestných činov na všetky formy trestných činov z nenávisti a nenávistných prejavov. Komisia navrhne jasnejšie pravidlá financovania európskych politických strán a prijme opatrenia na ochranu novinárov a občianskej spoločnosti pred zneužívaním súdnych sporov. V dlhodobej vízii pre vidiecke oblasti sa navrhnú opatrenia na využitie plného potenciálu týchto regiónov.

Vzhľadom na dlhodobý a transformačný charakter plánovaných iniciatív je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým prijímať právne predpisy čo najúčinnejšie a so zreteľom na budúcnosť. V pripravovanom oznámení o lepšej právnej regulácii sa tento dôraz obnoví. Zameria sa na zjednodušenie a zníženie zaťaženia, najmä pri uplatňovaní zásady „jeden za jeden“. Platforma pripravenosti na budúcnosť (F4F) bude Komisiu v tejto ambícii podporovať, najmä v období po pandémii COVID-19. S cieľom dosiahnuť výsledky v praxi Komisia takisto zintenzívni svoju osvetovú činnosť, pričom kľúčovou bude Konferencia o budúcnosti Európy.

V prílohe 1  k pracovnému programu na rok 2021 sa uvádza úplný zoznam 44 nových iniciatív v rámci šiestich hlavných cieľov.

Komisia každoročne prijíma pracovný program, v ktorom sa stanovuje zoznam opatrení, ktoré prijme v nasledujúcich dvanástich mesiacoch. Tento program informuje verejnosť a spoluzákonodarcov o jej politických záväzkoch, pokiaľ ide o predkladanie nových iniciatív, stiahnutie návrhov v štádiu schvaľovania a preskúmanie existujúcich právnych predpisov EÚ. Nevzťahuje sa na prebiehajúcu činnosť Komisie súvisiacu s plnením jej úlohy strážkyne zmlúv ani na presadzovanie existujúcich právnych predpisov alebo pravidelné iniciatívy, ktoré Komisia prijíma každý rok.

Pracovný program Komisie na rok 2021 je úzko prepojený s Plánom obnovy pre Európu, s nástrojom obnovy NextGenerationEU a posilneným rozpočtom EÚ na roky 2021 – 2027. Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti poskytne v prvom rozhodujúcom roku obnovy bezprecedentné granty a pôžičky vo výške 672,5 miliardy eur. Zároveň členské štáty vypracúvajú plány podpory obnovy a odolnosti, v ktorých sa stanovujú reformy a investície v súlade s cieľmi EÚ v oblasti zelenej a digitálnej politiky: s minimálnou 37 % výškou výdavkov na zelenú transformáciu a minimálnou 20 % výškou výdavkov na digitálnu transformáciu. Na splatenie finančných prostriedkov získaných v rámci nástroja obnovy NextGenerationEU Komisia predloží návrhy na nové vlastné zdroje počnúc revidovaným systémom obchodovania s emisiami, mechanizmom kompenzácie uhlíka na hraniciach a digitálnou daňou.

O Marco Németh

Naším najmladším kolegom je Marco Németh. Je študentom osemročného gymnázia a Milestone Institute v Budapešti. Marco je autorom knihy Európa v Kocke, ktorá zjednodušene vysvetľuje fungovanie Únie, a zachytáva náš život v nej. Vo svojich článkoch prináša informácie o najaktuálnejších udalostiach z domova, zo sveta a najmä z Európskej únie.

Odporúčame pozrieť

Michal Šimečka o správe Európskej komisie: Využívanie paragrafu 363 je na Slovensku nadužívané

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Právny …

Consent choices