EU
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Inštitúcie EÚ sa dohodli na prioritách na nadchádzajúce roky

Predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová, predseda Európskeho parlamentu David Sassoli a kancelárka Angela Merkelová zastupujúca predsedníctvo Rady podpísali spoločné vyhlásenie o legislatívnych prioritách na rok 2021. Vyhlásením sa spečatil záväzok týchto troch inštitúcií urýchlene prijať legislatívne návrhy potrebné na obnovu EÚ po pandémii COVID-19 a zároveň využiť príležitosti na klimatickú a digitálnu transformáciu. Traja významní predstavitelia EÚ podpísali aj prvé spoločné závery o cieľoch a prioritách politiky na roky 2020 – 2024, v ktorých sa dohodli na splnení ambiciózneho politického a legislatívneho programu obnovy a novej životaschopnosti do roku 2024.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti vyhlásila: „Tieto spoločné dohody poukazujú na to, že EÚ zdieľa odhodlanie spolupracovať na ochrane zdravia a pracovných miest našich občanov v celej Európe. Európa potrebuje udržateľnú obnovu, ktorá bude prínosom pre všetkých občanov a zlepší našu schopnosť reagovať na zdravotné krízy. Nastal čas prejsť k činom.“

Podpredseda pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič dodal: „Tieto spoločné závery o cieľoch a prioritách politiky na roky 2020 – 2024 sú prvými svojho druhu. Spájajú sa v nich dnešné politické rozhodnutia s našou spoločnou dlhodobou víziou, čím sa do praxe pretavuje náš záväzok začleniť strategický výhľad a predvídanie do tvorby politík EÚ. Práve to je kľúč k úspechu zelenej a digitálnej transformácie, k naštartovaniu našej dlhodobej odolnosti a k posilneniu zodpovedného vedúceho postavenia Európy v celosvetovom meradle. Spoločné vyhlásenie o legislatívnych prioritách na rok 2021 je základným kameňom opatrení, vďaka ktorým sa má Európa obnoviť a stať silnejšou ako predtým.“

Spoločné vyhlásenie o legislatívnych prioritách na rok 2021 vychádza z pracovného programu Komisie na nasledujúci rok. Vo vyhlásení sa politická pozornosť upriamuje na kľúčové legislatívne návrhy, ktoré už Komisia predložila alebo ktoré predloží do jesene 2021. Medzitým sa v prvých spoločných záveroch stanovili dohodnuté priority inštitúcií, ktorými sa má riadiť legislatívny program EÚ do roku 2024.

Podľa spoločného vyhlásenia tieto tri inštitúcie uprednostnia nasledujúce iniciatívy a do konca roka 2021 sa budú usilovať uzavrieť čo najviac z nich:

  1. Vykonať európsku zelenú dohodu, zabezpečiť, aby bola klimatická transformácia spravodlivá a aby sa na nikoho nezabudlo. Tým sa EÚ umožní dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu a zabezpečí ambiciózny pokrok pri dosahovaní tohto cieľa do roku 2030.
  2. Formovať európske digitálne desaťročie, vytvoriť skutočne fungujúci jednotný trh pre digitálne služby v rámci bezpečných a etických hraníc, navrhnúť rámec pre dôveryhodnú umelú inteligenciu, rozvíjať vedúce postavenie Európy s digitálnymi cieľmi do roku 2030 a dynamické dátové hospodárstvo.
  3. Zabezpečiť hospodárstvo, ktoré pracuje pre ľudí, zaistiť, aby mala obnova dosah na celú spoločnosť, prehĺbiť jednotný trh, posilniť náš priemysel a usilovať sa o väčšiu sociálnu spravodlivosť a prosperitu. Zároveň prehĺbiť hospodársku a menovú úniu, posilniť odolnosť a udržateľnosť európskych bánk a kapitálových trhov.
  4. Posilniť postavenie Európy vo svete, upevniť renomé Európy ako zodpovedného lídra a silného partnera na celosvetovej úrovni a byť pripravení dať nový impulz transatlantickým vzťahom. EÚ podporí pravidlá medzinárodného obchodu, ktoré sa riadne presadzujú a zabezpečujú rovnaké podmienky.
  5. Podporovať slobodnú a bezpečnú Európu, pracovať na dohode o novom pakte o migrácii a azyle a účinnej kontrole našich vonkajších hraníc. EÚ bude chrániť voľný pohyb posilnením schengenského rámca a zlepšením reakcie Európy na zdravotné krízy. EÚ podnikne rozhodné kroky na zabránenie šíreniu teroristického obsahu a sexuálneho zneužívania detí online.
  6. Chrániť a posilňovať našu demokraciu a brániť naše spoločné európske hodnoty, ďalej posilňovať schopnosť EÚ presadzovať a chrániť zásady právneho štátu, základné práva a slobody a posilňovať demokratické základy Európy.
Viac..  Enria: Banky v eurozóne by mali počítať s ďalším poklesom cien nehnuteľností

Ďalšie kroky

Na základe tohto vyhlásenia a týchto záverov budú tieto tri inštitúcie spolupracovať na všetkých návrhoch v štádiu schvaľovania, pričom sa budú riadiť zásadami európskej pridanej hodnoty, subsidiarity a proporcionality. Inštitúcie sa teraz opätovne zaväzujú komunikovať s občanmi, aby mohli výraznejšie ovplyvniť svoju budúcnosť, a to aj prostredníctvom nadchádzajúcej Konferencie o budúcnosti Európy.

Súvislosti

Európsky parlament, Rada a Komisia každý rok rokujú a dohodnú sa na legislatívnych prioritách EÚ na nadchádzajúci rok, ktoré sú stanovené vo výročnom spoločnom vyhlásení. To inštitúciám umožňuje užšie spolupracovať pri riešení budúcich výziev. Prvé spoločné vyhlásenie bolo podpísané v decembri 2016. Tento rok sa okrem vyhlásenia podpísali prvé spoločné závery na roky 2020 – 2024, v ktorých sa stanovili ciele a priority politiky týchto troch inštitúcií EÚ na najbližšie štyri roky.

O mam

Odporúčame pozrieť

Dlhodobé riešenie potrieb Ukrajiny v oblasti financovania

Europarlament aktuálne schválil vylepšený návrh nástroja vo výške 50 miliárd eur na podporu obnovy, rekonštrukcie …

Consent choices