baterie
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

EK schválila podporu z verejných zdrojov dvanástich členských štátov vo výške 2,9 miliardy

Komisia schválila na základe pravidiel EÚ o štátnej pomoci druhý dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu (IPCEI) na podporu výskumu a inovácie v súvislosti s hodnotovým reťazcom batérií. Projekt s názvom Európska inovácia v oblasti batérií spoločne vypracovali a oznámili Rakúsko, Belgicko, Chorvátsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Taliansko, Poľsko, Slovensko, Španielsko a Švédsko.

Na financovanie projektu poskytne dvanásť členských štátov v nadchádzajúcich rokoch prostriedky do výšky 2,9 miliardy EUR. Z verejných prostriedkov sa očakáva ďalších 9 miliárd EUR vo forme súkromných investícií, čo je viac ako trojnásobok podpory z verejných zdrojov. Projekt dopĺňa prvý IPCEI týkajúci sa hodnotového reťazca batérií, ktorý Komisia schválila v decembri 2019.

Výkonná podpredsedníčka Margrethe Vestagerová zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže uviedla: „Pri takýchto rozsiahlych inovačných výzvach pre európsku ekonomiku môžu byť riziká pre jeden členský štát alebo podnik priveľké na to, aby ich znášali samostatne. Preto dáva zmysel, aby európske vlády spoločne podporili priemysel prostredníctvom vývoja inovatívnejších a udržateľnejších batérií. Dnešný projekt je príkladom súčinnosti politiky hospodárskej súťaže s inováciou a konkurencieschopnosťou. Umožňuje prelomovú inováciu pri zabezpečení využívania obmedzených verejných zdrojov na stimulovanie súkromných investícií a minimalizáciu narušení hospodárskej súťaže. Značná podpora je spojená so zodpovednosťou: verejnosť musí čerpať výhody zo svojej investície, a preto podniky, ktoré dostanú pomoc, musia dosiahnuť pozitívny účinok presahovania v celej EÚ.“

Podpredseda Maroš Šefčovič zodpovedný za Európsku alianciu pre batérie uviedol: „Tento silný celoeurópsky projekt vďaka svojmu zameraniu na batérie ďalšej generácie pomôže zásadne zmeniť trh s batériami. Takisto posilní našu strategickú autonómiu v odvetví, ktoré je nevyhnutné pre ekologickú transformáciu a dlhodobú odolnosť Európy. Pred zhruba tromi rokmi odvetvie batérií v EÚ takmer neexistovalo. Dnes je Európa globálnym centrom vývoja batérií. Výsledkom našej činnosti v rámci Európskej aliancie pre batérie do roku 2025 bude odvetvie dostatočne silné na to, aby ročne poháňalo najmenej šesť miliónov elektrických vozidiel. Náš úspech spočíva v spolupráci, pričom len v rámci tohto projektu je naplánovaných približne 300 partnerstiev medzi priemyselnými a vedeckými subjektmi.“

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton dodal: „Hodnotový reťazec batérií zohráva strategickú úlohu pri dosahovaní našich ambícií v oblasti čistej mobility a uskladňovania energie. Vytvorením úplného, dekarbonizovaného a digitálneho hodnotového reťazca batérií v Európe môžeme nášmu priemyslu poskytnúť konkurenčnú výhodu, vytvoriť veľmi potrebné pracovné miesta a znížiť našu neželanú závislosť od tretích krajín – skrátka môžeme zvýšiť našu odolnosť. Tento nový IPCEI dokazuje, že Európska aliancia pre batérie, dôležitá súčasť súboru nástrojov priemyselnej politiky EÚ, dosahuje výsledky.“

Projekt bude zahŕňať celý hodnotový reťazec batérií od ťažby surovín, navrhovania a výroby batériových článkov a sád až po recykláciu a likvidáciu v rámci obehového hospodárstva, pričom sa bude klásť silný dôraz na udržateľnosť. Očakáva sa, že prispeje k rozvoju celého súboru nových technologických prelomových objavov vrátane rôznych chemických zložení batériových článkov a nových výrobných procesov, ako aj iných inovácií v hodnotovom reťazci batérií, okrem toho, čo sa má dosiahnuť vďaka prvému IPCEI v oblasti batérií.

Posúdenie Komisie

Komisia posúdila navrhovaný projekt podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci, konkrétne podľa svojho oznámenia o dôležitých projektoch spoločného európskeho záujmu. Ak sa z dôvodu závažného rizika súvisiaceho s takýmito projektmi neuskutočnia súkromné iniciatívy na podporu prelomovej inovácie, oznámenie o IPCEI v súvislosti so štátnou pomocou umožňuje členským štátom spoločne prekonať tieto zlyhania trhu, pričom zabezpečuje prínosy pre ekonomiku EÚ ako celok a obmedzuje prípadné narušenia hospodárskej súťaže.

Komisia zistila, že navrhovaný IPCEI spĺňa povinné podmienky stanovené v jej oznámení. Komisia predovšetkým dospela k záveru, že:

  • Projekt prispieva k spoločnému cieľu tým, že podporuje strategický hodnotový reťazec pre budúcnosť Európy, najmä vzhľadom na čistú a nízkoemisnú mobilitu.
  • Projekt je veľmi ambiciózny, keďže jeho cieľom je rozvoj technológií a procesov, ktoré posúvajú hranice súčasných technológií, a umožní významné zlepšenie výkonnosti, bezpečnosti a vplyvu na životné prostredie.
  • Projekt zahŕňa aj značné technologické a finančné riziká, takže na stimulovanie podnikov k investovaniu je potrebná podpora z verejných zdrojov.
  • Pomoc jednotlivým podnikom sa obmedzuje na to, čo je potrebné, proporcionálne a nenarúša neprimerane hospodársku súťaž. Komisia predovšetkým overila, že celkové plánované maximálne výšky pomoci sú v súlade s oprávnenými nákladmi projektov a ich likvidnými medzerami. Navyše, ak budú rozsiahle projekty v rámci IPCEI veľmi úspešné a vygenerujú dodatočné čisté príjmy, podniky vrátia časť získanej pomoci príslušným členským štátom (mechanizmus spätného vrátanie pomoci).
  • Zúčastnené podniky, ktoré využívajú prostriedky verejnej podpory, poskytnú výsledky projektu európskej vedeckej obci a priemyslu, a to nad rámec zúčastnených podnikov a krajín. V dôsledku toho vznikne v celej Európe pozitívny účinok presahovania.
Viac..  M. Hojsík: Dedičstvom po ministrovi Takáčovi bude brutálny výrub v našich lesoch

Komisia preto dospela k záveru, že projekt je v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci.

Financovanie, príjemcovia a výška podpory

Do projektu sa zapojí 42 priamych účastníkov vrátane malých a stredných podnikov (MSP) a startupov pôsobiacich v jednom alebo vo viacerých členských štátoch. Priami účastníci budú úzko spolupracovať v rámci takmer 300 foriem spolupráce s viac ako 150 externými partnermi, ako sú napríklad univerzity, výskumné organizácie a MSP v celej Európe. Očakáva sa, že celkový projekt sa skončí do roku 2028 (pričom každý podprojekt má iný harmonogram).

Priami účastníci, členské štáty, ktoré ich podporujú, a rôzne oblasti pôsobnosti projektu:

Priami účastníci, členské štáty, ktoré ich podporujú, a rôzne oblasti pôsobnosti projektu. ZDROJ: EP

Viac informácií o výške pomoci jednotlivým účastníkom bude k dispozícii vo verejnej verzii rozhodnutia Komisie po tom, ako sa Komisia dohodne s členskými štátmi a tretími stranami na prípadných dôverných obchodných tajomstvách, ktoré treba vypustiť.

Súvislosti

Schválenie dnešného projektu spadá do kontextu širšieho úsilia Komisie na podporu rozvoja inovatívneho a udržateľného európskeho odvetvia batérií. Komisia v roku 2017 vytvorila Európsku alianciu pre batérie. Komisia v roku 2018 prijala strategický akčný plán pre batérie a podporila širokú škálu iniciatív ako súčasť daného plánu.

Vzhľadom na čoraz dôležitejšiu úlohu batérií v mnohých oblastiach, najmä v oblasti mobility a energetiky, bude mať bezpečný, obehový a udržateľný hodnotový reťazec batérií čoraz väčší význam. Udržateľnejšie batérie počas celého ich životného cyklu sú kľúčové na dosiahnutie našich ambicióznych cieľov v oblasti klímy. Táto koncepcia je takisto základom nariadenia o udržateľných batériách, ktoré Komisia navrhla v decembri 2020.

Dnešné rozhodnutie je tretím projektom v oblasti výskumu a inovácie, ktorý je založený na oznámení o dôležitých projektoch spoločného európskeho záujmu (IPCEI) v súvislosti so štátnou pomocou z roku 2014, v ktorom sa stanovujú kritériá, na základe ktorých môžu viaceré členské štáty podporovať nadnárodné projekty strategického významu pre EÚ v zmysle článku 107 ods. 3 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Cieľom oznámenia je podnietiť členské štáty k podpore vysoko inovatívnych projektov, ktoré jasne prispievajú k hospodárskemu rastu, zamestnanosti a konkurencieschopnosti.

Oznámenie o IPCEI dopĺňa ostatné pravidlá štátnej pomoci, ako je všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách a rámec pre výskum, vývoj a inovácie, ktorý umožňuje podporovať inovačné projekty a zároveň obmedzuje potenciálne narušenia hospodárskej súťaže. Podľa hodnotiacej tabuľky štátnej pomoci z roku 2019 ročné výdavky na výskum, vývoj a inovácie podľa všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách v roku 2018 naďalej dosahovali približne 10 miliárd EUR.

Oznámenie o IPCEI podporuje investície do výskumu, vývoja a inovácií a prvé priemyselné využitie pod podmienkou, že projekty, ktoré dostávajú tieto finančné prostriedky, sú mimoriadne inovatívne a nezahŕňajú hromadnú výrobu alebo komerčné činnosti. Takisto vyžadujú rozsiahle záväzky týkajúce sa šírenia a presahovania nových poznatkov v celej EÚ a podrobné posúdenie hospodárskej súťaže s cieľom minimalizovať akékoľvek neprimerané narušenia vnútorného trhu.

V nadväznosti na hodnotenie alebo kontrolu vhodnosti dokončenú v októbri 2020 sa momentálne posudzuje široká škála pravidiel štátnej pomoci vrátane oznámenia o IPCEI s cieľom zaistiť, aby plne prispievali k zeleným a digitálnym cieľom Komisie. V najbližších týždňoch sa uskutoční verejná konzultácia o revidovanom oznámení o IPCEI.

Po vyriešení prípadných otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií sa pod číslami vecí SA.55855 (Rakúsko), SA.55840 (Belgicko), SA.55844 (Chorvátsko), SA.55846 (Fínsko), SA.55858 (Francúzsko), SA.55831 (Nemecko), SA.56665 (Grécko), SA.55813 (Taliansko), SA.55859 (Poľsko), SA.55819 (Slovensko), SA.55896 (Španielsko) a SA.55854 (Švédsko) v registri štátnej pomoci na stránke venovanej hospodárskej súťaži sprístupní verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter. Nové rozhodnutia o štátnej pomoci uverejnené na internete a v úradnom vestníku sú uvedené v State Aid Weekly e-News (elektronickom týždenníku štátnej pomoci).

O mam

Odporúčame pozrieť

migranti

Južné krajiny EÚ žiadajú väčšiu spoluprácu s krajinami pôvodu migrantov

Ministri z piatich stredomorských krajín vyzvali v sobotu Európsku úniu, aby posilnila bilaterálne dohody so …

Consent choices