PHOTO © European Union / EuroparlTV

Akčný plán SAMIRA: Rádiologické a jadrové technológie v boji proti rakovine

Komisia predstavila svoj akčný plán SAMIRA – strategický program pre zdravotnícke, priemyselné a výskumné aplikácie týkajúce sa jadrových a rádiologických technológií. Plán zlepší koordináciu v EÚ, zabezpečí, aby rádiologické a jadrové technológie boli naďalej prospešné pre zdravie občanov EÚ, a prispeje k boju proti rakovine a iným chorobám. Tento akčný plán je prvým krokom v nadväznosti na európsky plán na boj proti rakovine, ktorý prijala Komisia 3. februára.

Komisárka pre energetiku Kadri Simsonová uviedla: „Súčasná pandémia nám všetkým pripomenula, aké dôležité je zdravie a že treba urobiť všetko, čo je v našich silách, na zlepšenie životných podmienok našich občanov. Bezpečné používanie rádiologických a jadrových technológií na lekárske účely je veľmi užitočný nástroj v našom arzenáli, ktorý v súčasnosti využívajú stovky miliónov pacientov v celej Európe. Tento akčný plán zabezpečí, že EÚ bude naďalej svetovým lídrom v dodávkach lekárskych rádioizotopov a vo vývoji rádiologickej diagnostiky a liečby, pričom bude uplatňovať najvyššie normy kvality a bezpečnosti.“ 

Komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová ďalej uviedla: „Vďaka európskemu plánu na boj proti rakovine prijmeme opatrenia, aby sme zabezpečili, že sa bude robiť viac skríningov a že budú kvalitnejšie. Na to potrebujeme bezpečné a veľmi kvalitné radiačné technológie. Rádiologické zobrazovanie je nevyhnutné na včasné odhaľovanie a diagnostiku rakoviny a rádioterapiu podstupuje viac než polovica onkologických pacientov. Táto technológia je stálou súčasťou života týchto pacientov. Akčný plán SAMIRA je naším prvým výstupom v rámci európskeho plánu na boj proti rakovine a je vynikajúcim príkladom spolupráce medzi komunitami v oblasti energetiky, zdravia a výskumu.“ 

Akčný plán SAMIRA zaisťuje, aby mali občania EÚ v rámci lekárskej starostlivosti prístup ku kvalitným rádiologickým a jadrovým technológiám, ktoré spĺňajú najvyššie bezpečnostné normy. V pláne sa definujú akcie a opatrenia v troch kľúčových oblastiach: i) zabezpečenie dodávok lekárskych rádioizotopov, ii) zlepšenie kvality a bezpečnosti žiarenia používaného v medicíne a iii) uľahčenie inovácií a technologického rozvoja v oblasti lekárskych aplikácií ionizujúceho žiarenia. Pokiaľ ide o akcie:

  • Komisia založí európsku iniciatívu za zriadenie rádioizotopového centra (ERVI) v snahe udržať celosvetové vedúce postavenie Európy v dodávkach lekárskych rádioizotopov a pomôcť urýchliť vývoj a zavádzanie nových rádioizotopov a výrobných metód.
  • Komisia začne európsku iniciatívu za kvalitu a bezpečnosť lekárskych aplikácií ionizujúceho žiarenia s cieľom zabezpečiť, aby sa pri používaní ionizujúceho žiarenia na terapeutické a diagnostické účely v členských štátoch uplatňovali najvyššie normy.
  • Komisia zabezpečí súčinnosť medzi Výskumným a vzdelávacím programom Euratomu a klastrom „Zdravie“ v rámci programu EÚ pre výskum Horizont Európa vypracovaním a realizáciou výskumného plánu pre lekárske aplikácie jadrových a radiačných technológií.
Viac..  Miriam Lexmann: Ľudia pracujúci z domu musia mať právo „odpojiť“ sa

Súvislosti

V boji proti rakovine zohrávajú kľúčovú úlohu rôzne jadrové a radiačné technológie. Technológie ako mamografia, počítačová tomografia a iné formy rádiologického zobrazovania sú nevyhnutné vo všetkých štádiách manažmentu rakoviny. Rádioterapia patrí k najúčinnejším, najefektívnejším a najpoužívanejším spôsobom liečby rakoviny, ktoré majú pacienti a lekári k dispozícii. Nukleárna medicína sa bežne používa na diagnostiku rakoviny a následnú starostlivosť a čoraz častejšie aj na liečbu rakoviny.

Vďaka jedinečnej dodávateľskej sieti, inovatívnemu technologickému vývoju a silnému zameraniu na klinický výskum zohráva Európa ústrednú úlohu v oblasti nukleárnej medicíny. EÚ je najväčším dodávateľom lekárskych rádioizotopov na svete a jej trhový podiel v prípade niektorých najpoužívanejších rádioizotopov predstavuje viac než 60 %. Podieľala sa na nedávnom najvýznamnejšom farmaceutickom a klinickom vývoji v oblasti liečby rakoviny pomocou nukleárnej medicíny.

Akcie a iniciatívy v rámci akčného plánu SAMIRA vychádzajú z existujúceho legislatívneho rámca. Akčný plán sa bude vykonávať prostredníctvom nástrojov a programov v oblasti energetiky, zdravia, výskumu a inovácií.

O mam

Odporúčame pozrieť

rakovina, zdravie

Európsky plán na boj proti rakovine: Nový prístup EÚ k prevencii, liečbe a starostlivosti

V predvečer Svetového dňa boja proti rakovine, Európska komisia predstavila európsky plán na boj proti …

Consent choices