Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ chce obnoviť multilateralizmus podľa potrieb 21. storočia

Komisia a vysoký predstaviteľ predložili novú stratégiu EÚ, ako lepšie prispievať k multilateralizmu založenému na pravidlách. V spoločnom oznámení sa uvádzajú očakávania a ambície, ktoré si EÚ spája s multilaterálnym systémom. V dnešnom návrhu sa odporúča využitie všetkých nástrojov, ktoré má EÚ k dispozícii, vrátane rozsiahlej politickej, diplomatickej a finančnej podpory, v prospech celosvetového mieru a bezpečnosti, ochrany ľudských práv a medzinárodného práva a na podporu mnohostranných riešení globálnych výziev.

Vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredseda pre silnejšiu Európu vo svete Josep Borrell uviedol: „Multilateralizmus je dôležitý, pretože funguje. Ale nemôžeme multilateralizmus len podporovať. V čase rastúceho skepticizmu musíme preukázať prínos a význam multilaterálneho systému. Vybudujeme pevnejšie, rôznorodejšie a inkluzívnejšie partnerstvá, aby udávali smer modernizácii systému a formulovali odozvu na výzvy 21. storočia, z ktorých niektoré ohrozujú samotnú existenciu ľudstva.“

Komisárka pre medzinárodné partnerstvá Jutta Urpilainenová uviedla: „EÚ bola a bude aj naďalej najvernejším spojencom multilateralizmu a jeho inštitúcií. Komplexnejšie globálne prostredie si však vyžaduje našu jednotu, súdržnosť, pozornosť a lepšie využitie našej kolektívnej výhody, keď postupujeme ako „Tím Európa“. Táto nová stratégia, ktorá bude podporená konkrétnymi opatreniami, objasňuje, aké ambície vkladáme do inkluzívneho multilateralizmu a aké pevné je naše odhodlanie k jeho obnove.“

Vymedzenie a obrana priorít a hodnôt EÚ v multilaterálnom systéme

Výzvy 21. storočia si vyžadujú viac, nie menej multilaterálnej správy veci verejných a medzinárodnej spolupráce založenej na pravidlách. EÚ stanovila jasné strategické priority v otázkach, ktorým žiadna krajina nemôže čeliť sama: mier a bezpečnosť, ľudské práva a právny štát, udržateľný rozvoj, verejné zdravie a klíma. Tieto priority musí teraz presadiť na multilaterálnej úrovni v strategickom prístupe k budovaniu bezpečnejšieho sveta a udržateľnej, inkluzívnej globálnej obnovy.

EÚ musí posilniť svoje vedúce postavenie a „konať ako celok“ a „uspieť ako celok“. Bude preto presadzovať efektívnejšie koordinačné mechanizmy v oblasti spoločných priorít a lepšie využívať svoju kolektívnu výhodu vrátane skúseností z uplatňovania prístupu „Tím Európa“. Jej demokratické a jedinečné regulačné silné stránky sú výhodou, ktorá pomáha budovať lepší svet, zatiaľ čo jej bezpečnostné a obranné štruktúry podporujú celosvetové úsilie o zachovanie, udržanie a budovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti.

Modernizácia multilaterálneho systému

EÚ bude naďalej podporovať reformné úsilie generálneho tajomníka OSN, aby sa zabezpečila pripravenosť globálneho multilaterálneho systému na riešenie súčasných výziev. Bude podporovať modernizáciu kľúčových inštitúcií, ako sú Svetová zdravotnícka organizácia a Svetová obchodná organizácia. Bude proaktívne formovať nové globálne normy a zakladať platformy spolupráce v oblastiach, ako je zdaňovanie, digitálna sféra alebo umelá inteligencia.

Viac..  Ivan Štefanec: Nechceme zo Slovenska druhé Maďarsko

Partnerstvom k posilneniu Európy

Na to, aby sme zmenili multilaterálne prostredie, potrebujeme novú generáciu partnerstiev. EÚ bude budovať nové spojenectvá s tretími krajinami, posilňovať spoluprácu s multilaterálnymi a regionálnymi organizáciami, ako aj s inými zainteresovanými stranami, najmä s tými, s ktorými zdieľa demokratické hodnoty, a spoločne s ďalšími sa bude snažiť o riešenie otázok spoločného záujmu. Podporí partnerské krajiny, aby sa vedeli účinnejšie zapájať do multilaterálneho systému, a zabezpečí systematické monitorovanie bilaterálnych záväzkov s partnermi s cieľom dosiahnuť mnohostranné ciele. Cieľom EÚ je vybudovať inkluzívnejší multilateralizmus. Rovnako dôležitá je spolupráca s občianskou spoločnosťou, ako aj so súkromným sektorom, sociálnymi a inými zainteresovanými stranami.

Ďalšie kroky

Komisia a vysoký predstaviteľ vyzývajú Európsky parlament a Radu, aby tento prístup schválili a spolupracovali na týchto prioritách.

Súvislosti

Aby mohlo medzinárodné spoločenstvo úspešne reagovať na globálne krízy, hrozby a výzvy, potrebuje účinný multilaterálny systém založený na univerzálnych pravidlách a hodnotách. Kľúčovým prvkom multilaterálneho systému je aj naďalej OSN. EÚ a jej členské štáty sú najväčšími finančnými darcami systému OSN, bretton-woodských inštitúcií a mnohých ďalších medzinárodných fór. Poskytujú takmer štvrtinu všetkých finančných príspevkov do fondov a programov OSN, zatiaľ čo členské štáty EÚ zároveň hradia takmer štvrtinu riadneho rozpočtu OSN. V Medzinárodnom menovom fonde a Svetovej banke majú členské štáty EÚ viac ako štvrtinu hlasovacích práv a EÚ a jej členské štáty poskytujú takmer tretinu finančných príspevkov.

EÚ veľmi úzko spolupracuje s ďalšími medzinárodnými organizáciami a subjektmi, ako sú Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, Svetová obchodná organizácia, Rada Európy, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a Organizácia Severoatlantickej zmluvy, a aktívne sa podieľa na ich práci.

EÚ sa usiluje o užšiu spoluprácu s ďalšími regionálnymi a mnohonárodnými zoskupeniami, ako sú Africká únia, Organizácia afrických, karibských a tichomorských štátov, Združenie národov juhovýchodnej Ázie alebo Spoločenstvo štátov Latinskej Ameriky a Karibiku, s cieľom riešiť spoločné výzvy a spolupracovať na medzinárodnej úrovni.

O mam

Odporúčame pozrieť

Minister I. Korčok v komunikácii s V. Bozkirom: Strategickým záujmom Slovenska je podpora multilateralizmu

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok telefonoval v pondelok  s novozvoleným predsedom …

Consent choices