koronavirus
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Safety Gate pomáha sťahovať nebezpečné výrobky na ochranu proti COVID-19 z trhu EÚ

Európska komisia uverejnila svoju výročnú správu o systéme Safety Gate, teda o systéme EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečnom spotrebnom tovare, ktorý pomáha sťahovať nebezpečné nepotravinové výrobky z trhu. V správe sa uvádza, že počet opatrení, ktoré prijali príslušné orgány na základe upozornení, z roka na rok rastie. Zatiaľ čo v roku 2019 to bolo 4 477 opatrení, v roku 2020 rekordných 5 377. Až 9 % všetkých upozornení vydaných v roku 2020 sa týkalo výrobkov súvisiacich s COVID-19, najmä ochranných rúšok, ktoré neposkytovali dostatočnú ochranu. K ďalším nebezpečným výrobkom, ktoré boli v súvislosti s COVID-19 v systéme Safety Gate oznámené, patrili napríklad dezinfekčné prostriedky obsahujúce toxické látky, ako metanol, ktorý môže spôsobiť slepotu a po požití dokonca až smrť, či UV žiariče, ktoré užívateľov vystavovali silnému žiarenia spôsobujúcemu podráždenie pokožky.

Didier Reynders, komisár pre spravodlivosť, v tejto súvislosti uviedol: „Systém Safety Gate dokázal, že dokáže fungovať aj v čase krízy: počas pandémie COVID-19 pomáhal chrániť spotrebiteľov, keďže bol kľúčovým nástrojom na účinné a rýchle šírenie informácií o nebezpečných výrobkoch, ako sú nebezpečné rúška alebo toxické dezinfekčné prostriedky, a na ich stiahnutie z trhu. Vďaka ochranným nástrojom, ako je tento, sú práva spotrebiteľa riadne zaručené.

Hlavné zistenia správy

Činnosti v oblasti dohľadu boli zamerané na výrobky súvisiace s ochorením COVID-19, ktoré mali zásadný význam pre všetkých spotrebiteľov. V roku 2020 bolo teda zverejnených 161 upozornení o rúškach, 3 upozornenia týkajúce sa konkrétnych ochranných oblekov, 13 upozornení o dezinfekčných prostriedkoch na ruky a 18 upozornení o UV lampách, ktoré mali fungovať ako sterilizátory. Upozornenia sú do tohto systému zasielané aj v tomto roku.

V roku 2020 si orgány z 31 krajín zapojených do siete Safety Gate (členské štáty EÚ plus Nórsko, Island, Lichtenštajnsko a Spojené kráľovstvo) vymenili prostredníctvom tohto systému spolu 2 253 upozornení o opatreniach, ktoré prijali v súvislosti s nebezpečnými výrobkami. V nadväznosti na to bolo prijatých 5 377 opatrení, čo v porovnaní s rokom 2019 predstavuje nárast o viac ako 20 %.

Zo správy vyplýva, že k najviac nahlasovanej kategórii výrobkov patrili hračky (27 % všetkých upozornení), po ktorých nasledovali motorové vozidlá (21 %) a elektrické spotrebiče a vybavenie (10 %). Je to dôkazom toho, že dohľad nad trhom v EÚ sa osobitne zameriava na deti, ktoré sú zraniteľnou skupinou spotrebiteľov. Vo všeobecnosti súviseli najčastejšie nahlasované obavy s rizikom zranenia, ako zlomeniny alebo otras mozgu (25 %), nasledovali chemické zložky vo výrobkoch (18 %) a riziko udusenia u detí (12 %).

V porovnaní s minulým rokom možno konštatovať, že viac online trhov sa zaviazalo zlepšiť bezpečnosť výrobkov, ktoré predávajú. Včera sa k iniciatíve pod názvom Záväzok k bezpečnosti výrobkov pridali dvaja noví signatári: Joom a Etsy. Zaviazali sa, že budú kontrolovať, či sa výrobky, ktoré figurujú v systéme Safety Gate, nepredávajú na ich webových sídlach a že budú konať rýchlo v prípade, že im budú vnútroštátne orgány signalizovať akékoľvek nebezpečné výrobky, ktoré by sa mali stiahnuť z predaja.

Viac..  Tusk označil voľby do EP za kľúčové pre bezpečnosť Poľska

Ďalšie kroky

Komisia prostredníctvom ocenenia EÚ za bezpečnosť výrobkov odmeňuje podniky, ktoré v oblasti ochrany spotrebiteľov idú nad rámec stanovených požiadaviek. Tento ročník udeľovania tohto ocenenia bude zameraný na iniciatívy v oblasti ochrany zraniteľných skupín spotrebiteľov a na využívanie nových technológií na zvýšenie bezpečnosti spotrebiteľských výrobkov. Lehota na podávanie prihlášok, ktorá začala plynúť včera, končí 30. apríla. Viac informácií k tejto téme možno nájsť na adrese:

Súvislosti

O roku 2003 umožňuje systém Safety Gate rýchlu výmenu informácií medzi členskými štátmi EÚ/EHP, Spojeným kráľovstvom a Európskou komisiou o nebezpečných nepotravinových výrobkoch, ktoré pre spotrebiteľov predstavujú zdravotné a bezpečnostné riziko. Vďaka tomu možno prijímať vhodné následné opatrenia a zakázať predaj takýchto výrobkov na trhu.

Súčasne s uverejnením správy spustila Komisia svoje úplne prepracované verejné webové sídlo Safety Gate s moderným a používateľsky ústretovým rozhraním s cieľom urýchliť a uľahčiť proces oznamovania. Jednotlivé webové stránky sa postupne prekladajú do všetkých jazykov EÚ, islandčiny a nórčiny. Podniky môžu využívať aj portál Business Gateway na rýchle a účinné informovanie vnútroštátnych orgánov o obavách týkajúcich sa bezpečnosti výrobku, ktorý uviedli na trh.

Ďalším opatrením v oblasti ochrany spotrebiteľa je záväzok k bezpečnosti výrobkov, ktorý stanovuje konkrétne dobrovoľné opatrenia, ktoré musia trhy prijať, aby zo svojich platforiem rýchlo odstránili ponuku nebezpečných výrobkov. Do dnešného dňa podpísalo túto dohodu už jedenásť online trhov, ktoré budú spolupracovať s členskými štátmi na odstránení nebezpečných výrobkov zo svojich webových sídiel. bol.com, eMAG, Wish.com, AliExpress, Amazon, eBay, Rakuten France, Allegro, Cdiscount, ku ktorým sa dnes pridali aj Etsy a Joom.

O mam

Odporúčame pozrieť

Tusk označil voľby do EP za kľúčové pre bezpečnosť Poľska

Tisíce podporovateľov poľského premiéra Donalda Tuska sa v utorok zišli vo Varšave pred blížiacimi sa …

Consent choices