vedec
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európska rada pre inováciu má pomôcť transformovať vedecké nápady na prelomové inovácie

Európska komisia vo štvrtok na online podujatí spustila Európsku radu pre inováciu (EIC) s rozpočtom vo výške 10 miliárd EUR (v bežných cenách) na roky 2021 – 2027 s cieľom rozvíjať a rozširovať prelomové inovácie. EIC, ktorá vychádza z úspešného pilotného projektu v rámci programu Horizont 2020, nie je len novinkou programu Horizont Európa, ale je jedinečná aj vo svete: spojuje výskum nových technológií s programom Akcelerátor a špecializovaným kapitálovým fondom, fondom Európskej rady pre inováciu, aby pomohla rozširovať inovatívne startupy a malé a stredné podniky (MSP). Fondu EIC budú pridelené približne 3 miliardy EUR z rozpočtu EIC.

Vo štvrtok sa okrem toho uverejňuje prvý ročný pracovný program EIC, ktorý v roku 2021 otvára možnosti financovania vo výške 1,5 miliardy EUR. Zároveň sa začína obdobie podávania prihlášok pre dve ocenenia, a to Cenu EÚ pre ženy inovátorky a Európske hlavné mesto inovácií.

Margrethe Vestagerová, výkonná podpredsedníčka pre Európu pripravenú na digitálny vek uviedla: „Teraz máme fond na podporu malých a stredných podnikov, ktoré prinášajú prelomové inovácie, na zabezpečenie prístupu ku kapitálu a na rozširovanie činnosti inovatívnych startupov. Toto je spôsob, ako premeniť výsledky výskumu na podnikateľské príležitosti a rozvíjať vízie pre technologické a inovačné prelomové objavy.“

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová v tejto súvislosti vyhlásila: „Európska rada pre inováciu je najambicióznejšou iniciatívou Európy na podporu prelomových objavov, ktoré Európa potrebuje, aby sa zotavila z hospodárskej krízy a urýchlila prechod na zelené a digitálne hospodárstvo. Vďaka investíciám do vizionárskeho výskumu a inovačných spoločností posilní európsku technologickú suverenitu, rozšíri činnosť stoviek najsľubnejších európskych startupov a pripraví pôdu pre nadchádzajúci európsky inovačný priestor.

Európska rada pre inováciu využíva poznatky a výsledky, ku ktorým sa dospelo počas jej pilotnej fázy v období 2018 – 2021. Vďaka rozpočtu vo výške 3,5 miliardy EUR podporila vyše 5 000 MSP a startupov, ako aj viac než 330 výskumných projektov.

Hlavné novinky Európskej rady pre inováciu

Európska rada pre inováciu (EIC) má viacero prvkov, ktoré jej umožňujú jedinečným spôsobom podporovať priekopnícke podniky a projekty.

Z nástroja EIC Akcelerátor sa podporujú MSP, najmä startupy a spin-off podniky, aby rozvíjali a rozširovali prelomové inovácie. EIC Akcelerátor využíva nový systém na podávanie žiadostí, ktorý je ústretový voči inováciám a na základe ktorého môžu startupy a MSP kedykoľvek požiadať o financovanie prostredníctvom zjednodušeného postupu.
Tím programových manažérov EIC bude zodpovedný za rozvíjanie vízií pre technologické a inovačné prelomové objavy (ako je bunková a génová terapia, zelený vodík a nástroje na liečbu ochorení mozgu), správu portfólií projektov EIC a združovanie zainteresovaných strán s cieľom pretaviť tieto vízie do praxe. Nový systém financovania EIC Transformácia pomôže premeniť výsledky výskumu (z nástroja EIC Prieskumník a Európskej rady pre výskum) na inovácie (spin-off podniky, obchodné partnerstvá atď.).
Zavádzajú sa nové opatrenia na podporu žien inovátoriek, medzi ktoré patrí program pre ženy na vedúcich pozíciách. V partnerstve so sieťou Enterprise Europe Network sa budú talentované ženy inovátorky, ako aj inovatívne MSP z menej známych regiónov podnecovať k tomu, aby si podávali žiadosti o financovanie, čo pomôže prekonať rozdiely v oblasti inovácií.
Poradný výbor EIC, ktorý pozostáva z popredných inovátorov, realizuje stratégiu Európskej rady pre inováciu a poskytuje poradenstvo o jej vykonávaní (pozri dnešné vyhlásenie poradného výboru EIC).

Možnosti financovania v roku 2021

Možnosti financovania, ktoré boli dnes oznámené v prvom pracovnom programe Európskej rady pre inováciu, zahŕňajú:

Financovanie z nástroja EIC Akcelerátor vo výške 1 miliardy EUR sa poskytuje startupom a MSP na vývoj a rozširovanie inovácií s veľkým vplyvom, ktoré majú potenciál vytvárať nové trhy alebo prevratným spôsobom meniť existujúce trhy. Ide o jedinečné kombinované financovanie s využitím vlastného kapitálu (alebo kvázi kapitálu, ako sú konvertibilné úvery) vo výške od 0,5 milióna EUR do 15 miliónov EUR. Poskytuje sa z fondu EIC vo forme grantov, a to až do výšky 2,5 milióna EUR. Z uvedeného finančného krytia vo výške 1 miliardy EUR je 495 miliónov EUR vyčlenených na prelomové inovácie súvisiace s Európskou zelenou dohodou a strategickými digitálnymi a zdravotníckymi technológiami.
Z nástroja EIC Prieskumník pre multidisciplinárne výskumné tímy s finančným krytím 300 miliónov EUR sa financuje realizácia vizionárskeho výskumu, ktorý má potenciál viesť k prelomovým technologickým objavom. Výskumné tímy môžu požiadať o granty až do výšky 4 milióny EUR. Väčšina finančných prostriedkov sa prideľuje prostredníctvom otvorených výziev bez vopred stanovených tematických priorít, ale 132 miliónov EUR je vyčlenených na riešenie piatich výziev nástroja EIC Prieskumník: uvedomelá umelá inteligencia, nástroje na meranie aktivity mozgu, bunková a génová terapia, zelený vodík a inžinierske živé materiály.
Z nástroja EIC Transformácia s finančným krytím 100 miliónov EUR sa financuje premena výsledkov výskumu na inovačné príležitosti. Prvá výzva v rámci nástroja EIC Transformácia sa zameria na výsledky, ktoré sa dosiahli v rámci pilotných projektov nástroja EIC Prieskumník a projektov Európskej rady pre výskum zameraných na overenie koncepcie, s cieľom zdokonaliť technológie a zabezpečiť obchodné využitie pre konkrétne aplikácie.
Všetky projekty Európskej rady pre inováciu majú prístup k službám podnikateľskej akcelerácie, ktoré zahŕňajú služby koučov a mentorov, prístup k odborným poznatkom, príležitosti na partnerstvá s podnikmi, investormi a inými subjektmi a celý rad ďalších služieb a podujatí.

Viac..  UŽ DNES: veľká debata piatich kandidátov na post šéfa eurokomisie

Ocenenia Európskej rady pre inováciu

Súčasťou Európskej rady pre inováciu sú viaceré ocenenia, ktorými sa vyzdvihujú osoby, ktoré utvárajú budúcnosť inovácií v Európe.

Cena EÚ pre ženy inovátorky sa udeľuje najtalentovanejším podnikateľkám z celej EÚ a krajín pridružených k programu Horizont Európa, ktoré založili úspešnú spoločnosť a uviedli inovácie na trh. Cena Európske hlavné mesto inovácií (iCapital) vyzdvihuje úlohu, ktorú mestá zohrávajú pri formovaní miestneho inovačného ekosystému a podpore prelomových inovácií. Tohto roku sa zavádza nová kategória pod názvom Európske vychádzajúce mesto inovácií, ktorá sa zameriava na obce a mestá s viac než 50 000 a menej než 250 000 obyvateľmi.
Cieľom súťaže Európske sociálne inovácie je stimulovať, podporovať a odmeňovať sociálne inovácie, ktoré ľuďom a organizáciám pomáhajú identifikovať, rozvíjať a posilňovať zručnosti, ktoré budú potrebovať na prispôsobenie sa meniacemu sa svetu a prosperovanie v ňom. Európska cena v oblasti inovačného obstarávania oceňuje úsilie verejných a súkromných obstarávateľov v celej Európe o podporu inovačného obstarávania a inovatívnych spôsobov obstarávania riešení. Od dnešného dňa možno začať podávať prihlášky do súťaže o Cenu EÚ za ženy inovátorky a ocenenie Európske hlavné mesto inovácií, pričom ďalšie dve súťaže budú vyhlásené neskôr.

Súvislosti
Komisia spustila v roku 2018 v rámci programu Horizont 2020 pilotný projekt Európskej rady pre inováciu s cieľom podporiť najtalentovanejších európskych inovátorov, ktorí rýchle a účinne rozširujú prelomové a prevratné inovácie, a vyčlenila naň rozpočet vo výške 3,5 miliardy EUR. Ďalšie informácie o pilotnom projekte Európskej rady pre inováciu možno nájsť v správe o vplyve.

Po uvedení do činnosti sa 19. marca uskutoční deň pre žiadateľov, na ktorom možno získať bližšie informácie o tom, ako Európska rada pre inováciu funguje, ako možno požiadať o financovanie, a kto je naň oprávnený. Na jednotlivých sedeniach sa budú poskytovať informácie o možnostiach financovania výskumných tímov, startupov, MSP a investorov.

O mam

Odporúčame pozrieť

veda, vyskum

Spoločnosti EÚ v roku 2022 zdvojnásobili rast investícií do výskumu a vývoja

Podľa hodnotiacej tabuľky investícií EÚ do priemyselného výskumu a vývoja z roku 2023 európsky priemysel v roku 2022 výrazne …

Consent choices