laboratorium, vyskum, veda
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

EK vyčlenila 123 miliónov EUR na výskum a inovácie s cieľom bojovať proti hrozbe variantov

Komisia vyčlenila 123 miliónov EUR z programu Horizont Európa, ktorý je novým programom EÚ pre výskum a inováciu, na naliehavo potrebný výskum variantov koronavírusu. Prvé núdzové financovanie v rámci programu Horizont Európa dopĺňa celý rad výskumných a inovačných opatrení financovaných EÚ na boj proti koronavírusu a prispieva k celkovej činnosti Komisie zameranej na prevenciu vplyvu variantov koronavírusu, jeho zmierňovanie a reakciu na ne, a to v súlade s novým európskym plánom pripravenosti na biologickú obranu s názvom Inkubátor HERA.

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová v tejto súvislosti vyhlásila: „Naďalej mobilizujeme všetky prostriedky, ktoré máme k dispozícii, na boj proti tejto pandémii a problémom, ktoré prinášajú varianty koronavírusu. Musíme využiť našu kombinovanú silu, aby sme boli pripravení na budúcnosť, či už ide o včasné odhaľovanie variantov alebo organizáciu a koordináciu klinických skúšok nových vakcín a liečebných postupov, a zároveň musíme zabezpečiť správny zber údajov a ich zdieľanie vo všetkých fázach.“

Nové výzvy týkajúce sa naliehavého výskumu variantov koronavírusu

Komisia vyhlásila nové výzvy, ktoré dopĺňajú predchádzajúce opatrenia zamerané na vývoj liečebných postupov a vakcín prostredníctvom organizovania a vykonávania klinických skúšok s cieľom pokročiť vo vývoji sľubných liečebných prípravkov a vakcín proti vírusu SARS-CoV-2/COVID-19. Budú podporovať rozvoj rozsiahlych kohort a sietí v súvislosti s ochorením COVID-19 za hranicami Európy, vytvárať väzby s európskymi iniciatívami, ako aj posilňovať infraštruktúry potrebné na zdieľanie údajov, odborných poznatkov, výskumných zdrojov a odborných služieb medzi výskumnými pracovníkmi a organizáciami.

Očakáva sa, že financované projekty:

  • budú vytvárať nové a/alebo rozvíjať existujúce rozsiahle, multicentrické a regionálne alebo mnohonárodné kohorty, a to aj za hranicami Európy, prostredníctvom ktorých by sa mali rýchlo získavať nové poznatky o víruse SARS-CoV-2 a jeho nových variantoch,
  • budú ďalej rozvíjať sľubné liečebné prípravky alebo vakcíny proti vírusu SARS-CoV-2/COVID-19, v prípade ktorých už bol dokončený predklinický vývoj v klinických štúdiách,
  • budú podporovať výskumné infraštruktúry s cieľom urýchliť zdieľanie údajov a poskytovať rýchlu podporu výskumu a odborné znalosti, aby bolo možné bojovať proti variantom a pripraviť sa na budúce epidémie.

Očakáva sa, že úspešné konzorciá budú spolupracovať s inými príslušnými iniciatívami a projektmi na vnútroštátnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni s cieľom maximalizovať synergie a komplementaritu a zabrániť zdvojeniu výskumného úsilia.

Tieto núdzové výzvy sa budú zaoberať krátkodobými až strednodobými hrozbami, ako aj prípravou na budúcnosť. Prispejú k vytvoreniu Úradu EÚ pre pripravenosť a reakciu na núdzové situácie v oblasti zdravia (HERA), ktorý EÚ umožní predvídať budúce pandémie a lepšie ich riešiť.

Návrhy v rámci týchto výziev možno predkladať od 13. apríla do 6. mája 2021. V súlade so zásadami globálnej reakcie na koronavírus musia byť nové riešenia dostupné a cenovo prijateľné pre všetkých.

Súvislosti

Predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová oznámila vo februári 2021 spustenie európskeho plánu pripravenosti na biologickú obranu s názvom Inkubátor HERA, ktorého cieľom je pripraviť Európu na zvýšenú hrozbu variantov koronavírusu. Inkubátor HERA prepojí vedu, priemysel a verejné orgány a bude využívať všetky dostupné zdroje, aby Európa mohla na túto výzvu reagovať.

Komisia bola od začiatku tejto krízy, ale aj omnoho skôr, popredným podporovateľom výskumu a inovácií a stála na čele koordinácie európskeho a celosvetového výskumného úsilia vrátane pripravenosti na pandémie. Na globálnu reakciu na koronavírus prisľúbila 1,4 miliardy EUR, pričom 1 miliarda EUR bola vyčlenená z predchádzajúceho programu pre výskum a inováciu Horizont 2020.

Tieto nové osobitné výzvy, ktoré boli dnes vyhlásené v rámci programu Horizont Európa (nástupca programu Horizont 2020), dopĺňajú tieto predchádzajúce opatrenia na boj proti koronavírusu: 18 projektov financovaných sumou 48,2 milióna EUR, ktoré sú zamerané na vývoj diagnostiky, liečby, vakcín a rozvoj pripravenosti na epidémiu, 8 projektov, do ktorých sa investovalo 117 miliónov EUR na účely vývoja diagnostiky a liečby, a to prostredníctvom iniciatívy za inovačnú medicínu, 24 projektov, na ktoré sa vyčlenilo 133,4 milióna EUR s cieľom riešiť naliehavé potreby a sociálno-ekonomické dôsledky pandémie, a ďalšie opatrenia na podporu inovatívnych myšlienok prostredníctvom Európskej rady pre inováciu. Na základe týchto výziev sa zrealizovala akcia č. 3 akčného plánu ERAvsCorona, t. j. pracovného dokumentu, ktorý je výsledkom dialógov medzi útvarmi Komisie a vnútroštátnymi inštitúciami.

O mam

Odporúčame pozrieť

vzdelavaci-system

Výzva na zapojenie sa do diskusie: Aké zručnosti potrebujeme pre 21. storočie?

Aké zručnosti a vedomosti potrebujú deti, žiaci, študenti či pracujúci v 21. storočí? Vystačíme si …

Consent choices