komisia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EK navrhuje oslobodiť od DPH životne dôležitý tovar a služby distribuované v časoch krízy

Európska komisia v pondelok navrhla oslobodiť od dane z pridanej hodnoty (DPH) tovar a služby, ktoré poskytuje Európska komisia a orgány či agentúry EÚ členským štátom a občanom v časoch krízy. Čerpá pritom zo skúseností získaných počas pandémie koronavírusu. Počas nej sa okrem iného ukázalo, že DPH účtovaná na niektoré transakcie je v konečnom dôsledku iba nákladovým faktorom pri obstarávaniach, ktorý zbytočne zaťažuje limitované rozpočty. Dnešná iniciatíva preto maximalizuje efektívnosť finančných prostriedkov EÚ, ktoré sa vynakladajú vo verejnom záujme v reakcii na krízy, ako sú prírodné katastrofy a ohrozenia verejného zdravia. Vďaka dnešnému návrhu sa takisto posilnia aj orgány pre zvládanie katastrof a krízové riadenie na úrovni EÚ vrátane tých, ktoré fungujú v rámci zdravotnej únie EÚ či mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany.

Keď budú nové opatrenia zavedené, umožnia Komisii a iným agentúram a orgánom EÚ dovážať a nakupovať tovar a služby bez DPH, ak sa tieto nákupy distribuujú ako súčasť reakcie na núdzovú situáciu v EÚ. Príjemcami môžu byť členské štáty alebo tretie strany, ako sú orgány alebo inštitúcie členských štátov (napríklad nemocnica, vnútroštátny zdravotnícky orgán alebo úrad pre reakciu na katastrofy). Medzi tovar a služby, na ktoré sa navrhovaná výnimka vzťahuje, patria napríklad:

  • diagnostické testy a testovací materiál, ako aj laboratórne vybavenie,
  • osobné ochranné prostriedky (OOP), ako sú rukavice, respirátory, rúška, plášte, dezinfekčné prostriedky a vybavenie,
  • stany, kempingové postele, oblečenie a jedlo,
  • pátracie a záchranné vybavenie, vrecia s pieskom, záchranné vesty a nafukovacie člny,
  • antimikrobiálne látky a antibiotiká, antidotá proti chemickým hrozbám, výrobky na liečbu zranení z ožiarenia, antitoxíny, jódové tablety,
  • výrobky z krvi alebo protilátky,
  • zariadenia na meranie žiarenia,
  • vývoj, výroba a obstarávanie potrebných výrobkov, výskumné a inovačné činnosti, tvorba strategických rezerv výrobkov, farmaceutické licencie, karanténne zariadenia, klinické skúšania, dezinfekcia priestorov atď.

Komisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni v tejto súvislosti povedal: „Pandémia COVID-19 nás naučila, že tieto druhy kríz majú mnoho rôznych foriem a ďalekosiahly vplyv na našu spoločnosť. Rýchla a účinná reakcia má zásadný význam, a my by sme dnes mali prichystať čo najlepšiu reakciu, aby sme sa pripravili na budúcnosť. Dnešný návrh pomôže EÚ lepšie reagovať na krízy a núdzové situácie v Únii. Takisto povedie k maximalizácii finančného účinku núdzovej pomoci na úrovni EÚ v boji proti pandémii a pri podpore obnovy.

Ďalšie kroky

Viac..  EÚ schválila vakcínu proti najnovšiemu variantu COVID-19

Legislatívny návrh, ktorým sa zmení smernica o DPH, sa teraz predloží Európskemu parlamentu na vyjadrenie a Rade na prijatie. Členské štáty majú do 30. apríla 2021 prijať a uverejniť zákony, právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Tieto opatrenia sa majú uplatňovať od 1. januára 2021.

Súvislosti

Počas pandémie koronavírusu sa naplno prejavil význam súdržnej, rozhodnej a centralizovanej pripravenosti a reakcie na úrovni EÚ v časoch krízy. Komisia Ursuly von der Leyenovej v reakcii na pandémiu koronavírusu predostrela plány na posilnenie pripravenosti a riadenia EÚ pri cezhraničných ohrozeniach zdravia a predstavila základné prvky európskej zdravotnej únie. Zároveň navrhla posilniť spoluprácu medzi členskými štátmi EÚ prostredníctvom mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany, aby mohli lepšie reagovať na budúce prírodné katastrofy alebo katastrofy spôsobené ľudskou činnosťou. V rámci novej európskej zdravotnej únie Komisia napríklad oznámila vytvorenie Úradu pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA), ktorý má rýchlo zaviesť najpokročilejšie zdravotnícke a iné opatrenia v prípade mimoriadnej situácie ohrozenia zdravia, pričom bude zodpovedný za celý hodnotový reťazec od koncepcie až po distribúciu a používanie.

V oblasti daní a ciel EÚ už prijala opatrenia na podporu boja proti pandémii koronavírusu a zotavenia sa z jej následkov. V apríli 2020 sa EÚ dohodla na zrušení ciel a DPH vyberaných pri dovoze rúšok a iných ochranných prostriedkov potrebných na boj proti pandémii. Táto výnimka zostáva v platnosti a plánuje sa jej predĺženie. V decembri 2020 členské štáty EÚ schválili nové opatrenia navrhnuté Komisiou, ktorými dočasne oslobodili od DPH vakcíny a testovacie súpravy, ktoré sa predávajú nemocniciam, lekárom a jednotlivcom, ako aj úzko súvisiace služby. Na základe zmenenej smernice môžu členské štáty uplatňovať znížené alebo nulové sadzby na vakcíny aj na testovacie súpravy, ak sa tak rozhodnú.

O mam

Odporúčame pozrieť

Európe hrozí zimná plynová kríza, ak Rusko zastaví dodávky plynu

Európe hrozí zimná plynová kríza, ak Rusko zastaví dodávky plynu, varovala Medzinárodná energetická agentúra (IEA). …

Consent choices