polnohospodarstvo
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Podpora prechodu k ekologickému hospodárstvu sumou 17,5 mld., reakcie našich europoslancov

Europarlament v utorok schválil pravidlá fungovania Fondu na spravodlivú transformáciu, ktorý krajinám EÚ pomôže riešiť sociálne a hospodárske následky prechodu na klimatickú neutralitu.

Rozpočet Fondu na spravodlivú transformáciu tvorí 7,5 miliardy eur z Viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2021 – 2027 a dodatočných 10 miliárd eur z nástroja na obnovu EÚ. Fond bude podporovať projekty zamerané na hospodársku diverzifikáciu, rekonverziu či tvorbu pracovných miest, ako aj projekty, ktoré prispievajú k prechodu na udržateľné, klimaticky neutrálne a obehové európske hospodárstvo.

V časoch, keď sa hospodárstvo EÚ usiluje o dosiahnutie klimatickej neutrality, by mal Fond na spravodlivú transformáciu (JTF) financovať pomoc pri hľadaní zamestnania, zvyšovanie úrovne zručností, rekvalifikáciu či aktívne začleňovanie pracovníkov a uchádzačov o zamestnanie do meniaceho sa hospodárstva. Zameraný bude na podporu mikropodnikov, podnikateľských inkubátorov, univerzít a verejných výskumných ústavov, ako aj investícií do nových energetických technológií, energetickej účinnosti a udržateľnej miestnej mobility.

Fond, naopak, nebude podporovať spaľovanie odpadu, vyraďovanie jadrových elektrární z prevádzky alebo ich výstavbu, činnosti spojené s produkciou tabakových výrobkov ani investície do fosílnych palív. Členské štáty musia vo svojich plánoch spravodlivej transformácie určiť územia najviac zasiahnuté energetickou transformáciou a prostriedky z fondu zamerať práve na ne. Osobitná pozornosť by mala byť venovaná špecifikám ostrovov, ostrovných oblastí a najvzdialenejších regiónov.

Poslancom sa počas vyjednávania so zástupcami členských štátov o konečnom znení pravidiel fungovania fondu podarilo presadiť, aby bol v prípade navýšenia rozpočtu fondu po 31. decembri 2024 zavedený tzv. mechanizmus ekologického odmeňovania. Išlo by o dodatočné zdroje, ktoré by sa rozdelili medzi členské štáty v závislosti od pokroku, ktorý dosiahli v oblasti znižovania priemyselných skleníkových plynov.

Ďalšie kľúčové aspekty nariadenia

Podmienkou získania prostriedkov z Fondu na spravodlivú transformáciu bude záväzok na úrovni členských štátov dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu. Kým členské štáty tento cieľ neprijmú, budú mať nárok len na 50% národných alokácií z tohto fondu.

Podniky vo finančnej tiesni budú môcť získať podporu v súlade s pravidlami EÚ týkajúcimi sa dočasnej štátnej pomoci, ktoré boli zavedené na riešenie výnimočných okolností.

Prostriedky bude možné dobrovoľne presmerovať z iných kohéznych fondov.

Podiel investícií poskytovaných z prostriedkov EÚ (spolufinancovanie) bude predstavovať maximálne 85% v prípade menej rozvinutých regiónov, 70% v prípade prechodných regiónov a 50% v prípade rozvinutejších regiónov.

Parlament schválil návrh nariadenia pomerom hlasov 615 (za): 35 (proti): 46 (zdržalo sa hlasovania).

Vyhlásenie spravodajcu

„Európsky parlament vyslal jasný politický signál: sociálne, ekonomické a environmentálne následky energetickej transformácie v najzasiahnutejších regiónoch musia byť riešené. S Európou vstupujeme do novej, ekologickej éry a na nikoho pritom nezabúdame,“ vyhlásil spravodajca Manolis Kefalogiannis (EPP, EL).

REAKCIE NAŠICH EUROPOSLANCOV

Monika Beňová (S/D): Fond pre spravodlivú transformáciu je jedným z kľúčových nástrojov z hľadiska implementácie Európskej zelenej dohody a jej súvisiacich cieľov týkajúcich sa dosiahnutia klimatickej neutrality do roku 2050. Má pomáhať regiónom, priemyselným odvetviam a najmä pracovníkom, ktorí budú potenciálne najvýraznejším spôsobom zasiahnutí ekologickou transformáciou. Je preto veľká škoda, že Slovensko z neho oproti pôvodnému návrhu získa až o 500 miliónov eur menej. Ide o jeden z mnohých príkladov ako súčasná vláda nedokáže efektívne presadzovať naše záujmy na európskej úrovni.

Peter Pollák (EĽS): Vítam, že k pôvodným 7,5 miliardám eur z rozpočtu Fondu pre spravodlivú transformáciu sa dodatočne navýšilo 10 miliárd z nástroja Fondu Obnovy. Pôjde totiž o finančne nákladné investície do tvorby nových pracovných príležitostí v nových odvetviach, rekvalifikáciu, poskytovanie dostupných úverov miestnym orgánom verejnej správy na zlepšovanie energetickej infraštruktúry s využívaním nových inovatívnych technológií, investície do obnoviteľných zdrojov energie a pod. Na Slovensku by to mali byť Trenčiansky a Košický kraj. Okrem uhoľného regiónu Horná Nitra sa to bude týkať aj okolia cementární a oceliarni.

Miroslav Číž (S/D): Spravodlivý prechod parí dlhodobo medzi najvyššie priority sociálnych demokratov. Zelená politika, ktorá bola už začiatkom minulého roka zadefinovaná a odsúhlasená v Európskej zelenej dohode, je jednoznačne odvážnym krokom. Sám podporujem tieto ciele, ale zároveň výrazne apelujem na to, že prechod k zelenému hospodárstvu môže uspieť iba vtedy, ak budeme schopný vyvážiť záťaž, ktorá prvotne vznikne na regióny, priemysel a pracovníkov. Je dôležité, aby sme v tomto ekonomickom vypätí nezabudli na sociálnu dimenziu. Podpora pre zamestnancov a  malé a stredné podniky, bude aj v nadväznosti na ťažkosti vyplývajúce z  pandemickej krízy kľúčová. Preto verím, že fond pre spravodlivú transformáciu bude efektívnym nástrojom, ktorý členským štátom pomôže podporiť najviac postihnuté regióny tak, aby nedoplatili práve obyčajní ľudia na zelené ciele únie.

Ivan Štefanec (EĽS): Moderné technológie nám umožňujú vyrábať ekologickejšie ako v minulosti. Prechod na zelené hospodárstvo je však finančne náročný a najmä malé a stredné podniky nemajú dostatok kapacít, aby ho dokázali realizovať. Podpora z Európskej únie im zabezpečí konkurencieschopnosť voči väčším firmám.

Martin Hojsík (Obnovme Európu): Spravodlivá transformácia musí byť spravodlivá k ľuďom aj planéte. Preto pokladám za kľúčový záväzok, že z 17,5 miliardy eur nepôjdu prostriedky na fosílne palivá, či spaľovne odpadu. Práve tie, žiaľ, na Slovensku stále majú svoju popularitu. Problém s odpadom musíme riešiť pri zdroji, a teda obmedziť jeho tvorbu. Presne o tom je prechod na ekologické hospodárstvo. Súčasťou prerozdeľovania financií z tohto fondu je aj ekologická odmena. Teda štáty, ktoré budú úspešné v znižovaní emisií skleníkových plynov, dostanú dodatočné zdroje. A to je výzva pre Slovensko, a budem tlačiť na našu vládu, aby si túto príležitosť nepremárnila. Naše hospodárstvo bude zaiste čeliť počas najbližších rokov zmene, ale to nemôže znamenať, že ľudia ostanú bez práce. Prechod na ekologické hospodárstvo musí byť spravodlivé ku ľuďom aj planéte, a preto bude tento fond pre nás tak dôležitý.

Robert Hajšel (S/D): Schválením vytvorenia Fondu pre spravodlivú transformáciu dávame konečne nášmu prechodu na zelenšiu ekonomiku a boju s klimatickými zmenami  aj sociálny rozmer, keďže v tejto náročnej transformácii nemôžeme nikoho nechať bokom, ale  finančnú podporu musia dostať aj  ľudia a regióny, ktoré budú negatívnymi dôsledkami transformácie najviac postihnuté.  Konečné schválenie potrebnej  legislatívy je pre mňa veľkým zadosťučinením, keďže som na nej pracoval ako tieňový spravodajca vo Výbore pre energetiku a priemysel. Som rád, že sa podarilo schváliť nielen odmeňovanie tých štátov, ktoré budú najrýchlejšie a najefektívnejšie napredovať v dekarbonizácii, ale aj moja požiadavka, aby sa na aktivity tohto fondu nemíňali peniaze z tradičných štrukturálnych fondov, ktoré by potom chýbali v iných,  menej rozvinutých regiónoch, t.j. aby peniaze, ktoré dostane Horná Nitra nechýbali napríklad banskobystrickému kraju. Teší ma, že peniaze pôjdu nielen do podpory malých a stredných podnikov, ale že všetky investície musia poviesť k tvorbe pracovných miest a podpora pôjde aj seniorom a deťom v najviac postihnutých regiónoch.

Viac..  Po vydaní stanoviska Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín by mohli byť kožušinové farmy v Európe zakázané

Eugen Jurzyca (EKR): Súhlasím s tým, aby sektory a regióny najviac zasiahnuté zelenou transformáciou nejaký čas čerpali adekvátne dotácie na rekonštrukciu a adaptáciu. Hoci úspech tohto fondu žiaľ merajú veľmi často nesprávne zvolené indikátory, iniciatívou Európskeho parlamentu sa podarila presadiť pekná vec – aby boli v budúcnosti transformujúce sa regióny odmeňované na základe reálneho zníženia emisií. Ak sa napríklad v niektorom regióne znížia emisie na polovicu, tak región dostane dvakrát toľko, ako by dostal, ak by emisie neznížil. To znamená, že regióny budú medzi sebou súťažiť o zdroje na základe toho, kto zníži emisie razantnejšie. Takéto riešenie prispeje k efektívnejšiemu využitiu peňazí z daní od ľudí. To je v používaní „eurofondov“ taký prelomový krok, že projekt podporím aj napriek nedostatkom, ktoré som spomenul.

Michal Šimečka (Obnovme Európu): Riešenie klimatickej krízy si bude vyžadovať zásadné zmeny naprieč spoločnosťou – no je celkom pochopiteľné, že mnohým ľuďom sa to nepočúva ľahko. Preto je nesmierne dôležité, že do Fondu spravodlivej transformácie sme alokovali až 17,5 miliardy eur. Fond je garanciou istejšej budúcnosti pre desaťtisíce ľudí, vrátane baníkov na Hornej Nitre. Zároveň ide o ďalšiu ukážku toho, ako výhodné je pre Slovensko členstvo v EÚ – len ťažko si možno predstaviť, že obrovské náklady na pomoc pre malé podniky, rekvalifikáciu pracovníkov či podporu pri hľadaní práce by vláda dokázala nájsť v štátnom rozpočte.

Michal Wiezik (EĽS): Som rád, že finálna podoba Fondu pre spravodlivú transformáciu nepodporuje investície do fosílnych palív, a to aj napriek tomu, že zemný plyn bol zahrnutý do pozície Európskeho parlamentu. Fond pre spravodlivú transformáciu bude podporovať Širokú škálu činností vrátane rekvalifikácie pracovníkov, podpory malých a stredných podnikov, výskumu a inovácií, obehového hospodárstva, podpory univerzít a boj proti energetickej chudobe. Bol zavedený Mechanizmus ekologického odmeňovania pre regióny, ktoré budú znižovať emisie skleníkových plynov najrýchlejšie.

Vladimír Bilčík (EĽS): Parlament bude dnes hlasovať o Fonde na spravodlivú transformáciu, ktorý je kľúčovým nástrojom EÚ na podporu regiónov v ich úsilí o dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050. Obsahuje fond spravodlivého prechodu k ekologickému hospodárstvu so sumou 17,5 mld. eur, ktorý na Slovensku využíva napríklad uhoľný región Horná Nitra, aby mohol bez negatívnych spoločenských a sociálnych dôsledkov ukončiť ťažbu uhlia. Fond financuje pomoc pri hľadaní zamestnania, zvyšovanie úrovne zručností, rekvalifikáciu a aktívne začleňovanie pracovníkov a uchádzačov o zamestnanie do meniaceho sa hospodárstva, čo sú nástroje, ktoré pomôžu konkrétnym ľuďom na Slovensku pri transformácii Hornej Nitry. 

Miriam Lexmann (EĽS): Rozhodnutie o vzniku fondu je kľúčové aj pre viaceré naše regióny. Čoskoro skončia napríklad dotácie pre naše bane na hornej Nitre – do roku 2027 musíme zavrieť baňu Nováky. Táto forma pomoci je preto veľmi dôležitá pre podporu regiónov a ich hospodársku transformáciu. Fond je určený práve pre oblasti ako horná Nitra, kde je potrebné podporiť nové, ekologickejšie podniky, nové energetické technológie, výskumné ústavy, stavbu infraštruktúry, rekvalifikáciu zamestnancov a udržateľnosť pracovných miest v nových hospodárskych podmienkach tak, aby naši občania neprišli o prácu a zároveň sme dokázali naplniť podmienky klimatickej neutrality EÚ.

Lucia Ďuriš Nicholsonová (EKR): V EÚ sme sa zaviazali, že do roku 2050 dosiahneme klimatickú neutralitu. Táto transformácia sa však nezaobíde bez ekonomických a sociálnych dopadov, predovšetkým vplyvu na zamestnanosť. Pre niektoré regióny bude prechod veľmi náročný, preto EÚ ponúka balík vo výške 17,5 miliardy EUR v podobe nového Fondu na spravodlivú transformáciu. Členské štáty ho môžu využiť napríklad na rekvalifikáciu či iné opatrenia, ktoré pomôžu v boji s nezamestnanosťou, ale aj na výskum a inovácie do nových technológií. Dôležité bude, aby išlo o efektívne riešenia, vďaka ktorým pomôžeme životnému prostrediu aj tým, ktorých sa zmeny najviac dotknú. 

Ďalší postup

Po Európskom parlamente musí vopred dohodnutý legislatívny text schváliť aj Rada (ministrov) EÚ. Nariadenie vstúpi do platnosti dvadsať dní po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

Súvislosti

Fond na spravodlivú transformáciu (JTF) tvorí prvý pilier Mechanizmu spravodlivej transformácie (JTM) – kľúčového nástroja zameraného na podporu regiónov, priemyselných odvetví a pracovníkov, ktorí by mali čeliť najvážnejším výzvam v súvislosti s implementáciou Európskeho ekologického dohovoru, známeho tiež pod názvom Európska zelená dohoda. Predbežnú dohodu o Fonde na spravodlivú transformáciu dosiahli zákonodarcovia EÚ 9. decembra 2020.

O mam

Odporúčame pozrieť

hemicycle

Rokovanie o zmenách v Štrasburgu: Otváranie základných zmlúv vyvolalo diskusiu

Otvorenie zakladajúcich zmlúv o Európskej únii ublíži menším členským krajinám a teda aj Slovensku. Europoslanci …

Consent choices