Erasmus
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Europarlament schválil novú generáciu inkluzívnejšieho programu Erasmus+

Europoslanci schválili konečnú podobu nových pravidiel fungovania programu EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu Erasmus+ v rokoch 2021 – 2027.

Finančné prostriedky vyčlenené na program, ktorý pri posilňovaní európskej identity zohráva preukázateľne významnú úlohu, budú v období 2021 – 2027 takmer dvojnásobne vyššie (viac ako 28 miliárd eur z rôznych zdrojov) ako počas predchádzajúcich siedmich rokov (14,7 miliardy eur). V záverečnej fáze rokovaní s Radou sa poslancom podarilo zabezpečiť navýšenie rozpočtu programu o ďalších 1,7 miliardy eur.

Mnohí poslanci v plenárnej rozprave, ktorá predchádzala schváleniu nových pravidiel fungovania programu, poukázali na vplyv aktuálnej pandémie na mladých ľudí. Vyzdvihli tiež dôležitosť programu Erasmus+, ktorý bol občanmi ohodnotený ako vôbec najúspešnejší program EÚ, pre budúce generácie. Videozáznam rozpravy je k dispozícii tu.

Výraznejšia inkluzívnosť

Nová generácia programu Erasmus+ bude ponúkať viac nástrojov a zdrojov na podporu začleňovania. Komisia a členské štáty musia predložiť akčné plány na zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a mobilite pre ľudí, pre ktorých bolo doposiaľ náročné zúčastniť sa na tomto programe, ako sú napríklad osoby so zdravotným postihnutím, ľudia žijúci v chudobe alebo v odľahlých oblastiach, či osoby prisťahovaleckého pôvodu.

Osoby nedisponujúce dostatočnými prostriedkami na pokrytie počiatočných nákladov spojených s účasťou na programe, ktoré sa týkajú napríklad kúpy cestovného lístka na vlak či rezervácie ubytovania, môžu získať dodatočnú finančnú podporu vrátane zálohových platieb. Žiadosti nebude možné zamietnuť z dôvodu vyšších nákladov, pokiaľ vzniknú v spojitosti s opatreniami na zaručenie začlenenia.

Mobilita pre vzdelávajúcich sa dospelých

V porovnaní s minulosťou by mala nová generácia programu Erasmus+ podporovať aj pobyty študentov v rámci programov vzdelávania pre dospelých v inej krajine EÚ v dĺžke až šesť mesiacov. Program by tak mal pomôcť ľuďom rôzneho veku a pôvodu získať novú prácu a životné zručnosti a lepšie sa prispôsobiť zmenám, ktoré so sebou prinášajú tak zelená a digitálna transformácia, ako aj pandémia ochorenia COVID-19.

Zjednodušenie prístupu k ekologickejšiemu programu Erasmus+

Nový program Erasmus+ bude pre žiadateľov jednoduchší a prístupnejší, s používateľsky ústretovejšími IT systémami a nižšou mierou byrokracie. Menším organizáciám, ako sú mládežnícke združenia a športové kluby, ponúkne osobitný systém financovania – tzv. drobné partnerstvá. Program bude dbať aj na svoj prínos k plneniu cieľov EÚ týkajúcich sa výdavkov v oblasti klímy a na znižovanie vlastnej environmentálnej stopy, napríklad motivovaním účastníkov, aby používali ekologické dopravné prostriedky.

Inovatívne modely vzdelávania

Do programu Erasmus+ bude začlenená aj iniciatíva DiscoverEU, vďaka ktorej môžu mladí ľudia požiadať o bezplatný preukaz na cestovanie po Európe, aby sa mohli vzdelávať – napr. absolvovať intenzívny jazykový kurz alebo sa zúčastniť na workshope v múzeu – a objavovať kultúrnu a jazykovú rozmanitosť Európy.

Iniciatíva Európske univerzity zas študentom umožní získať diplom kombináciou štúdia vo viacerých krajinách EÚ. Tretia iniciatíva – tzv. Centrá excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy – pomôže vytvoriť miestne ekosystémy zručností, ktoré budú prepojené na medzinárodnej úrovni. Tu zistíte viac.

Vyhlásenie spravodajcu a predsedníčky kultúrneho výboru EP

Erasmus+ patrí medzi programy EÚ s výrazne vyšším financovaním, pričom zahŕňa mnoho podstatných zmien a zlepšení. Vďaka tomu môže aj naďalej posilňovať pocit európskej spolupatričnosti a ponúkať Európanom lepšie šance na zamestnanie“, uviedol spravodajca Milan Zver (EPP, SI). „Parlament bude pozorne sledovať jeho vykonávanie s cieľom zabezpečiť, aby sa program Erasmus+ stal inkluzívnejším a aby poskytoval príležitosti pre čo najväčší počet ľudí,“ dodal.

Sabine Verheyen (EPP, DE), predsedníčka Výboru EP pre kultúru a vzdelávanie, uviedla: „Erasmus+ je príkladom úspešného európskeho projektu a vďaka nášmu úsiliu sa bude môcť jeho úspech rozvíjať ďalej. Erasmus+ spája ľudí pochádzajúcich z rôznych prostredí a pomáha tak formovať pravé európske spoločenstvo. Mladí ľudia a všetci tí, ktorí sa chcú učiť, študovať a spoznávať nových ľudí, bojujú v dôsledku pandémie s obrovskými prekážkami. Situácia osôb z marginalizovaného prostredia je však ešte ťažšia. Preto je teraz mimoriadne dôležité, aby im Európa podala pomocnú ruku a poskytla nástroje, ktoré im umožnia rozvíjať sa a vzájomne sa spoznávať. Na nikoho sa nesmie zabudnúť. To je presne to, o čo sa snažíme s novou generáciou programu Erasmus+.“

REAKCIE NAŠICH EUROPOSLANCOV

Monika Beňová (S/D): Program Erasmus+ by mal byť oproti minulosti ešte viac inkluzívnejší. Prístup k vzdelávaniu a mobilite by sa tak v nasledujúcich rokoch mal zjednodušiť napríklad pre ľudí so zdravotným hendikepom, či takých ktorí pochádzajú z chudobnejších pomerov, teda s obmedzenými finančnými možnosťami. Erasmus+ by mal poskytnúť príležitosť získavať potrebné skúsenosti a zručnosti pre budúce kariérne uplatnenie väčšiemu množstvu mladých ľudí. Okrem iného aj schopnosť lepšie sa pripraviť na zmeny, ktoré so sebou prinesie digitálna, či zelená transformácia hospodárstva. Veľkou výzvou pre študentské mobility bude v súvislosti s pandémiou vírusu COVID-19 samotné cestovanie. Tu je pre zaistenie záujmu nevyhnutné zabezpečiť, aby študenti museli čeliť čo najmenšiemu množstvu komplikácií.

Eugen Jurzyca (EKR): Je predpoklad, že Erasmus je dobrý projekt, ale dôkazy treba lepšie ukotviť aj v samotnom nariadení. Pri programe Erasmus+ navrhoval Dvor audítorov rozvinúť ukazovatele na meranie cieľov tak, aby prideľovanie prostriedkov bolo na základe výkonnosti. Nie je napríklad jasné, ako projekt prispieva k dosiahnutiu hlavných cieľov v oblasti vzdelávania. Napriek týmto výhradám treba dať tomuto projektu ešte šancu. Verím, že meranie jeho výsledkov sa čoskoro zlepší.

Miroslav Číž (S/D): Program Erasmus + dlhodobo patrí medzi najúspešnejšie projekty Únie. Slúži nie len na podporu vzdelávania a odbornej práce, ale jeho samotná esencia podporuje ideu integrovanej a kohéznej Únie. Nové pravidlá, ktoré by mali byť platné na obdobie 2021-2027, zahŕňajú aj rozpočet vo výške 28 miliárd. Cieľom je vytvoriť ešte inkluzívnejší systém, ktorý v týchto transformačných časoch pomôže ľudom vo všetkých vekových kategóriách, aby mali prístup ku vzdelaniu a  kvalifikácií potrebnej pre nové zamestnanie. Nové pravidlá teda vnímajú aj to, že digitálna a zelená transformácia, prinesú zmeny v dopyte po pracovníkoch. Erasmus+ môže teda takto napomôcť cieľu vyplývajúcemu z mechanizmu pre spravodlivú transformáciu. 

Viac..  Program Erasmus+ podporil v roku 2022 viac ako 1,2 milióna študentov a učiteľov

Peter Pollák (EĽS): Program Erasmus na podporu vzdelávania, odbornej prípravy a mobility študentov ako i akademických pracovníkov je azda najznámejšou vlajkovou loďou Európskej Únie. Teším sa, že sa podarilo navýšiť jeho celkovú sumu na 26 miliárd. Verím, že  z týchto peňazí sa naplnia ambície jeho súčasníka Erasmus + a program sa stane inkluzívnejším a dostupnejším aj pre študentov žijúcich v chudobe, či osobám s prisťahovaleckým pôvodom alebo zdravotným postihnutím.

Ivan Štefanec (EĽS): Program Erasmus je mimoriadne úspešným projektom, ktorý pomohol desiatkam tisíc mladých ľudí získať nové skúsenosti a sociálne kontakty. Podporujem každé jeho posilnenie a najmä vytvorenie nových príležitostí aj pre študentov zo sociálne slabších rodín.    

Michal Wiezik (EĽS): V nasledujúcich siedmich rokoch sa môže podstatne viac ľudí zúčastniť na programe Erasmus +.  Rozpočet programu dosiahol takmer 26 miliárd eur, čo je skoro dvojnásobok v porovnaní s predchádzajúcim  rozpočtovým obdobím. Oceňujem inkluzívny prístup zahrňujúci ľudí s obmedzenými možnosťami, zdravotnými aj sociálnymi a vytvorenie možnosti pre celoživotné vzdelávanie, reflektujúce výzvy spojené s digitalizáciou, zelenou transformáciou, ale tiež pandémiou COVID-19. V súlade s Európskym zeleným dohovorom bude program Erasmus + znižovať svoju ekologickú stopu, napríklad adresnou podporou environmentálne vhodných spôsobov dopravy účastníkov.

Martin Hojsík (Obnovme Európu): Erasmus+ je jedným z najlepších programov EÚ, a ide o skutočne efektívne využitie našich spoločných prostriedkov. Obzvlášť ma teší, že sa nejedná jedine o vzdelávanie pre mladých ľudí, ale Erasmus+ ponúka aj možnosti pre dospelých. So zmenami, ktoré na pracovný trh priniesla nielen pandémia koronavírusu, ale aj prebiehajúca zelená a digitálna transformácia bude veľmi dôležité, aby všetky vekové kategórie mohli získať prácu. Vzdelávanie a kurzy musia byť prístupné a inkluzívne.

Lucia Ďuriš Nicholsonová (EKR): Úspešný dlhoročný projekt EÚ, vďaka ktorému malo množstvo mladých ľudí možnosť získať cennú skúsenosť zo zahraničia, prichádza na nasledujúce sedemročné obdobie v novej podobe. Balík vo výške 26 miliárd EUR ponúkne príležitosť až 12 miliónom účastníkov. Do jeho rozsahu budú spadať zaujímavé iniciatívy, ako DiscoverEU, Európske univerzity či Centrá excelentnosti. Som rada, že nový program bude ešte inkluzívnejší, mobilita sa rozšíri aj na šport, odborné či neformálne vzdelávanie, uľahčí sa účasť pre osoby so zdravotným postihnutím aj pre ľudí v odľahlých regiónoch.

Robert Hajšel (S/D): Som veľmi rád, že sa nám v EP podarilo navýšiť prostriedky na Erasmus+, ktorý je vlajkovým programom EÚ a aj vďaka ktorému sa Únia aj naďalej teší veľmi pozitívnej odozve najmä u mladých lodi. Vďaka Erasmu mali aj v minulosti desaťtisíce mladých Slovákov šancu študovať na prestížnych univerzitách v európskom zahraničí a tým nadobudnúť nielen nové znalosti, ale aj vytvoriť si sieť dôležitých kontaktov. Oceňujem, že program sa po novom špeciálne zameria aj na tých, ktorí doteraz nemali možnosť sa uchádzať o zapojenie sa, keďže tentoraz nepôjde len o vzdelávanie mladých ľudí, ale väčší dôraz je kladený na celoživotné vzdelávanie a staršie generácie. Po takmer 1,5 roku trvajúcej pandémii a obmedzených možnostiach cestovať je táto správa ešte o niečo pozitívnejšou a som rád, že popri postupnom uvoľňovaní opatrení môžeme občanom aj prostredníctvom tohto programu pomôcť opäť spoznávať okolité krajiny a nadobudnúť cenné skúsenosti.

Michal Šimečka (Obnovme Európu): Vplyv dlhotrvajúcej sociálnej izolácie na rozvoj mladých ľudí nesmieme podceňovať – znamená obmedzenie nadväzovania nových kontaktov a priateľstiev v kľúčovom období života, ako aj zhoršeným prístupom ku kvalitnému vzdelaniu. Rozšírenie programu Erasmus+, o ktoré sme s kolegami v europarlamente bojovali už dlhšie, tak prichádza v pravý čas – s posilneným financovaním, oslabenou byrokraciou a priestorom pre viac záujemcov. Európska únia však v úsilí pomôcť mladým ľuďom prekonať následky koronakrízy nesmie ostať osamotená, prispieť k nemu musia aj členské štáty. Zatiaľ sa žiaľ zdá, že slovenská vláda si to neuvedomuje.

Miriam Lexmann (EĽS): Aj medzi študentmi na Slovensku populárny program kombinujúci štúdium a cestovanie prichádza vďaka snahe europoslancov s navýšeným rozpočtom o 1,7 miliardy oproti pôvodnému návrhu Komisie. Osobne vítam zmeny, ktoré umožnia väčšiu inklúziu, a teda zapojenosť ľudí so zdravotným postihnutím, ale aj obyvateľov zo sociálne či geograficky znevýhodneného prostredia. Umožní tiež mobilitu študentov v programoch vzdelávania dospelých, čím pomôže získať nové zručnosti a skúsenosti aj pre časť obyvateľov, pre ktorých môže byť ťažšie prispôsobiť sa zmenám prichádzajúcim so zelenou a digitálnou transformáciou spoločnosti. 

Vladimír Bilčík (EĽS): Približne 63% študentiek a študentov na Slovensku má pocit, že vycestovať na Erazmus si nebudú môcť dovoliť, pretože by im nestačil grant. Podporil som preto študentskú iniciatívu Erasmus500, ktorá to chcela zmeniť a zabojovala za viac prostriedkov, aby si akademickú výmenu mohli dovoliť aj študenti zo socialne znevýhodneného prostredia. Som rád, že ich hlasy sa v rozpočte na Erazmus plus odrazili a bude inkluzívnejší. Ide zatiaľ o historicky najvyšší rozpočet, ktorý umožní účasť trojnásobnému počtu študentov.

Ďalší postup

V nariadení sa stanovuje, že nový Erasmus+ nadobúda účinnosť spätne od 1. januára 2021, aby sa tak zabezpečil hladký prechod z predchádzajúceho programového obdobia. Komisia a viacero členských štátov už medzičasom spustili postupy podávania žiadostí a výzvy na predkladanie návrhov.

O mam

Odporúčame pozrieť

hemicycle

Rokovanie o zmenách v Štrasburgu: Otváranie základných zmlúv vyvolalo diskusiu

Otvorenie zakladajúcich zmlúv o Európskej únii ublíži menším členským krajinám a teda aj Slovensku. Europoslanci …

Consent choices