Ocean Plastics Lab. Travelling exhibition

Komisia vydala usmernenia týkajúce sa pravidiel pre jednorazové plastové výrobky

Komisia vydáva usmernenia k pravidlám EÚ pre jednorazové plastové výrobky a prijíma vykonávacie rozhodnutie o monitorovaní a nahlasovaní rybárskeho výstroja uvedeného na trh a zozbieraného odpadového rybárskeho výstroja. Cieľom týchto pravidiel je znížiť morský odpad pochádzajúci z jednorazových plastových výrobkov a rybárskeho výstroja a podporovať prechod na obehové hospodárstvo s inovačnými a udržateľnými obchodnými modelmi, výrobkami a materiálmi.

Výkonný podpredseda pre Európsku zelenú dohodu Frans Timmermans vyhlásil: „Znižovanie používania jednorazových plastových výrobkov pomáha chrániť zdravie ľudí a planétu. Pravidlá Európskej únie sa považujú za historický úspech, pokiaľ ide o riešenie problematiky morského odpadu. Okrem toho stimulujú udržateľné obchodné modely a približujú nás k obehovému hospodárstvu, kde opätovné používanie výrobkov prevláda nad ich jednorazovým použitím. Práve to je cieľom Európskej zelenej dohody – chrániť a obnovovať naše prirodzené prostredie a zároveň stimulovať podniky k inováciám.“

Komisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius dodal: „Negatívne vplyvy plastového odpadu na životné prostredie, oceány a morský život, ako aj na naše zdravie majú globálny charakter a drastický dosah. Plastový odpad sa naďalej hromadí, pričom sa v EÚ ročne stratí alebo odhodí do mora 11 000 ton rybárskeho výstroja, nehovoriac o nechcenom výlove opusteným, strateným alebo inak vyradeným rybárskym výstrojom (tzv. ghost fishing). Pravidlá na zníženie znečistenia plastmi sú ambiciózne a reagujú na výzvy občanov na rozhodné opatrenia, vďaka ktorým sa EÚ stáva priekopníkom v celosvetovom boji proti znečisťovaniu morí odpadom. Dnes sme teda opäť o čosi bližšie k riešeniu závažných vplyvov spôsobených jednorazovými plastovými výrobkami či opusteným rybárskym výstrojom, a teda aj k intenzívnejšiemu obehovému hospodárstvu.

Na základe pravidiel EÚ z roku 2019 pre jednorazové plastové výrobky musia členské štáty do 3. júla tohto roku zabezpečiť, aby sa už určité jednorazové plastové výrobky neuvádzali na trh EÚ. Ide o vybrané výrobky, v prípade ktorých existujú na trhu cenovo dostupné alternatívy, ktoré neobsahujú plasty: vatové tyčinky, príbory, taniere, slamky, miešadlá, paličky na balóny, ako aj niektoré výrobky z expandovaného polystyrénu (poháre a nádoby na potraviny a nápoje) a všetky výrobky z oxo-degradovateľných plastov. Iné opatrenia platia pre ďalšie plastové výrobky, akými sú rybársky výstroj, jednorazové plastové tašky, fľaše, nádoby na potraviny a nápoje, ktoré sú určené na okamžitú spotrebu, balenia a vrecúška, filtre na tabakové výrobky, hygienické potreby a vlhčené utierky. Medzi tieto opatrenia patrí obmedzenie používania, znižovanie spotreby a predchádzanie vyhadzovaniu odpadu prostredníctvom požiadaviek na označovanie, systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov (zásada „znečisťovateľ platí“), kampane na zvýšenie povedomia a požiadaviek na návrh výrobku.

Tieto usmernenia zabezpečujú správne a jednotné uplatňovanie nových pravidiel v rámci celej EÚ. Pre bezproblémové fungovanie vnútorného trhu v súvislosti s výrobkami, na ktoré sa tieto pravidlá vzťahujú, má zásadný význam ich harmonizovaná transpozícia do vnútroštátnych právnych predpisov. V usmerneniach, ktoré sú výsledkom rozsiahlych konzultácií s členskými štátmi a komunikácie so širokým spektrom zainteresovaných strán, sú vysvetlené kľúčové definície a pojmy.

Viac..  Inštitúcie EÚ chcú chrániť životné prostredie aj prostredníctvom trestného práva

Vykonávacie rozhodnutie o monitorovaní a nahlasovaní rybárskeho výstroja uvedeného na trh a zozbieraného odpadového rybárskeho výstroja umožňuje členským štátom plniť si od roku 2022 povinnosť nahlasovať údaje o tom, aké typy rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty sa uvádzajú na trh, ako aj o odpadovom rybárskom výstroji vylovenom z mora. Cieľom je podnietiť (aktérov) k tomu, aby sa na breh vyloďoval všetok rybársky výstroj a aby sa vďaka zapojeniu systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcov zlepšilo zaobchádzanie s ním.

Okrem toho budú na základe týchto údajov členské štáty s morskými vodami musieť do 31. decembra 2024 stanoviť vnútroštátnu minimálnu ročnú mieru zberu odpadového rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty na účely recyklácie, a to s cieľom stanoviť záväzné kvantitatívne ciele Únie pre ich zber. Podľa posúdenia vplyvu z roku 2018 predstavuje opustený, stratený alebo inak vyradený rybársky výstroj predstavuje, 27 % odpadu na plážach, no v prípade značnej časti rybárskeho výstroja uvedeného na trh nedochádza k jeho zberu na účely spracovania.

Súvislosti

Smernicou o jednorazových plastových výrobkoch EÚ sa znižuje množstvo vzniknutého odpadu. Tento predpis, ktorý sa vzťahuje na 10 jednorazových plastových výrobkov a rybársky výstroj, ktoré sa nachádzajú na európskych plážach, a tak najviac prispievajú k znečisťovaniu prostredia, slúži na podporu obehového hospodárstva a jeho udržateľnejších alternatív.

Viac ako 80 % morského odpadu tvoria plasty. Jednorazové plastové výrobky sa pred vyhodením používajú raz alebo len krátkodobo. Preto je pravdepodobnejšie, že skončia v našich moriach častejšie než opätovne použiteľné alternatívy. Plasty sa hromadia v moriach, oceánoch a na plážach v EÚ a na celom svete, čo predstavuje vážne riziko pre morský život a zdravie ľudí.

Aj keď sú plasty pohodlným, užitočným a cenným materiálom, hneď ako sa z nich stane odpad, spôsobujú environmentálne škody a majú negatívny vplyv na hospodárstvo. Majú škodlivý vplyv na oblasti, akými sú cestovný ruch, rybárstvo či lodná doprava a vzhľadom na potrebu ich odstraňovania predstavujú náklady. V kontexte Európskej zelenej dohody tak EÚ vytvára obehové hospodárstvo, kde sa plasty používajú udržateľnejšie, opätovne sa používajú a recyklujú bez vytvárania odpadu či znečisťovania prostredia.

O mam

Odporúčame pozrieť

dron

Komisia stanovuje pravidlá na riešenie potenciálnych hrozieb zo strany civilných dronov

Európska komisia prijala oznámenie o boji proti hrozbám, ktoré predstavuje nezákonné a nebezpečné používanie dronov …

Consent choices