Ilustračné foto PHOTO: © European Union

Parlament s konečnou platnosťou schválil digitálne COVID osvedčenie EÚ

Europoslanci v stredu zavŕšili proces schvaľovania digitálneho COVID osvedčenia EÚ, ktoré má počas pandémie uľahčiť cestovanie v Únii a prispieť k hospodárskemu ozdraveniu.

• osvedčenie akceptované všetkými členskými štátmi Únie

• potvrdenie o zaočkovaní, negatívnom výsledku testu či prekonaní ochorenia COVID-19

• uľahčenie voľného pohybu a postupné a koordinované rušenie obmedzení

• zavedenie osvedčenia 1. júla s platnosťou na 12 mesiacov

• sprístupnenie testovania: 100 miliónov eur vo fondoch EÚ na nákup testov

Plénum schválilo nové nariadenie o digitálnom COVID osvedčení EÚ pre občanov Únie pomerom hlasov 546 (za): 93 (proti): 51 (zdržalo sa hlasovania). Samostatné nariadenie o osvedčení pre príslušníkov tretích krajín prijali poslanci pomerom hlasov 553 (za): 91 (proti): 46 (zdržalo sa hlasovania).

Osvedčenia, ktoré budú bezplatne vydávať vnútroštátne orgány, majú byť k dispozícii v papierovej alebo digitálnej forme s QR kódom. Osvedčenie potvrdí zaočkovanie jeho držiteľa proti ochoreniu COVID-19, negatívny výsledok nedávno podstúpeného testu alebo prekonanie ochorenia. V praxi tak pôjde o tri rôzne certifikáty. Spoločný rámec EÚ prinesie interoperabilné a v celej Únii overiteľné osvedčenia a mal by zabrániť podvodom a falšovaniu. Systém osvedčení EÚ sa formálne zavedie 1. júla na obdobie 12 mesiacov. Osvedčenie nebude podmienkou využívania práva na voľný pohyb a nebude sa považovať za cestovný doklad.

Ďalšie cestovné obmedzenia iba v odôvodnených prípadoch

Poslanci počas rokovaní so zástupcami ministrov krajín Únie o konečnej podobe pravidiel týkajúcich sa nových osvedčení presadili dohodu, podľa ktorej členské štáty EÚ nebudú môcť uvaliť na držiteľov osvedčenia ďalšie cestovné obmedzenia, ako sú karanténa, samoizolácia či testovanie, pokiaľ nebudú nevyhnutné a primerané z dôvodu ochrany verejného zdravia. Pri prijímaní takýchto opatrení bude platiť povinnosť prihliadať na vedecké dôkazy vrátane epidemiologických dát zverejňovaných Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC). Komisia a členské štáty by mali byť upozornení najneskôr 48 hodín pred začiatkom uplatňovania takýchto dodatočných obmedzení, verejnosť by sa o nich mala dozvedieť aspoň s 24 hodinovým predstihom.

Prístupné a cenovo prijateľné testovanie

Členské štáty EÚ by sa mali postarať o to, aby bolo testovanie cenovo prijateľné a široko dostupné. Komisia na žiadosť Parlamentu prisľúbila uvoľniť z nástroja núdzovej podpory EÚ sumu vo výške 100 miliónov eur, ktorá umožní členským štátom nakúpiť testy a následne aj vydávať osvedčenia EÚ o ich podstúpení.

Vakcíny

Všetky krajiny EÚ budú akceptovať osvedčenia o očkovaní vydané v iných členských štátoch pre vakcíny schválené Európskou agentúrou pre lieky (EMA). Členské štáty sa samy rozhodnú, či uznajú aj osvedčenia týkajúce sa vakcín schválených v rámci vnútroštátnych povoľovacích postupov alebo vakcín, ktoré schválila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) na núdzové použitie.

Opatrenia na ochranu osobných údajov

Všetky osobné údaje sa musia spracúvať v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov. Osvedčenia sa budú overovať offline a nebudú sa uchovávať žiadne osobné údaje.

Vyhlásenie spravodajcu

Predseda Výboru EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) a spravodajca Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES) uviedol: „Parlament dnes nastavil tempo obnovy voľného pohybu a plne funkčného Schengenu, zatiaľ čo pokračujeme v boji proti pandémii. Digitálne COVID osvedčenie EÚ bude fungovať od prvého júla a počas leta zaistí bezpečné a koordinované cestovanie. Štáty EÚ sa nabádajú, aby sa zdržali zavádzania ďalších obmedzení, pokiaľ nebudú nevyhnutne potrebné a primerané, a je povzbudzujúce, že niektoré už tieto osvedčenia vydávajú.“

REAKCIE EUROPOSLANCOV

Michal Wiezik (EĽS): Som rád, že pri COVID osvedčeniach neexistuje rozkol medzi Parlamentom a členskými krajinami a požiadavky oboch strán boli promptne zahrnuté. Predovšetkým ide o technický nástroj, jednotné evidovanie a používanie potvrdení o testoch, uzdravení alebo očkovaní v rámci EÚ. Je dôležité, že žiadne osobné údaje nebudú uchovávané ani prístupné, pretože overovať sa bude výlučne platnosť a pravosť certifikátu, konkrétne kto ho vydal a podpísal. Osvedčenia prinesú základné, spoločné pravidlá pre všetky členské štáty EÚ. K tomuto systému sa mimo EÚ pripojí Švajčiarsko, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko.

Eurgen Jurzyca (EKR): „Podľa stránky Európskej komisie je Slovensko jednou z posledných štyroch krajín EÚ, ktoré zatiaľ ešte nie sú technicky pripravené na pripojenie k digitálnej bráne, čo je potrebné na vydávanie a kontrolu COVID pasov. (SR, Fínsko, Maďarsko, Slovinsko). Verím, že termín stihneme. Aj preto, lebo tento projekt uľahčí pohyb ľudí medzi členskými štátmi EÚ. Ale aj preto, lebo prejdeme hranice iných štátov v Únii bez toho, aby sme museli nosiť (v batohu) množstvo listín.“

Michal Šimečka (Obnovme Európu): Toto leto by sme mali po Európe cestovať slobodne a bez zbytočných komplikácií. Vo všetkých členských štátoch, ako aj v Nórsku a na Islande, bude k prechodu cez hranice stačiť jediný QR kód s digitálnym osvedčením o zaočkovaní či negatívnom teste na CoVid-19. Žiadne zbytočné papiere, žiadna karanténa pri návrate. Pevne verím, že slovenská vláda – ktorá má k dispozícii údaje o zaočkovaní – nezopakuje chyby pri zavádzaní e-karantény, a digitálne osvedčenia pre našich občanov vydá včas.

Vladimír Bilčík (EĽS): Európske digitálne osvedčenie nám opäť prinesie základnú slobodu pohybu po členských krajinách a prispeje k toľko potrebnému hospodárskemu oživeniu vrátane turizmu. Slovenky a Slováci si na EÚ zvlášť vysoko cenia fungujúci Schengen a tento fakt by si mala uvedomovať aj naša vláda. Prechodné 6-týždňové obdobie na zavedenie digitálneho osvedčenia je totiž pre krajiny poistkou, nie dôvodom na zdržovanie jeho spustenia. Pevne dúfam, že naša vláda spustí osvedčenie EÚ pre Covid najneskôr začiatkom júla.

Martin Hojsík (Obnovme Európu): Certifikáty sú po vakcínach ďalšou  takzvanou „vstupenkou do normálu“. Aj keď Európsky parlament na návrh Komisie odhlasoval osvedčenia, to ako presne sa budú používať je na každej členskej krajine. Ja spolu s mojou liberálnou frakciou preto požadujeme, aby členské štáty nestavali ľuďom do cesty ďalšie prekážky ako napríklad dodatočné karantény pokiaľ nie sú podľa covid pasu potrebné, či zbytočná administratíva zo strany jednotlivých krajín. Za dôležité však pokladáme aj zabezpečenie prístupu ku cenovo dostupnému testovaniu pre ľudí, ktorí ešte nie sú zaočkovaní, či už zo zdravotných dôvodov, alebo ešte čakajú na vakcínu. Nemôžeme prehlbovať spoločenské nerovnosti počas pandémie, ktorá už beztak poukázala na nerovnosti v zdravotníckej starostlivosti naprieč Európou.

Viac..  Lepšie práva a lepšie informácie pre cestujúcich v EÚ

Monika Beňová (S/D): Covid pas má v rámci začínajúcej sa letnej sezóny pomôcť cestovnému ruchu a prispieť tak k oživeniu európskej ekonomiky. K dispozícii bude pravdepodobne od prvého júla s platnosťou najviac 12 mesiacov. Vydávanie týchto osvedčení budú mať v kompetencii členské štáty, pričom budú môcť byť v digitálnej, ako aj v papierovej forme. Zámerom je, aby boli harmonizované covid pasy použiteľné v celej Európskej únii. Pri zavedení týchto osvedčení do praxe bude kľúčové, aby skutočne podporovali voľný pohyb v Únii a naopak nevytvárali nové bariéry, čím by súčasnú situáciu s cestovaním ešte viac skomplikovali. Na urýchlené spustenie ich vydávania budú členské krajiny tiež potrebovať dôslednú a efektívnu podporu zo strany Európskej komisie. Harmonizované by mali byť aj reštriktívne opatrenia v rámci jednotlivých štátov, tak aby boli aplikované len tie, ktoré sú bezprostredne nevyhnutné na zaistenie ochrany verejného zdravia.

Miroslav Číž (S/D): Dvadsiateho mája sa Európsky parlament a Rada dohodli na politickej dohode o digitálnom osvedčení EÚ pre COVID. Vo finálnej dohode je síce zakotvená podstata tejto iniciatívy, ktorá má zjednodušiť občanom EÚ administratívnu záťaž nevyhnutnú pre čo najplynulejší pohyb aj počas pandémie. Tento certifikát teda má istý význam a to hlavne v kontexte uniformnej a ľahko overiteľnej formy či už digitálnej alebo piepornej s špecifickým QR kódom. Osvedčenie by malo byť oficiálne spustené 1. júla. Bohužiaľ sme ale stále v situácií, kde mnohí občania majú obavy, že regulácia tohto typu sa stane diskriminačným nástrojom. A jednoznačne majú na tieto obavy nárok, aj keď certifikát zahŕňa nielen vakcinácie (bude v kapacite členského štátu sa rozhodnúť ktoré vakcíny. bude akceptovať), ale aj protilátky z prekonania covidu, negatívny PCR či antigén test. Dôležité je taktiež uistiť sa, že v daných podmienkach budú testy dostupné pre každého zdarma, hoci táto povinnosť nevyplýva z predmetnej dohody. Nakoľko aj naďalej zostane na národných vládach, či cestujúci s certifikátom musia zostať v karanténe, alebo budú od nej oslobodený na základe certifikátu. Preto, by som apeloval hlavne na to, že aj keď certifikát môže pomôcť pri harmonizácii administratívnych požiadaviek, musí ísť o riešenie iba na dobu určitú a v žiadnom prípade by táto regulácia v tomto znení nemala nadobudnúť dlhodobý charakter. Na mieste sú aj pochyby o pridanej hodnote tohto certifikátu, keďže jeho uplatňovanie členskými štátmi je de facto dobrovoľné

Miriam Lexmann (EĽS): Počas celej prípravy európskeho zeleného osvedčenia som opakovane vyzývala na zabezpečenie dôslednej ochrany osobných údajov a ochrany súkromia. Tento systém totiž môže fungovať len na základe toho, že občania dôverujú správnosti jednotlivých národných či európskych krokov pri zvládaní pandémie. Zdôrazňujem, že covid pas v žiadnom prípade nenahrádza cestovný dokument a jeho používanie bude časovo obmedzené vzhľadom na vývoj pandémie. Verím, že už nebudeme svedkami žiadneho
ďalšieho pochybenia slovenských orgánov zodpovedných za bezchybnú implementáciu covid pasov. Komunikácia voči občanom musí byť jasná, včasná a zrozumiteľná.

Peter Pollák (EĽS): Som rád, že sa nám podarilo schváliť finálnu podobu COVID-pasu, ktorý bude bezplatný pre každého. Uznajú ho všetky krajiny Európy. Jeho súčasťou budú informácie o očkovaní, prekonaní ochorenia či aktuálnom výsledku PCR testu. Po viac ako roku obmedzovania občanom navráti možnosti slobodného pohybu, cestovania a zároveň bezpečnosti, pretože informácie z COVID-pasu umožňujú mať kontrolu nad šírením pandémie.

Lucia Ďuriš Nicholsonová (Obnovme Európu): Po intenzívnych medziinštitucionálnych rokovaniach dnes máme na stole finálnu podobu EÚ Covid certifikátov. Aj keď dohoda necháva niektoré otázky otvorené, napríklad v súvislosti s používaním sérologických testov, svoj cieľ jednoznačne spĺňa, a to uľahčiť cestovanie tým, že certifikáty zjednotia formu potvrdení o očkovaní, negatívnom teste či o prítomnosti protilátok naprieč všetkými členskými štátmi. EÚ inštitúcie si domácu úlohu urobili, teraz je na členských štátoch, aby toto riešenie doma riadne a včas implementovali a podporili tak prichádzajúcu letnú sezónu. Samozrejme, zdravie a bezpečnosť sú na prvom mieste, preto členské štáty budú môcť zaviesť dodatočné reštrikcie na držiteľov certifikátov, ak si to bude situácia v oblasti verejného zdravia vyžadovať. Dúfam však, že to nebude potrebné a všetci si užijeme leto v zdraví.

Ivan Štefanec (EĽS): Takzvaný Covid pas je dočasným prostriedkom pre obnovenie voľného cestovania v rámci Európskej únie. Znamená zjednodušenie a zrovnoprávnenie dokladovania pri pohybe ľudí a je dôležitým krokom v spoločnom boji s pandémiou.

Robert Hajšel (S/D): Schválené kovid certifikáty nemôžu vytvárať základ pre novú diskrimináciu tých, ktorí nie sú zaočkovaní a alternatívne cesty k voľnému cestovaniu ako je testovanie,  musia byť – ak nie zadarmo – tak aspoň cenovo dostupné pre všetkých. Je teraz na vládach členských štátov, vrátane Slovenska ako zvládnu ich proces zavádzania do života, aby sme týmto krokom nesklamali našich občanov, ale aby sa kovid certifikáty stali ozajstným nástrojom, ktorý obnoví voľný pohyb pre všetkých Európanov, či už sa dajú zaočkovať, alebo sa podrobia dostupnému testu, prípadne sa preukážu platným osvedčením o vyliečení sa z ochorenia C-19. Aby kovid certifikáty nestratili svoj zmysel, vlády členských štátov nemôžu voči cestujúcim  občanom uplatňovať už žiadne dodatočné obmedzenia, ale nemôžu nijako diskriminovať ani tých, ktorí takýmto kovid certifikátom disponovať nebudú. 

O mam

Odporúčame pozrieť

Benova

M. Beňová: Covid pasy nesmú súčasnú situáciu s cestovaním ešte viac skomplikovať

Európsky parlament bude na dnešnom plenárnom zasadnutí hlasovať o dohode týkajúcej sa digitálneho európskeho osvedčenia …

Consent choices