laboratorium, vyskum, veda
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

COVID-19: Parlament požaduje pozastavenie platnosti patentov na vakcíny

Parlament s cieľom urýchliť globálne vakcinačné úsilie vyzval na dočasné pozastavenie uplatňovania práv duševného vlastníctva na vakcíny proti novému koronavírusu.

Poslanci vo štvrtok v uznesení, ktoré plénum schválilo pomerom hlasov 355 (za): 263 (proti): 71 (zdržalo sa hlasovania), navrhli začatie rokovaní o dočasnej výnimke z Dohody TRIPS WTO v oblasti patentovej ochrany. Cieľom tohto kroku je zlepšiť globálny prístup k cenovo dostupným zdravotníckym výrobkom využívaným v boji proti ochoreniu COVID-19 a odstrániť prekážky výroby a nedostatky v dodávkach na celom svete.

Dobrovoľné licenčné dohody, prostredníctvom ktorých sa výrobcovia vakcín rozhodnú, komu a za akých podmienok udelia patentovú licenciu umožňujúcu výrobu očkovacích látok, ale aj transfer technológií a know-how do krajín s tradíciou výroby vakcín umožnia podľa poslancov zvýšiť a urýchliť celosvetovú produkciu očkovacích látok z dlhodobého hľadiska.

Parlament vyzval Komisiu, aby s cieľom vysporiadať sa s problémami v dodávateľských reťazcoch urýchlene odstránila vývozné prekážky a nahradila vlastný mechanizmus udeľovania vývozných povolení požiadavkami na transparentnosť vývozu. Spojené štáty americké a Spojené kráľovstvo by zas podľa poslancov mali okamžite zrušiť zákaz vývozu vakcín a surovín potrebných na ich výrobu. Na zaočkovanie 70% svetovej populácie je potrebných 11 miliárd dávok, pričom doposiaľ sa vyrobil len zlomok z tohto množstva, konštatuje uznesenie.

Výroba vakcín v Afrike

Prevažná väčšina z 1,6 miliardy dosiaľ použitých dávok vakcín bola podaná v priemyselných krajinách a štátoch, kde sa vakcíny vyrábajú, pričom len 0,3% dávok bolo aplikovaných v 29 najchudobnejších krajinách sveta. Poslanci preto chcú podporiť výrobné kapacity na africkom kontinente a zvýšiť príspevky do celosvetového mechanizmu na distribúciu vakcín COVAX.

Transparentnosť pre budúcu generáciu vakcín

Parlament tiež požaduje úplné zverejnenie budúcich predbežných dohôd o nákupe, najmä tých, ktoré sa budú týkať vakcín ďalšej generácie. Súčasťou týchto dohôd by mali byť aj požiadavky transparentnosti pre dodávateľov, dodávajú poslanci.

REAKCIE NAŠICH EUROPOSLANCOV

Vladimír Bilčík (EĽS): Potrebujeme pomôcť chudobnejším krajinám, aby sa čo najrýchlejšie dostali k vakcínam. Pozastavenie platnosti patentov na vakcíny proti COVID-19 však vakcináciu mimo EÚ neurýchli, pretože hlavným problémom, ktorý dnes spomaľuje výrobu očkovacích látok, sú nedostatočné produkčné kapacity a nižšia dostupnosť surovín, z ktorých sa vakcíny vyrábajú. Bohaté krajiny mimo EÚ by mali okamžite zrušiť zákaz vývozu nevyužitých vakcín a materiálov, z ktorých sa očkovacie látky vyrábajú. V rámci EÚ sa zároveň musíme lepšie koordinovať pri distribúcií vakcín, vrátane nevyužitých očkovacích látok v tretích krajinách.

Ivan Štefanec (EĽS): Vývoj vakcín zaplatili čiastočne aj európski daňoví poplatníci a samozrejme aj súkromné spoločnosti. Duševné vlastníctvo musíme chrániť a nie ho znevažovať. Pozastavenie platnosti patentov považujem za morálny hazard a nebezpečný precedens, ktorý môže firmy do budúcnosti odradiť od výskumu nových liekov. Mali by sme skôr ísť cestou posilňovania výrobných kapacít aj mimo Európskej únie a podpory vedy a výskumu. 

Monika Beňová (S/D): Dočasné zrušenie práv duševného vlastníctva v súvislosti s vakcínami proti koronavírusu by mohlo prispieť k ich zlacneniu a k celkovému zlepšeniu dostupnosti vakcinácie. To môže viesť k zvyšovaniu globálnej miery zaočkovania a k obmedzeniu vzniku nových, odolnejších mutácií. Do urýchleného vývoja a následného nákupu vakcín bolo investovaných veľké množstvo peňazí aj z verejných zdrojov. Potreba potlačenia pandémie preto musí mať jednoznačnú prioritu aj pred ochranou ziskov nadnárodných farmaceutických spoločností. Pomôcť s distribúciou vakcín treba zároveň nielen rozvojovému svetu, ale aj vo vnútri Európskej únie, kde existujú veľké rozdiely v miere zaočkovanosti medzi jednotlivými členskými štátmi. Pozastavenie platnosti patentov je zároveň len jedným z možných krokov. Otázkou napríklad zostáva akým spôsobom zaistiť bezpečnosť výroby vakcín z hľadiska striktného dodržiavania stanovených technologických výrobných postupov.

Peter Pollák (EĽS): V čase, keď vlastníci patentu na vakcíny proti COVIDu 19 nedokážu produkovať dostatok vakcín na to, aby sa zachránili ľudské životy v každom kúte sveta, je žiaduce, aby sme konali. Vakcína sa musí dostať aj do najchudobnejších krajín. Ak to nie sú schopní realizovať vlastníci patentu, som za dočasné pozastavenie patentu na vakcíny proti COVIDu a to za podmienok, že tieto vakcíny budú dodávané prioritne do najchudobnejších krajín.

Michal Wiezik (EĽS): Urýchlenie očkovacieho tempa a súčasné dosiahnutie celosvetovej skupinovej imunity je v tomto momente najdôležitejšou debatou na globálnej úrovni. EÚ síce vyviezla približne polovicu vyrobených vakcín, ale problémom je distribúcia z rozvinutých do menej rozvinutých krajín a s ňou spojené náklady. Potenciálne uvoľnenie patentových práv nevyrieši skutočný nedostatok odborníkov, know-how, zásobovacích reťazcov, surovín a zdrojov, ktorým krajiny čelia. Verím, že najlepšou možnosťou je férové prerozdelenie vakcín podporené zrušením vývozných obmedzení. Rovnako dôležité je podporiť spoluprácu a výrobu vakcín v rozvojových krajinách, čo zároveň zjednoduší prístup a cenovú dostupnosť vakcín v tretích krajinách.

Viac..  M. Lexmann: Pred sexuálnym zneužívaním online musíme deti ochrániť

Lucia Ďuriš Nicholsonová (Obnovme Európu): Aj keď sa pozastavenie platnosti patentov na vakcíny na prvý pohľad zdá ako jednoduché riešenie naliehavej situácie, realita produkcie vakcín je oveľa komplexnejšia. Kľúčovú úlohu nehrá ani tak samotný patent, ako skôr transfer poznatkov, takzvané know-how. Do hry však vstupujú aj ďalšie faktory ako je schopnosť jednotlivých spoločností osvojiť si novú technológiu a mať vyškolený personál, ktorý by jej skutočne rozumel. Ďalšie prekážky sú v podobe nedostatku kritických surovín, spotrebného materiálu či vybavenia, ktoré sú potrebné na výrobu vakcín. Z toho vyplýva, že samotné odstránenie patentov z cesty situáciu zázračne nevyrieši, riešenie musíme hľadať inde. Som však otvorená diskusiám o konkrétnych návrhoch na medzinárodnej úrovni, ktoré budú viesť k jasným a včasným riešeniam, vrátane využitia všetkých možností flexibility, ktoré dohoda o duševnom vlastníctve obsahuje.

Miriam Lexmann (EĽS): Je dôležité, aby Európska únia spolupracovala s tretími krajinami, a to najmä nízko a stredne príjmovými, na väčšej zaočkovanosti ich obyvateľstva, a to ako z hľadiska solidarity, tak aj z hľadiska ochrany verejného zdravia, keďže nekontrolované šírenie vírusu môže spôsobiť vznik ďalších nebezpečných mutácií. Myslím si, že kľúčom k tomuto je posilňovanie výrobných kapacít vakcín, na čo slúžia najmä systémy dobrovoľného poskytovania licencií a transferov technológií, ale aj pomoc pri budovaní výrobnej infraštruktúry v tretích krajinách. Takto podľa môjho názoru dosiahneme cieľ kolektívnej imunity aj bez zásahov do práv duševného vlastníctva.

Miroslav Číž (S/D): Pozastavenie platnosti patentov na vakcíny proti vírusu COVID 19 je jedným s prioritných bodov skupiny sociálnych demokratov za uplynulé  týždne. Aj napriek odporu pravice sa podarilo tento bod dostať na plenárne zasadnutie. Za seba musím povedať, že ja s pozastavením platnosti patentov súhlasím a to hlavne ak hovorím v kontexte časovo obmedzenom. Nemôžme predsa ignorovať fakt, že mimoriadna situácia v ktorej sa nachádzame si vyžaduje mimoriadne činy. Aj keď samozrejme v tomto prípade nejde iba o platnosť patentov. Na to, aby sa aj rozvojové krajiny dostali k čo najvyššiemu počtu vakcín a tak zvýšili celkový počet zaočkovanej globálnej populácie je toho treba urobiť omnoho viac, pretože bojujeme s časom, čím dlhšie to bude trvať tým je riziko výskytu nového variantu odolného proti vakcínam vyššie. Navyše, koľko ziskov je pre farmaceutické spoločnosti dosť? EÚ spolufinancovala vývoj vakcín a minula miliardy eur na nákup vakcín, ktoré bude nakupovať aj naďalej. To znamená, že zisky farmaceutických spoločností v najbližších rokoch niekoľko násobne prevýšia náklady na vývoj vakcín. Pozastavenie patentov by pomohlo teda znížiť náklady štátov na túto vakcínu. Zároveň sa zastávam názoru, že právo na zdravie by mal štát garantovať v prvom rade a nie po tom, ako zabezpečí niekoľko násobne zisky bohatým korporáciám. Nakoniec, ani nevieme presne potvrdiť či tieto farma spoločnosti platia dane v EÚ.

Súvislosti

Rozhodnutie o prípadnom dočasnom upustení od uplatňovania práv duševného vlastníctva by malo padnúť na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO), konkrétne v Rade pre obchodné aspekty práv duševného vlastníctva (tzv. Rada pre TRIPS), ktorá zasadala aj v dňoch 8. – 9. júna. Komisia na zasadnutí predstavila návrh EÚ, ktorý nepočíta s pozastavením platnosti patentov.

Zástupcovia viacerých poslaneckých klubov sa počas májovej plenárnej rozpravy zasadili za dočasné pozastavenie platnosti patentov na vakcíny proti ochoreniu COVID-19.

O mam

Odporúčame pozrieť

Stefanec

Ivan Štefanec: Taiwan je strategickým spojencom západného sveta

V Bratislave sa uskutočnila GLOBSEC konferencia s názvom „Stredná a východná Európa a Taiwan v …

Consent choices