wiezik
Michal Wiezik, europoslanec /SPOLU, EPP/. PHOTO: redakcia/red.

Michal Wiezik podrobne o novej stratégii ochrany prírody v EÚ: Takúto prísnu ochranu sme tu ešte nemali

Biodiverzita: EP žiada záväzné ciele na ochranu voľne žijúcich zvierat a ľudí

• ochrana 30% pevninských a morských oblastí Únie
• záväzné ciele v oblasti mestskej biodiverzity vrátane zelených striech na nových budovách
• okamžité kroky na zastavenie poklesu populácií včiel a ďalších opeľovačov

Obnovu, posilnenie odolnosti a adekvátnu ochranu ekosystémov do roku 2050 by mala zaistiť dohoda o biodiverzite podľa vzoru Parížskej dohody a samostatný právny predpis EÚ o biodiverzite. Parlament pomerom hlasov 515 (za): 90 (proti): 86 (zdržalo sa hlasovania) schválil uznesenie s názvom „Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030: Prinavrátenie prírody do našich životov“. Reagoval tak na súčasnú krízu v oblasti biodiverzity v Európe a vo svete.

Stav prírodného prostredia sa podľa správy Medzivládnej vedecko-politickej platformy pre biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES) zhoršuje v celosvetovom meradle bezprecedentnou rýchlosťou. Až jednému miliónu z ôsmich miliónov druhov na svete hrozí v súčasnosti vyhynutie. Poslanci preto privítali stratégiu EÚ v oblasti biodiverzity, ktorej ambíciou je zabezpečiť do roku 2050 obnovu, posilnenie odolnosti a adekvátnu ochranu svetových ekosystémov. Zároveň však s cieľom podporiť túto ambíciu vyzvali na predloženie legislatívneho návrhu po vzore európskeho právneho predpisu v oblasti klímy.

Parlament vyjadril poľutovanie nad tým, že EÚ nedosiahla svoje ciele v oblasti biodiverzity do roku 2020. Nová stratégia musí podľa poslancov adekvátne riešiť všetkých päť hlavných príčin zmien v prírode: zmeny vo využívaní pôdy a mora, priame využívanie organizmov, zmena klímy, znečistenie a invázne nepôvodné druhy. Trvajú tiež na tom, aby sa na opatrenia v oblasti biodiverzity v Európe vynaložilo 20 miliárd eur ročne.

Zákonodarcovia tiež požadujú, aby sa na nadchádzajúcej konferencii OSN v októbri 2021, ktorá stanoví globálne priority v oblasti biodiverzity do roku 2030, ako aj na nasledujúce obdobie, prijala podľa vzoru Parížskej dohody aj obdobná dohoda o biodiverzite.

Ochrana 30% pevninských a morských oblastí Únie

EÚ má už v súčasnosti najväčšiu sieť chránených oblastí na svete, poslanci sú však presvedčení, že Únia potrebuje aj plán na obnovu prírody. Prostredníctvom uznesenia zopakovali svoju výzvu na ochranu aspoň 30% pevninských a morských oblastí Únie do roku 2030 a žiadajú, aby minimálne tretina týchto oblastí vrátane všetkých zvyšných klimaxových lesov a pralesov v EÚ bola chránená ešte dôslednejšie. Národné ciele by mali zohľadňovať rozdiely v geografickej rozlohe a podiele prírodných oblastí v jednotlivých členských štátoch.

Viac..  Z plánu obnovy svieti pre Slovensko zelená pre zelené aktivity v oblasti životného prostredia

Ochrana voľne žijúcich živočíchov

Podľa poslancov nesmie dôjsť k zhoršeniu trendov ochrany a priaznivého stavu ochrany všetkých chránených druhov a biotopy do roku 2030. Okrem toho by malo dosiahnuť priaznivý stav alebo vykázať v tomto smere výrazný pozitívny trend pri aspoň 30% druhov a biotopov, ktoré v súčasnosti nie sú v priaznivom stave. EÚ musí podľa poslancov stáť na čele úsilia o ukončenie komerčného obchodu s ohrozenými druhmi a ich časťami.

Biodiverzita v mestských oblastiach

Parlament podporuje zriadenie európskej platformy na ekologizáciu miest, ako aj stanovenie záväzných cieľov v oblasti mestskej biodiverzity, ako je minimálny požadovaný podiel zelených striech na nových budovách a zákaz používania chemických pesticídov.

Včely a ďalšie opeľovače

Poslanci namietajú proti opätovnému povoleniu glyfozátu po 31. decembri 2022. Zopakovali tiež svoju výzvu na bezodkladnú revíziu iniciatívy EÚ zameranej na opeľovače, ktorej súčasťou by mal byť ambiciózny rámec monitorovania opeľovačov v celej EÚ s jasnými cieľmi a ukazovateľmi. Cieľom je zastaviť pokles populácií opeľovačov, ktoré majú kľúčový význam pre životné prostredie a potravinovú bezpečnosť. Parlament tiež zdôraznil, že predpokladom zníženia spotreby pesticídov sú cenovo dostupné a environmentálne bezpečné spôsoby ochrany plodín, ktoré by mohli využívať poľnohospodári.

Vyhlásenie spravodajcu

Spravodajca César Luena (S&D, ES) v tejto súvislosti uviedol: „Dnes žiadame o právny predpis EÚ v oblasti biodiverzity, ktorý je podobný európskemu právnemu predpisu v oblasti klímy a ktorý by stanovil rámec na ochranu biodiverzity do roku 2050 vrátane záväzných cieľov do roku 2030. Som rád, že sme schválili hlavné ciele návrhu Komisie a podporili vytvorenie plánu EÚ na obnovu prírody, ktorého cieľom je obnoviť aspoň 30% pevninských a morských oblastí EÚ. Širokú podporu má aj právny predpis na ochranu a udržateľné využívanie pôdy, ako aj plán na spoločné riešenie klimatickej krízy a krízy v oblasti biodiverzity.“

O red

Odporúčame pozrieť

Katarína Roth Neveďalová: Európska únia potrebuje reformu, ale navrhované zmeny sú pre mňa neprijateľné

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Budúcnosť …

Consent choices