internet
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Europarlament schválil dočasné pravidlá pre odhaľovanie zneužívania detí na internete

Europarlament schválil dočasnú legislatívnu úpravu, ktorá poskytovateľom internetových služieb umožní naďalej odhaľovať a odstraňovať z online prostredia materiál so sexuálnym zneužívaním detí.

Európsky parlament v stredu – v reakcii na znepokojivý nárast množstva online materiálu zobrazujúceho zneužívanie detí počas pandémie – pomerom hlasov 537 (za): 133 (proti): 24 (zdržalo sa hlasovania) schválil dočasné nariadenie zamerané na účinnejšiu ochranu detí pred sexuálnym zneužívaním a vykorisťovaním pri používaní služieb elektronickej komunikácie, ako sú správy, e-maily či chaty.

Dohoda dosiahnutá v apríli počíta s dočasnou výnimkou z uplatňovania pravidiel o dôvernosti elektronickej komunikácie a údajov o prenose dát uvedených v článku 5 ods. 1 a článku 6 ods. 1 smernice 2002/58/ES. Dočasné nariadenie bude platné maximálne tri roky alebo menej, ak sa dovtedy podarí dohodnúť nové dlhodobé pravidlá zamerané na boj proti sexuálnemu zneužívaniu v online prostredí.

Dobrovoľné odhaľovanie poskytovateľmi služieb

Poskytovatelia služieb elektronickej komunikácie – napríklad v oblasti správ, e-mailov či chatov – budú môcť na základe dohodnutej výnimky dobrovoľne odhaľovať a nahlasovať sexuálne zneužívanie detí na internete, hoci to nebude ich povinnosťou. Rovnako budú môcť prijímať opatrenia proti kybernetickému groomingu (kybernetickému nadväzovaniu kontaktov na sexuálne účely) a oznamovať domnelé sexuálne zneužívanie detí online príslušným orgánom presadzovania práva a justičným orgánom či organizáciám konajúcim vo verejnom záujme proti sexuálnemu zneužívaniu detí. Poskytovatelia služieb by pritom mali používať technológie, ktoré zasahujú do súkromia v čo najmenšej miere.

Detská pornografia

Na odhaľovanie online materiálu spojeného so sexuálnym zneužívaním detí slúžia špecifické technológie, ktoré skenujú obsah – napríklad snímky či text – a prenášané dáta. Zatiaľ čo technológie hašovania sa dajú využiť pri fotografiách či videách, klasifikátory a umelá inteligencia sa používajú na analyzovanie textu či prenášaných dát na účely odhaľovania kybernetického groomingu. Nové pravidlá sa nebudú vzťahovať na skenovanie zvukovej komunikácie.

Lepšia ochrana súkromia

Poslanci trvali na zavedení zodpovedajúcich postupov a mechanizmov uplatňovania nárokov na nápravu s cieľom zabezpečiť, aby jednotlivci mohli podať sťažnosť, ak sa domnievajú, že ich práva boli porušené. Vďaka predbežnému posúdeniu vplyvu a konzultačným postupom by vnútroštátne orgány pre ochranu údajov mali mať lepší dohľad nad technológiami, ktoré používajú poskytovatelia služieb.

Vyhlásenie spravodajkyne

Spravodajkyňa Európskeho parlamentu Birgit Sippel (S&D, DE) uviedla: „Sexuálne zneužívanie detí je hrozný zločin, ktorý porušuje ľudské práva. Musíme mu predchádzať účinnejšie, stíhať viac páchateľov a ponúknuť lepšiu podporu jeho obetiam. Dohoda sa snaží zaistiť rovnováhu medzi odhaľovaním sexuálneho zneužívania detí online a ochranou súkromia používateľov. Možno nie je dokonalá, ale ponúka funkčné dočasné riešenie na nasledujúce tri roky. Teraz potrebujeme, aby Komisia urýchlene navrhla dlhodobé riešenie, ktoré by vychádzalo z opatrení na ochranu údajov uvedených v dočasnom nariadení a ktoré by viedlo k cielenejšiemu skenovanie súkromnej komunikácie.“

Ďalší postup

Po Európskom parlamente musí nariadenie schváliť aj Rada (ministrov) EÚ. Do platnosti vstúpi tri dni po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

Súvislosti

Legislatívna úprava – v nadväznosti na úplné uplatňovanie európskeho kódexu elektronických komunikácií od decembra 2020 – umožňuje poskytovateľom webových služieb aj v budúcnosti dobrovoľne uplatňovať opatrenia na boj proti šíreniu detskej pornografie a predchádzanie jej šíreniu. Komisia plánuje v priebehu roka 2021 navrhnúť trvalejšie riešenie tohto problému.

Reakcie slovenských poslancov

Monika Beňová (S&D, SK) uviedla: „Pandémia vírusu COVID-19 so sebou bohužiaľ priniesla aj výrazný nárast dostupnosti zvrhlostí v online prostredí zobrazujúcich zneužívanie detí. Musíme preto zjednodušiť odhaľovanie a nahlasovanie takéhoto sexuálneho zneužívania, ako aj odstraňovanie akokoľvek s tým súvisiaceho obsahu. Zneužívanie detí, vrátane jeho online formy, má hrozné následky vo všetkých aspektoch života malých obetí. Zamedzenie a postihovanie takejto trestnej činnosti si bude vyžadovať ďalšiu vzájomnú koordináciu a prehlbovanie spolupráce medzi členskými krajinami. Ochrana, ale aj prevencia detí pred sexuálnym zneužívaním musí byť absolútnou prioritou. Potrebujeme preto nachádzať udržateľné riešenia, ktoré pomôžu zaistiť, aby bolo online prostredie pre deti bezpečným miestom.“

Vladimír Bilčík (EPP, SK) uviedol: „Podporím dočasné použitie technológií, ktoré dokážu odhaliť aktivity zamerané na odhaľovanie sexuálnych predátorov detí na Facebooku. Práve v tomto priestore sa deje až polovica online prípadov zneužívania maloletých. Dobrovoľné odstraňovanie takéhoto obsahu však nestačí, je potrebné, aby sociálne siete neposkytovali prostredie, ktoré umožňuje zneužívanie detí. Odhaľovanie a odstraňovanie sexuálneho zneužívania detí a s ním spojených materiálov by sme mali vyžadovať legislatívne, pretože s podnikaním musí ísť ruka v ruke aj zodpovednosť. Čo je nelegálne offline, musí byť nelegálne aj online.“

Miroslav Číž (S&D, SK) uviedol: „Tento týždeň sa bude hlasovať o dočasnom riešení v boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí na internete. Táto dočasná smernica reflektuje to, že pravidlá vyplývajúce zo smernice e-privacy spôsobili, že metódy používané na odhalenie zneužívania detí na internete, sa teraz javia ako nezákonné. Preto sa v tejto dočasnej legislatívnej úprave, ktorej platnosť bude maximálne tri roky, ustanovuje výnimka, ktorá umožní nahlasovať materiál obsahujúci sexuálne zneužívanie detí z online prostredia. Debata by mala vyvážiť na jednej strane našu povinnosť ochrániť deti a na strane druhej, zachovať legitimitu smernice o elektronickom súkromí a tak naďalej chrániť právo jedinca na súkromie.“

Viac..  Rokovanie o zmenách v Štrasburgu: Otváranie základných zmlúv vyvolalo diskusiu

Lucia Ďuriš Nicholsonová (RE, SK) uviedla: „Sexuálne zneužívanie detí online je obzvlášť závažný trestný čin, ktorý má pre obete rozsiahle celoživotné následky, no žiaľ, jeho riešenie je náročné, aj vzhľadom na neustále sa rozvíjajúce technológie. Systematické legislatívne riešenie zatiaľ absentuje. Toto nariadenie preto predstavuje provizórne riešenie v podobe vytvorenia dočasnej a prísne obmedzenej výnimky z uplatniteľnosti smernice o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách tak, aby poskytovatelia mohli i naďalej na dobrovoľnej báze používať technológie na odhaľovanie sexuálneho zneužívania detí, jeho nahlasovanie orgánom činným v trestnom konaní a odstraňovanie takéhoto obsahu. Predmetné nariadenie vnímam pozitívne, no je potrebné pripomenúť, že sa môže dotýkať základného práva na súkromný a rodinný život a ochrany osobných údajov, preto vítam, že v tomto smere obsahuje mnohé záruky. Napriek tomu je však naliehavé čím skôr nahradiť túto „záplatu“ novým, komplexným prístupom na boj proti tomuto ohavnému zločinu, aby sa internet stal pre deti bezpečnejším miestom.“

Robert Hajšel (S&D, SK) uviedol: „Keďže v poslednom čase dochádza k výraznému nárastu množstva online materiálu obsahujúceho pohlavné zneužívanie detí, bolo na čase, aby sme na úrovni EÚ prijali legislatívne úpravy umožňujúce poskytovateľom internetovej komunikácie tieto zločinecké praktiky nielen odhaľovať, ale aj odstraňovať. Ide najmä o možnosť odhaliť a zabrániť internetovému nadväzovaniu kontaktov na sexuálne účely. Nechápem, ako môže niekto v tomto prípade hovoriť o potrebe vyvažovať medzi ochranou detí a ochranou súkromia, keď práva detí, ako aj ich bezpečnosť musia byť prioritou aj v EÚ.“

Martin Hojsík (RE, SK) uviedol: „Sloboda prejavu je základným piliérom európskych krajín, no internet musí byť kontrolovaným priestorom, aby sme chránili tých najzraniteľnejších. Preto verím, že poskytovatelia služieb na internete majú mať právo, či dokonca povinnosť okamžite odstrániť nevhodný a nebezpečný obsah. Som presvedčený, že dokážeme ochrániť aj deti aj naše súkromie. Podobnú diskusiu musíme mať aj ku dezinformáciam, ktoré čím ďalej tým viac naberajú dôveru ľudí.“

Eugen Jurzyca (ECR, SK) uviedol: „Návrh dočasného riešenia umožňujúceho odhaľovať sexuálne zneužívanie detí podporím. Škoda, že prichádza až teraz. Jedným z ponaučení by pre nás mohlo byť, že ak by bola tvorba právnych noriem v EÚ transparentnejšia, mohlo by sa mnoho podobných nedostatkov odstrániť už počas nej.“

Miriam Lexmann (EPP, SK) uviedla: „Návrh Európskej komisie na zavedenie dočasnej výnimky zo smernice o eprivacy bol vzhľadom na jej dopady na dobrovoľné systémy odhaľovania detskej pornografie a celkovo detského zneužívania online veľmi vítaným krokom. Tieto dovtedy fungujúce nástroje sa totiž v decembri 2020 stali zo dňa na deň nezákonnými a odvtedy bol zaznamenaný enormný pokles odhalených prípadov zneužívania detí v online svete, a to až o 58%. Text ako bol prijatý považujem za veľmi vyvážený, keďže na jednej strane umožní na prechodné obdobie troch rokov tieto nástroje naďalej využívať, ale na druhej strane zavádza opatrenia na ochranu súkromia používateľov komunikačných služieb. Myslím si preto, že táto výnimka poskytne dostatočnú ochranu detí počas prechodného obdobia a zároveň dá čas členským štátom na prijatie trvalých rámcov na ochranu detí online.“

Peter Pollák (EPP, SK) uviedol: „Nárast sexuálneho zneužívania detí na internete je natoľko alarmujúci, že je nutné využiť všetky možnosti k odhaľovaniu ich páchateľov a zabezpečeniu ochrany našich detí.“

Ivan Štefanec (EPP, SK) uviedol: „Ochrana detí na internete je dôležitou témou a musíme využiť všetky prostriedky, aby sme ich ochránili. Poskytovatelia služieb musia vytvoriť bezpečný priestor a zabrániť prejavom šikany a pokusom o zneužívanie. Je tiež dôležité, aby príslušné prípady boli hlásené a následne riešené.“

Michal Wiezik (EPP, SK) uviedol: „Počas pandémie bol žiaľ zaznamenaný nárast zneužívania detí na internete. Je našou úlohou ochrániť ich a zaistiť vyváženú ochranu detí a súkromia. Pred očami nám rastie generácia, ktorá doslova žije na sociálnych sieťach, takže nás čaká mnoho debát o úloha priniesť riešenia v boji proti zneužívaniu detí v online priestore.“

O mam

Odporúčame pozrieť

Michal Wiezik: Poľnohospodárstvo je až príliš závislé na chemických vstupoch

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Žiadna …

Consent choices