jurzyca
Eugen Jurzyca, europoslanec /SaS, ECR/. PHOTO: redakcia/red.

Eugen Jurzyca o dopravnom projekte, ktorý prepojí členské krajiny: Dobre definované ciele, horšie kontrolné mechanizmy

• nové prostriedky na cezhraničné projekty v oblasti dopravy, digitalizácie a energetiky od roku 2021
• vyčlenenie 60% prostriedkov na ciele v oblasti ochrany klímy
• menej byrokracie pri udeľovaní povolení na veľké dopravné projekty

Nástroj na prepájanie Európy (NPE), na ktorého novom fungovaní sa Európsky parlament a Rada (ministrov) EÚ dohodli ešte v marci, bude v rokoch 2021 až 2027 hospodáriť s prostriedkami v objeme 30 miliárd eur. Nástroj bude financovať dopravné, energetické a digitálne projekty s európskou pridanou hodnotou. Okrem toho by mal do roku 2030 zaistiť aj včasné dokončenie zásadných transeurópskych projektov, ako je Rail Baltica, infraštruktúra na dobíjanie alternatívnych palív či rozširovanie pokrytia 5G na dôležité dopravné osi.

60% prostriedkov z NPE pôjde na projekty, ktoré prispievajú k plneniu klimatických cieľov EÚ, pričom 15% prostriedkov z energetického piliera bude smerovať na cezhraničné projekty na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov.

Projekty budúcej generácie

NPE pozostáva z troch pilierov: približne 23 miliárd eur je určených na dopravné projekty, 5 miliárd eur na projekty v oblasti energetiky a 2 miliardy eur smerujú na projekty v oblasti digitalizácie. Zhruba 10 miliárd eur, ktoré sú vyčlenené na cezhraničné dopravné projekty, bude pochádzať z Kohézneho fondu a pomôže krajinám EÚ dokončiť chýbajúce dopravné spojenia. Komisia zas na základe kritéria konkurencieschopnosti vyberie projekty zamerané na chýbajúce veľké cezhraničné železničné spojenia. Na ich urýchlené dokončenie bude poskytnutá suma vo výške 1,4 miliardy eur.

Eugen Juryzca /ECR, SaS/: „Ciele návrhu sú definované dobre, v súlade so zásadou, aby sa z verejných prostriedkov financovali iba verejné statky. Nedobre sú však definované ukazovatele, ktoré by mali umožniť skontrolovať, či ciele plníme a či ich plníme efektívne. Ide o veľký počet ukazovateľov, v ktorých sa často opakuje rovnaká chyba. Napríklad: “počet podporených aktivít zvyšujúcich bezpečnosť dopravy”. Ako keby dve aktivity, ktoré znížia počet mŕtvych na cestách o tretinu, boli lepšie než jedna aktivita, ktorá zníži počet mŕtvych o dve tretiny. Predkladateľ tiež navrhuje prioritizáciu európskych projektov pred lokálnymi. Na takýto krok je však potrebná definícia podmienok, ktoré by mali byť splnené. Tie však materiál neobsahuje.“

V digitálnom sektore sa bude prostredníctvom NPE podporovať rozvoj projektov spoločného záujmu, ako sú bezpečné a vysokokapacitné digitálne siete a systémy 5G, ako aj digitalizácia dopravných a energetických sietí.

Viac..  Eugen Jurzyca: Chcem, aby Slovák mohol pozerať MS v hokeji u svojho poskytovateľa, aj keď je fyzicky v inom členskom štáte

Jedným z cieľov nástroja je aj posilnenie interoperability energetických sietí a zabezpečenie súladu projektov, ktoré sa z neho budú financovať, s plánmi EÚ a členských štátov v oblasti energetiky a ochrany klímy.

Urýchlenie realizácie dopravných projektov

Parlament schválil aj nové pravidlá vzťahujúce sa na transeurópsku dopravnú sieť (TEN-T), na ktorých sa vopred dohodol s Radou. Legislatívna úprava by mala zjednodušiť postup udeľovania povolení na projekty TEN-T a uľahčiť tak ich dokončovanie. Členské štáty by tiež mali zriadiť kontaktné miesto pre každého predkladateľa projektu a zaistiť, že postup získavania povolení nebude trvať dlhšie než štyri roky.

Spravodajca Výboru EP pre dopravu a cestovný ruch (TRAN) Marian-Jean Marinescu (EPP, RO) uviedol: „Nástroj na prepájanie Európy zmodernizuje dopravné spojenia všade v EÚ. Pomôže Európe popasovať sa s výzvami v oblasti dekarbonizácie sektora a prispeje najmä k tomu, aby sa slogan o prechode na železničnú dopravu pretavil do reality. Doplnenie chýbajúcich spojení taktiež podporí pohyb ľudí a tovarov.“

Jeho kolega a spoluspravodajca Výboru EP pre dopravu a cestovný ruch (TRAN) Dominique Riquet (RE, FR) dodal: „Naplnenie cieľov Zelenej dohody nebude možné, ak nezmodernizujeme našu infraštruktúru pre potreby nadchádzajúcej digitálnej a environmentálnej transformácie. Ďalšia generácia Nástroja na prepájanie Európy prichádza v pravý čas, aby túto transformáciu zabezpečila.“

Spravodajkyňa Výboru EP pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE) Henna Virkkunen (EPP, FI) zdôraznila: „Nástroj na prepájanie Európy financuje kľúčovú cezhraničnú prepojenosť a projekty v oblasti obnoviteľnej energie medzi členskými štátmi a Európe umožní skok smerom k digitálnemu a klimaticky neutrálnemu hospodárstvu. Je to nevyhnutné, aby sme zaistili, že si v budúcnosti udržíme konkurencieschopnosť.“

Modernizovaný Nástroj na prepájanie Európy vstúpi do platnosti bezprostredne po zverejnení nových pravidiel v Úradnom vestníku EÚ. Pravidlá sa začnú uplatňovať so spätnou účinnosťou od 1. januára 2021. Členské štáty budú mať dva roky nato, aby vytvorili podmienky na uplatňovanie pravidiel na uľahčenie realizácie transeurópskej dopravnej siete (TEN-T).

O red

Odporúčame pozrieť

Eugen Jurzyca: Najjednoduchšie sa mobilizujú voliči strašením. Veľa politikov to preto aj robí. VIDEO

Najjednoduchšie sa mobilizujú voliči strašením. Veľa politikov to preto aj robí. Najnovšie sa podľa Branislava …

Consent choices