komisia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európska komisia vydá na jeseň zelené dlhopisy v hodnote do 250 miliárd eur

Európska komisia dnes schválila nezávisle hodnotený rámec pre zelené dlhopisy a urobila tak ďalší krok k emisii zelených dlhopisov v hodnote až 250 mld. eur, čiže 30 % celkových emisií NextGenerationEU. Rámec poskytuje investorom do týchto dlhopisov istotu, že mobilizované finančné prostriedky sa pridelia na zelené projekty a že Komisia podá správu o ich vplyve na životné prostredie.

Čoskoro po schválení tohto rámca Komisia v októbri v závislosti od trhových podmienok pristúpi k prvej emisii zelených dlhopisov. Komisár pre rozpočet a administratívu Johannes Hahn pri tejto príležitosti uviedol: „Vďaka svojmu zámeru vydať do konca roka 2026 zelené dlhopisy v hodnote až 250 mld. eur sa EÚ stane najväčším emitentom zelených dlhopisov na svete. Vyjadrujeme tým aj naše odhodlanie dosiahnuť udržateľnosť a udržateľné financovanie dostať do popredia úsilia EÚ o obnovu.“

Podľa informácií zo začiatku tohto roka Komisia takisto preskúmala svoj plán financovania obnovy v roku 2021 a potvrdila zámer vydať v tomto roku dlhodobé dlhopisy v celkovej výške približne 80 mld. eur, ktoré sa doplnia o desiatky miliárd eur krátkodobých poukážok EÚ.

Komisia bude ponúkať poukážky EÚ výlučne prostredníctvom aukcií, ktoré sa majú začať 15. septembra. Komisia zorganizuje pre poukážky EÚ zvyčajne dve aukcie mesačne, a to v prvú a tretiu stredu v mesiaci. Aukčný program sa spolu so syndikáciami použije aj v prípade dlhopisov. Dnes bol zverejnený emisný kalendár, podľa ktorého bude Komisia usporadúvať v zásade jednu aukciu a jednu syndikáciu svojich dlhopisov mesačne.

Komisár Johannes Hahn dodal: „Potvrdenie nášho pôvodného plánu financovania na rok 2021 svedčí o tom, že v oblasti plánovania a prípravy sa doteraz vykonala skvelá práca. Spustenie našej aukčnej platformy je ďalšou výbornou správou, ktorá ešte viac zatraktívni pôžičky EÚ a bude mať trvalý vplyv na kapitálové trhy EÚ.“

Rámec pre zelené dlhopisy NextGenerationEU – postup na základe najnovších poznatkov

Dnes schválený rámec pre zelené dlhopisy NextGenerationEU bol vypracovaný v súlade so zásadami zelených dlhopisov stanovenými Medzinárodným združením kapitálových trhov (ICMA), ktoré pre zelené dlhopisy plnia úlohu trhovej normy. V súlade so štandardnou praxou rámec preskúmal poskytovateľ stanoviska druhej strany – spoločnosť Vigeo Eiris, ktorá je súčasťou Moody’s ESG Solutions. Spoločnosť dospela k záveru, že rámec je zosúladený so zásadami zelených dlhopisov ICMA aj so širšou stratégiou EÚ v oblasti životného prostredia, sociálnych vecí a správy (ESG) a významne prispeje k udržateľnosti.

Rámec bol do prístupnej miery zosúladený so štandardom európskych zelených dlhopisov. Návrh normy EÚ pre zelené dlhopisy predložila Komisia v júli 2021. Musí prejsť následným spolurozhodovacím postupom v Európskom parlamente a Rade, po ktorom bude nasledovať implementačné obdobie pred nadobudnutím účinnosti. Uvedené zosúladenie sa odráža napríklad v tom, že do časti oprávnených investícií v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (RRF) – hlavného nástroja na podporu obnovy Európy – sa integrovali technické kritériá preskúmania stanovené v taxonómii EÚ.

Zelené dlhopisy len na zelené ciele

Dnešný rámec ukazuje komunite investorov, ako sa budú finančné prostriedky získané emisiou zelených dlhopisov NextGenerationEU používať na zelené ciele.

Viac..  Producenti bravčového z EÚ sa obávajú možného pozastavenia vývozu mäsa do Číny

Konkrétnejšie, z výnosov zo zelených dlhopisov NextGenerationEU sa bude v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti financovať časť výdavkov súvisiacich s klímou. Každý členský štát musí zo svojho národného plánu obnovy a odolnosti, čiže plánu na čerpanie finančných prostriedkov v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, vyčleniť aspoň 37 % na investície a reformy súvisiace s klímou, pričom mnohé členské štáty plánujú urobiť viac, ako sa vyžaduje.

Podľa pravidiel Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti členské štáty predložia Komisii správu o svojich zelených výdavkoch. Komisia tieto informácie použije na to, aby investorom ukázala, ako sa výnosy zo zelených dlhopisov použili na financovanie zelenej transformácie. Podľa rámca pre zelené dlhopisy NextGenerationEU budú podávané správy rozdelené do deviatich kategórií, pričom najväčší podiel bude mať čistá energia, energetická efektívnosť a čistá doprava.

Podávanie správ

V súlade so štandardnou praxou sa v danom rámci budú podávať správy o pridelených prostriedkoch, ako aj o vplyve. Na podávanie správ o pridelených prostriedkoch bude Komisia využívať údaje členských štátov o výdavkoch na zelené projekty. Správy o pridelených prostriedkoch overí nezávislý externý audítor.

Správy o vplyve sa vypracujú naprieč útvarmi Komisie a budú sa opierať o rozsiahle odborné znalosti zvnútra inštitúcie. Toto podávanie správ umožní investorom do zelených dlhopisov NextGenerationEU posúdiť prínos svojich investícií. Aby bolo podávanie správ o vplyve zmysluplné, nezaujaté a presné, Európska komisia sa bude opierať o nezávislé odborné poradenstvo. Na tomto základe Komisia zverejní, ako boli výnosy zo zelených dlhopisov NextGenerationEU pridelené rôznym investičným kategóriám a členským štátom.

Ďalšie kroky

K vydaniu zelených dlhopisov NextGenerationEU dôjde bezprostredne po uverejnení rámca, pričom prvá syndikovaná emisia je už naplánovaná na október 2021.

Súvislosti

NextGenerationEU je dočasný nástroj obnovy v objeme približne 800 mld. eur v bežných cenách určený na podporu obnovy Európy po pandémii koronavírusu a na pomoc pri budovaní zelenšej, digitálnejšej a odolnejšej Európy.

Na financovanie nástroja NextGenerationEU si Európska komisia do roku 2026 postupne v mene EÚ požičia na kapitálových trhoch približne 800 mld. eur. Z toho sa 421,5 mld. eur sprístupní hlavne na granty (v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a ďalších rozpočtových programov EÚ) a 385,2 mld. eur na úvery. To znamená, že v priemere sa ročne požičia približne 150 mld. eur. Vzhľadom na objem, frekvenciu a zložitosť budúcich operácií prijímania pôžičiek sa Komisia bude riadiť najlepšími postupmi, ktoré používajú veľkí a častí emitenti. Zároveň zaviedla diverzifikovanú stratégiu financovania.

V septembri 2020 Európska komisia oznámila svoj zámer získať 30 % finančných prostriedkov prostredníctvom emisie zelených dlhopisov NextGenerationEU a použiť výnosy na financovanie ekologických investícií a reforiem, čím sa jasne zaviazala k udržateľnosti.

O mam

Odporúčame pozrieť

V rámci nástroja NextGenerationEU už bolo vyplatených viac ako 150 miliárd eur

Európska komisia vyplatila členským štátom Európskej únie v rámci nástroja NextGenerationEU už viac ako 150 …

Consent choices