digitalna konkurencieschopnost
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Cesta k digitálnemu desaťročiu: dosiahnutie digitálnej transformácie EÚ do roku 2030

Komisia vo štvrtok navrhla konkrétny plán na dosiahnutie digitálnej transformácie našej spoločnosti a ekonomiky do roku 2030 nazvaný „Cesta k digitálnemu desaťročiu“. Navrhovaný plán digitálnej dekády premení digitálne ambície EÚ do roku 2030 na konkrétny postup ich plnenia. Bude slúžiť pri plnení cieľov digitálneho desaťročia do roku 2030 na úrovni Únie v oblasti digitálnych zručností, digitálnych infraštruktúr, digitalizácie obchodných modelov a verejných služieb ako riadiaci rámec a bude sa zakladať na ročnom mechanizme spolupráce s členskými štátmi. Jeho cieľom je tiež identifikovať a realizovať digitálne projekty veľkého rozsahu, do ktorých sa zapojí Komisia a členské štáty.

Pandémia podčiarkla ústrednú úlohu, ktorú digitálne technológie zohrávajú pri budovaní udržateľnej a prosperujúcej budúcnosti. Odhalila najmä priepasť medzi digitálne vybavenými podnikmi a podnikmi, ktoré digitálne riešenia ešte len zavádzajú, ako aj na rozdiely medzi mestskými, vidieckymi a odľahlými oblasťami s dobrým pripojením. Digitalizácia ponúka množstvo nových príležitostí na európskom trhu, kde v roku 2020 zostalo neobsadených viac ako 500 000 voľných pracovných miest pre dátových expertov a odborníkov na kybernetickú bezpečnosť. V súlade s európskymi hodnotami by cesta k digitálnemu desaťročiu mala posilniť naše vedúce postavenie v digitálnej oblasti a podporovať udržateľné digitálne politiky orientované na človeka, ktoré posilňujú postavenie občanov a podnikov.

Výkonná podpredsedníčka pre Európu pripravenú na digitálny vek Margrethe Vestager v tejto súvislosti uviedla: „V európskej vízii digitálnej budúcnosti technológie slúžia ľuďom. Preto dnes navrhujeme konkrétny plán digitálnej transformácie. Plán pre budúcnosť, v ktorej inovácie prinášajú výhody tak podnikom, ako aj našej spoločnosti. Naším cieľom je zaviesť riadiaci rámec, ktorý bude slúžiť plneniu cieľov v oblasti digitálnych zručností, digitálnych infraštruktúr, digitalizácie obchodných modelov a verejných služieb a bude založený na ročnom mechanizme spolupráce.

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton dodal: „Európa je odhodlaná stať sa lídrom svetových technologických pretekov. Stanoviť si ciele do roku 2030 bol dôležitý krok, no teraz potrebujeme výsledky. Musíme zaručiť, že Európa nebude v najbližších rokoch priveľmi závislá. V opačnom prípade budeme stále priveľmi doplácať na svetové vzostupy a pády a prídeme o možnosť hospodárskeho rastu a tvorby pracovných miest. Verím v Európu, ktorá je trhovým lídrom budúcnosti, a nie iba obyčajným dodávateľom.

Cesta k digitálnemu desaťročiu

Inšpirovaná Digitálnym kompasom 2030, v ktorom predstavila víziu úspešnej digitálnej transformácie európskeho hospodárstva a spoločnosti do konca tohto desaťročia, dnes Komisia ponúka spoľahlivý riadiaci rámec na dosiahnutie digitálnych cieľov v podobe tzv. Cesty k digitálnemu desaťročiu.

Digitálny pokrok v členských štátoch je v posledných rokoch veľmi nevyrovnaný. Z trendov vyplýva, že krajiny, ktoré napredovali pomalým tempom pred piatimi rokmi, napredujú pomaly aj dnes. Vďaka novej ceste k digitálnemu desaťročiu dôjde k štruktúrovanej spolupráci na spoločnom dosahovaní dohodnutých cieľov s ohľadom na rôzne východiskové pozície medzi členskými štátmi.

Komisia konkrétne navrhuje, že sa zapojí do každoročného mechanizmu spolupráce s členskými štátmi, ktorý bude pozostávať:

  • zo spoločného transparentného a štruktúrovaného monitorovacieho systému založeného na indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI), ktorý slúži na meranie pokroku pri dosahovaní jednotlivých cieľov do roku 2030; vrátane kľúčových ukazovateľov výkonnosti;
  • z výročnej správy o stave digitálneho desaťročia, v ktorej Komisia zhodnotí pokrok a odporučí niektoré opatrenia;
  • z viacročných strategických plánov digitálnej dekády pre každý členský štát, v ktorých budú uvedené prijaté alebo plánované politiky a opatrenia na podporu cieľov do roku 2030;
  • zo štruktúrovaného ročného rámca ako priestoru na diskusiu a riešenie oblastí nedostatočného pokroku formou odporúčaní a spoločných záväzkov Komisie a členských štátov;
  • z mechanizmu na podporu projektov zahŕňajúcich viaceré krajiny.

Monitorovanie pokroku a správa o stave digitálneho desaťročia

V navrhovanom riadiacom rámci sa predpokladá systém monitorovania pokroku založený na prísnejšom indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI), ktorý Európe umožní rýchlo sa priblížiť k dosiahnutiu cieľov digitálneho desaťročia. Komisia by najskôr spolu s členskými štátmi vypracovala plánované trajektórie EÚ pre každý jeden cieľ a členské štáty by následne navrhli národné strategické plány na ich dosiahnutie. Každý rok Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade Európskej únie správu o stave digitálneho desaťročia s cieľom:

  • porovnať reálne dosiahnuté výsledky v oblasti digitalizácie s plánovanými trajektóriami;
  • vypracovať cielené odporúčania pre členské štáty na dosiahnutie cieľov do roku 2030 s ohľadom na vnútroštátne okolnosti.
Viac..  Euroinštitúcie sa dohodli sprístupniť okamžité platby v eurách pre občanov EÚ

Komisia ciele do roku 2026 preskúma, aby zohľadnila technologický, hospodársky a spoločenský vývoj.

Projekty zahŕňajúce viacero krajín

Projekty zahŕňajúce viacero krajín sú projekty veľkého rozsahu, ktoré môžu prispieť k dosiahnutiu cieľov digitálnej transformácie Európy do roku 2030, t. j. projekty, ktoré by žiadny členský štát nezvládol sám. Tieto projekty umožnia členským štátom spojiť sa a združiť zdroje na budovanie digitálnych kapacít v oblastiach, ktoré sú nevyhnutné na posilnenie digitálnej suverenity Európy a na podporu jej obnovy.

Komisia zostavila prvotný zoznam projektov zahŕňajúcich viaceré krajiny, v ktorom sú identifikované viaceré investičné oblasti: dátová infraštruktúra, nízkoenergetické procesory, komunikácia 5G, vysokovýkonná výpočtová technika, bezpečná kvantová komunikácia, verejná správa, blockchain, centrá digitálnych inovácií a investície do digitálnych zručností.

Rôzne ciele urýchlia proces digitalizácie a zvýšia odolnosť a technologickú suverenitu tým, že prinesú na trh viac odborníkov na prácu v digitálnych oblastiach, prípadne podporia rôzne odvetvia vo vývoji digitálnych technológií v Európe. Správa o stave digitálneho desaťročia poskytne informácie o vývoji potrebné na zohľadnenie trendov a nedostatkov zistených pri digitálnej transformácii Európy, ako aj aktualizovaný zoznam projektov zahŕňajúcich viacero krajín. V rámci projektov zahŕňajúcich viaceré krajiny by sa mali spojiť investície z finančných zdrojov EÚ, vrátane Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ale aj z členských štátov. V prípade záujmu môžu do projektov investovať aj iné verejné a súkromné subjekty.

Komisia, ako hlavný podporovateľ projektov spolupráce viacerých krajín, pomôže členským štátom s identifikáciou ich záujmov v rámci projektu, poskytne usmernenia o vykonávacích postupoch a pomoc pri realizácii projektu tak, aby sa zaručila široká účasť a úspešné plnenie. Program poskytuje novú právnu štruktúru, Konzorcium pre európsku digitálnu infraštruktúru (EDIC), ktoré umožňuje rýchlu a pružnú prípravu a realizáciu projektov zahŕňajúcich viacero krajín.

Súvislosti

Digitálny kompas 2030 predstavený v marci 2021, z ktorého dnešný návrh vychádza, vytýčil európsky spôsob digitalizovanej ekonomiky a spoločnosti a navrhol súbor konkrétnych digitálnych cieľov v oblasti zručností, infraštruktúry, obchodných modelov a verejných služieb.

Navrhovaná cesta k digitálnemu desaťročiu odzrkadľuje výsledky viacerých konzultácií, v ktorých sa občania, podniky, orgány verejnej správy, členské štáty, priemysel a organizácie podelili o svoje názory na to, čo si vyžaduje úspešná európska digitálna transformácia. Jej realizáciu, vrátane návrhov nadväzujúcich iniciatív, môžu podporiť aj diskusie na online fóre venovanom digitálnemu kompasu.

Komisia zároveň pracuje na dokončení návrhu spoločného vyhlásenia Európskeho parlamentu, Rady a Komisie o digitálnych zásadách, ktorým sa má zabezpečiť dodržiavanie európskych hodnôt a práv v digitálnom priestore. Vďaka tomu bude môcť každý využívať digitálne príležitosti, ako sú univerzálny prístup na internet, algoritmy rešpektujúce ľudí a bezpečné a dôveryhodné online prostredie. Vykonávanie digitálnych zásad sa vyhodnotí vo výročnej správe o stave digitálneho desaťročia.

O mam

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec

Ivan Štefanec: Prepojenie veľkých dát pomôže spotrebiteľom aj malým podnikateľom

Európska únia plánuje prostredníctvom zákona o údajoch vytvárať nové obchodné príležitosti. Europoslanec a vedúci slovenskej delegácie …

Consent choices