EU, komisia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Nový Bauhaus: nové opatrenia na prepojenie udržateľnosti so štýlom a s inklúziou

Komisia prijala oznámenie, v ktorom sa stanovuje koncepcia nového európskeho Bauhausu. Zahŕňa niekoľko politických opatrení a možností financovania. Cieľom projektu je urýchliť transformáciu rôznych hospodárskych odvetví, ako sú stavebníctvo a textilný priemysel, aby mali všetci občania prístup k tovaru, ktorý je obehový a má nižšiu uhlíkovú náročnosť.

Nový európsky Bauhaus vnáša do Európskej zelenej dohody kultúrny a kreatívny rozmer a jeho cieľom je ukázať hmatateľné a pozitívne skúsenosti, ktoré ponúka udržateľná inovácia v našom každodennom živote.

Na financovanie projektov nového európskeho Bauhausu bude z programov EÚ vyčlenených v rokoch 2021 – 2022 približne 85 miliónov eur. Mnohé ďalšie programy EÚ integrujú nový európsky Bauhaus ako kontextový prvok či prioritu bez vopred stanoveného vyhradeného rozpočtu.

Finančné prostriedky budú pochádzať z rôznych programov EÚ vrátane programu pre výskum a inovácie Horizont Európa (najmä misií programu Horizont Európa), programu LIFE pre životné prostredie a ochranu klímy a Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Komisia navyše vyzve členské štáty, aby vo svojich stratégiách územného a sociálno-ekonomického rozvoja využívali základné hodnoty nového európskeho Bauhausu a zmobilizovali príslušné časti svojich plánov obnovy a odolnosti, ako aj programov v rámci politiky súdržnosti s cieľom vybudovať lepšiu budúcnosť pre všetkých.

Komisia vytvorí laboratórium nového európskeho Bauhausu: analyticko-realizačnú skupinu (tzv. think and do tank) na spoločnú tvorbu, vývoj prototypov a testovanie nových nástrojov, riešení a politických odporúčaní. Laboratórium bude pokračovať v duchu spolupráce hnutia, v rámci ktorého sa spájajú rôzne sféry života a nadväzuje sa dialóg so spoločnosťou, s priemyslom a politikou s cieľom spájať ľudí a nachádzať nové spôsoby spolutvorby.

Oznámenie vychádza z informácií získaných počas fázy spoločného koncipovania, ktorá prebiehala od januára do júla, keď Komisia dostala viac ako 2 000 príspevkov z celej Európy aj mimo nej.

Podpora rastúceho hnutia

V januári 2021 sa začala fáza spoločného koncipovania nového európskeho Bauhausu s cieľom identifikovať a premyslieť estetické, udržateľné a inkluzívne riešenia pre náš životný priestor a pomôcť naplniť Európsku zelenú dohodu. V prvej časti vývoja boli všetci vyzvaní k tomu, aby sa zapojili do diskusie o prehodnotení spôsobu nášho spolunažívania. Práve tieto výmeny názorov boli podkladom oznámenia o novom európskom Bauhause, ktoré bolo dnes prijaté.

Zásadný význam bude mať aj naďalej spolutvorba, ktorá sa bude vyvíjať v závislosti od prvých konkrétnych výsledkov získaných z posúdení a preskúmaní. Komisia preto ešte viac prehĺbi spoluprácu s rastúcou komunitou nového európskeho Bauhausu, ktorú tvoria angažovaní jednotlivci, organizácie a orgány.

Viac..  Postavenie umelca: lepšie pracovné podmienky umelcov a kultúrnych pracovníkov

Pre hnutie sú takisto inšpiráciou už existujúce krásne, udržateľné a inkluzívne miesta a projekty v Európe. Prvé Ceny nového európskeho Bauhausu sú oslavou týchto úspechov. Udeľujú sa v rámci nich ocenenia v desiatich kategóriách, od „výrobkov a životného štýlu“ až po „pretvorené priestory na stretnutia a spoločné podujatia“. Ocenenie v sekcii „Vychádzajúce hviezdy nového európskeho Bauhausu“, otvorenej výlučne pre ľudí do 30 rokov, podporuje a povzbudzuje mladšiu generáciu, aby pokračovala v rozvíjaní nových nápadov a podnetných koncepcií. Ceny budú víťazom udelené na slávnostnom odovzdávaní, ktoré sa uskutoční 16. septembra.

Vyjadrenia členov kolégia komisárov:

Predsedníčka Ursula von der Leyenová vyhlásila: „Nový európsky Bauhaus spája veľkú víziu Európskej zelenej dohody s hmatateľnou zmenou v praxi. Zmenou, ktorá zlepšuje náš každodenný život a ktorej sa ľudia môžu dotknúť a cítiť ju – v budovách, na verejných priestranstvách, ale aj v móde či nábytku. Cieľom nového európskeho Bauhausu je vytvoriť nový životný štýl, ktorý prepája udržateľnosť s kvalitným dizajnom a ktorý si vyžaduje menej uhlíka, pričom je inkluzívny a cenovo dostupný pre všetkých.“

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová uviedla: „Vďaka prepájaniu vedy a inovácií s umením a kultúrou a zavádzaniu holistického prístupu vytvorí nový európsky Bauhaus riešenia, ktoré sú nielen udržateľné a inovatívne, ale aj prístupné a cenovo dostupné a zlepšujú život nám všetkým“.

Komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreirová v tejto súvislosti uviedla: „Svojím medzidisciplinárnym a participatívnym prístupom nový európsky Bauhaus posilňuje úlohu miestnych a regionálnych komunít, priemyselných odvetví, inovátorov a tvorivých ľudí, ktorí spolupracujú na zlepšovaní našej kvality života. Vďaka politike súdržnosti sa nové nápady premenia na činy na miestnej úrovni.“

O mam

Odporúčame pozrieť

Europska unia

Otvorenie prihlášky do súťaže o Ceny Nového európskeho Bauhausu v roku 2024

Od dnešného dňa Komisia otvára prihlášky o Cenu Nového európskeho Bauhausu (NEB) za rok 2024. …

Consent choices