mladi ludia
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Komisia rozhodla o zaregistrovaní novej európskej iniciatívy občanov

Európska komisia sa vo štvrtok rozhodla zaregistrovať európsku iniciatívu občanov s názvom „Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected“ [Stop (((5G))) – Zostaň pripojený, ale chránený]. Organizátori iniciatívy vyzývajú Komisiu, aby navrhla právne predpisy na lepšiu ochranu všetkých foriem života pred určitými údajnými rizikami rádiofrekvenčných elektromagnetických polí a mikrovlnného žiarenia, na ochranu pred určitými ďalšími údajnými vplyvmi 5G a súvisiacej digitalizácie na životné prostredie a na zabezpečenie účinnej ochrany osobných údajov spracúvaných týmito novými formami komunikačných technológií, a to aj pred počítačovou kriminalitou.

Rozhodnutie o registrácii má právnu povahu a nemá vplyv na konečné právne a politické závery Komisie týkajúce sa tejto iniciatívy a opatrenia, ktoré má v úmysle prijať v prípade, že iniciatíva získa potrebnú podporu. Keďže európska iniciatíva občanov spĺňa formálne podmienky stanovené v príslušných právnych predpisoch, Komisia sa domnieva, že táto iniciatíva je právne prípustná. Komisia v tomto štádiu neanalyzovala vecnú stránku týchto návrhov.

Registrácia neznamená, že Komisia nejakým spôsobom potvrdzuje vecnú správnosť obsahu iniciatívy, za ktorú nesie výlučnú zodpovednosť skupina organizátorov. V skutočnosti viaceré tvrdenia uvedené v tejto iniciatíve sú v rozpore s veľkým množstvom vedeckých dôkazov, ktoré má Komisia k dispozícii, a s posúdeniami Medzinárodnej komisie pre ochranu pred neionizujúcim žiarením, orgánu povereného Svetovou zdravotníckou organizáciou. Obsah iniciatívy vyjadruje len názory skupiny organizátorov a v žiadnom prípade ho nemožno považovať za vyjadrenie názorov Komisie.

Ďalšie kroky

Organizátori iniciatívy môžu po jej dnešnej registrácii začať zbierať podpisy. Ak európska iniciatíva občanov získa do jedného roka jeden milión vyhlásení o podpore od najmenej siedmich rôznych členských štátov, Komisia bude musieť podrobne preskúmať jej obsah a reagovať naň. Svoje rozhodnutie, či sa žiadosťou bude alebo nebude zaoberať, musí v oboch prípadoch odôvodniť.

Súvislosti

Európska iniciatíva občanov bola zavedená Lisabonskou zmluvou ako nástroj občanov na ovplyvňovanie tvorby politík. Oficiálne sa začala používať v apríli 2012. Po formálnom zaregistrovaní európskej iniciatívy občanov môže milión občanov pochádzajúcich aspoň zo siedmich členských štátov prostredníctvom nej vyzvať Európsku komisiu, aby navrhla právne akty v oblastiach, v ktorých má právomoc konať. Iniciatíva musí spĺňať tieto podmienky prípustnosti: 1. navrhovaná iniciatíva nesmie zjavne prekračovať rámec právomocí Komisie predložiť návrh právneho aktu, 2. nesmie predstavovať zjavné zneužitie práva, byť zjavne neopodstatnená ani šikanujúca, 3. ani nesmie byť zjavne v rozpore s hodnotami Únie. Od začiatku európskej iniciatívy občanov bolo Komisii doručených 109 žiadostí o začatie iniciatívy, z ktorých 84 sa týkalo oblastí, v ktorých má Komisia právomoc navrhovať právne predpisy, a preto mohli byť zaregistrované.

Viac..  Klimatická služba EÚ: Tohtoročný október bol najteplejším od začiatku meraní

Komisia zdôrazňuje, že ochrana verejného zdravia má prvoradý význam a zohľadňuje sa vo všetkých jej iniciatívach. Pokiaľ ide o limity vystavenia elektromagnetickým poliam, okrem iného najmä 5G, EÚ uplatnila prístup predbežnej opatrnosti tým, že na základe aktuálnych a priebežne preskúmavaných vedeckých dôkazov odporučila maximálne limity vystavenia s veľkou bezpečnostnou rezervou. To znamená, že limity vystavenia pre širokú verejnosť v EÚ sú vždy aspoň 50-násobne nižšie ako tie, ktoré podľa medzinárodných vedeckých dôkazov majú akýkoľvek vplyv na zdravie.

Európska komisia je okrem toho naďalej odhodlaná využívať na svoje politické návrhy aktuálne vedecké dôkazy. Komisia v júni 2021 poverila Vedecký výbor pre zdravotné, environmentálne a vznikajúce riziká (SCHEER), aby poskytol vedecké stanoviská k potrebe technickej revízie platných právnych predpisov EÚ (t. j. príloh k odporúčaniu Rady 1999/519/ES a smernice 2013/35/EÚ), najmä vzhľadom na aktualizované usmernenia Medzinárodnej komisie pre ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP) z roku 2020. Nezávislí vedeckí poradcovia podľa potreby posúdia a zohľadnia všetky dostupné dôkazy.

O mam

Odporúčame pozrieť

utecenci, syria

Europoslanci vyzvali EÚ, aby podporovala občanov v neliberálnych systémoch

Dlhodobo etablované liberálne demokracie na celom svete zažívajú znepokojujúce zhoršenie svojich demokratických štruktúr, varujú poslanci. …

Consent choices