brexit
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia navrhuje pre Severné Írsko pobrexitové opatrenia šité na mieru

Európska komisia navrhla odpovedať na ťažkosti, ktoré v dôsledku brexitu zažívajú obyvatelia Severného Írska, na mieru prispôsobenými opatreniami. Tie by mali ďalej uľahčiť pohyb tovaru z Veľkej Británie do Severného Írska.

Tomuto návrhu v uplynulých mesiacoch predchádzali rozsiahle rokovania s vládou Spojeného kráľovstva, ako aj diskusie s politickými lídrami, podnikmi, občianskou spoločnosťou a inými zainteresovanými stranami v Severnom Írsku, na ktoré sa Európska komisia obrátila. Ideovo vychádza aj z bodov, ktoré vláda Spojeného kráľovstva uviedla vo svojom dokumente pre parlament (command paper) uverejnenom v júli 2021.

Komisia je teraz pripravená viesť so Spojeným kráľovstvom intenzívne rokovania s cieľom dospieť čo najskôr k dohode na trvalom spoločnom riešení. Komisia pritom bude postupovať v úzkej spolupráci a neustálom dialógu s Európskym parlamentom a Radou. Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič k tomu povedal: „Vypočul som si dotknuté strany v Severnom Írsku a nadviazal som s nimi kontakty. Dnešné návrhy sú našou úprimnou odpoveďou na ich znepokojenie. Vložili sme do nich veľa úsilia, aby sme v odozve na obavy ľudí a podnikov v Severnom Írsku priniesli priamo na mieste hmatateľnú zmenu. Tešíme sa na svedomitú a intenzívnu spoluprácu s vládou Spojeného kráľovstva v záujme všetkých komunít v Severnom Írsku.“

Komisia verí, že tento balík opatrení prinesie Severnému Írsku priamo na mieste skutočnú zmenu a vyrieši problémy s pohybom tovaru z Veľkej Británie do Severného Írska, ktoré po brexite trápia obyvateľov a podniky Severného Írska. Tieto opatrenia dopĺňajú balík predložený v júni 2021, ktorý uľahčuje prepravu živých zvierat z Veľkej Británie do Severného Írska.

V dnešnom balíku sa navrhuje ďalšia flexibilita v oblasti potravín, zdravia rastlín a zvierat, ciel, liekov a spolupráce so zainteresovanými stranami zo Severného Írska. Navrhuje sa v ňom zmeniť model vykonávania protokolu tak, aby sa medzi Veľkou Britániou a Severným Írskom významne uľahčil tok tovaru, ktorý má zostať v Severnom Írsku. K tomuto uľahčeniu dôjde vďaka viacerým zárukám a zvýšenému trhovému dohľadu, ktoré majú zabezpečiť, aby sa tovar nepresúval na jednotný trh EÚ. Tento balík otvára cestu k vyriešeniu všetkých otvorených implementačných otázok a ľuďom a podnikom v Severnom Írsku prináša predvídateľnosť, stabilitu a istotu.

Riešenia v štyroch kľúčových oblastiach

Kolégium komisárov dnes schválilo štyri neoficiálne dokumenty (čiže nelegislatívne texty), ktoré sa týkajú týchto oblastí:

  1. Riešenie na mieru pre Severné Írsko, pokiaľ ide o potraviny a zdravie zvierat (t. j. „sanitárne a fytosanitárne otázky“) – povedie k zredukovaniu kontrol o 80 %

Toto opatrenie by viedlo k osobitnému riešeniu pre Severné Írsko v oblasti verejného zdravia, zdravia rastlín a zdravia zvierat (t. j. v oblasti sanitárnych a fytosanitárnych opatrení). V praxi to znamená zásadné zjednodušenie certifikácie a výrazné zníženie (približne o 80 %) úradných kontrol pre širokú škálu maloobchodných tovarov prepravovaných z Veľkej Británie na spotrebu v Severnom Írsku. Dopĺňajú sa tým riešenia EÚ z 30. júna, ktoré uľahčujú prepravu živých zvierat z Veľkej Británie do Severného Írska.

V záujme ochrany integrity jednotného trhu by sa na to vzťahovalo niekoľko podmienok a záruk, napríklad že Spojené kráľovstvo splní svoj záväzok dokončiť výstavbu stálych hraničných kontrolných staníc, zavedie osobitné balenie a označovanie, na ktorom by sa uvádzalo, že tovar je určený len na predaj v Spojenom kráľovstve, a posilní monitorovanie dodávateľských reťazcov. Záruky by zahŕňali aj mechanizmus rýchlej reakcie na akýkoľvek zistený problém s jednotlivými výrobkami alebo obchodníkmi a jednostranné opatrenia EÚ v prípade, že príslušné orgány Spojeného kráľovstva alebo dotknutý obchodník nereagujú na zistený problém alebo ho nenapravia. Vďaka týmto osobitným podmienkam a zárukám by vznikol spoľahlivý mechanizmus monitorovania a presadzovania, ktorý by umožnil výrazne znížiť kontroly bez ohrozenia integrity jednotného trhu.

  1. Flexibilné colné formality na uľahčenie pohybu tovaru z Veľkej Británie do Severného Írska – 50 % zníženie administratívnej záťaže

Toto riešenie pozostáva z opatrení, ktoré zjednodušia a uľahčia colné formality a postupy. Umožní zredukovať polovicu dokumentácie, ktorá je dnes potrebná pre tovar prepravovaný z Veľkej Británie do Severného Írska. Aj tu sa uplatnia záruky, napríklad Spojené kráľovstvo sa zaviaže poskytovať v plnom rozsahu a v reálnom čase prístup k informačným systémom, prijme sa doložka o preskúmaní a vypovedaní a colné orgány a orgány dohľadu nad trhom Spojeného kráľovstva prijmú primerané opatrenia na monitorovanie a presadzovanie.

Viac..  Patrioti pre Európu sa stali novou frakciou v EP

Všetky tieto riešenia na mieru pre sanitárne a fytosanitárne a colné pravidlá spolu vytvoria niečo ako rýchly jazdný pruh pre pohyb tovaru z Veľkej Británie do Severného Írska a zároveň zabezpečia spoľahlivý mechanizmus monitorovania a presadzovania s cieľom chrániť integritu jednotného trhu.

  1. Intenzívnejšia spolupráca so zainteresovanými stranami a orgánmi Severného Írska

Cieľom týchto návrhov je zlepšiť výmenu informácií so zainteresovanými stranami a orgánmi v Severnom Írsku, pokiaľ ide o vykonávanie protokolu a príslušných opatrení EÚ. Tým by sa uplatňovanie protokolu stalo transparentnejším a zároveň by sa rešpektoval ústavný poriadok Spojeného kráľovstva. Toto riešenie spočíva v nadviazaní štruktúrovaných dialógov medzi zainteresovanými stranami v Severnom Írsku (orgánmi, občianskou spoločnosťou a podnikmi) a Komisiou. V rámci tohto by sa vytvorili štruktúrované skupiny s účasťou odborníkov, ktoré by diskutovali o príslušných opatreniach EÚ dôležitých pre vykonávanie protokolu. Zároveň by boli na niektoré zasadnutia osobitných výborov pozývané zainteresované strany zo Severného Írska. Súčasťou tohto riešenia je aj vytvorenie silnejšieho prepojenia medzi Zhromaždením Severného Írska a Parlamentným zhromaždením pre partnerstvo EÚ a Spojeného kráľovstva. Vznikne aj webové sídlo, ktoré prehľadne a všestranne predstaví právne predpisy EÚ uplatniteľné v Severnom Írsku.

  1. Dlhodobá neprerušená bezpečnosť dodávok liekov z Veľkej Británie do Severného Írska

Po zrealizovaní tohto návrhu by si farmaceutické spoločnosti vo Veľkej Británii mohli na účely dodávok na severoírsky trh ponechať všetky svoje regulačné funkcie tam, kde ich majú v súčasnosti. Čiže Veľká Británia bude napríklad môcť ďalej pôsobiť ako centrum dodávok generických liekov pre Severné Írsko, aj keď už je treťou krajinou. Vďaka tomu budú zabezpečené dlhodobé dodávky liekov z Veľkej Británie do Severného Írska. Komisia svoj návrh na zmenu existujúcich pravidiel sfinalizuje až po tom, ako absolvuje ďalšie rokovania so Spojeným kráľovstvom a zainteresovanými stranami. Tento návrh si vyžaduje, aby EÚ zmenila vlastné pravidlá pre lieky.

Ďalšie kroky

Komisia a vláda Spojeného kráľovstva boli v posledných mesiacoch v neustálom kontakte. Po dnešnom zasadnutí kolégia komisárov experti Komisie vycestujú do Londýna, aby tieto štyri neoficiálne dokumenty podrobne prebrali s vládou Spojeného kráľovstva. Začne sa tak séria intenzívnych rokovaní s vládou Spojeného kráľovstva, v ktorej znamení sa budú niesť nadchádzajúce týždne. Podpredseda Šefčovič sa v piatok v Bruseli stretne s lordom Frostom. Komisia bude zároveň pokračovať v spolupráci so zainteresovanými stranami v Severnom Írsku.

Súvislosti

Protokol o Írsku a Severnom Írsku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou dohody o vystúpení, bol spoločne dohodnutý a ratifikovaný EÚ aj Spojeným kráľovstvom. Je v platnosti od 1. februára 2020 a má právne účinky podľa medzinárodného práva. Cieľom protokolu je chrániť Veľkopiatkovú (Belfastskú) dohodu vo všetkých jej rozmeroch, zachovať mier a stabilitu v Severnom Írsku, vyhnúť sa tvrdej hranici na ostrove Írsko a zároveň zachovať integritu jednotného trhu EÚ. Aby bolo možné dosiahnuť tieto ciele a otvoriť dvere ďalším príležitostiam, protokol sa musí vykonávať v plnom rozsahu.

EÚ sa neustále v dobrej viere angažuje v Spoločnom výbore v snahe nájsť pragmatické riešenia a pomôcť minimalizovať nepriaznivé dôsledky brexitu, ale aj v snahe prispieť k uľahčeniu každodenného života komunít v Severnom Írsku. Po desiatich mesiacoch uplatňovania protokolu a rozsiahlych diskusiách s vládou Spojeného kráľovstva a zainteresovanými stranami v Severnom Írsku sú hlavné otázky uplatňovania protokolu jasné. Dnešným balíkom chce Komisia tieto otázky trvalo vyriešiť v prospech stability a predvídateľnosti na ostrove Írsko.

O mam

Odporúčame pozrieť

Nový britský minister pre vzťahy s EÚ bude v Bruseli apelovať na reštart vzťahov

Britský minister pre vzťahy s Európskou úniou Nick Thomas-Symonds sa v pondelok stretol s podpredsedom …

Consent choices