Zdroj: ÚVSR

V. Remišová: Strategický plán pre čerpanie 12,8 miliardy eur sme odoslali do Bruselu

Plán na čerpanie takmer 13 miliárd eur z nových eurofondov je pripravený. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR odoslalo Európskej komisii návrh Operačného programu Slovensko (OP Slovensko). „Ide o kľúčový dokument, ktorý definuje konkrétne priority, oblasti a podmienky, ako bude Slovensko čerpať 12,8 miliárd eur z nového eurofondového balíka v rokoch 2021 – 2027,“ zdôraznila podpredsedníčka vlády Veronika Remišová.

„Nový operačný program, ktorým dostávame eurofondy pod jednu strechu, je vrcholom najväčšej reformy v riadení eurofondov za uplynulých 20 rokov. Stála pred nami veľmi ťažká úloha. Dosiahnuť rozumný kompromis o efektívnom a spravodlivom rozdelení takmer 13 miliárd eur v novom programovom období tak, aby sme financovali národné priority Slovenska a aby sa zhodli štyri rôzne strany – Európska komisia, slovenská vláda a regionálni i socioekonomickí partneri. Výsledný návrh Operačného programu Slovensko má približne 200 strán a predstavuje mesiace práce odborníkov z deviatich rezortov pod vedením nášho ministerstva, desiatky rokovaní a diskusií so stovkami partnerov. Teraz nás čakajú veľmi náročné rokovania s Bruselom, v rámci ktorých spravíme všetko preto, aby sme naše priority obhájili,“ vyhlásila vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová.

OP Slovensko je revolučným krokom k zníženiu byrokracie a zjednodušeniu čerpania finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie. Pod jednou strechou spája doterajších 6 operačných programov, čo predstavuje podstatnú časť eurofondov „Doteraz to bolo tak, že o investovaní eurofondov rozhodovalo niekoľko riadiacich a takmer 30 sprostredkovateľských orgánov. A každý z týchto orgánov si stanoval pre čerpanie trocha iné pravidlá, čo spôsobovalo chaos, obrovskú byrokraciu a vytváralo to tiež podhubie pre rôzne nekalé praktiky a korupciu. Nový operačný program bude mať iba jeden riadiaci orgán a maximálne 10 sprostredkovateľských orgánov. V praxi to bude znamenať zásadné zjednodušenie celého procesu, ako sa obce, mestá, kraje, školy alebo podnikatelia dostanú k príspevkom z európskych zdrojov,“ vysvetlila ministerka investícií.

V novom programovom období budú kľúčové oblasti rozvoja rozdelené v súlade s európskou legislatívou do 5 politických cieľov:

  1. Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa: 1,99 miliardy eur
  2. Ekologickejšia Európa: 3,9 miliardy eur
  3. Prepojenejšia Európa: 2,2 miliardy eur
  4. Sociálnejšia Európa: 2,9 miliardy eur
  5. Európa bližšie k občanom: 703 miliónov eur

V rámci špecifického cieľa Fondu na spravodlivú transformáciu je na podporu regiónov, ktoré najviac pocítia dôsledky prechodu k uhlíkovej neutralite, vyčlenených dodatočných (ďalších) 441 miliónov eur.

„V porovnaní so súčasným programovým obdobím je v novom období pre Slovensko vyčlenený balík o skoro 13 % menší. Napriek tomu budú priamo regióny rozhodovať o väčšom balíku z eurofondov ako doteraz. Ľudia vo všetkých regiónoch Slovenska si zaslúžia európsku kvalitu života. Preto musíme z nových eurofondov vyrovnať investičný dlh, ktorý nám tu zanechali predchádzajúce vlády. Rozvoju regiónov bránia problémy najmä v troch základných oblastiach – cesty, pitná voda, kanalizácia. Preto okrem dobudovania diaľnic a ciest I. triedy musíme dobudovať aj regionálne komunikácie. Obyvatelia vyše 450 obcí nemajú dodnes prístup k pitnej vode, v stovkách obcí chýba kanalizácia,“ zdôraznila Remišová.

Viac..  Komisia prijala revidované oznámenie o definícii trhu v prípadoch hospodárskej súťaže

Ďalšie priority, ktoré OP Slovensko zohľadňuje, sú veda, výskum, inovácie, podpora vzdelania a trhu práce. „Je načase, aby Slovensko už nebolo len montážnou linkou vyspelých zahraničných firiem, ale aby inovačné riešenia, ktoré prinesú pracovné príležitosti s pridanou hodnotou a lepšie mzdy, vznikali priamo u nás, na Slovensku. Chceme, aby sa mladí šikovní ľudia mohli realizovať doma, aby nemuseli odchádzať za lepším vzdelaním alebo prácou do zahraničia. Z nových eurofondov budeme investovať aj do ďalších kľúčových oblastí, akou je napríklad sociálna oblasť. Na vzdelávanie, podporu trhu práce a sociálne služby navrhujeme vyčleniť 2,9 miliardy eur,“ doplnila ministerka investícií.    

Veľkou výzvou najbližších rokov bude aj ochrana životného prostredia. Na podporu energetickej efektívnosti budov, využívania energie z obnoviteľných zdrojov, ochranu prírody či cyklodopravy pôjde v rámci cieľa Ekologickejšia Európa z OP Slovensko 3,9 miliardy eur.  „Všetky uvedené sumy sú zatiaľ iba návrhom, respektíve mandátom pre slovenských vyjednávačov. Konečná výška alokácií bude závisieť od výsledku diskusií s príslušnými rezortmi, ktoré stále prebiehajú, a tiež od dohody s Európskou komisiou,“ upozornila vicepremiérka Remišová.

Príprave OP Slovensko predchádzalo niekoľko zásadných krokov, vrátane úvodnej neformálnej komunikácie s Európskou komisiou. V septembri odštartovalo ministerstvo investícií veľký partnerský odborný dialóg s orgánmi štátnej správy, územnej samosprávy, akademického sektora a mimovládnych i neziskových organizácií. Dialóg bude pokračovať v 2. a 3. kole aj počas posudzovania návrhu OP Slovensko Európskou komisiou. Spolu s operačným programom predložilo MIRRI SR Európskej komisii aj Partnerskú dohodu SR na roky 2021 – 2027, ktorá je základným strategickým dokumentom na využívanie eurofondov na Slovensku.

O mam

Odporúčame pozrieť

Slovensko

Zo starých eurofondov zostáva Slovensku vyčerpať viac ako tri miliardy eur

Slovensko využilo z eurofondov v programovom období 2014 až 2020 k 30. septembru tohto roka …

Consent choices