Ilustračné foto PHOTO: © European Union

Koronavírus: Komisia navrhuje posilniť koordináciu bezpečného cestovania v EÚ

Európska komisia v piatok navrhla aktualizovať pravidlá koordinácie bezpečného a voľného pohybu v EÚ, ktoré boli zavedené pre pandémiu COVID-19.

Od leta došlo k výraznému nárastu zaočkovanosti a takisto bol úspešne zavedený digitálny COVID preukaz EÚ, pričom už sa vydalo viac ako 650 miliónov týchto preukazov. Epidemiologická situácia v EÚ sa medzitým naďalej mení. Niektoré členské štáty prijímajú ďalšie zdravotné opatrenia, napríklad podávajú posilňovacie dávky vakcíny. Vzhľadom na všetky tieto faktory Komisia navrhuje, aby sa kládol väčší dôraz na cestovné opatrenia zohľadňujúce celkové okolnosti jednotlivca, a štandardnú platnosť očkovacích preukazov navrhuje stanoviť na 9 mesiacov po dokončení primárneho vakcinačného cyklu. Toto deväťmesačné obdobie je stanovené tak, aby sa zohľadnili usmernenia Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) týkajúce sa podávania posilňovacích dávok po uplynutí 6 mesiacov. Poskytujú sa dodatočné 3 mesiace, aby sa stihli prispôsobiť očkovacie kampane jednotlivých štátov a občania mali prístup k posilňovacím dávkam.

Komisia takisto navrhuje aktualizovať semaforovú mapu EÚ, ako aj zjednodušený „mechanizmus tzv. záchrannej brzdy“.  Komisia navrhuje aj aktualizovať pravidlá príchodu do EÚ zo zahraničia [tlačová správa dostupná od 14.15 hod.].

Komisár pre spravodlivosť Didier Reynders v tejto súvislosti uviedol: „Od začiatku pandémie je Komisia plne aktívna pri hľadaní riešení, ktoré koordinovaným spôsobom zaručia bezpečný voľný pohyb osôb. S prihliadnutím na najnovší vývoj situácie a vedecké poznatky navrhujeme nové odporúčanie, ktoré má Rada prijať. Na základe nášho spoločného nástroja, digitálneho COVID preukazu EÚ, ktorý sa stal skutočným štandardom, prechádzame na opatrenia zohľadňujúce celkové okolnosti jednotlivca. Naším hlavným cieľom je zabrániť rozdielnym opatreniam v celej EÚ. Týka sa to aj posilňujúcich dávok, ktoré budú na boj proti vírusu nevyhnutné. Okrem iných opatrení dnes navrhujeme, aby sa Rada dohodla na štandardnom období platnosti očkovacích preukazov vydaných po dokončení primárneho vakcinačného cyklu. Schválenie tohto návrhu bude mať v nadchádzajúcich mesiacoch zásadný význam pre ochranu bezpečného voľného pohybu občanov.“

Komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová dodáva: „Digitálny COVID preukaz EÚ a náš koordinovaný prístup k cestovným opatreniam významne prispievajú k bezpečnému voľnému pohybu, pričom našou prioritou je ochrana verejného zdravia. Zaočkovali sme viac ako 65 % celkového počtu obyvateľov EÚ, to však nestačí. Stále je však mnoho ľudí, ktorí nie sú nijakým spôsobom chránení. Aby všetci mohli čo najbezpečnejšie cestovať a žiť, musíme urýchlene dosiahnuť omnoho vyššiu zaočkovanosť. Takisto si musíme posilniť imunitu posilňovacími dávkami vakcíny. So zreteľom na usmernenia Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb a s cieľom umožniť členským štátom prispôsobiť si očkovacie kampane a umožniť občanom prístup k posilňovacím dávkam navrhujeme štandardné obdobie platnosti očkovacích preukazov. Zároveň musíme stále dôrazne povzbudzovať všetkých, aby naďalej dodržiavali opatrenia v oblasti verejného zdravia. Rúška ešte nateraz nemôžeme odložiť.“

Toto sú kľúčové aktualizácie spoločného prístupu k cestovným opatreniam v rámci EÚ, ktoré navrhla Komisia:

  • Dôraz na zohľadňovanie individuálnych okolností jednotlivca: osoba, ktorá má platný digitálny COVID preukaz EÚ, by v zásade nemala podliehať dodatočným obmedzeniam, ako sú testovanie alebo karanténa, bez ohľadu na miesto odchodu v rámci EÚ. Na osoby, ktoré nemajú digitálny COVID preukaz EÚ, by sa mohla vzťahovať povinnosť dať sa pred príchodom alebo po ňom otestovať.
  • Štandardná platnosť očkovacieho preukazu: s cieľom zabrániť rozdielnym a rušivým opatreniam Komisia navrhuje, aby štandardná lehota akceptovania očkovacích preukazov vydaných po dokončení primárneho vakcinačného cyklu bola 9 mesiacov. V tejto deväťmesačnej lehote sa zohľadňujú usmernenia Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) týkajúce sa podávania posilňovacích dávok po uplynutí 6 mesiacov a stanovujú sa dodatočné 3 mesiace, aby sa zabezpečilo, že sa jednotlivé vnútroštátne očkovacie kampane stihnú prispôsobiť a občania budú mať prístup k posilňovacím dávkam. To znamená, že v súvislosti s cestovaním by členské štáty nemali odmietnuť očkovací preukaz vydaný menej ako 9 mesiacov od podania poslednej dávky primárneho vakcinačného cyklu. Členské štáty by mali okamžite podniknúť všetky potrebné kroky na zabezpečenie prístupu k vakcinácii pre tie skupiny obyvateľstva, ktorých očkovacie preukazy sa blížia ku koncu deväťmesačného obdobia platnosti.
  • Posilňovacie dávky: Zatiaľ nie sú k dispozícii žiadne štúdie, ktoré by sa výslovne zaoberali účinnosťou posilňujúcich dávok vakcíny proti prenosu ochorenia COVID-19, a preto nie je možné pre tieto dávky určiť obdobie platnosti. Vzhľadom na nové údaje však možno očakávať, že ochrana po podaní posilňujúcej dávky môže trvať dlhšie ako ochrana po primárnom vakcinačnom cykle. Komisia bude pozorne sledovať s tým súvisiace nové vedecké poznatky. Na základe takýchto dôkazov by Komisia mohla v prípade potreby neskôr navrhnúť obdobie platnosti aj pre očkovacie preukazy vydané po podaní posilňujúcej dávky.
  • Upravená semaforová mapa EÚ: prepojenie nových prípadov a regionálnej zaočkovanosti. Mapa by slúžila hlavne na informačné účely, ale takisto aj na koordináciu opatrení pre oblasti s mimoriadne nízkym („zelené“) alebo mimoriadne vysokým („tmavočervené“) výskytom vírusu. V týchto oblastiach by sa na rozdiel od opatrení zohľadňujúcich celkové okolnosti jednotlivca uplatňovali osobitné pravidlá. Na cestujúcich prichádzajúcich zo „zelených“ oblastí by sa nemali vzťahovať žiadne obmedzenia. Vzhľadom na vysoký počet nových prípadov nákazy by sa malo odrádzať od cestovania do „tmavočervených“ oblastí a z nich, a osoby, ktorí nie sú zaočkované ani ochorenie neprekonali, by sa mali dať pred odchodom povinne otestovať a po príchode absolvovať karanténu (pričom na osoby cestujúce z nevyhnutných dôvodov a deti mladšie ako 12 rokov by sa mali vzťahovať osobitné pravidlá).
  • Výnimky z určitých cestovných opatrení: mali by sa vzťahovať na pendlerov, deti mladšie ako 12 rokov a osoby cestujúce z nevyhnutných dôvodov. Zoznam osôb cestujúcich z nevyhnutných dôvodov by sa mal skrátiť, keďže mnohí cestujúci zaradení do súčasného zoznamu už mali možnosť zaočkovať sa.
  • Zjednodušený „mechanizmus tzv. záchrannej brzdy“: mal by sa zefektívniť a zjednodušiť núdzový postup, ktorého cieľom je oddialiť šírenie možných nových variantov ochorenia COVID-19 alebo riešiť mimoriadne závažné situácie. Jeho súčasťou by bolo upovedomenie Komisie a Rady členskými štátmi a okrúhly stôl počas integrovaného dojednania EÚ o politickej reakcii na krízu (IPCR).
Viac..  Lepšie práva a lepšie informácie pre cestujúcich v EÚ

Aby sa na zavedenie koordinovaného prístupu poskytol dostatočný čas, Komisia navrhuje, aby sa tieto aktualizácie uplatňovali od 10. januára 2022.

Súvislosti

Komisia 3. septembra 2020 predložila návrh odporúčania Rady s cieľom zabezpečiť, aby akékoľvek opatrenia prijaté členskými štátmi v oblasti obmedzenia voľného pohybu v dôsledku pandémie koronavírusu boli koordinované a jasne oznamované na úrovni EÚ. Prijatím odporúčania Rady 13. októbra 2020 sa členské štáty EÚ zaviazali zabezpečiť väčšiu koordináciu a lepšiu výmenu informácií.

Rada 1. februára 2021 prijala prvú aktualizáciu odporúčania Rady, ktorou sa zaviedla nová farba, „tmavočervená“, na mapovanie rizikových oblastí a stanovili sa prísnejšie opatrenia uplatňované na cestujúcich z vysokorizikových oblastí. Rada 20. mája 2021 zmenila odporúčanie Rady s cieľom umožniť iné ako nevyhnutné cestovanie pre plne zaočkované osoby, ako aj posilniť opatrenia na zamedzenie šírenia problematických variantov.

Parlament a Rada prijali 14. júna 2021 nariadenie, ktorým sa zriaďuje rámec pre digitálne COVID preukazy EÚ. S cieľom čo najlepšie využiť digitálny COVID preukaz EÚ Rada v ten istý deň prijala druhú aktualizáciu odporúčania Rady, v ktorej sa stanovujú výnimky z cestovných obmedzení pre plne zaočkované osoby a osoby, ktoré ochorenie prekonali. Od júna 2021 rýchlo napreduje zavádzanie digitálneho COVID preukazu EÚ. Komisia 18. októbra 2021 vydala prvú správu o systéme digitálneho COVID preukazu EÚ, ktorý je široko dostupným a spoľahlivo uznávaným nástrojom na uľahčenie voľného pohybu počas pandémie ochorenia COVID-19.

Vzhľadom na tento vývoj situácie by sa mal spoločný prístup stanovený v odporúčaní Rady (EÚ) 2020/1475 ďalej upraviť, čo Európska rada takisto požadovala vo svojich záveroch z 22. októbra 2021. Podobne ako v prípade nariadenia o digitálnom COVID preukaze EÚ Komisia dnes prijala návrh, aby sa rovnaké podmienky vzťahovali aj na štátnych príslušníkov tretích krajín s oprávneným pobytom v Únii a štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí oprávnene vstúpili na územie členského štátu a ktorí sa môžu slobodne pohybovať na území všetkých ostatných členských štátov počas 90 dní v rámci obdobia 180 dní. Najnovšie informácie o pravidlách cestovania, o ktorých informovali členské štáty, sú k dispozícii na platforme Re-open EU.

O mam

Odporúčame pozrieť

cestovanie

Lepšie práva a lepšie informácie pre cestujúcich v EÚ

Komisia dnes prijala súbor návrhov zameraných na zlepšenie skúseností cestujúcich a cestujúcich posilnením ich práv. …

Consent choices