cestovanie, dovolenka
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Komisia aktualizuje cestovanie z krajín mimo EÚ. Uprednostňovať sa budú zaočkovaní cestujúci

Komisia v piatok navrhla aktualizovať odporúčanie Rady o cestách z krajín mimo EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné. Cieľom je zjednodušiť daný rámec a zohľadniť najnovší vývoj situácie. Prednosť budú mať zaočkovaní cestujúci.

Členské štáty sa by mali systematicky otvárať nielen cestujúcim zaočkovaným vakcínami schválenými EÚ – čo je súčasný prípad –, ale aj osobám zaočkovaným vakcínami, ktoré boli napokon zaradené do zoznamu WHO na núdzové použitie. Od všetkých cestujúcich zaočkovaných vakcínou schválenou Svetovou zdravotníckou organizáciou, ktorá však nie je schválená Európskou agentúrou pre lieky, a od cestujúcich, ktorí ochorenie prekonali, sa bude vždy vyžadovať nevyhnutná záruka v podobe negatívneho výsledku PCR testu. V aktualizáciách sa zavádza aj lehota 9 mesiacov na uznávanie očkovacích preukazov vydaných po dokončení primárneho vakcinačného cyklu. Zohľadňuje sa tým usmernenie Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb týkajúce sa podávania posilňovacích dávok 6 mesiacov po dokončení primárneho vakcinačného cyklu a poskytuje sa ďalšie obdobie troch mesiacov, aby sa zabezpečilo, že vnútroštátne očkovacie kampane sa stihnú prispôsobiť a ľudia budú mať prístup k očkovaniu posilňovacími dávkami. Aktualizácie zahŕňajú aj uznávanie očkovacích preukazov vydaných po dodatočnej („posilňujúcej“) dávke vakcíny. Okrem toho vzhľadom na rastúcu zaočkovanosť na celom svete Komisia navrhuje od 1. marca budúceho roka zrušiť zoznam krajín, odkiaľ je možné voľne cestovať bez ohľadu na zaočkovanosť jednotlivca. Tento návrh teraz zváži Rada. Komisia zároveň navrhuje aj aktualizáciu odporúčania Rady o voľnom pohybe v rámci EÚ.

Ďalšie opätovné otváranie hraníc zaočkovaným cestujúcim a osobám, ktorí ochorenie prekonali, podmienené silnými zárukami

Členské štáty by mali naďalej prijímať cestujúcich zaočkovaných vakcínami, ktoré schválila EÚ. Dňa 10. januára 2022 by sa mali takisto opätovne otvoriť pre všetky osoby zaočkované vakcínami, ktoré boli zaradené do zoznamu WHO na núdzové použitie (môžu sa rozhodnúť, či takéto vakcíny WHO budú v súlade so súčasnými pravidlami akceptovať). Táto aktualizácia prináša jednoduchšie a jednotnejšie pravidlá v celej EÚ, čím sa zaočkovaným cestujúcim uľahčí plánovanie cesty.

Osoby, ktoré ochorenie COVID-19 prekonali najviac 180 dní pred cestou a majú buď digitálny COVID preukaz EÚ, alebo preukaz považovaný za rovnocenný, by takisto mali mať možnosť od 10. januára 2022 cestovať do EÚ.

Je to podmienené silnými zárukami: cestujúci zaočkovaní vakcínou schválenou WHO, ktorú neschválila Európska agentúra pre lieky, a cestujúci, ktorí ochorenie prekonali, by sa mali systematicky preukázať negatívnym výsledkom PCR testu vykonaným pred odchodom. Keďže vírus môžu niekedy prenášať i osoby s protilátkami, zaručí sa tým bezpečné opätovné otváranie hraníc.

Okrem toho by všetci zaočkovaní cestujúci mali mať dokončený primárny vakcinačný cyklus najneskôr pred 9 mesiacmi, alebo by mali byť zaočkovaní dodatočnou dávkou vakcíny. To by sa rovnako uplatňovalo od 10. januára 2022. V 9-mesačnej lehote na uznávanie preukazov sa zohľadňujú usmernenia Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) o podávaní posilňovacích dávok vakcíny po 6 mesiacoch a stanovuje sa dodatočné obdobie 3 mesiacov, aby sa vnútroštátne očkovacie kampane stihli prispôsobiť a aby ľudia mali prístup k posilňovacím dávkam.

Členské štáty by mali akceptovať očkovacie preukazy a potvrdenia o prekonaní ochorenia vydané mimo EÚ, ktoré sa považujú za rovnocenné s digitálnym COVID preukazom EÚ. V prípade krajín, ktoré takéto rovnocenné potvrdenia nevydávajú, môžu členské štáty podľa svojich vnútroštátnych právnych predpisov naďalej akceptovať potvrdenia o testovaní a očkovaní vydané krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ, pričom zohľadnia potrebu overiť pravosť, platnosť a integritu týchto potvrdení.

V upravených pravidlách sa napokon objasňuje, že deti vo veku od 6 do 17 rokov by mali mať možnosť cestovať do EÚ aj keď nie sú zaočkované, musia sa však preukázať negatívnym výsledkom PCR testu vykonaným pred odchodom. Členské štáty by mohli po príchode vyžadovať dodatočné otestovanie, karanténu alebo domácu izoláciu. U detí mladších ako šesť rokov sa testovanie ani očkovanie nevyžadujú.

Aktualizované prahové hodnoty pre zrušenie obmedzení

Cesty bez nevyhnutného dôvodu bez ohľadu na stav očkovania jednotlivca sú v súčasnosti povolené zhruba z 20 krajín s dobrou epidemiologickou situáciou. O tomto zozname rozhoduje Rada na základe epidemiologických kritérií uvedených v odporúčaní Rady. Komisia navrhuje od 10. januára 2022 zmeniť niektoré zo súčasných prahových hodnôt pre zaradenie krajín do zoznamu, kým sa nezačne uplatňovať nový a zjednodušený rámec:

  • mierne zvýšiť prahovú hodnotu 14-dňovej kumulatívnej miery oznámených prípadov ochorenia COVID-19 (t. j. celkový počet nových oznámených prípadov ochorenia COVID-19 na 100 000 obyvateľov) zo 75 na 100. Znamená to, že do zoznamu by sa mohlo zaradiť viac krajín. Upravená prahová hodnota zostáva výrazne pod súčasným priemerom EÚ, ktorý je v súčasnosti o niečo vyšší než 470,
  • zvýšiť týždennú mieru testovania (t. j. počet testov na infekciu COVID-19 na 100 000 obyvateľov) z 300 na 600. Odráža to všeobecný nárast kapacít testovania a pomôže zlepšiť spoľahlivosť údajov. Upravená prahová hodnota by takisto bola pod súčasným priemerom EÚ, ktorý momentálne dosahuje vyše 5 000 testov.
Viac..  Lepšie práva a lepšie informácie pre cestujúcich v EÚ

Zjednodušený prístup od 1. marca 2022

Vzhľadom na očakávaný pokrok v očkovacích kampaniach na celom svete Komisia navrhuje od 1. marca 2022 zjednodušený prístup, ktorý nebude závisieť od krajiny odchodu, ale od vakcinačného stavu konkrétneho cestujúceho: Členské štáty by mali umožniť vstup len zaočkovaným cestujúcim, tým, ktorí ochorenie prekonali, alebo osobám cestujúcim z nevyhnutných dôvodov. Zoznam krajín s dostatočne dobrou epidemiologickou situáciou, odkiaľ by sa dalo voľne cestovať, by sa mal zrušiť.

Časté aktualizácie tohto zoznamu sťažujú cestujúcim plánovanie ciest. Nové pravidlá budú jasnejšie a viditeľnejšie pre cestujúcich a zvýšia funkčnosť systému. So zvyšujúcou sa mierou zaočkovanosti na celom svete je tiež vhodné uvoľňovať cestovné obmedzenia na základe stavu jednotlivca a nie na základe krajiny, z ktorej pochádza. Táto zmena by sa začala uplatňovať až od 1. marca 2022, aby sa krajinám, ktoré nie sú členmi EÚ, poskytol čas na zvýšenie zaočkovanosti ich obyvateľov. Takisto by to záviselo od predchádzajúceho posúdenia stavu zaočkovanosti mimo EÚ.

Súvislosti

Členské štáty EÚ sa dohodli na spoločnom prístupe k cestovaniu do Európskej únie počas pandémie COVID-19, ktorý sa uvádza v odporúčaní Rady. V rámci tohto prístupu sa členské štáty v posledných mesiacoch postupne opäť otvorili pre zaočkovaných cestujúcich. Rada okrem toho vedie a pravidelne aktualizuje zoznam krajín s dostatočne dobrou epidemiologickou situáciou, odkiaľ by bolo možné voľne cestovať bez ohľadu na zaočkovanosť jednotlivca. Osobám, ktoré musia pricestovať do Európy z nevyhnutných dôvodov, by mala byť cesta rovnako umožnená. Kategórie cestujúcich, ktorí vykonávajú nevyhnutú funkciu alebo pre ktorých je cesta nevyhnutná, sú uvedené v odporúčaní Rady (príloha II). Vstup do EÚ by mali mať povolený občania EÚ, osoby s dlhodobým pobytom a ich rodinní príslušníci.

Odporúčanie Rady zahŕňa aj mechanizmus tzv. záchrannej brzdy, ktorý členským štátom umožňuje rýchlo a koordinovane konať s cieľom zamedziť riziko preniknutia variantov koronavírusu do EÚ.

Odporúčanie Rady sa vzťahuje na všetky členské štáty (okrem Írska), ako aj na 4 štáty, ktoré nie sú členmi EÚ a ktoré sú súčasťou schengenského priestoru: Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko. Tieto štáty sú na účely obmedzenia cestovania zahrnuté podobne ako členské štáty.

Európska rada vo svojich záveroch z 21. – 22. októbra 2021 vyzvala na ďalšiu koordináciu s cieľom uľahčiť cestovanie do EÚ, ako aj voľný pohyb v rámci EÚ vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie a požiadala o revíziu príslušných odporúčaní Rady.

Najnovšie informácie o pravidlách cestovania, ktoré poskytli členské štáty, sú k dispozícii na platforme Re-open EU.

Ďalšie kroky

Tento návrh teraz zváži Rada. Podľa plánu prvá diskusia prebehne dnes popoludní na stretnutí Rady pre integrované dojednania EÚ o politickej reakcii na krízu (IPCR).

Po prijatí návrhu Radou bude na členským štátoch, aby vykonali opatrenia uvedené v odporúčaní.

O mam

Odporúčame pozrieť

cestovanie

Lepšie práva a lepšie informácie pre cestujúcich v EÚ

Komisia dnes prijala súbor návrhov zameraných na zlepšenie skúseností cestujúcich a cestujúcich posilnením ich práv. …

Consent choices