unia kapitalovych trhov
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia navrhuje nové opatrenia na posilnenie európskych kapitálových trhov

Komisia zverejnila alokáciu zdrojov REACT-EU na rok 2022. Na programy v rámci politiky súdržnosti vo všetkých 27 členských štátoch je k dispozícii približne 11 miliárd eur (v bežných cenách). Tieto prostriedky dopĺňajú takmer 40 miliárd eur sprístupnených v roku 2021. Členské štáty budú môcť naďalej vykonávať opatrenia na obnovu po kríze, ktoré sú zamerané na zvyšovanie odolnosti systému zdravotnej starostlivosti a podnikov, ako aj podporu najzraniteľnejších skupín. Zároveň majú prispievať k napĺňaniu ekologických a digitálnych priorít inteligentnej, udržateľnej a súdržnej obnovy.

Komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreirová v tejto súvislosti uviedla: „REACT-EU je úspešný nástroj na podporu obnovy po kríze spôsobenej koronavírusom a spravodlivej ekologickej a digitálnej transformácie v EÚ. Krajiny EÚ už naplánovali využitie takmer všetkých zdrojov REACT-EU na rok 2021 a teraz členské štáty naliehavo vyzývame, aby Komisii v záujme včasného čerpania urýchlene predložili zmeny programov pre tranžu na rok 2022. 

Komisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit dodal: „Od vypuknutia krízy REACT-EU hmatateľne prispieva k lepšiemu životu Európanov, či už podporou uchádzačov o zamestnanie v Belgicku alebo financovaním starostlivosti o staršie osoby v Bulharsku. Na rok 2022 je k dispozícii 11 miliárd eur, a preto by členské štáty mali tento dodatočný zdroj financovania v maximálnej miere využívať aj naďalej.“

Zdroje REACT-EU sa uvoľňujú v dvoch tranžiach, aby sa v plnej miere zachytil vyvíjajúci sa sociálny a hospodársky dosah pandémie. Prideľovanie prostriedkov vychádza z HDP, nezamestnanosti a nezamestnanosti mladých ľudí v jednotlivých krajinách. Okrem toho sa pri rozdeľovaní prostriedkov zohľadňuje aj dosah pandémie koronavírusu na hospodárstvo jednotlivých členských štátov na základe štatistických údajov z 19. októbra 2021.

REACT-EU bol úplne prvým nástrojom použitým v rámci nástroja NextGenerationEU. Prvá platba vo výške 800 miliónov eur sa vykonala 28. júna 2021. Pružné schválenie opatrení umožnilo členským štátom alokovať 37 miliárd eur, pričom celkovo dosiahli platby výšku 6,1 miliardy eur. Na tieto schválené opatrenia sa použije 23,3 miliardy eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 12,8 miliardy eur z Európskeho sociálneho fondu a 0,5 miliardy eur z Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby.

Konkrétne príklady solidarity EÚ

Ako konkrétne príklady podpory, ktorú ľudia a podniky získali vďaka REACT-EU, možno uviesť:

  • Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR): V Českej republike prispieva EFRR k rozvoju a modernizácii Vojenskej nemocnice Brno. Vo Švédsku fond pomáha malým a stredným podnikom zotaviť sa z krízy prostredníctvom digitálneho rozvoja zameraného na nové trhy. Vo Francúzsku sa s pomocou EFRR bude modernizovať Centrum Henryho Becquerela na boj proti rakovine, aby sa zvýšila jeho kapacita. V Španielsku sa prostredníctvom EFRR podporil prechod na digitálne hospodárstvo so zameraním na digitalizáciu verejných služieb vrátane elektronického zdravotníctva a elektronického učenia sa a vďaka elektrickej mobilite vo verejnej doprave sa podporila zelená transformácia. Okrem toho sa zlepšila efektívnosť pri používaní energie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie vo verejných budovách. 
  • Európsky sociálny fond (ESF): Ľuďom vo všetkých členských štátoch sa poskytujú školenia, odborná príprava a profesijné poradenstvo, aby si zvýšili šance na udržanie pôvodného alebo nájdenie nového pracovného miesta. V Belgicku pomohol ESF napríklad ľuďom postihnutým pandémiou rozvinúť si zručnosti v oblasti zeleného a digitálneho hospodárstva, posilniť alternačnú odbornú prípravu a zabrániť predčasnému ukončovaniu štúdia. V Bulharsku dostali pracovníci v prvej línii v boji proti pandémii koronavírusu príplatok ku mzde a starším osobám a osobám so zdravotným postihnutím sa služby zdravotnej a sociálnej starostlivosti poskytujú doma. 
  • Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD): Napríklad v Rakúsku a Rumunsku sa poskytli školské pomôcky deťom v núdzi. V Estónsku, vo Francúzsku, v Luxembursku a ďalších členských štátoch bola najodkázanejším ľuďom poskytnutá potravinová pomoc, ako sú napríklad teplé jedlá, a základná materiálna pomoc, ako sú hygienické potreby. V Lotyšsku sa prostriedky z fondu FEAD použili aj na poskytovanie rúšok a dezinfekčných prostriedkov.
Viac..  Ch. Lagardová: Inflácia v eurozóne sa zmierňuje, boj ECB sa však neskončil

Ďalšie kroky 

Komisia nedávno začala rokovania s členskými štátmi o využití tranže REACT-EU na rok 2022. Teraz budú môcť členské štáty Komisii zasielať svoje zmeny programov. Po schválení týchto zmien budú mať členské štáty prístup k novým zdrojom od 1. januára 2022.  

Súvislosti

REACT-EU je súčasťou nástroja NextGenerationEU a poskytuje dodatočné finančné prostriedky vo výške 50,6 miliardy eur (v bežných cenách) na programy politiky súdržnosti v rokoch 2021 a 2022, ktoré sa majú využiť do konca roka 2023. Cieľom REACT-EU je podporiť hospodársku a sociálnu obnovu po kríze spôsobenej koronavírusom, a to formou pomoci pri náprave dôsledkov krízy a posilňovaní odolnosti systému zdravotnej starostlivosti. Podpora je zacielená aj na podniky a najzraniteľnejšie skupiny. Finančné prostriedky takisto prispievajú k napĺňaniu ekologických a digitálnych priorít inteligentnej a udržateľnej obnovy. Na rok 2021 je v rámci REACT-EU dostupných 40 miliárd eur, z ktorých 92 % sa už vyčlenilo na investičné programy. Prostriedky sa využili najmä na preklenutie medzery medzi núdzovými opatreniami prijatými na začiatku krízy a opatreniami zameranými na dlhodobú nápravu dôsledkov krízy.

O mam

Odporúčame pozrieť

EK dá členským štátom podporu vyše 250 miliónov eur na posilnenie riadenia migračných tokov

Vzhľadom na rastúce migračné výzvy, ktoré vedú k vysokému počtu príchodov cez všetky trasy, sa …

Consent choices