vlajka EU
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Výzva na pripomienkovanie revízie pravidiel EÚ v oblasti štátnej pomoci pre poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rybárstvo

Európska komisia vyzýva všetky zainteresované strany, aby sa vyjadrili k navrhovaným revidovaným pravidlám štátnej pomoci pre odvetvia poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybárstva. Účelom navrhovanej revízie je zosúladiť súčasné pravidlá s aktuálnymi strategickými prioritami EÚ, najmä so spoločnou poľnohospodárskou politikou (SPP), spoločnou rybárskou politikou (SRP), ako aj s Európskou zelenou dohodou. Členské štáty a ďalšie zainteresované strany sa môžu do konzultácie zapojiť do 13. marca 2022.

Výkonná podpredsedníčka Margrethe Vestagerová zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže v tejto súvislosti uviedla: „Cieľom dnešných návrhov je zabezpečiť, aby naše pravidlá štátnej pomoci pre odvetvia poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybárstva zodpovedali účelu zelenej transformácie. Revidované pravidlá zároveň členským štátom uľahčia a urýchlia poskytovanie finančných prostriedkov bez toho, aby dochádzalo k neprimeranému narúšaniu hospodárskej súťaže na jednotnom trhu. Vyzývame všetky zainteresované strany, aby sa podelili o svoje názory.“

Konzultácia sa týka navrhovaných revízií rôznych súborov pravidiel štátnej pomoci uplatniteľných na odvetvia poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybárstva. Konkrétne ide o usmernenia o štátnej pomoci v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach z roku 2014nariadenie o skupinových výnimkách v odvetví poľnohospodárstva (Agricultural Block Exemption Regulation – ABER), usmernenia k preskúmaniu štátnej pomoci pre odvetvie rybolovu a akvakultúrynariadenie o skupinových výnimkách v odvetví rybolovu (Fishery Block Exemption Regulation – FIBER) a nariadenie o pomoci de minimis v sektore rybolovu.

Komisia uskutočnila hodnotenie existujúcich pravidiel, ktoré sa uplatňujú na odvetvia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, a zároveň vykonáva hodnotenie pravidiel uplatniteľných na odvetvie rybolovu. Získané príspevky sa odrážajú aj v návrhoch, ktoré sú predmetom konzultácie.

Na základe toho sa Komisia domnieva, že skúmané pravidlá fungujú dobre a sú vo všeobecnosti vhodné na daný účel. Pravidlá skutočne do veľkej miery spĺňajú potreby príslušných odvetví a zároveň prispievajú k dosiahnutiu širších cieľov politiky EÚ, ako je ochrana životného prostredia či zdravie rastlín, zvierat a všeobecnejšie aj verejné zdravie.

Z hodnotenia však zároveň vyplynulo, že súčasné pravidlá si vyžadujú určité cielené revízie vrátane objasnenia niektorých pojmov, ďalšieho zefektívnenia a zjednodušenia, ako aj úprav s cieľom dôslednejšie odzrkadľovať vývoj na trhu a technologický vývoj a aktuálne strategické priority EÚ, okrem iného najmä Európsku zelenú dohodustratégiu Z farmy na stôl a stratégiu v oblasti biodiverzity. Upraviť pravidlá je navyše potrebné aj preto, aby členské štáty mohli rýchlo uzákoniť reformovanú spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP) a nový Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond (ENRAF).

Komisia v tejto súvislosti navrhuje niekoľko zmien rôznych súborov pravidiel, ako napríklad:

  • Usmernenia o štátnej pomoci v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach. Komisia navrhuje považovať opatrenia členských štátov v rámci reformovanej SPP, ktoré sa vykonávajú ako súčasť ich strategických plánov SPP, za opatrenia, ktoré sú v súlade s pravidlami EÚ týkajúcimi sa štátnej pomoci, vďaka čomu bude možné vykonať potrebný postup schválenia štátnej pomoci rýchlo. V návrhu sa takisto zavádzajú nové kategórie pomoci, ktoré sa majú posudzovať a schvaľovať podľa usmernení, napr. pomoc na prevenciu, kontrolu a eradikáciu zamorenia inváznymi nepôvodnými druhmi a objavujúcich sa chorôb s cieľom chrániť zdravie rastlín, zvierat a verejné zdravie. Navrhované revidované usmernenia navyše zabezpečujú viac stimulov na opatrenia v oblasti obhospodarovania lesov, ktoré sú priaznivé pre životné prostredie a klímu (tzv. lesnícko-environmentálne a klimatické služby), a to zvýšením maximálnej intenzity pomoci na 120 % oprávnených nákladov na služby týkajúce sa biodiverzity, klímy, vody alebo pôdy a režimy uhlíkového poľnohospodárstva.
  • Nariadenie o skupinových výnimkách v odvetví poľnohospodárstva. Komisia navrhuje zosúladiť intenzity pomoci v prípade opatrenia, na ktoré sa má vzťahovať nariadenie ABER, s intenzitami pomoci stanovenými v strategických plánoch SPP v rámci reformovanej spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Zároveň navrhuje zaviesť nové kategórie opatrení pomoci, na ktoré sa má vzťahovať skupinová výnimka, napr. pomoc na náhradu škôd spôsobených chránenými druhmi zvierat a pomoc na kompenzáciu dodatočných nákladov, ktoré vznikli v prípadoch, keď sa poľnohospodárska pôda nachádza v oblastiach sústavy Natura 2000.
  • Usmernenia k preskúmaniu štátnej pomoci pre odvetvie rybolovu a akvakultúry. Komisia navrhuje zaviesť nové kategórie pomoci, ktoré má posudzovať podľa príslušných usmernení, a to najmä pomoc na prevenciu, kontrolu a eradikáciu zamorenia inváznymi nepôvodnými druhmi a objavujúcich sa chorôb a pomoc na náhradu škôd spôsobených chránenými druhmi zvierat (pokiaľ sa na ne nevzťahuje skupinová výnimka). V navrhovanom návrhu usmernení sa takisto objasňujú a zjednodušujú pravidlá vo viacerých oblastiach, napríklad pravidlá týkajúce sa pomoci na obnovu rybárskej flotily v najvzdialenejších regiónoch. Cieľom je zvýšiť zrozumiteľnosť navrhovaných usmernení, čím sa uľahčí ich uplatňovanie a členské štáty získajú jasnejší prehľad, a to aj vzhľadom na nadobudnuté skúsenosti.
  • Nariadenie o skupinových výnimkách v odvetví rybolovu. Komisia navrhuje vyňať nové kategórie opatrení pomoci z povinnosti notifikovať pomoc Komisii a získať jej schválenie, a to najmä pomoc na náhradu škôd spôsobených chránenými druhmi zvierat a pomoc na náhradu škôd spôsobených určitými nepriaznivými poveternostnými podmienkami.
  • Nariadenie o pomoci de minimis v sektore rybolovu. Komisia navrhuje aktualizáciu maximálnych kumulatívnych výšok pomoci de minimis, ktoré možno poskytnúť členskému štátu na základe novších sektorových údajov.
Viac..  EK víta dohodu o nových pravidlách boja proti násiliu páchanému na ženách a domácemu násiliu

Návrhy, ktoré sú predmetom konzultácií, a všetky podrobnosti o verejných konzultáciách sú k dispozícii:

  • tu, pokiaľ ide o odvetvia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vidiecke oblasti, a
  • tu, pokiaľ ide o odvetvie rybolovu.

Ďalšie kroky

Okrem konzultácie, ktorá sa dnes začala, sa o návrhu revidovaného znenia nariadení ABER a FIBER a revidovaného nariadenia o pomoci de minimis v sektore rybolovu bude diskutovať aj na dvoch stretnutiach medzi Komisiou a členskými štátmi. Prvé stretnutie sa uskutoční ku koncu konzultačného obdobia a druhé po revízii návrhov na základe príspevkov získaných počas verejnej konzultácie. O návrhu usmernení sa bude diskutovať aj na multilaterálnom stretnutí s členskými štátmi, ktoré sa uskutoční ku koncu konzultačného obdobia.

Tým sa zabezpečí, že členské štáty aj ostatné zainteresované strany budú mať dostatok príležitostí vyjadriť sa k predloženým návrhom Komisie. Prijatie revidovaných pravidiel je naplánované na koniec roka 2022.

Súvislosti

V nariadení o skupinových výnimkách v odvetví poľnohospodárstva (ABER) a nariadení o skupinových výnimkách v odvetví rybárstva (FIBER) sa určité kategórie štátnej pomoci vyhlasujú za zlučiteľné so zmluvou a oslobodzujú sa od povinnosti predchádzajúcej notifikácie Komisii a schválenia zo strany Komisie za predpokladu, že spĺňajú určité podmienky.

Toto oslobodenie predstavuje výrazné zjednodušenie, ktoré členským štátom umožňuje rýchlo poskytnúť pomoc, ak sú splnené podmienky obmedzujúce narušenie hospodárskej súťaže na jednotnom trhu. Vďaka týmto pravidlám členské štáty v súčasnosti vykonávajú vysoké percento opatrení štátnej pomoci bez toho, aby bolo potrebné predchádzajúce schválenie zo strany Komisie. Napríklad v odvetví poľnohospodárstva ide o približne 80 %. Je to v súlade s prístupom Komisie sústreďovať sa na dosahovanie početnejších a rýchlejších výsledkov a zároveň vyvíjať menej úsilia tam, kde to nemá pridanú hodnotu.

Pravidlá stanovené v nariadeniach ABER a FIBER dopĺňajú pravidlá stanovené v usmerneniach uplatniteľných na odvetvia poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybárstva, v ktorých sa stanovujú podmienky, za akých Komisia posudzuje, či sú opatrenia štátnej pomoci, na ktoré sa nevzťahuje skupinová výnimka, zlučiteľné s jednotným trhom. Tieto dva súbory pravidiel spolu tvoria komplexný súbor pravidiel poskytovania štátnej pomoci v odvetviach poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybárstva.

Na základe nariadení o pomoci de minimis sa malé sumy pomoci oslobodzujú od kontroly štátnej pomoci, keďže sa považujú za pomoc, ktorá nemá žiadny vplyv na hospodársku súťaž a obchod na jednotnom trhu. Podpora de minimis sa preto môže poskytovať bez predchádzajúcej notifikácie Komisii a schválenia z jej strany.

O mam

Odporúčame pozrieť

Predsedníčka von der Leyenová začína strategický dialóg o budúcnosti poľnohospodárstva EÚ

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová otvorila strategický dialóg o budúcnosti poľnohospodárstva, ktorý je novým fórom …

Consent choices