Kultúra, umenie, hudba. PHOTO: © European Union 2020

Kreatívna Európa: vyšší rozpočet na podporu kultúrnych a kreatívnych sektorov

Komisia prijala pracovný program Kreatívnej Európy na rok 2022, po ktorom bude nasledovať vyhlásenie príslušných výziev na predkladanie návrhov. S rozpočtom približne 385 miliónov eur, čo je o takmer 100 miliónov eur viac ako v roku 2021, program Kreatívna Európa posilňuje podporu partnerov z kreatívnych a kultúrnych sektorov, pričom náležite zohľadňuje výzvy vyplývajúce z koronakrízy a rastúcu celosvetovú hospodársku súťaž.

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová uviedla: „Kultúrne a kreatívne sektory sú dušou európskej spoločnosti. Vieme, koľko húževnatosti museli prejaviť v posledných dvoch rokoch. V roku 2022 bude program Kreatívna Európa využívať svoj doteraz najväčší rozpočet. EÚ podporí obnovu, tvorivý proces a inovačný potenciál týchto sektorov. Vyzývame umelcov, tvorcov a odborníkov v oblasti kultúry, aby preskúmali a využili mnohé možnosti financovania, ktoré program Kreatívna Európa ponúka.“

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton dodal: „V roku 2022 zintenzívnime našu podporu pre európske kultúrne a kreatívne sektory, ktoré výrazne zasiahla koronakríza, od kín až po festivaly. Prostredníctvom nášho programu Kreatívna Európa zmobilizujeme bezprecedentnú sumu 226 miliónov eur na audiovizuálnu oblasť a 35 miliónov eur na medzisektorovú spoluprácu vrátane spravodajských médií. Kreatívna Európa bude investovať do inovácií v oblasti digitálnych technológií a nových druhov obsahu, od špičkových televíznych seriálov až po virtuálnu realitu. A v rámci nášho úsilia o ochranu slobody médií v EÚ budeme financovať partnerstvá v oblasti žurnalistiky, posilňovať odborné štandardy a podporovať mediálnu gramotnosť.“

Podprogram KULTÚRA bude zahŕňať nové výzvy a iniciatívy v oblasti hudby, kultúrneho dedičstva, scénického umenia a literatúry. Okrem toho spustí projekt mobility, ktorý umelcom, tvorcom alebo pracovníkom v oblasti kultúry ponúkne príležitosť vycestovať do zahraničia za účelom profesijného rozvoja alebo medzinárodnej spolupráce a nájsť si nové publikum, spoluprodukovať, spoluvytvárať alebo prezentovať svoju prácu.

Podprogram MEDIA sa zameriava na audiovizuálne odvetvie. V roku 2022 zavádza niekoľko noviniek. Bude financovať podporu vývoja inovačných videohier a formátov, ako je virtuálna realita. Nová akcia „MEDIA 360 degrees“ sa zameria na popredné priemyselné fóra, ktoré spolupracujú s podnikmi v celom audiovizuálnom hodnotovom reťazci. Pre sľubné začínajúce podniky sa spustí trhový portál Media Market Gateway, aby sa tak ďalej podporili inovácie. Spolupráca medzi filmovými festivalmi sa posilní prostredníctvom sietí.

A napokon, MEDZISEKTOROVÝ podprogram zvýši financovanie laboratória kreatívnej inovácie na spoločné inovačné projekty. Tieto zahŕňajú niekoľko kreatívnych sektorov, čo prispeje aj k Novému európskemu Bauhausu. Rovnako rozšíri aj podporu spravodajských médií prostredníctvom dodatočných opatrení na ochranu ich slobody.

Viac..  Ceny REGIOSTARS za prelomové projekty financované EÚ za rok 2023 sú udelené

Kreatívna Európa sa bude zaoberať aj kľúčovými otázkami, ktoré majú vplyv na kultúrne a kreatívne sektory. Projekty financované podprogramom MEDIA budú potrebné na zavádzanie stratégií ekologizácie a rozmanitosti vrátane rodovej rovnosti. Kreatívna Európa preto významne prispeje k politickým prioritám Európskej komisie v oblasti udržateľnosti a inklúzie. Program bude zahŕňať iniciatívy, ktoré sa týkajú ďalších priorít EÚ, ako napríklad príspevok k stratégii EÚ pre boj proti antisemitizmu a podporu židovského života alebo Európskemu roku mládeže.

Kultúrne a kreatívne sektory by mali takisto využívať CulturEU, nedávno spusteného online sprievodcu všetkými finančnými prostriedkami EÚ, ktoré majú k dispozícii. Interaktívna webová stránka zhromažďuje celkovo 75 možností financovania z 21 rôznych programov EÚ, od programov Kreatívna Európa a Horizont Európa po štrukturálne fondy a nástroj InvestEU.

Súvislosti

Kultúrne a kreatívne sektory odjakživa obohacujú európsky život a prispievajú nielen k sociálnej súdržnosti a rozmanitosti Európy, ale svojím podielom 4,2 % z celkového HDP EÚ a 3,7 % pracovnej sily EÚ aj k jej hospodárstvu.

Celkový rozpočet programu Kreatívna Európa v období rokov 2021 až 2027 predstavuje približne 2,4 miliardy eur. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím je to nárast o 63 %. Zvýšený rozpočet odráža záväzok Európskej únie pomôcť odvetviu zotaviť sa a posilniť jeho odolnosť v nasledujúcich rokoch. Program má tri podprogramy:

  • podprogram KULTÚRA zahŕňa všetky oblasti kultúrnych a kreatívnych sektorov okrem audiovizuálneho sektora a sektora spravodajských médií,
  • podprogram MEDIA podporuje audiovizuálny a filmový sektor
  • a MEDZISEKTOROVÝ program poskytuje príležitosti pre medzisektorovú spoluprácu.

Verejné a súkromné subjekty pôsobiace v kreatívnych sektoroch môžu požiadať o financovanie pomocou informačných kancelárií programu Kreatívna Európa, ktoré sídlia vo všetkých členských štátoch EÚ a tretích krajinách pridružených k programu.

Podrobnosti o konkrétnych opatreniach a súvisiacich lehotách na podávanie žiadostí nájdete na osobitnej webovej stránke.

O mam

Odporúčame pozrieť

socialne media

Kreatívna Európa: Komisia vyhlasuje prvé výzvy na predkladanie návrhov

Komisia uverejnila prvé tri výzvy na predkladanie návrhov v rámci podprogramu MEDIA programu Kreatívna Európa na rok …

Consent choices