tablet
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Akt o digitálnych službách – bezpečnejší internet vďaka regulácii platforiem

Európsky parlament vo štvrtok schválil súbor opatrení zameraných proti nelegálnemu online obsahu, ktoré posilňujú zodpovednosť platforiem za ich algoritmy a zlepšujú moderovanie obsahu.

Text schválený v pléne pomerom hlasov 530 (za): 78 (proti): 80 (zdržalo sa hlasovania) sa stane mandátom Európskeho parlamentu na rokovania s francúzskym predsedníctvom Rady (ministrov) EÚ o konečnom znení novej legislatívy.

Poslankyňa Christel Schaldemose (S&D, DK), ktorá ako spravodajkyňa povedie rokovací tím Parlamentu, po hlasovaní vyhlásila: „Dnešné hlasovanie je dôkazom, že poslanci aj občania EÚ chcú ambiciózne digitálne nariadenie, ktoré zodpovedá výzvam budúcnosti. Za dvadsať rokov, ktoré uplynuli, odkedy sme prijali smernicu o elektronickom obchode, sa toho veľa zmenilo. Online platformy sa stávajú čoraz dôležitejšími v našom každodennom živote a prinášajú nové príležitosti, ale aj nové riziká. Je našou povinnosťou zabezpečiť, aby to, čo je nezákonné offline, bolo nezákonné aj online. Musíme zaistiť zavedenie digitálnych pravidiel, ktoré budú prospešné pre spotrebiteľov a občanov. Teraz môžeme začať rokovať s Radou a verím, že budeme v tejto veci úspešní.“

Odstránenie nelegálneho obsahu a predchádzanie šíreniu dezinformácií

Návrh aktu o digitálnych službách (DSA) jasne vymedzuje povinnosti a zodpovednosť poskytovateľov sprostredkovateľských služieb, najmä online platforiem, ako sú sociálne médiá či online trhy.

Zavádza tiež takzvané mechanizmy oznamovania nezákonného obsahu a prijímania opatrení, stanovuje však aj záruky v súvislosti s odstraňovaním nelegálnych online produktov, služieb alebo obsahu. Poskytovatelia hostingových služieb by mali na takéto oznámenia reagovať bez zbytočného odkladu a zohľadniť pritom druh oznamovaného nezákonného obsahu a nevyhnutnosť prijať opatrenie. Poslanci do návrhu zahrnuli aj silnejšie záruky, ktoré majú zabezpečiť, aby sa oznámenia nespracúvali diskriminačne či svojvoľne a aby sa pritom rešpektovali základné práva vrátane slobody prejavu.

Online trhy by podľa poslancov mali zaručiť, že na nich spotrebitelia budú môcť nakúpiť bezpečné online produkty. Zároveň sa v súlade so zásadou „poznaj svojho klienta“ posilňuje možnosť vysledovateľnosti obchodníka.

Ďalšie povinnosti veľmi veľkých platforiem

Na veľmi veľké online platformy (tzv. VLOPs) sa budú z dôvodu výrazného rizika v oblasti šírenia nezákonného a škodlivého obsahu vzťahovať osobitné povinnosti. Akt o digitálnych službách má pomáhať v boji proti škodlivému (no nie nevyhnutne nezákonnému) obsahu a šíreniu dezinformácií, a to ustanoveniami o povinných posúdeniach rizika, opatreniach na zmiernenie rizika, nezávislých auditoch a transparentnosti tzv. odporúčacích systémov (algoritmov, ktoré určujú, čo používatelia vidia).

Ďalšie kľúčové body

Parlament presadzuje viacero zmien v pôvodnom návrhu, ktorý vypracovala Európska komisia. Poslanci okrem iného požadujú:

·  vyňatie mikropodnikov a malých podnikov z určitých povinností stanovených v Akte o digitálnych službách;

·  zákaz využívania techník cielenia alebo zosilňovania vplyvu založené na osobných údajoch maloletých osôb na účely zobrazovania reklamy, povolené by nemalo byť ani cielenie na jednotlivcov na základe osobitných kategórií údajov, ktoré umožňujú cieliť na zraniteľné skupiny;

·  v oblasti cielenej reklamy možnosť transparentnejšieho a informovanejšieho rozhodovania pre príjemcov služieb, okrem iného na základe informácií o tom, ako budú ich údaje speňažované; odmietnutie súhlasu by nemalo byť zložitejšie alebo časovo náročnejšie ako udelenie súhlasu – v prípade odmietnutia alebo odvolania súhlasu by prijímatelia mali dostať iné možnosti prístupu k online platforme vrátane možností založených na reklame bez sledovania;

·  zákaz pre online platformy uplatňovať voči používateľom techniky zavádzania alebo nabádania zamerané na to, aby ovplyvňovali ich správanie prostredníctvom tzv. temných vzorcov;

·  kompenzácie: príjemcovia digitálnych služieb a organizácie, ktoré ich zastupujú, musia mať možnosť požiadať o náhradu akejkoľvek škody spôsobenej platformami, ktoré nedodržiavajú povinnosti týkajúce sa náležitej starostlivosti;

·  väčší výber, pokiaľ ide o poradie založené na algoritmoch: veľmi veľké online platformy by mali poskytovať aspoň jeden odporúčací systém, ktorý nie je založený na profilovaní.

Ďalšie pozmeňujúce návrhy poslancov, ktoré schválilo plénum, sa týkajú povinnosti poskytovateľov služieb rešpektovať vo svojich obchodných podmienkach slobodu prejavu a slobody a plurality médií, či ustanovení o práve na anonymné používanie a platenie digitálnych služieb. Výsledky plenárneho hlasovania o jednotlivých pozmeňujúcich návrhoch nájdete tu (od piatej strany), text všetkých predložených pozmeňujúcich návrhov je k dispozícii tu.

Reakcie slovenských poslancov

Monika Beňová (S&D, SK) uviedla: „Cieľom návrhu je zaistiť bezpečnejší online priestor bez nelegálneho obsahu. Ťažšie by malo byť šírenie dezinformácií. Výsledkom bude menej škodlivého a nenávistného obsahu na sociálnych sieťach. Nové pravidlá majú ambíciu posilniť aj ochranu spotrebiteľa. Znamená to napríklad jednoduchšiu identifikáciu a následné postihovanie predajcov nezákonného či nebezpečného tovaru v digitálnom prostredí. Používatelia budú mať tiež možnosť získať lepší prehľad o cielenej reklame. Sprehľadnia sa tak možnosti ako si prispôsobiť a obmedziť to čím sme dnes v online prostredí prakticky neustále zahlcovaní.“

Vladimír Bilčík (EPP, SK) uviedol: „Akt o digitálnych službách upriamuje pozornosť na tých, na ktorých záleží najviac – na užívateľov sociálnych sietí a digitálnych platforiem a je úspešným prvým krokom k tomu, aby boli užívatelia platforiem viac chránení. Online platformy totiž povýšili svoj zisk nad hodnoty, vďaka ktorým naša spoločnosť funguje. Ľudia im odovzdávajú citlivé informácie o sebe a spätne konzumujú množstvo reklamy a ďalších informácií, ktoré sú im šité na mieru. Zaslúžia si preto mať online priestor podobný tomu, ako funguje offline priestor – bezpečný, kde platia jasné pravidlá, zodpovednosť, transparentnosť voči obsahu, ktorý sociálne siete šíria. Akt o digitálnych službách je prvým a verím, že úspešným krok k tomu, aby bol náš online priestor o trochu lepším miestom. Dodávam však, že potrebujeme ďalšie kroky na dlhej ceste ku kultivácii prostredia na online platformách.“

Miroslav Číž (S&D, SK) uviedol: „Akt o digitálnom trhu, ktorý bol v Európskom parlamente schválený v decembri 2021 a následne akt o digitálnych službách sú tandemom a spoločne tvoria dôležitú legislatívu, ktorej cieľom je vytvoriť spravodlivejšie digitálne prostredie, v ktorom budú práva používateľov lepšie chránené. Hovoríme o regulácií, ktorá by mala jasne zadefinovať pravidlá a zodpovednosti pre poskytovateľov sprostredkovateľských služieb a najmä online platformy (ako sú sociálne médiá a online trhoviská). Nepochybne sme sa dostali do bodu, v ktorom veľká časť našej práce, ale aj súkromného života prebieha virtuálne a teda na digitálnych platformách. Mám za to, že táto iniciatíva prichádza s pomerným oneskorením. Až potom, keď sme pochopili nebezpečia neregulovaného digitálneho trhu na vlastnej koži (napr. Cambridge analytica škandál), tak sme sa rozhodli konať. Nepochybne treba zabezpečiť, aby digitálne platformy niesli zodpovednosť za svoje algoritmy a to aj prostredníctvom zvýšenej transparentnosti.“

Viac..  Peter Pollák: Chcú, aby sme boli hlúpi?

Lucia Ďuriš Nicholsonová (RE, SK) uviedla: „Cieľom Aktu o digitálnych službách (DSA) je vytvoriť bezpečnejšie a transparentnejšie digitálne prostredie, práve preto sa zameriava najmä na nezákonný obsah a zlepšenie mechanizmov jeho odstraňovania. Nové pravidlá však musia zároveň zabezpečiť účinnú ochranu základných práv používateľov v online prostredí, ako je sloboda prejavu, a práve tu sa však črtajú možné slabiny – okrem stupňa objektívnosti posúdenia nelegálnosti nahláseného obsahu môže byť v praxi problém aj s tým, ako rýchlo budú platformy vedieť toto posúdenie vykonať a prijať rozhodnutie, alebo s tým, či moderovanie obsahu bude konzistentné naprieč všetkými členskými štátmi a jazykovými verziami. Naopak, za veľké pozitívum považujem fakt, že nariadenie sa má vzťahovať aj na poskytovateľov sprostredkovateľských digitálnych služieb so sídlom mimo EÚ, ktorí ale poskytujú služby na jednotnom trhu EÚ. Ide o výrazné posilnenie ochrany obyvateľov EÚ a minimalizuje sa tým priestor na obchádzanie nariadenia. Rovnako podporujem aj asymetrické pravidlá pre poskytovateľov služieb podľa ich veľkosti a úlohy v online ekosystéme v súvislosti s moderovaním obsahu a transparentnosťou informácií. Vítam tiež snahu, aby užívatelia mali nad zobrazovaným obsahom väčšiu kontrolu a to prostredníctvom väčšej transparentnosti v oblasti online reklamy a odporúčacích algoritmov. Väčšia transparentnosť by zároveň mala pomôcť zabraňovať i šíreniu škodlivého obsahu. Vcelku DSA vnímam ako významný prvý krok k celoeurópskemu riešeniu v oblasti digitálnych služieb, na ktorom jednoznačne môžeme stavať. Kľúčové bude však až to, ako sa návrh vykryštalizuje v rokovaniach Parlamentu, Rady a Komisie. Výsledkom nesmie byť bezzubý pokus o reguláciu, musí priniesť reálne a vymožiteľné riešenia v súlade s princípom „čo je nezákonné offline, je nezákonné aj online.““

Robert Hajšel (S&D, SK) uviedol: „Schvaľovanie novej legislatívy o digitálnych službách je príležitosťou pripomenúť si, že sú to práve digitálni giganti ako Facebook a Google, ktorým obdobie pandémie prinieslo obrovské zisky, zatiaľ čo menšie firmy vo väčšine sektorov ekonomiky značne utrpeli. Digitálne platformy musia niesť zodpovednosť za narábanie s obsahom, informáciami o spotrebiteľoch a musia zodpovedať aj za akékoľvek nekalé či nelegálne praktiky. Musíme reagovať na zvyšujúce sa riziká pre spotrebiteľov, ktorých ochranu a práva treba posilňovať a jasne stanoviť transparetné pravidlá. Ich vyššia vymožiteľnosť prispeje k bezpečnejšiemu a transparentnejšiemu online prostrediu. Som rád, že sa vďaka tlaku našej sociálnodemokratickej frakcie podarí prijať zákaz reklamy cielenej na maloletých a zavedenie povinnosti jasne označovať akýkoľvek sponzorovaný obsah. Aj keď ostalo veľa nedoriešených problémov, je dobre, že sa podarilo garantovať prístup k obsahu webových stránok aj v prípade, ak užívateľ nesúhlasí so všetkými podmienkami monitorovania svojej aktivity.“

Martin Hojsík (RE, SK) uviedol: „Ruka v ruke s veľkým dosahom, aké majú sociálne siete, prichádza aj veľká zodpovednosť. Azda najlepším príkladom je šírenie hoaxov a dezinformácií ohľadom šírenia a liečenia koronavírusu. Aj keď momentálne existuje spôsob nahlasovania nepravdivých informácií, ten je často málo účinný. Veľkou výzvou je aj dosiahnutie zodpovednosti sociálnych sietí za to, že promujú nenávistný obsah. Ich algoritmy sú nastavené tak, že uprednostňujú šírenie zla, a to sa musí skončiť. Online priestor má veľký dosah na mnoho oblastí – ide napríklad aj o nelegálny obchod so šteňatami a inými domácimi zvieratami. Aj preto som za prísnejšiu kontrolu internetových stránok. Verím, že Akt o digitálnych službách o ktorom v Európskom parlamente hlasujeme prinúti spoločnosti zmeniť svoje doterajšie postupy. Peniaze a profit predsa nemôžu ísť na úkor dobra ľudí a celej spoločnosti. Demokratické hodnoty Európskej únie musíme preniesť aj do online priestoru, lebo ten nie je paralelným svetom, ale je súčasťou nášho každodenného života. Európska únia ukazuje, že je svetovým lídrom aj v digitálnej oblasti, a to lídrom v prospech spotrebiteľov.“

Eugen Jurzyca (ECR, SK) uviedol: „Pri nariadení o digitálnych službách nám hrozí, že vytvoríme veľa nových pravidiel (ktoré majú svoje náklady) a nedosiahneme zlepšenie stavu. Hrozí nám to tak preto, lebo vopred nerobíme dobré cost-benefit analýzy, nevychádzame z odborných zdrojov. Európsky parlament napriek viacerým výčitkám zo strany Európskeho dvora audítorov a napriek záväzkom vo vlastných uzneseniach často nerobí posúdenia vplyvu vlastných podstatných pozmeňujúcich návrhov. Je tomu tak aj pri zamýšľanom obmedzovaní cielených reklám. Navrhovatelia v EP nepredložili presvedčivé štúdie, ktoré by potvrdili, že je cielená reklama škodlivá a že jej obmedzenie bude efektívne. Mali by sme zavádzať iba také regulácie, ktorých prínosy prevažujú náklady a držať sa postupov odsúhlasených v iniciatíve Lepšia právna regulácia (Better regulation).“

Miriam Lexmann (EPP, SK) uviedla: „Akt o digitálnych službách považujem za veľmi významný krok smerom k bezpečnejšiemu a etickejšiemu digitálnemu prostrediu s jasnejšími pravidlami. Musíme online platformám stanoviť povinnosť umožniť ich užívateľom odmietnuť praktiky ako: diktovanie obsahu, ktorý sa nám v rámci vyhľadávania zobrazí, či nejasností o využívaní našich osobných údajov alebo nabádanie k povoľovaniu ich využívania na cielené reklamy a profilovanie. Oceňujem aj snahu o jednoznačné pravidlá smerujúce k identifikovaniu, nahlasovaniu a odstraňovaniu nezákonného a škodlivého obsahu z online prostredia, pretože je nebezpečný nielen pre nás, ale ako ukazujú viaceré štúdie a konkrétne prípady, najmä pre deti a mladú generáciu.

O mam

Odporúčame pozrieť

M. Beňová: Potrebujeme ďalšie účinné opatrenia na zastavenie nárastu cien potravín

Poslanci Európskeho parlamentu diskutovali so zástupcami Komisie o neustále sa zvyšujúcich cenách potravín a s tým súvisiacimi dopadmi …

Consent choices