Ilustračné PHOTO © European Union – EP.

Taxonómia EÚ: Komisia predkladá doplňujúci delegovaný akt v oblasti klímy

Európska komisia predložila delegovaný akt v oblasti klímy, ktorým sa dopĺňa nariadenie o taxonómii. Tento delegovaný akt sa týka zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na ňu a vzťahuje sa na určité činnosti v oblasti plynárenstva a jadrovej energie. Kolégium komisárov dospelo k politickej dohode v súvislosti so znením aktu, ktorý sa formálne prijme, keď budú k dispozícii preklady do všetkých jazykov EÚ.

Na to, aby sa EÚ do roku 2050 stala klimaticky neutrálnou, treba rozsiahle súkromné investície. Taxonómia EÚ má smerovať súkromné investície do činností, ktoré sú potrebné na dosiahnutie klimatickej neutrality. Klasifikácia založená na tejto taxonómii neurčuje, či určitá technológia bude alebo nebude súčasťou energetických mixov členských štátov. Cieľom je zintenzívniť transformáciu, a to využitím všetkých možných riešení, ktoré nám pomôžu dosiahnuť ciele v oblasti klímy. Vzhľadom na vedecké odporúčania a súčasný technologický pokrok sa Komisia domnieva, že pri transformácii zohrávajú úlohu aj súkromné investície do činností v oblasti plynárenstva a jadrovej energie. Vybrané činnosti v oblasti plynárenstva a jadrovej energie sú v súlade s cieľmi EÚ v oblasti klímy a životného prostredia a umožnia nám urýchliť prechod od viac znečisťujúcich činností, ako je výroba uhlia, ku klimaticky neutrálnej budúcnosti založenej najmä na obnoviteľných zdrojoch energie.

Predloženým doplňujúcim delegovaným aktom v oblasti klímy sa predovšetkým:

– zavádzajú do taxonómie EÚ ďalšie hospodárske činnosti z odvetvia energetiky. V znení aktu sa stanovujú jasné a prísne podmienky podľa článku 10 ods. 2 nariadenia o taxonómii, na základe ktorých možno určité činnosti v oblasti jadrovej energie a plynárenstva pridať ako prechodné činnosti k tým činnostiam, na ktoré sa už vzťahuje prvý delegovaný akt o zmierňovaní zmeny klímy a adaptácii na ňu, ktorý sa uplatňuje od 1. januára 2022. Ide o tieto prísne podmienky: činnosti v oblasti plynárenstva aj jadrovej energie musia prispievať k prechodu na klimatickú neutralitu; činnosti v oblasti jadrovej energie musia spĺňať požiadavky jadrovej a environmentálnej bezpečnosti; činnosti v oblasti plynárenstva musia prispievať k prechodu od uhlia na obnoviteľné zdroje energie. Na všetky uvedené činnosti sa vzťahujú aj konkrétnejšie dodatočné podmienky, ktoré sú uvedené v dnešnom doplňujúcom delegovanom akte.

– zavádzajú osobitné požiadavky pre podniky, pokiaľ ide o zverejňovanie informácií týkajúcich sa ich činností v odvetviach plynárenstva a jadrovej energie. V záujme zabezpečenia transparentnosti dnes Komisia zmenila delegovaný akt o povinnostiach v oblasti zverejňovania informácií, ktorým sa dopĺňa nariadenie o taxonómii, a to tak, aby investori vedeli určiť, ktoré investičné príležitosti zahŕňajú činnosti v oblasti plynárenstva alebo jadrovej energie, a mohli prijímať informované rozhodnutia.

Znenie doplňujúceho delegovaného aktu bolo vypracované v nadväznosti na odborné konzultácie so skupinou expertov členských štátov pre udržateľné financie a s platformou pre udržateľné financovanie. Komisia si v tejto veci vypočula aj spätnú väzbu od Európskeho parlamentu. Informácie získané od týchto skupín Komisia dôkladne preskúmala a zohľadnila ich v dnes predloženom znení aktu. V dôsledku spätnej väzby sa napríklad zaviedli cielené úpravy technických kritérií preskúmania, ako aj požiadavky na zverejňovanie a overovanie, ktoré majú posilniť zrozumiteľnosť a použiteľnosť týchto kritérií.

Vyjadrenia členov kolégia:

Výkonný podpredseda pre hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí, Valdis Dombrovskis v tejto súvislosti uviedol: „Dosiahnuť klimatickú neutralitu je naším poslaním a našou povinnosťou. Ak chceme splniť ciele na roky 2030 a 2050, musíme začať konať hneď. Dnešný delegovaný akt má sprevádzať hospodárstvo EÚ pri energetickej transformácii – spravodlivej transformácii – ako most, ktorý vedie k zelenému energetickému systému založenému na obnoviteľných zdrojoch energie. Urýchli súkromné investície, ktoré potrebujeme, a to najmä v tomto desaťročí. Dnešnými novými pravidlami posilňujeme aj transparentnosť a zverejňovanie informácií, aby mohli investori prijímať informované rozhodnutia a vyhli sa tak environmentálne klamlivej reklame.“

Komisárka pre finančné služby, finančnú stabilitu a úniu kapitálových trhov Mairead McGuinnessová uviedla: „EÚ je odhodlaná dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. Na tento účel musíme využiť všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii. Zásadný význam pre dosiahnutie našich cieľov v oblasti klímy má zvýšenie súkromných investícií do transformácie. Dnes stanovujeme prísne podmienky, ktoré pomôžu mobilizovať finančné prostriedky na podporu tohto prechodu od škodlivejších zdrojov energie, akým je napríklad uhlie. Zároveň zvyšujeme transparentnosť trhu, aby investori vedeli pri všetkých investičných rozhodnutiach ľahko identifikovať činnosti v oblasti plynárenstva a jadrovej energie.“

Ďalšie kroky

Viac..  Robert Hajšel: Pod tlakom enviromentálnych organizácií Komisia predstavila nový klimatický cieľ

Po preložení do všetkých úradných jazykov EÚ sa doplňujúci delegovaný akt formálne zašle spoluzákonodarcom na preskúmanie. Tak ako v prípade ostatných delegovaných aktov súvisiacich s nariadením o taxonómii budú mať Európsky parlament a Rada (ktoré delegovali právomoc prijímať delegované akty podľa nariadenia o taxonómii na Komisiu) štyri mesiace na preskúmanie dokumentu a, ak to budú považovať za potrebné, na vznesenie námietok. Obe inštitúcie môžu požiadať o ďalšie dva mesiace na preskúmanie. Rada bude mať právo vzniesť námietku posilnenou kvalifikovanou väčšinou, čo znamená, že na vznesenie námietky proti tomuto delegovanému aktu je potrebných aspoň 72 % členských štátov (t. j. aspoň 20 členských štátov), ktoré zastupujú aspoň 65 % obyvateľstva EÚ. Európsky parlament môže vzniesť námietku väčšinou hlasov svojich poslancov hlasujúcich v pléne proti tomuto aktu (t. j. aspoň 353 poslancov Európskeho parlamentu). Po skončení lehoty na preskúmanie a za predpokladu, že žiadny zo spoluzákonodarcov nevznesie námietky, doplňujúci delegovaný akt nadobudne účinnosť a bude sa uplatňovať od 1. januára 2023.

Súvislosti

Európska zelená dohoda predstavuje európsku stratégiu rastu, ktorej cieľom je zlepšovať blahobyt a zdravie občanov, do roku 2050 dosiahnuť klimatickú neutralitu Európy a chrániť, zachovávať a zveľaďovať prírodný kapitál a biodiverzitu EÚ.

Cieľom taxonómie EÚ je pomôcť lepšie nasmerovať tok peňazí do udržateľných činností v celej Európskej únii. To, že sa investorom umožní presmerovať investície do udržateľnejších technológií a podnikov, bude mať pre dosiahnutie klimatickej neutrality Európy do roku 2050 kľúčový význam. Taxonómia predstavuje pre spoločnosti a investorov nástroj transparentnosti založený na vedeckých poznatkoch. Vytvára spoločný „jazyk“, ktorý budú môcť investori používať pri investovaní do projektov a hospodárskych činností s výrazným priaznivým vplyvom na klímu a životné prostredie. Zavádza aj povinnosti v oblasti zverejňovania, ktoré sa vzťahujú na spoločnosti a účastníkov finančného trhu.

Hoci má EÚ spoločné ciele v oblasti klímy a životného prostredia, národný energetický mix je výsadou členského štátu a v jednotlivých členských štátoch sa líši. Niektoré členské štáty sú pritom stále do veľkej miery závislé od uhlia, ktoré sa vyznačuje vysokými emisiami uhlíka. Taxonómia pomáha mobilizovať súkromných investorov, aby sa orientovali na ciele v oblasti klímy, a vzťahuje sa na činnosti v oblasti energetiky, ktoré odzrkadľujú rozdielne situácie a východiskové pozície jednotlivých štátov.

O mam

Odporúčame pozrieť

Komisia

Komisia investuje vyše 233 miliónov eur do strategických projektov v oblasti životného prostredia a klímy

Komisia investuje viac ako 233 miliónov EUR do dvanástich nových strategických projektov v celej Európe v …

Consent choices