Ilustračné foto PHOTO: © European Union

EK navrhuje, aby sa platnosť digitálneho COVID preukazu EÚ predĺžila o jeden rok

Európska komisia dnes navrhuje, aby sa platnosť digitálneho COVID preukazu EÚ predĺžila o jeden rok, do 30. júna 2023. Vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 je v Európe naďalej rozšírený a v súčasnosti nie je možné určiť, aký dosah bude mať prípadný nárast infekcií v druhej polovici roka 2022 či výskyt nových variantov. Vďaka predĺženiu platnosti nariadenia sa zabezpečí, aby cestujúci mohli pri cestovaní v Únii naďalej používať svoj digitálny COVID preukaz EÚ, ak členské štáty zachovajú určité opatrenia v oblasti verejného zdravia. Komisia dnes prijíma návrh v snahe zabezpečiť, aby Európsky parlament a Rada mohli ukončiť legislatívny postup včas pred uplynutím platnosti súčasného nariadenia.

Okrem predĺženia platnosti nariadenia o digitálnom COVID preukaze EÚ do júna 2023 Komisia navrhuje aj niektoré obmedzené zmeny:

  • Zahrnúť kvalitné laboratórne antigénové testy medzi typy testov, pre ktoré možno vydať potvrdenie o vykonaní testu. Cieľom je rozšíriť rozsah typov diagnostických testov v čase, keď sú testy na COVID-19 veľmi žiadané.
  • Zabezpečiť, aby preukazy o očkovaní obsahovali správny celkový počet dávok podaných v akomkoľvek členskom štáte, a nielen v členskom štáte, ktorý preukaz vydáva. Cieľom je riešiť praktické obavy občanov týkajúce sa preukazov, v ktorých sa uvádza nesprávny počet dávok, keď dostávajú dávky vakcíny v rôznych členských štátoch.
  • Stanoviť, že preukazy sa môžu vydávať osobám, ktoré sa zúčastňujú na klinickom skúšaní vakcín proti ochoreniu COVID-19. Digitálny COVID preukaz EÚ vydávaný účastníkom skúšania môžu potom akceptovať aj iné členské štáty. Cieľom tohto opatrenia je podporiť pokračujúci vývoj a štúdium vakcín proti ochoreniu COVID-19.

vnútroštátnom používaní digitálnych COVID preukazov EÚ naďalej rozhodujú členské štáty. V právnych predpisoch EÚ o digitálnom COVID preukaze EÚ sa nepredpisuje ani nezakazuje vnútroštátne používanie digitálneho COVID preukazu EÚ (napríklad na prístup na podujatia alebo do reštaurácií). Zároveň platí, že ak členský štát zriadi systém COVID-19 preukazov na vnútroštátne účely, mal by naďalej zabezpečovať, aby digitálny COVID preukaz EÚ bol takisto plne uznávaný na tento účel. Okrem toho Komisia nabáda členské štáty, aby zosúladili svoje vnútroštátne obdobia platnosti s obdobím platnosti stanoveným na úrovni EÚ na účely cestovania.

Ďalšie kroky

S cieľom zabezpečiť, aby sa predĺženie prijalo do 30. júna 2022, t. j. do súčasného konečného dátumu platnosti nariadenia o digitálnom COVID preukaze EÚ, Komisia vyzýva Európsky parlament a Radu, aby návrh urýchlene prijali.

Komisia do 31. marca 2022 uverejní aj druhú správu o nariadení o digitálnom COVID preukaze EÚ, ako sa stanovuje v uvedenom nariadení. Prvá správa bola uverejnená 18. októbra 2021. Ako sa uvádza v prvej správe, Komisia predkladá dnešný návrh pred druhou správou s cieľom zabezpečiť, aby sa potrebný legislatívny postup mohol ukončiť pred súčasným konečným dátumom platnosti nariadenia.

Vyjadrenia členov kolégia:

Komisár pre spravodlivosť Didier Reynders uviedol: „Nedokážeme predpovedať, ako sa pandémia bude vyvíjať, no sme schopní zabezpečiť, aby mohli občania naďalej využívať preukaz, ktorý funguje a je akceptovaný, kamkoľvek idú. Ak platnosť systému digitálneho COVID preukazu EÚ nepredĺžime, riskujeme, že budeme čeliť mnohým rozdielnym vnútroštátnym systémom. Spôsobí to zmätok a ťažkosti. Digitálny COVID preukaz EÚ sa osvedčil ako účinný nástroj, ktorý uľahčuje bezpečné a bezplatné cestovanie. Veľmi sa teším na deň, keď už ho nebudeme potrebovať, dovtedy nám však umožní bezpečne sa pohybovať v Európe.“

Komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová dodala: „Digitálny COVID preukaz EÚ uľahčil bezpečný voľný pohyb a cestovanie v časoch veľkej neistoty. Občania ho prijali a zľahčil im život v ťažkých časoch. Tento dôležitý nástroj je kľúčovým prostriedkom na riadenie rizík a podporu opatrení v oblasti verejného zdravia, ktoré boli zavedené na ochranu občanov. Dnes navrhujeme aktualizáciu možností využitia preukazu na cestovanie v EÚ s cieľom poskytnúť istotu našim občanom tak dlho, kým budú potreby v oblasti verejného zdravia pretrvávať. Takisto navrhujeme, aby sa preukaz aktualizoval a zohľadnil najnovší vedecký vývoj a epidemiologické zmeny vrátane potreby urýchliť kampane podávania posilňovacích dávok, ako aj podporiť prebiehajúci klinický výskum, ktorý je mimoriadne dôležitý, a oceniť občanov, ktorí sa na ňom zúčastňujú.“

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton podčiarkol: „Digitálny COVID preukaz EÚ sa s viac ako 1,2 miliardy vydaných potvrdení a 60 pripojenými krajinami stal globálnou normou. Prostredníctvom digitálnej infraštruktúry brány EÚ naďalej uľahčujeme uznávanie COVID preukazov za hranicami Únie v čase šírenia pandémie. Ide o významný nástroj, umožňujúci voľný pohyb a cestovanie dokonca aj v časoch neistoty.“

Súvislosti

S cieľom uľahčiť bezpečný voľný pohyb počas pandémie ochorenia COVID-19 Európsky parlament a Rada prijali 14. júna 2021 nariadenie o digitálnom COVID preukaze EÚ. Uplatňuje sa od 1. júla 2021. Platnosť nariadenia sa skončí 30. júna 2022.

Digitálny COVID preukaz EÚ je úspešným príbehom Únie. Naďalej uľahčuje bezpečné cestovanie občanov v celej Európskej únii počas pandémie. Členské štáty doteraz vydali viac ako 1,2 miliardy potvrdení. Okrem toho sa ukázalo, že tento preukaz je jediným fungujúcim systémom potvrdení súvisiacich s ochorením COVID-19, ktorý funguje na medzinárodnej úrovni vo veľkom rozsahu, a navyše predstavuje globálny štandard. K 31. januáru 2022 je na systém digitálneho COVID preukazu EÚ pripojených 33 tretích krajín a území, pričom sa očakáva, že sa k nemu v budúcnosti pripoja ďalšie krajiny a územia.

Komisia 21. decembra 2021 schválila nové pravidlá týkajúce sa digitálneho COVID preukazu EÚ, v ktorých sa stanovuje záväzné obdobie 9 mesiacov (presne 270 dní) na uznávanie potvrdení o očkovaní, v ktorých sa uvádza dokončenie primárnych vakcinačných sérií na účely cestovania v rámci EÚ. Tieto pravidlá sa začali uplatňovať od 1. februára 2022.

Rada sa 25. januára 2022 dohodla na aktualizácii pravidiel, aby sa uľahčil bezpečný a voľný pohyb v EÚ počas pandémie COVID-19. V pravidlách sa uvádza, že držitelia platného preukazu by vo väčšine prípadov nemali podliehať žiadnym dodatočným obmedzeniam pri cestovaní v rámci EÚ.

Komisia dnes takisto navrhuje paralelné nariadenie, ktorým sa rozšíri uplatňovanie digitálneho COVID preukazu EÚ aj na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú na území členských štátov alebo v nich majú oprávnený pobyt.

O mam

Odporúčame pozrieť

Rada EÚ schválila predĺženie COVID preukazov

Rada Európskej únie (EÚ) v utorok predĺžila používanie digitálnych COVID preukazov do konca júna 2023. …

Consent choices