Europska unia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Nový prístup zameraný na dosiahnutie celosvetového vedúceho postavenia v oblasti noriem EÚ

Komisia predložila novú stratégiu normalizácie, v ktorej predstavuje prístup k normám v rámci jednotného trhu, ako aj na celom svete. K stratégii vo forme oznámenia je pripojený návrh na zmenu nariadenia o normalizácii, správa o jeho vykonávaní a ročný pracovný program Únie pre európsku normalizáciu na rok 2022. Cieľom tejto novej stratégie je posilniť globálnu konkurencieschopnosť EÚ, dosiahnuť odolné, zelené a digitálne hospodárstvo a začleniť demokratické hodnoty do technologických aplikácií.

Normy sú tichým základom jednotného trhu EÚ a globálnej konkurencieschopnosti. Pomáhajú výrobcom zabezpečiť interoperabilitu výrobkov a služieb, znížiť náklady, zlepšiť bezpečnosť a podporiť inovácie. Sú neviditeľné, ale sú základnou súčasťou nášho každodenného života: či už ide o frekvencie Wi-Fi, hračky alebo lyžiarsky výstroj. Normy sú vyjadrením dôvery v to, že tovar alebo služba sú vhodné na daný účel, sú bezpečné a neohrozia ľudí ani životné prostredie. Dodržiavanie harmonizovaných noriem je zárukou toho, že výrobky sú v súlade s právnymi predpismi EÚ.

Rýchle tempo inovácií, naše zelené a digitálne ambície a dôsledky technologických noriem pre naše demokratické hodnoty EÚ si vyžadujú čoraz strategickejší prístup k normalizácii. Bez európskych noriem nemožno dosiahnuť ambície EÚ zamerané na klimaticky neutrálne, odolné a obehové hospodárstvo. Zásadný význam pre to, aby EÚ zostala globálnym tvorcom noriem, bude mať výrazná globálna stopa v normalizačných činnostiach a vedenie práce v rámci kľúčových medzinárodných fór a inštitúcií. Stanovením globálnych noriem EÚ vyváža svoje hodnoty a zároveň poskytuje spoločnostiam z EÚ významnú výhodu prvenstva.

Výkonná podpredsedníčka pre Európu pripravenú na digitálny vek Margrethe Vestagerová k tomu povedala: Zabezpečenie ochrany údajov v oblasti umelej inteligencie alebo zabezpečenie ochrany mobilných zariadení pred napadnutím sú založené na normách a musia byť v súlade s demokratickými hodnotami EÚ. Normy potrebujeme aj pri zavádzaní dôležitých investičných projektov, ako sú investície do vodíka alebo batérií, a pri zhodnocovaní investícií do inovácií, a prostredníctvom noriem poskytujeme spoločnostiam EÚ významnú výhodu prvenstva.“

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton povedal: „Technické normy majú strategický význam. Od našej schopnosti určovať globálne normy bude závisieť technologická suverenita Európy, schopnosť znížiť závislosť a ochrana hodnôt EÚ. Dnešnou stratégiou vyjadrujeme úplne jasné stanovisko, pokiaľ ide o naše priority v oblasti normalizácie, a vytvárame podmienky na to, aby sa európske normy stali globálnymi referenčnými hodnotami. Podnikáme kroky na zachovanie integrity európskeho normalizačného procesu, pričom sa sústreďujeme na európske MSP a európske záujmy.“

V aktuálne predloženej stratégii sa navrhuje päť kľúčových súborov opatrení:

  1. Predvídať, stanovovať priority a riešiť potreby v oblasti normalizácie v strategických oblastiach: Potrebujeme vytvárať normy rýchlejšie a v súlade s európskou inovačnou a politickou agendou. Komisia identifikovala naliehavé normalizačné opatrenia, pokiaľ ide o výrobu vakcín a liekov proti ochoreniu COVID-19, recykláciu kritických surovín, hodnotový reťazec čistého vodíka, nízkouhlíkový cement, certifikáciu čipov a normy týkajúce sa údajov. Od tohto roku budú priority v oblasti normalizácie jasne určené v ročnom pracovnom programe Únie v oblasti normalizácie na rok 2022. Na informovanie o budúcich prioritách v oblasti normalizácie sa zriadi fórum na vysokej úrovni. Komisia vytvorí funkciu hlavného úradníka pre normalizáciu, ktorého cieľom bude zabezpečiť v celej Komisii usmernenia na vysokej úrovni týkajúce sa normalizačných činností a ktorého bude podporovať centrum excelentnosti EÚ pre normy zložené z útvarov Komisie.
  2. Zlepšiť riadenie a integritu európskeho systému normalizácie: O európskych normách, ktoré podporujú politiku a právne predpisy EÚ, musia rozhodovať európski aktéri. Komisia navrhuje zmenu nariadenia o normalizácii s cieľom zlepšiť riadenie európskeho systému normalizácie. Zatiaľ čo európsky systém zostane otvorený, transparentný, inkluzívny a nestranný, v návrhu sa stanovuje, že mandáty pre európske normalizačné organizácie musia na žiadosť Komisie spravovať národní zástupcovia – národné normalizačné orgány z členských štátov EÚ a EHP. Tým sa zabráni akémukoľvek neprimeranému vplyvu aktérov z krajín mimo EÚ a EHP pri rozhodovacích procesoch počas vytvárania noriem pre kľúčové odvetvia, ako sú normy v oblasti kybernetickej bezpečnosti alebo vodíka. Komisia bude ďalej venovať veľkú pozornosť inkluzívnosti systému, úlohe MSP a občianskej spoločnosti. Vyzýva európske normalizačné organizácie, aby modernizovali svoje riadiace štruktúry, a začne proces partnerského preskúmania medzi členskými štátmi a vnútroštátnymi normalizačnými orgánmi s cieľom dosiahnuť lepšiu inkluzívnosť pre občiansku spoločnosť, používateľov a podmienky pre normalizáciu priaznivé pre MSP. Komisia zároveň začne hodnotenie nariadenia o normalizácii.
  3. Posilniť vedúce postavenie Európy v oblasti globálnych noriem: Komisia bude prostredníctvom fóra na vysokej úrovni pracovať s členskými štátmi EÚ a vnútroštátnymi normalizačnými orgánmi na vytvorení nového mechanizmu zameraného na výmenu informácií, koordináciu a posilnenie európskeho prístupu k medzinárodnej normalizácii. Komisia sa bude usilovať aj o lepšiu koordináciu medzi členskými štátmi EÚ a podobne zmýšľajúcimi partnermi. EÚ bude financovať normalizačné projekty v afrických krajinách a krajinách európskeho susedstva.
  4. Podporovať inovácie: Komisia navrhuje lepšie využiť potenciál výskumu financovaného EÚ na zhodnotenie inovačných projektov prostredníctvom normalizačných činností a na predvídanie včasných potrieb v oblasti normalizácie. Zavedie sa nástroj na posilnenie normalizácie, ktorý bude podporovať výskumných pracovníkov v rámci programov Horizont 2020 a Horizont Európa a skúmať relevantnosť ich výsledkov pre normalizáciu. Do polovice roka 2022 sa začne vypracúvať Kódex postupov pre výskumných pracovníkov v oblasti normalizácie s cieľom posilniť prepojenie medzi normalizáciou a výskumom/inováciou prostredníctvom Európskeho výskumného priestoru (EVP).
  5. Pripraviť ďalšiu generáciu odborníkov na normalizáciu: Garantmi noriem sú najlepší odborníci a Európa čelí generačnej zmene. Komisia bude podporovať zvyšovanie akademickej informovanosti o normách, napríklad prostredníctvom budúcej organizácie univerzitných dní EÚ a odbornej prípravy výskumných pracovníkov.
Viac..  V EÚ chcú zjednotiť definíciu znásilnenia. V krajinách sú rôzne tresty za ten istý čin

Súvislosti

V súčasnosti sa normy stali záležitosťou globálneho významu. Ďalšie regióny posilňujú svoju globálnu stopu tým, že sú strategickejšie a priebojnejšie. Európsky systém normalizácie sa musí vyvíjať, aby reagoval na tieto výzvy. Plány Komisie týkajúce sa novej stratégie normalizácie a legislatívnej úpravy nariadenia o normalizácii boli oznámené v dokumente „Aktualizácia novej priemyselnej stratégie na rok 2020: Budovanie silnejšieho jednotného trhu pre obnovu Európy“.

Harmonizovaná norma je európska norma, ktorú vypracovala uznaná európska normalizačná organizácia (CEN, CENELEC alebo ETSI) na základe žiadosti Európskej komisie. Po schválení sa tieto normy stávajú súčasťou právnych predpisov EÚ a výrobcom na celom jednotnom trhu, ktorí ich používajú, poskytujú predpoklad zhody s požiadavkami právnych predpisov EÚ, čo pomáha znižovať náklady pre malé podniky. Tento proces je založený na verejno-súkromnom partnerstve medzi Komisiou a subjektmi, ktoré pôsobia v oblasti normalizácie, kde sa rozdelenie úloh a zodpovedností riadi nariadením o normalizácii z roku 2012.

O mam

Odporúčame pozrieť

energeticka unia

Európska komisia schválila nové normy pre podávanie správ o udržateľnosti

Európska komisia (EK) v pondelok schválila nové záväzné normy v oblasti podávania správ o udržateľnosti …

Consent choices