zdravotne sestry
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Úrad HERA: 1,3 miliardy EUR na núdzové zdravotné situácie v roku 2022

Nový Európsky úrad pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA) dnes predkladá svoj prvý ročný pracovný plán, ktorý bude mať v roku 2022 rozpočet vo výške 1,3 miliardy EUR. Peniaze budú určené na prevenciu cezhraničných núdzových zdravotných situácií, prípravu a rýchlu reakciu na takéto situácie. Po tom, čo rada úradu HERA tento pracovný plán na rok 2022 prijala, môže úrad začať prijímať opatrenia na posilnenie kapacít pripravenosti a reakcie v rámci EÚ, venovať pozornosť zraniteľným miestam a strategickým závislostiam a prispievať k posilňovaniu celosvetového systému riešenia zdravotných núdzových situácií.

Prijatie tohto pracovného plánu oznámila na neformálnom zasadnutí Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku zdravie a spotrebiteľské záležitosti v Grenobli komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová, ktorá v tejto súvislosti uviedla: „Po dvojročných skúsenostiach s pandémiou už vieme, že schopnosť rozhodne reagovať na cezhraničné núdzové zdravotné situácie musí byť základom silnej európskej zdravotnej únie. Úrad HERA už funguje a pracuje na zabezpečení dostupnosti zdravotníckych protiopatrení pre súčasnosť. Chce však zároveň zabezpečiť, aby boli k dispozícii správne nástroje aj na riešenie prípadných ohrození zdravia v budúcnosti. Prijatie prvého pracovného plánu umožní úradu HERA začať kriticky dôležitú misiu – stane sa strážnou vežou EÚ v oblasti zdravotnej bezpečnosti pre budúce prípady ohrozenia zdravia a zároveň aj kľúčovým aktérom v oblasti pripravenosti na zdravotné krízy na celosvetovej úrovni.“

Úrad HERA si ako kľúčový pilier silnej európskej zdravotnej únie stanovil na rok 2022 niekoľko ambicióznych cieľov, a to v rámci prebiehajúcej reakcie na COVID-19, ako aj pripravenosti na prípadné ohrozenia zdravia v budúcnosti.

Predchádzanie budúcim cezhraničným ohrozeniam zdravia a príprava na ne: Vo fáze pripravenosti bude úrad HERA úzko spolupracovať s ďalšími zdravotníckymi agentúrami EÚ a zdravotníckymi agentúrami členských štátov, s priemyslom, výskumnou obcou, občianskou spoločnosťou a medzinárodnými partnermi na tom, aby sa zlepšila pripravenosť EÚ na budúce núdzové situácie v oblasti zdravia. Súčasťou týchto opatrení bude:

 • obstarávanie a vytváranie zásob zdravotníckych protiopatrení proti ohrozeniam verejného zdravia, s rozpočtom viac ako 580 miliónov EUR;
 • uvoľnenie viac ako 300 miliónov EUR na výskum a vývoj zdravotníckych protiopatrení a inovačných technológií proti novým hrozbám;
 • budovanie siete neustále pripravených výrobných zariadení, ktoré možno mobilizovať v prípade núdze;
 • vytvorenie dlhodobej a rozsiahlej platformy EÚ pre klinické skúšanie a dátových platforiem;
 • identifikácia troch ďalších ohrození zdravia s veľkým dosahom (okrem pandémie COVID-19), ktorá by sa mala uskutočniť do konca jari, a to v úzkej spolupráci s členskými štátmi v rade úradu HERA, agentúrami EÚ, medzinárodnými partnermi a expertmi.
Viac..  Kyriakidisová vyzvala štáty EÚ na užšiu spoluprácu v boji proti cukrovke

Odhaľovanie budúcich ohrození zdravia: Úrad HERA bude okrem toho posudzovať hrozby a zhromažďovať spravodajské informácie, vypracovávať modely na predpovedanie budúcich ohnísk nákazy a mapovať plány reakcie na úrovni EÚ. Súčasťou opatrení na rok 2022 bude:

 • zavedenie najmodernejšieho systému odhaľovania a spravodajstva o zdravotných hrozbách v reálnom čase;
 • vytvorenie špecializovanej IT platformy na posudzovanie hrozieb a stanovovanie priorít.

Reakcia na ohrozenia zdravia: V súvislosti s reakciou na pandémiu COVID-19 už úrad HERA aktivoval funkcie týkajúce sa reakcie na núdzové situácie. V prípade ďalších cezhraničných núdzových situácií v oblasti verejného zdravia na úrovni Únie sa prijmú dodatočné opatrenia, predovšetkým sa aktivuje núdzové financovanie a spustia sa mechanizmy na monitorovanie, nový cielený vývoj, obstarávanie a nákup zdravotníckych protiopatrení a materiálov. K súčasným opatreniam patrí:

 • zabezpečenie včasného poskytovania vakcín proti ochoreniu COVID-19 členským štátom EÚ, v prípade potreby aj vakcín prispôsobených variantom;
 • obstarávanie terapeutík na ochorenie COVID-19 pre členské štáty EÚ;
 • zvýšenie vnútroštátnych kapacít na odhaľovanie a vedecké hodnotenie variantov;
 • zabezpečenie dodávok vakcín po celom svete.

Súvislosti

Európsky úrad pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA) je kľúčovým pilierom európskej zdravotnej únie a základným aktívom na posilnenie reakcie a pripravenosti EÚ na núdzové zdravotné situácie. Úrad HERA bol zriadený v septembri 2021 preto, aby nahradil ad hoc riešenia v oblasti reakcie na pandémiu a jej zvládanie stálou štruktúrou s primeranými nástrojmi a zdrojmi na plánovanie opatrení EÚ v prípade núdzových situácií v oblasti zdravia. HERA bude predvídať hrozby a potenciálne zdravotné krízy, a to zhromažďovaním informácií a budovaním potrebných kapacít na reakciu. V prípade núdzovej situácie by mal mať úrad HERA pripravené riešenia na zabezpečenie vývoja, výroby a distribúcie liekov, vakcín a iných zdravotníckych protiopatrení. Celkový rozpočet úradu HERA na obdobie 2022 – 2027 je 6 miliárd eur.

O mam

Odporúčame pozrieť

Kyriakidisová vyzvala štáty EÚ na užšiu spoluprácu v boji proti cukrovke

Európska únia by mala zdvojnásobiť úsilie pri riešení problémov spojených s cukrovkou. Uviedla to v …

Consent choices