Utečenci z Ukrajiny na hraniciach. PHOTO: © European Union 2022

EK navrhuje status dočasnej ochrany pre ľudí, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine

Komisia navrhuje aktivovať smernicu o dočasnej ochrane s cieľom poskytnúť rýchlu a účinnú pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. Podľa tohto návrhu sa osobám, ktoré utekajú pred vojnou, poskytne dočasná ochrana v EÚ, dostanú teda najmä povolenie na pobyt a získajú prístup k vzdelávaniu a na trh práce.

Komisia zároveň predkladá aj operačné usmernenia určené na pomoc príslušníkom pohraničnej stráže členských štátov na uľahčenie účinného riadenia príchodov na hraniciach s Ukrajinou pri súčasnom zachovaní vysokej úrovne bezpečnosti. V usmerneniach sa zároveň odporúča, aby členské štáty zriadili jazdné pruhy pre núdzovú pomoc, aby mohla prúdiť humanitárna pomoc, a pripomína sa možnosť umožniť vstup do EÚ z humanitárnych dôvodov.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová uviedla: „Európa stojí pri ľuďoch, ktorí potrebujú ochranu. Všetci, ktorí utekajú pred Putinovými bombami, sú v Európe vítaní. Prichýlime tých, ktorí hľadajú útočisko, a pomôžeme tým, ktorí sa snažia bezpečne dostať domov.“

Podpredseda pre podporu európskeho spôsobu života Margaritis Schinas v tejto súvislosti uviedol: „Komisia ako bezprecedentný krok dnes navrhuje, aby sa ľuďom utekajúcim z Ukrajiny poskytla okamžitá ochrana v EÚ. Všetci, ktorí utekajú pred vojnou, získajú bezpečný status a prístup k školám, zdravotnej starostlivosti a práci. Zároveň sa snažíme uľahčiť účinné prekračovanie hraníc pre ľudí a ich spoločenské zvieratá s potrebnými bezpečnostnými kontrolami. Tieto časy na nás výrazne doliehajú, ale Európska únia a každý z jej členských štátov bezpochyby ukazujú, že sme pripravení znásobiť úsilie a prejavovať solidaritu s Ukrajinou.“

Komisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová dodala: „Som hrdá na to, ako EÚ a členské štáty poskytujú okamžitú podporu tým, ktorých z domov vyhnala hrozná hrozba vojny. Vďaka dnešným návrhom poskytneme členským štátom ďalšie kapacity na zákonné a účinné riadenie tejto krízy. Ľuďom v núdzi udelíme právo na pobyt, prístup na trh práce a k bývaniu a napokon na základe usmernení zabezpečíme, aby sa tí, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine, mohli rýchlo dostať do EÚ bez toho, aby na hraniciach čelili zdĺhavým formalitám.“

Smernica o dočasnej ochrane

Od začatia vojenskej invázie Ruska na Ukrajinu utieklo do susedných členských štátov EÚ viac ako 650 000 ľudí. Smernica o dočasnej ochrane bola osobitne koncipovaná tak, aby poskytovala okamžitú ochranu osobám, ktoré ju potrebujú, a aby sa zabránilo preťaženiu azylových systémov členských štátov.

Podľa tohto návrhu budú mať ukrajinskí štátni príslušníci a osoby, pre ktoré bola Ukrajina domovom, ako aj ich rodinní príslušníci vysídlení v dôsledku konfliktu, nárok na ochranu v celej Európskej únii. Štátni príslušníci tretích krajín, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi Ukrajiny, a osoby bez štátnej príslušnosti s oprávneným pobytom na Ukrajine, ktorí sa nemôžu vrátiť do svojej krajiny alebo regiónu pôvodu, ako žiadatelia o azyl alebo osoby s postavením medzinárodnej ochrany a ich rodinní príslušníci takisto dostanú ochranu v EÚ. Táto ochrana sa nebude vzťahovať na osoby, ktoré sa oprávnene nachádzajú na Ukrajine na krátkodobom pobyte a môžu sa bezpečne vrátiť do svojej krajiny pôvodu. Mal by sa im však povoliť vstup do EÚ na účely tranzitu pred návratom do svojej krajiny pôvodu.

Vzhľadom na mimoriadnu a výnimočnú povahu tohto útoku a rozsah nových príchodov do EÚ ponúka smernica o dočasnej ochrane primeranú reakciu na súčasnú situáciu tým, že:

  • Poskytnutie okamžitej ochrany a práv: ide o práva na pobyt, prístup na trh práce, prístup k bývaniu, sociálnu pomoc, lekársku alebo inú pomoc a prostriedky na živobytie. Dočasná ochrana znamená pre deti bez sprievodu a dospievajúce osoby právo na zákonné poručníctvo a prístup k vzdelávaniu.
  • Zníženie tlaku na vnútroštátne azylové systémy vytvorením statusu ochrany s obmedzenými formálnymi náležitosťami. Zabráni sa tak preťaženiu vnútroštátnych azylových systémov a členským štátom sa umožní riadne a účinne riadiť príchod osôb a plne pritom dodržiavať základné práva a medzinárodné záväzky.
  • Posilnenie vzájomnej solidarity a zdieľanej zodpovednosti: Pravidlá podľa smernice o dočasnej ochrane prispievajú k tomu, aby členské štáty vynakladali rovnovážne úsilie pri prijímaní vysídlených osôb z Ukrajiny. Komisia bude koordinovať „platformu solidarity“, v rámci ktorej si členské štáty môžu vymieňať informácie o svojich prijímacích kapacitách.
  • Ďalšia podpora od agentúr EÚ: Frontex, Agentúra Európskej únie pre azyl a Europol môžu na žiadosť členských štátov poskytnúť ďalšiu operačnú podporu na zabezpečenie bezproblémového vykonávania tohto rozhodnutia.

Usmernenia týkajúce sa riadenia hraníc

usmerneniach týkajúcich sa riadenia vonkajších hraníc sa objasňujú uľahčenia, ktoré majú príslušníci pohraničnej stráže členských štátov podľa schengenských pravidiel k dispozícii pri vykonávaní hraničných kontrol. Prispeje to k zaisteniu účinného riadenia hraníc v snahe pomôcť tým, ktorí utekajú pred vojnou, nájsť neodkladne útočisko, a súčasne udržať bezpečnostné kontroly na vysokej úrovni.

Viac..  Krajiny V4 navrhli, aby EK podporila koridory solidarity pre obilie z Ukrajiny

K dostupným uľahčeniam patrí:

  • Zjednodušenie hraničných kontrol na hraniciach EÚ s Ukrajinou: Podľa schengenských pravidiel môžu príslušníci pohraničnej stráže za výnimočných okolností dočasne zmierniť hraničné kontroly pre určité kategórie osôb. V usmerneniach sa stanovujú kritériá, ktoré majú členským štátom pomôcť pri rozhodovaní, na koho sa to môže uplatňovať, v záujme pomoci zraniteľným cestujúcim, ako sú deti. Keď nie je možné určiť totožnosť prichádzajúcej osoby, mala by sa vykonať riadna hraničná kontrola. Členské štáty môžu takisto rozhodnúť, že hraničná kontrola sa nevykoná na hraničnom priechode, ale počas prepravy alebo po preprave cestujúcich na bezpečné miesto. Tieto dve opatrenia pomôžu skrátiť čakanie na hranici, aby sa ľudia dostali neodkladne do bezpečia.
  • Pružnosť z hľadiska podmienok vstupu: Podľa schengenských pravidiel môžu príslušníci pohraničnej stráže povoliť štátnym príslušníkom tretej krajiny vstúpiť na územie členského štátu z humanitárnych dôvodov, aj keď nespĺňajú všetky podmienky pre vstup (napríklad ak nemajú pri sebe platný pas alebo vízum). Členské štáty môžu uplatniť túto výnimku na umožnenie vstupu všetkým osobám, ktoré utekajú pred konfliktom na Ukrajine.
  • Umožnenie prekračovania hraníc na dočasných hraničných priechodoch mimo oficiálnych hraničných priechodov: V súčasnej situácii by to mohlo pomôcť znížiť zdržania na hraniciach, napríklad ak sú cesty smerujúce na oficiálne hraničné priechody zablokované opustenými vozidlami.
  • Jednoduchý prístup pre záchranné služby a humanitárnu pomoc Členské štáty by mali prijať osobitné opatrenia na uľahčenie vstupu a výstupu záchranných služieb, polície a hasičských zborov vrátane poskytovania lekárskej pomoci, potravín a vody osobám, ktoré čakajú na prekročenie hranice. Členské štáty by mali zriadiť aj osobitné koridory na hraničných priechodoch s cieľom zabezpečiť prístup a návrat organizácií poskytujúcich humanitárnu pomoc ľuďom na Ukrajine.
  • Osobné veci a spoločenské zvieratá: Vysídlené osoby z Ukrajiny si môžu priniesť osobné veci bez toho, aby sa na ne uplatňovalo akékoľvek clo. V usmerneniach sa objasňujú aj uľahčenia pre tých, ktorí prichádzajú s domácimi zvieratami.

V usmerneniach sa členským štátom dôrazne odporúča, aby využívali podporu, ktorú môžu agentúry EÚ poskytnúť – pričom agentúra Frontex bude schopná pomáhať pri identifikácii a registrácii prichádzajúcich osôb a Europol bude k dispozícii na nasadenie príslušníkov pohraničnej stráže podporujúcich členské štáty so sekundárnymi kontrolami.

Ďalšie kroky

Návrh dočasnej ochrany má prijať Rada. Rada už vyjadrila širokú podporu obom opatreniam na mimoriadnom zasadnutí v nedeľu 27. februára a zaviazala sa rokovať o týchto dvoch dokumentoch na zasadnutí Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci vo štvrtok 3. marca. Dočasná ochrana by sa po prijatí začala uplatňovať okamžite a mala by trvať jeden rok. Toto obdobie sa automaticky predĺži o šesť mesiacov počas jedného roka.

Komisia môže Rade kedykoľvek navrhnúť, aby dočasnú ochranu ukončila, ak situácia na Ukrajine umožní bezpečný a trvalý návrat osôb, ktorým sa poskytla dočasná ochrana, alebo aby dočasnú ochranu predĺžila, a to o jeden ďalší rok.* Usmernenia o riadení vonkajších hraníc sú nezáväzným dokumentom, ktorého cieľom je podporiť príslušníkov pohraničnej stráže v ich práci. Príslušníci pohraničnej stráže členských štátov môžu okamžite začať využívať usmernenia, ktoré poskytuje.

Súvislosti

EÚ podporuje ukrajinský ľud, odkedy začala ruská invázia na Ukrajinu. EÚ a jej členské štáty vytvárajú bezpečné útočisko pre ľudí, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine, pričom sankcionujú Rusko pod Putinovým vedením a Lukašenkov režim v Bielorusku a zintenzívňujú svoju humanitárnu pomoc, ako aj finančnú a operačnú podporu členským štátom. Dočasná ochrana je výnimočným opatrením na poskytnutie okamžitej a dočasnej ochrany vysídleným osobám z krajín mimo EÚ a osobám, ktoré sa nemôžu vrátiť do svojej krajiny pôvodu.

Kódexe schengenských hraníc, v ktorom sa stanovujú pravidlá upravujúce prekračovanie vonkajších hraníc EÚ a podmienky vstupu štátnych príslušníkov tretích krajín do EÚ, sa stanovuje flexibilita v osobitných prípadoch, ktorá má v naliehavých krízových situáciách obmedziť formality na minimum. Dnešné usmernenia objasňujú možnosti a zjednodušenia, ktoré majú príslušníci pohraničnej stráže členských štátov pri riadení situácie na vonkajších hraniciach EÚ s Ukrajinou k dispozícii.

O mam

Odporúčame pozrieť

Krajiny V4 navrhli, aby EK podporila koridory solidarity pre obilie z Ukrajiny

Krajiny V4 navrhli, aby Európska komisia (EK) bola aktívnejšia pri podpore tzv. koridorov solidarity pre …

Consent choices