pracovnici
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EK má stratégiu na podporu dôstojnej práce na celom svete, chce zákazať výrobky z nútenej práce

Komisia predkložila oznámenie o dôstojnej práci na celom svete, v ktorom opätovne potvrdzuje záväzok EÚ presadzovať dôstojnú prácu doma aj na celom svete. Stredobodom tohto úsilia je odstránenie detskej a nútenej práce.

Z najnovších údajov vyplýva, že dôstojná práca ešte stále nie je realitou pre mnohých ľudí na svete. V tejto oblasti nás čaká ešte veľa práce. 160 miliónov detí, teda každé desiate dieťa na svete, vykonáva detskú prácu a 25 miliónov ľudí vykonáva nútenú prácu.

EÚ podporuje dôstojnú prácu vo všetkých odvetviach a oblastiach politiky v súlade s komplexným prístupom, ktorý sa zameriava na pracujúcich na domácich trhoch, v tretích krajinách a v globálnych dodávateľských reťazcoch. V dnešnom oznámení sa stanovili vnútorné a vonkajšie politiky, ktoré EÚ využíva na presadzovanie dôstojnej práce na celom svete. Tento cieľ sa tak stáva stredobodom inkluzívnej, udržateľnej a odolnej obnovy po pandémii.

Komisia v rámci tohto komplexného prístupu pripravuje nový právny nástroj na účinný zákaz vstupu výrobkov vyrobených nútenou prácou na trh EÚ, ako to oznámila predsedníčka von der Leyenová vo svojej správe o stave Únie v roku 2021. Tento nástroj sa bude týkať tovaru vyrobeného v EÚ, ako aj mimo nej a bude spojený so spoľahlivým rámcom na jeho presadzovanie. Vychádza z medzinárodných noriem a dopĺňa existujúce horizontálne a odvetvové iniciatívy EÚ, najmä povinnosti v oblasti náležitej starostlivosti a transparentnosti.

Dôstojná práca: EÚ ako zodpovedný globálny líder

EÚ už v minulosti prijala rázne opatrenia na podporu dôstojnej práce na globálnej úrovni, čím prispela k zlepšeniu života ľudí na celom svete. V posledných desaťročiach sa výrazne znížil aj počet detí vykonávajúcich detskú prácu (z 245,5 milióna v roku 2000 na 151,6 milióna v roku 2016). V rokoch 2016 až 2020 sa však tento počet zvýšil o viac ako 8 miliónov, čím sa predchádzajúci pozitívny trend zvrátil. Na pracovné normy a ochranu pracovníkov môže mať zároveň vplyv globálna pandémia ochorenia COVID-19 a transformácie vo svete práce, a to aj prostredníctvom technologického pokroku, klimatickej krízy, demografických zmien a globalizácie.

EÚ je v tomto kontexte odhodlaná pokračovať vo svojej existujúcej angažovanosti, ďalej posilňovať svoju úlohu zodpovedného lídra vo svete práce a využívať a ďalej rozvíjať všetky dostupné nástroje. Dopyt spotrebiteľov po tovare, ktorý sa vyrába udržateľným a spravodlivým spôsobom a ktorý zaručuje dôstojnú prácu tých, ktorí ho vyrábajú, sa stále zvyšuje. Diskusie na Konferencii o budúcnosti Európy potvrdzujú, že európski občania od EÚ očakávajú, že pri presadzovaní najvyšších noriem na celom svete prevezme vedúcu úlohu.

EÚ posilní svoju činnosť, pričom sa bude riadiť štyrmi prvkami všeobecnej koncepcie dôstojnej práce, ktorú vypracovala Medzinárodná organizácia práce (MOP) a ktorá sa odráža v cieľoch OSN v oblasti udržateľného rozvoja. Medzi tieto prvky patria: 1. podpora zamestnanosti; 2. normy a práva v oblasti práce vrátane odstránenia nútenej práce a detskej práce; 3. sociálna ochrana; 4. sociálny dialóg a tripartita. K prierezovým otázkam týchto cieľov patrí rodová rovnosť a nediskriminácia.

Kľúčové nástroje pre dôstojnú prácu na celom svete

V oznámení sa uvádzajú pripravované a existujúce nástroje EÚ v štyroch oblastiach:

 • Politiky a iniciatívy EÚ s dosahom mimo EÚ. Ku kľúčovým nástrojom patria:
  • politiky EÚ stanovujúce normy, ktoré sú celosvetovo špičkou v oblasti zodpovednosti a transparentnosti podnikov, ako napríklad návrh smernice o náležitej starostlivosti podnikov v oblasti udržateľnosti a pripravovaný legislatívny návrh o nútenej práci,
  • usmernenia a právne ustanovenia EÚ týkajúce sa sociálne udržateľného verejného obstarávania pomôžu tomu, aby verejný sektor išiel príkladom,
  • sektorové politiky EÚ, napríklad v oblasti potravín, nerastov a textilu, posilňujú dodržiavanie medzinárodných pracovných noriem.
 • Dvojstranné a regionálne vzťahy EÚ: Ku kľúčovým nástrojom patria:
  • obchodná politika EÚ, ktorá podporuje medzinárodné pracovné normy,
  • dodržiavanie pracovných práv v tretích krajinách je nevyhnutnou súčasťou politík EÚ v oblasti ľudských práv,
  • rozširovanie EÚ a európska susedská politika, ktorá podporuje dôstojnú prácu v susedných krajinách.
 • EÚ na medzinárodných a multilaterálnych fórach: Ku kľúčovým nástrojom patria:
  • podpora EÚ pri vykonávaní nástrojov OSN v oblasti dôstojnej práce a aktívny príspevok EÚ k stanovovaniu pracovných noriem prostredníctvom MOP,
  • podpora reformy Svetovej obchodnej organizácie (WTO) zo strany EÚ s cieľom začleniť sociálny rozmer globalizácie,
  • spolupráca v rámci formátov G20 a G7 EÚ s ďalšími svetovými hospodárskymi veľmocami na podpore dôstojnej práce.
 • Spolupráca so zainteresovanými stranami a v globálnych partnerstvách: Ku kľúčovým nástrojom patria:
  • podpora sociálnych partnerov zo strany EÚ s cieľom zabezpečiť dodržiavanie pracovných práv v dodávateľských reťazcoch,
  • spolupráca EÚ s aktérmi občianskej spoločnosti pri podpore bezpečného a priaznivého prostredia pre občiansku spoločnosť,
  • podpora EÚ pre globálne partnerstvá a mnohostranné iniciatívy zainteresovaných strán týkajúce sa dôstojnej práce v oblastiach, ako je bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.
Viac..  Vláda schválila programové vyhlásenie, členstvo v Európskej únii označila za nenahraditeľné

Komisia dnes v rámci „balíka pre spravodlivé a udržateľné hospodárstvo“ predkladá aj návrh smernice o náležitej starostlivosti podnikov v oblasti udržateľnosti. Cieľom návrhu je podporiť udržateľné a zodpovedné správanie podnikov v rámci globálnych hodnotových reťazcov.

Vyjadrenia členov kolégia:

Predsedníčka Ursula von der Leyenová povedala: „Európa vysiela silný signál, že nikdy nemožno podnikať na úkor ľudskej dôstojnosti a slobody. Nechceme, aby sa v našich obchodoch v Európe predával tovar, ktorý je produktom nútenej práce. Preto pripravujeme zákaz tovaru vyrobeného nútenou prácou.“

Výkonný podpredseda pre hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí, Valdis Dombrovskis uviedol: „Hospodárstvo EÚ je prostredníctvom globálnych dodávateľských reťazcov prepojené s miliónmi pracovníkov na celom svete. Dôstojná práca je vždy v záujme pracovníkov, podnikov a spotrebiteľov: všetci majú právo na spravodlivé a primerané podmienky. Znižovanie základných pracovných noriem nemôže byť prostriedkom na získanie konkurenčnej výhody. Budeme naďalej presadzovať dôstojné pracovné normy na celom svete a zabezpečovať, aby pri úsilí o spravodlivú a silnú obnovu zohrával kľúčovú úlohu sociálny dialóg.“

Komisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit dodal: „Dôstojná práca je základom dôstojného života. Pracovné a sociálne práva mnohých pracujúcich na celom svete sú každodenne ohrozované. EÚ bude aj naďalej zohrávať vedúcu úlohu pri podpore dôstojnej práce, ktorá stavia ľudí do centra pozornosti, pričom zabezpečí, aby sa ich práva a dôstojnosť rešpektovali.“

Ďalšie kroky

Komisia vyzýva Európsky parlament a Radu, aby schválili prístup uvedený v tomto oznámení a spolupracovali na vykonávaní stanovených opatrení. Komisia bude pravidelne podávať správy o vykonávaní tohto oznámenia.

Súvislosti

Predsedníčka von der Leyenová vo svojich politických usmerneniach vyzdvihla politiku nulovej tolerancie detskej práce, ktorú Komisia uplatňuje. Vo svojej správe o stave Únie v roku 2021 zdôraznila, že obchod a svetový obchod „ nikdy nemožno robiť na úkor ľudskej dôstojnosti a slobody“ a že „ľudské práva nie sú na predaj“.

akčnom pláne na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv sa ohlásilo „oznámenie o dôstojnej práci na celom svete“ s cieľom poskytnúť komplexný prehľad relevantných nástrojov EÚ a plán stratégie EÚ ďalšieho pokroku v sociálnom rozmere medzinárodných opatrení.

O mam

Consent choices