Tanier s jedlom, potraviny. PHOTO: MPaRV SR

EK rieši potravinovú bezpečnosť vo svete a podporu poľnohospodárov a spotrebiteľov v EÚ

Európska komisia predstavila viacero krátko- a strednodobých opatrení na zvýšenie potravinovej bezpečnosti vo svete, ako aj na podporu poľnohospodárov a spotrebiteľov v EÚ v reakcii na rastúce ceny potravín a vstupných nákladov, ako sú energie a hnojivá. Prudký nárast cien komodít na celom svete, ktorý navyše urýchlila invázia Ruska na Ukrajinu, opäť zdôraznil potrebu väčšej odolnosti a lepšej udržateľnosti poľnohospodárstva a potravinových reťazcov v EÚ v súlade so stratégiou „Z farmy na stôl“.

Komisia je rozhodnutá prijať všetky nevyhnutné opatrenia, ktorými sa zaručí, že EÚ ako čistý vývozca potravín a jeden z najväčších producentov agropotravinárskych výrobkov prispeje k celosvetovej potravinovej bezpečnosti, najmä na Ukrajine, v severnej Afrike a na Blízkom východe, kde sú vo veľkej miere závislí od dovozu obilnín, ale aj v Ázii a subsaharskej Afrike. EÚ je jedným z popredných poskytovateľov humanitárnej a rozvojovej pomoci, pokiaľ ide o potraviny a potravinové systémy.

Dostupnosť potravín v EÚ zatiaľ nie je ohrozená, keďže v prípade mnohých poľnohospodárskych výrobkov dokáže byť Únia do veľkej miery sebestačná. Náš poľnohospodársky sektor je však čistým dovozcom niektorých výrobkov, napríklad kŕmnych bielkovín. Toto „citlivé miesto“, ako aj vysoké vstupné náklady, napr. na hnojivá, ohrozuje produkciu poľnohospodárov a môže výraznejšie zvyšovať ceny potravín.

Výkonný podpredseda Komisie Valdis Dombrovskis v tejto súvislosti uviedol: „Vojna Ruska s Ukrajinou spôsobuje mnohé problémy vrátane ohrozenia potravinovej bezpečnosti vo svete. Pokiaľ ide o potraviny, je najvyšší čas, aby Európa ukázala svoju solidaritu: pomohla Ukrajine, jej obyvateľom a poľnohospodárom, ale aj iným krajinám vo svete, ktoré sú závislé od dovozu potravín a čelia prudkému zvyšovaniu cien a možnému nedostatku dodávok. Budeme aj naďalej poskytovať humanitárnu pomoc, aby sme zmiernili utrpenie Ukrajincov a zaručili im prístup k základným tovarom a službám, najmä k potravinám. Zároveň sa musíme vyhnúť akýmkoľvek obmedzeniam dovozu, ktoré by viedli k prudkému nárastu cien. Hoci je situácia s potravinovou bezpečnosťou v EÚ dobrá, nemali by sme zabúdať na riešenie problémov cenovej dostupnosti potravín a podniknúť kroky, ktoré zvýšia odolnosť a pripravenosť našich potravinových reťazcov na budúce krízy.“

Komisár pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski dodáva: „Nenecháme Ukrajinu v boji s ruskou agresiou osamote. Našou prvoradou prioritou je zabezpečiť, aby mali Ukrajinci dostatok potravín, paliva a vody. Pomôžeme im aj so sadením a pestovaním obilnín a olejnín, ktoré tak veľmi potrebujú nielen oni, ale aj celý svet, a uľahčíme im vývoz. EÚ je poľnohospodárska veľmoc, preto budú mať naši poľnohospodári plnú podporu Komisie, aby mohli reagovať na potravinové potreby vo svete. Budeme pritom pamätať aj na to, aby sme zvýšili udržateľnosť našich potravinových dodávateľských reťazcov a zlepšili ich pripravenosť na budúce krízy.

Zvýšenie globálnej potravinovej bezpečnosti

Potravinová bezpečnosť na vojnou zmietanej Ukrajine, najmä v obliehaných mestách, je veľmi vážny problém, navyše Rusko sa podľa všetkého cielene zameriava na sklady potravín a ničí ich.

Komisia podporuje Ukrajinu pri vypracovaní a realizácii krátko- a strednodobej stratégie potravinovej bezpečnosti tak, aby sa vstupy dostali k poľnohospodárskym podnikom všade tam, kde je to možné, a aby sa zachovali možnosti prepravy a skladovania potravín, ktoré umožnia Ukrajine pokryť potreby občanov, prípadne získať späť jej vývozné trhy.

Program núdzovej podpory EÚ vo výške 330 miliónov eur pre Ukrajinu pomôže zabezpečiť prístup k základným tovarom a službám a pritom ochrániť obyvateľstvo. Cieľom programu je zmierniť utrpenie Ukrajincov zaistením ich ochrany, ako aj ich prístupu k základným tovarom a službám. Ďalším dôležitým cieľom bude rekonštrukcia civilnej infraštruktúry malého rozsahu, strategické plánovanie, ale aj zaručenie energetickej bezpečnosti.

Komisia bude pravidelne sledovať a analyzovať ceny potravín a vývoj potravinovej neistoty a naďalej sa angažovať v medzinárodných a multilaterálnych orgánoch (FAO, WTO, G7, G20) v záujme koordinovania politík. EÚ zároveň zintenzívňuje humanitárnu pomoc pre regióny a obyvateľstvo najviac postihnuté nedostatkom potravín.

V rámci programu medzinárodnej spolupráce na roky 2021 až 2027 bude EÚ spolu so 70 partnerskými krajinami pracovať na budovaní udržateľnosti potravinových systémov. Okrem toho sa EÚ a jej členské štáty na tokijskom samite nazvanom Výživa v záujme rastu v decembri 2021 zaviazala pokračovať v boji s podvýživou, na ktorý sa rozhodla venovať celkom 4,3 mld. eur, z toho 2,5 mld. eur z rozpočtu EÚ na medzinárodnú spoluprácu na splnenie výživového cieľa v rokoch 2021 až 2024.

Navyše sa EÚ bude naďalej dôrazne zasadzovať o to, aby nedochádzalo k obmedzeniam vývozu ani k zákazom vývozu potravín a jednotný trh mohol dobre fungovať.

Táto hlboká kríza len potvrdzuje, že treba urýchliť prechod svetového potravinového systému na udržateľnejší a odolnejší, aby sme boli lepšie pripravení na budúce krízy. V nadväznosti na samit OSN o potravinových systémoch v roku 2021 sa Komisia zapojí do ôsmich koalícií, ktorých cieľmi sú transformácia potravinového systému, odolnosť a udržateľný rast produktivity.

Viac..  Komisia navrhuje predĺžiť núdzové opatrenia v oblasti energetiky o jeden rok

Podpora poľnohospodárov a spotrebiteľov v EÚ

V záujme zlepšenia cenovej dostupnosti potravín môžu členské štáty zaviesť znížené sadzby dane z pridanej hodnoty a podporiť hospodárske subjekty tak, aby nezvyšovali maloobchodné ceny. Členské štáty môžu zároveň využiť pomoc z fondov EÚ, napríklad z Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby, ktorý podporuje opatrenia krajín Únie na zabezpečenie potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci tým, ktorí ju najviac potrebujú.

Nový Európsky mechanizmus pripravenosti a reakcie na krízy v oblasti potravinovej bezpečnosti (EFSCM), ktorý združuje európske a vnútroštátne orgány a súkromné subjekty naprieč celým dodávateľským reťazcom, podrobne zmapuje riziká a slabé miesta v potravinovom reťazci EÚ a následne navrhne odporúčania a vhodné nápravné opatrenia.

Poľnohospodársky sektor EÚ potrebuje našu plnú podporu, aby mohol plniť úlohu celosvetového poskytovateľa potravín, ktorý pritom aj naďalej presadzuje environmentálnu transformáciu. Preto dnes Komisia prijala tieto opatrenia:

  • Podporný balík vo výške 500 miliónov eur, vrátane použitia rezervy na krízové situácie, určený na podporu výrobcov najviac zasiahnutých vážnymi následkami vojny na Ukrajine. Členské štáty by z neho mohli poskytnúť dodatočnú finančnú podporu poľnohospodárom s cieľom prispieť k celosvetovej potravinovej bezpečnosti alebo riešiť narušenia trhu v dôsledku zvýšených vstupných nákladov alebo obmedzení obchodu. Prioritou by mala byť podpora pre poľnohospodárov, ktorí používajú udržateľné postupy, pričom opatrenia by sa mali zamerať na tie odvetvia a poľnohospodárov, ktorí sú najviac zasiahnutí krízou;
  • Viac záloh na priame platby, ako aj opatrenia na rozvoj vidieka týkajúce sa plôch a zvierat určené poľnohospodárom od 16. októbra 2022;
  • Bezpečnostné opatrenia na podporu trhu s bravčovým mäsom vzhľadom na mimoriadne ťažkú situáciu v tomto sektore;
  • Mimoriadnu a dočasnú výnimku, ktorá umožní pestovanie akýchkoľvek plodín na potravinárske a krmivárske účely na pôde ležiacej úhorom pri zachovaní ekologizačných platieb poľnohospodárom v plnej výške. Cieľom je zvýšiť výrobnú kapacitu EÚ pri obmedzenej dostupnosti úrodnej pôdy;
  • Osobitná dočasná flexibilita v rámci existujúcich požiadaviek na dovoz krmív, ktorou sa zmierni tlak na trh s krmivami.

Komisia navrhuje nový, samostatný dočasný krízový rámec, do ktorého budú spadať aj poľnohospodári, výrobcovia hnojív a zástupcovia odvetvia rybolovu. Štátnu pomoc tak budú môcť dostávať tí poľnohospodári, ktorých sa dotklo prudké zdražovanie vstupných nákladov. Ceny hnojív a dodávky pre poľnohospodárov sa budú monitorovať, aby sa neohrozila predpokladaná úroda v EÚ.

Komisia takisto navrhuje, aby členské štáty mesačne oznamovali údaje o svojich zásobách základných komodít na produkciu potravín a krmív, aby bolo možné získať včasný a presný prehľad o ich dostupnosti.

Zvýšenie odolnosti a udržateľnosti potravinových systémov

Udržateľný dostatok potravín je neoddeliteľnou súčasťou potravinovej bezpečnosti. Pri vykonávaní potrebných zmien stanovených v stratégii „Z farmy na stôl“ a stratégii biodiverzity Komisia zaistí, že nedôjde k ohrozeniu celkovej poľnohospodárskej produkcie EÚ. Znamená to väčšie využívanie inovácií prispievajúcich k udržateľnému zvyšovaniu výnosov, ako sú precízne poľnohospodárstvo, nové genómové techniky, lepšie hospodárenie so živinami, integrovaná ochrana proti škodcom, biologické alternatívy k chemickým pesticídom a pod.

Zvýšenie odolnosti znížením závislosti európskeho poľnohospodárstva od energií, energeticky náročného dovozu a dovozu krmív je dnes potrebné viac ako kedykoľvek predtým. Odolnosť si vyžaduje diverzifikáciu dovozných zdrojov a trhové odbytiská ako výsledok stabilnej multilaterálnej a bilaterálnej obchodnej politiky. V rámci programu Horizont Európa sú plánované investície do výskumu a inovácií, ktoré nahradia používanie syntetických hnojív. Medzi návrhmi, s ktorými prichádza Komisia, sú aj vyššia efektivita využívania dusíka, prechod na ekologický amoniak v hnojivách a zhodnocovanie biomasy. Komisia vyzýva členské štáty, aby v tejto súvislosti využili všetky dostupné nástroje vo svojich strategických plánoch SPP na obdobie 2023 – 2027. Týka sa to napríklad používania nástrojov na riadenie rizík, rozvoja precízneho poľnohospodárstva alebo viazanej podpory na rozšírenie bielkovinových plodín.

O mam

Odporúčame pozrieť

Michal Wiezik o potravinovej bezpečnosti: Tradičné dodávateľské vzťahy sa narušili

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Poslanci …

Consent choices