Hranice, Schengen. PHOTO: SITA

Inovatívne nápady pre modernú a efektívnu colnú úniu od skupiny odborníkov

Skupina odborníkov pre výzvy, ktorým čelí colná únia predložila správu, ktorá bude podkladom pre rozsiahlu medziinštitucionálnu diskusiu o budúcnosti colnej únie EÚ. Túto skupinu odborníkov vymenoval komisár Paolo Gentiloni v septembri minulého roka, aby navrhla inovatívne riešenia najnaliehavejších problémov, ktorým čelí colná únia.

Skupina odborníkov v správe konštatuje, že colná únia sa musí lepšie pripraviť na nastávajúce výzvy, ako sú rastúce objemy obchodu a nové obchodné modely, technologický vývoj, zelená transformácia, meniaci sa geopolitický kontext a bezpečnostné riziká.

Skupina navrhla 10 súborov opatrení, ktoré sa majú vykonať do roku 2030:

  • Balík reforiem týkajúci sa procesov, kompetencií, povinností a riadenia colnej únie.
  • Nový prístup k údajom s cieľom znížiť závislosť od colných vyhlásení, získavať kvalitnejšie údaje z komerčných zdrojov a poskytnúť podnikom jednotné miesto pre uvádzanie údajov na plnenie colných formalít
  • Komplexný rámec pre spoluprácu, ktorý umožní lepšie vymieňanie si údajov v celej colnej únii, za účasti orgánov dohľadu nad trhom, orgánov presadzovania práva a daňových orgánov.
  • Zriadenie európskej colnej agentúry, ktorá by dopĺňala úlohu Komisie a podporovala prácu členských štátov.
  • Zreformovanie a rozšírenie systému schválených hospodárskych subjektov.
  • Nový rámec zodpovednosti a dôvery, v ktorom by sa podniky snažili o status schválených hospodárskych subjektov, aby tak získali komerčný prístup na trh EÚ. Malé nekomerčné zásielky by sa naďalej zasielali obvyklými postupmi. Nemali by však prioritu a podliehali by stupňu kontroly, ktorý by zodpovedal ich „nedôveryhodnému“ statusu.
  • Zrušenie oslobodenia od cla pre zásielky do 150 eur pri elektronickom obchode, so zjednodušenými sadzbami pre zásielky s nízkou hodnotou.
  • Balík opatrení pre zelené colníctvo EÚ – t. j. digitalizovať postupy, zabezpečiť riadne vykonávanie zákazov a obmedzení súvisiacich s udržateľnosťou dovážaných výrobkov a prípadne aj zreformovať nomenklatúru harmonizovaného systému Svetovej colnej organizácie, aby umožňovala vhodne zatriediť výrobky šetrné k životnému prostrediu, ktoré chce EÚ podporovať pri medzinárodnom obchodovaní.
  • Zabezpečenie riadnych zdrojov, školení a vybavenia pre colné správy, aby boli plne spôsobilé zvládať svoje úlohy.
  • Každoročný odhad výpadku colných príjmov, ktorý by umožnil lepšie riadiť výber colných príjmov.

Komisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni povedal: „Najprv pandémia a teraz invázia na Ukrajinu zviditeľnili kľúčovú úlohu, ktorú zohrávajú colné orgány EÚ v krízovom riadení. Colné orgány dnes uľahčujú poskytovanie humanitárnej pomoci a zabezpečujú dôsledné vykonávanie sankcií uvalených na Rusko. Efektívne colné konanie a kontroly sú nevyhnutné na ochranu občanov a podnikov v EÚ. Zároveň vďaka nim môže fungovať zákonný obchod, ktorý má zásadný význam pre rast a pracovné miesta. Tieto návrhy nám veľmi pomôžu, aby sme našu colnú úniu pripravili na výzvy budúcnosti.“

Predsedníčka skupiny odborníkov Arancha González Laya v dodala: „Táto správa je naliehavým volaním po štrukturálnej zmene toho, ako je európske colníctvo organizované a vybavené. Silná colná únia s ochraňujúcou „jednou vonkajšou hranicou“ má zásadný význam pre strategickú autonómiu Európy, pre jej obchodnú silu a jej ambície v oblasti bezpečnosti a obrany. Nečinnosť v tejto veci by v praxi znamenala slabšiu ochranu európskych občanov, slabšiu konkurencieschopnosť európskych podnikov a slabšiu bezpečnosť EÚ.“

Skupina odborníkov vo svojej správe označila za vážny problém to, že neexistuje spoločný zoznam právnych predpisov o zákazoch a obmedzeniach, keďže to vedie k rozdielnym prístupom a postupom v jednotlivých členských štátoch. Komisia dnes preto uverejnila súhrn existujúcich zákazov a obmedzení na úrovni EÚ. Mal by slúžiť ako praktický nástroj pre inštitúcie EÚ a vnútroštátne orgány, ako aj pre ďalšie zainteresované strany.

Viac..  Komisia vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili schengenskú spoluprácu

Ďalšie kroky

O odporúčaniach skupiny odborníkov budú teraz diskutovať Európsky parlament a členské štáty. Ako Komisia oznámila už v roku 2020 v akčnom pláne v colnej oblasti, vytvorí „skupinu pre reflexiu“ s účasťou členských štátov, ktorá tieto odporúčania prediskutuje a skonkretizuje. Na základe týchto podkladov a širších konzultácií so zainteresovanými stranami Komisia do konca roka predloží balík reforiem v colnej oblasti.

Súvislosti

Colná únia je základným kameňom jednotného trhu. Zaisťuje bezpečnosť hraníc EÚ, chráni našich občanov pred zakázaným a nebezpečným tovarom, ako sú zbrane, drogy, nebezpečné hračky a výrobky škodlivé pre životné prostredie, a uľahčuje obchod so zvyškom sveta.

Na EÚ pripadá 15 % svetového obchodu. V roku 2020 dosiahla hodnota obchodu EÚ s inými krajinami 3,7 bilióna eur. Tento objem medzinárodného obchodu v roku 2020 riadilo vyše 2 000 colných úradov v EÚ, ktoré pracovali 24 hodín denne, 365 dní v roku a vybavili viac ako 1 069 miliónov dovážaných, vyvážaných alebo tranzitujúcich výrobkov. Suma vybraného cla v roku 2020 dosiahla 24,8 miliardy eur.

Skupina odborníkov je nezávislá skupina na vysokej úrovni. Jej členovia pochádzajú z oblasti politiky, priemyslu, obchodu a z akademickej obce. Skupina správu vypracovala úplne nezávisle, pričom niekoľko mesiacov skúmala colníctvo zo všetkých uhľov pohľadu a radila sa so zainteresovanými stranami na európskej, národnej a medzinárodnej úrovni. Úplný zoznam členov je k dispozícii online.

O mam

Odporúčame pozrieť

Schengen

Komisia vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili schengenskú spoluprácu

Komisia prijala odporúčanie na zintenzívnenie spolupráce medzi členskými štátmi v schengenskom priestore. Je k nemu pripojená …

Consent choices