EÚ schválila piaty balík reštriktívnych opatrení voči Rusku

Európska komisia víta dnešnú dohodu Rady o prijatí piateho balíka reštriktívnych opatrení proti Putinovmu režimu v reakcii na jeho brutálnu agresiu voči Ukrajine a jej obyvateľom. Spolu s predchádzajúcimi štyrmi balíkmi tieto sankcie ďalej prispejú k zvýšeniu hospodárskeho tlaku na Kremeľ a ochromia jeho schopnosť financovať inváziu na Ukrajinu. Tieto opatrenia sú širšie a ostrejšie, takže ešte hlbšie zasiahnu do ruského hospodárstva. Boli koordinované s medzinárodnými partnermi.

Komisia a ESVČ pracujú na ďalších návrhoch možných sankcií vrátane sankcií na dovoz ropy a uvažujú o niektorých nápadoch predložených členskými štátmi, ako sú dane alebo osobitné platobné kanály, napríklad depozitný účet. Okrem sankcií dala EÚ jasne najavo, že zníženie našej závislosti od dovozu energie z Ruska je naliehavou požiadavkou. Komisia vo svojom oznámení REPower z 8. marca oznámila stratégiu na čo najrýchlejšie zníženie závislosti od ruských fosílnych palív a začali sa práce na realizácii tohto plánu.

Dnešný balík obsahuje týchto šesť bodov:

1) Zákaz dovozu uhlia

Zákaz dovozu všetkých foriem ruského uhlia. Dotýka sa to štvrtiny všetkého ruského vývozu uhlia, čo predstavuje pre Rusko stratu príjmov vo výške približne 8 miliárd EUR ročne.

2) Finančné opatrenia

Úplný zákaz transakcií a zmrazenie aktív štyroch ruských bánk, ktoré sú teraz úplne odrezané od trhov. Predstavujú 23 % trhového podielu v ruskom bankovom sektore, a preto ešte viac oslabia ruský finančný systém.

Zákaz poskytovania služieb pre Rusko v oblasti kryptoaktív s vysokou hodnotou. Prispeje to k odstráneniu potenciálnych medzier v zákone. Zákaz poskytovania poradenstva v oblasti trustov bohatým Rusom, čo im sťaží ukladanie ich majetku v EÚ.

3) Doprava

Úplný zákaz činnosti ruských a bieloruských prevádzkovateľov nákladnej cestnej dopravy v EÚ. Určité výnimky sa budú týkať základných tovarov, ako sú poľnohospodárske a potravinárske výrobky, humanitárna pomoc, ako aj energia.
Zákaz vstupu plavidiel plaviacich sa pod ruskou vlajkou do prístavov EÚ. Výnimky sa okrem iného vzťahujú na zdravotnícke, potravinové, energetické a humanitárne účely.

4) Cielené zákazy vývozu

Ďalšie cielené zákazy vývozu – v hodnote 10 miliárd EUR – v oblastiach, v ktorých je Rusko zraniteľné vzhľadom na svoju vysokú závislosť od dodávok z EÚ. Patria sem napríklad kvantové počítače, polovodiče, citlivé strojné zariadenia, doprava a chemikálie. Zahŕňa aj špecializované katalyzátory na použitie v rafinérskom priemysle. To bude naďalej zhoršovať technologickú základňu a priemyselnú kapacitu Ruska. Pridanie leteckého paliva a palivových prísad, ktoré môže používať ruská armáda, k existujúcemu zákazu vývozu.

5) Rozšírenie zákazu dovozu

Ďalšie zákazy dovozu – v hodnote 5,5 miliardy EUR – vrátane cementu, výrobkov z gumy, dreva, liehovín (vrátane vodky), alkoholu, vysokokvalitných morských plodov (vrátane kaviáru) a opatrenie proti obchádzaniu dovozu potaše z Bieloruska. Tieto opatrenia tiež pomôžu odstrániť kontaktné kanály medzi Ruskom a Bieloruskom.

Viac..  EÚ zvažuje obrannú spoluprácu s Japonskom a Južnou Kóreou

6) Vylúčenie Ruska z verejných zákaziek a európskych peňazí; právne objasnenia a presadzovanie

Úplný zákaz účasti ruských štátnych príslušníkov a subjektov na verejných zákazkách v EÚ. Príslušné orgány môžu udeliť obmedzené výnimky, ak neexistuje žiadna reálna alternatíva. Obmedzenie finančnej a nefinančnej podpory pre ruské verejne vlastnené alebo kontrolované subjekty v rámci programov EÚ, Euratomu a členských štátov. Napríklad v nadväznosti na opatrenia, ktoré boli predtým oznámené v oblasti výskumu a vzdelávania, Komisia ukončí účasť na všetkých prebiehajúcich grantových dohodách pre ruské verejné orgány alebo spriaznené subjekty a pozastaví všetky súvisiace platby v rámci programov Horizont 2020 a Horizont Európa, Euratom a Erasmus+. V rámci týchto programov sa nebudú uzatvárať žiadne nové zmluvy alebo dohody s ruskými verejnými orgánmi, alebo súvisiacimi subjektmi. Riešenie rôznych prekrývaní medzi obmedzeniami vývozu položiek s dvojakým použitím a vyspelých technológií a inými ustanoveniami. Rozšírenie zákazov vývozu bankoviek a predaja prevoditeľných cenných papierov na všetky oficiálne meny EÚ.

Komisia tiež víta, že sankcie boli uložené ďalším 217 osobám a 18 subjektom. Patrí sem všetkých 179 členov tzv. vlád a parlamentov Donecka a Luhanska. Celkovo bolo od roku 2014 sankcionovaných 1091 osôb a 80 subjektov.

Usmernenia o kontrole priamych zahraničných investícií z Ruska a Bieloruska

Komisia 5. apríla zverejnila aj usmernenia pre členské štáty EÚ o posudzovaní a predchádzaní hrozbám pre bezpečnosť a verejný poriadok EÚ zo strany ruských a bieloruských investícií. V usmernení sa zdôrazňuje zvýšené riziko vyplývajúce z investícií podliehajúcich vplyvu ruskej alebo bieloruskej vlády v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu.

Vyzýva na úzku spoluprácu medzi orgánmi zapojenými do preverovania investícií a orgánmi zodpovednými za presadzovanie sankcií. Členské štáty sa vyzývajú, aby urýchlene vytvorili komplexné mechanizmy na preverovanie investícií, ak tak ešte neurobili. Vyzývajú sa tiež, aby presadzovali pravidlá proti praniu špinavých peňazí s cieľom zabrániť zneužívaniu finančného systému EÚ investormi z Ruska a Bieloruska.

Súvislosti

Dnešná dohoda nadväzuje na rozsiahle a bezprecedentné balíky opatrení, ktoré EÚ prijíma v reakcii na ruskú agresiu voči územnej celistvosti Ukrajiny a na narastajúce zverstvá voči ukrajinským civilistom a mestám.

Európska komisia ako strážkyňa zmlúv EÚ je zodpovedná za monitorovanie presadzovania sankcií EÚ v celej Únii. EÚ je jednotná vo svojej solidarite s Ukrajinou a spolu so svojimi medzinárodnými partnermi bude naďalej podporovať Ukrajinu a jej obyvateľov, a to aj prostredníctvom ďalšej politickej, finančnej a humanitárnej podpory.

O mam

Odporúčame pozrieť

vlajka EU

Porušenie reštriktívnych opatrení EÚ by sa malo považovať za trestný čin

Európska komisia v stredu navrhla zaradiť porušenie reštriktívnych opatrení Európskej únie (EÚ) na zoznam trestných …

Consent choices