Ukrajinskí utečenci na hraniciach. PHOTO: SITA

Europoslanci: EÚ musí ochrániť deti utekajúce pred vojnou na Ukrajine

Poslanci vo štvrtok vyzvali na zaistenie bezpečných priechodov pre deti utekajúce pred vojnou na Ukrajine a pomoc deťom, ktoré sú vnútorne vysídlené alebo uviazli v obkľúčených oblastiach.

Európsky parlament pomerom hlasov 509 (za): 3 (proti): 47 (zdržalo sa hlasovania) schválil uznesenie, ktoré požaduje prijatie viacerých opatrení na ochranu detí a mladých ľudí utekajúcich pred násilím a na pomoc s ich integráciou v hostiteľských krajinách. „Každé dieťa má právo na ochranu pred násilím, vykorisťovaním a zneužívaním,“ zdôrazňuje schválený text. Poslanci v tejto súvislosti vyzvali členské štáty EÚ, aby deti chránili pred obchodovaním s ľuďmi, nezákonným osvojovaním a ďalšími formami zneužívania.

Parlament odporúča, aby boli na hraniciach k dispozícii úradníci zabezpečujúci ochranu detí, ktorí by dokázali rýchlo a presne identifikovať zraniteľné deti, zaznamenať ich identitu a štátnu príslušnosť, ako aj ich špecifické potreby. Vnútroštátne systémy ochrany detí by okrem poskytovania plného prístupu k základným službám a primeranej starostlivosti mali podľa poslancov ponúkať aj služby v oblasti psychosociálnej podpory, podpory zdravia matiek, ochrany pred rodovo motivovaným násilím či pátrania po rodine a podpory zlúčenia rodiny.

Uznesenie požaduje, aby mali deti bez sprievodu, deti odlúčené od rodiny a deti zo zariadení ústavnej starostlivosti na Ukrajine čo najrýchlejšie určeného opatrovníka. Vnútroštátne orgány na ochranu detí v prijímajúcej krajine by mali kontinuálne monitorovať životné podmienky a miesto pobytu detí od momentu ich príchodu na územie EÚ, zdôrazňuje schválený text.

Hostiteľské krajiny by podľa poslancov mali pre deti utekajúce pred vojnou zaistiť rovnaký prístup k vzdelávaniu a zdravotnej starostlivosti, ako majú deti z danej krajiny. Zákonodarcovia tiež presadzujú zavedenie relokačných mechanizmov, ktoré by sa prioritne zamerali na zlučovanie rodín a premiestňovanie zraniteľných detí – napríklad mechanizmy solidarity zamerané na prevoz detí a mladých ľudí, ktorí potrebujú okamžitú liečbu a terapiu na záchranu života.

Poslanci vyzvali členské štáty, aby využili dostupné prostriedky EÚ na podporu sociálno-ekonomickej integrácie utečencov a ich ochranu pred diskrimináciou a sociálnym vylúčením. V prípade potreby by mali byť tieto prostriedky navýšené, dodávajú zákonodarcovia.

Súvislosti

Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu museli svoje domovy a krajinu opustiť viac ako štyri milióny ľudí, väčšina ktorých utiekla do susedných štátov: v rámci EÚ prevažne do Poľska, Rumunska, Maďarska, Slovenska a Česka, za hranicami EÚ najmä do Moldavska. Takmer polovicu utečencov z Ukrajiny tvoria podľa údajov UNICEF neplnoleté osoby, ktorí potrebujú zvýšenú ochranu, keďže riziko, že sa stanú obeťou obchodu s ľuďmi alebo vykorisťovania, je omnoho vyššie.

Reakcie slovenských poslancov

Monika Beňová (S&D, SK) uviedla: „Napriek vlne solidarity a ochote pomáhať prichádzajú utečenci pred vojnou z Ukrajiny do prostredia, ktoré nepoznajú a zároveň sú vyčerpaní tak fyzicky, ako aj psychicky. Ide tiež najmä o ženy a deti, ktoré sa tak môžu stať ľahkou obeťou vykorisťovania a obchodovania s ľuďmi. Je potrebné zabezpečovať ich dôslednú registráciu, prístup k dokumentácii a informovanosť, tak aby sa zabránilo tomu, že skončia v rukách podvodníkov.“

Vladimír Bilčík (EPP, SK) uviedol: „Ukrajinskí utečenci a obzvlášť deti bez sprievodu sú veľmi zraniteľnou skupinou. V hostiteľskej krajine im často chýba zázemie a môžu sa tak stať obeťami vykorisťovania či obchodovania s ľuďmi v celom schengenskom priestore. Európska únia aj Slovensko by preto mali prijať opatrenia, ktoré toto riziko minimalizujú. Potrebujeme dôsledne registrovať všetkých utečencov, ktorí prejdú cez hranice. Aj keď je integrácia utečencov pre Slovensko novou úlohou, mali by sme si udržiavať prehľad o tom, ako žijú na našom území a udržiavať ich v bezpečí. Potrebujeme podporiť ich čo najrýchlejšie začleňovanie, aby sme pre nich vytvorili sieť bezpečných kontaktov.“

Lucia Ďuriš Nicholsonová (RE, SK) uviedla: „Ak sme sa mali v niečom poučiť z predchádzajúcich kríz vrátane tej pandemickej, tak v tom, že kľúčom k ich zvládnutiu je dobrá koordinácia. Tá je veľmi potrebná najmä pri samotnom prijímaní utečencov, predovšetkým detí bez sprievodu, ktoré sú najviac vystavené riziku, že padnú do rúk obchodníkom s ľuďmi a pašerákom. Tým sa darí v chaose. Preto je nevyhnutné zabezpečiť bezpečné priechody a humanitárne koridory pre deti bez sprievodu, ale aj pre rodiny s deťmi, ktoré utekajú pred konfliktom a posilniť koordináciu medzi hraničnými priechodmi a prijímacími zariadeniami. Pre deti musia byť vytvorené bezpečné priestory, kde sa im dostane potrebnej pomoci a rešpektu ich práv, a ktoré budú prepojené s vnútroštátnymi systémami ochrany detí s cieľom urýchlene zabezpečiť preverených opatrovníkov. Dôkladná registrácia musí byť prioritou číslo jeden, aby sa mohlo zabezpečiť efektívne monitorovanie detí a ich presunov a pomôcť aj trasovaniu rodín za účelom ich zlučovania. V tomto ohľade je dôležité, aby všetky členské štáty zohľadnili aj existenciu dúhových rodín, pretože inak čelia riziku, že ich rodičovské práva nebudú po prekročení hraníc rešpektované a teda ich väzby s deťmi pretrhnuté. Koordinovaný prístup je však nevyhnutný vo všetkých aspektoch a na všetkých úrovniach, od európskej až po lokálnu, aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie vo všetkých členských štátoch. Komisia tu určite zohráva dôležitú úlohu, avšak efektívnosť väčšiny týchto opatrení stojí a padá na členských štátoch a ich organizovanosti.“

Robert Hajšel (S&D, SK) uviedol: „Je našou povinnosťou uľahčiť ženám a najmä deťom utekajúcim pred vojnou na Ukrajine získanie dočasného pobytu na území EÚ. Treba tak urobiť na základe smernice o dočasnej ochrane, ktorej spustenie zaručí ukrajinským ženám, deťom a mladistvým nielen dočasný legálny pobyt na území EÚ, ale aj ľahší prístup k vzdelávaniu a na pracovný trh. Je poľutovaniahodné, ak dochádza k prípadom zmiznutia detí, ktoré utiekli pred vojnou a nakoniec padajú do siete organizovaného zločinu. Ukrajinské deti, tak ako aj všetky deti treba chrániť pred obchodovaním s ľudskými bytosťami, pohlavným zneužívaním a pracovným vykorisťovaním.“

Viac..  Predstaviteľ EK varuje Gruzínsko, že zákon o agentoch by komplikoval vstup do EÚ

Martin Hojsík (RE, SK) uviedol: „Vojna nemá ľudskú tvár, a to platí pri Putinových zverstvách dvojnásobne. Radi by sme si mysleli, že pokiaľ niekto ujde pred vojnou, bude v bezpečí. No žiaľ, ľudia na úteku sa stávajú obeťami obchodu s ľuďmi, čelia násiliu a zneužívaniu. Obzvlášť ohrozené bývajú deti, mladí ľudia a ženy. Preto musíme zabezpečiť, aby súčasná situácia nevytvorila v krajinách susediacich s Ukrajinou, teda aj na Slovensku priestor pre zneužívanie ľudí. Európska únia musí koordinovane zabezpečovať ochranu detí a mladých ľudí, ktorí ušli pred vojnou. Na hraničných prechodoch a v centrách pomoci potrebujeme vyškolené pracovníčky a pracovníkov, ktorí vedia odhaliť náznaky zneužívania a najmä vedia poskytnúť preventívnu ochranu a pomoc.“

Eugen Jurzyca (ECR, SK) uviedol: „Zhruba polovica utečencov z Ukrajiny sú deti a mladí ľudia. Tí sú zraniteľnejší, a preto potrebujú zvýšenú ochranu. Týka sa to napríklad vzdelania, zdravotníctva, obchodu s ľuďmi a podobne.“

Miriam Lexmann (EPP, SK) uviedla: „Desaťbodový plán Európskej komisie zameraný na zlepšenie európskej pomoci utečencom – najmä deťom a mladým ľuďom vítam. Ide o podporný nástroj ku skôr aktivovanému mechanizmu dočasnej ochrany, ktorým dokážeme reagovať a poskytnúť nevyhnutnú pomoc a solidaritu ľuďom utekajúcim pred vojnou na Ukrajine. V prvej línii pomoci sú však predovšetkým národné štáty. Tu vidíme v prípade Slovenska nedostatky, predovšetkým chýbajúcu stratégiu a schopnosť realizácie krízového manažmentu na čo som upozorňovala už počas pandémie.“

Peter Pollák (EPP, SK) uviedol: „Odhaduje sa, že od začiatku konfliktu bolo vnútorne vysídlených viac ako 2,5 milióna detí. Všetky deti bez rozdielu potrebujú naliehavo pomoc! Na strane členských štátov, hlavne v regiónoch je nutné zintenzívniť opatrenia, vystavať centrá, vybaviť ich kompetentnými pracovníkmi, ktorí majú zručnosti pracovať s deťmi, ktorí sú jazykovo vybavení, ktorí im pomôžu minimalizovať traumu, ktorou si prechádzajú. Je však nutné ich čo najskôr zaradiť ich do vzdelávacieho systému, aj ohľadom na ich budúcnosť. Oni sú nádejou pre novú Ukrajinu i spoločnosti, ktoré im nateraz poskytnú bezpečie a domov. Deti, ktoré utekajú so svojimi matkami či babkami pred utekajúcimi tankami a raketami bez svojich otcov či bratov budú poznačené na celý život. Je našou povinnosťou urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme im poskytli bezpečnosť, ochranu a pohodlie.“

Miroslav Radačovský (NI, SK) uviedol: „Vzhľadom na svoj vek si veľmi živo pamätám na pomoc ktorú vtedajšie Československo poskytlo deťom, ženám utekajúcim pred vojnou vo Vietname. Pamätám si na množstvo utečencov, množstvo z nich bolo poranených napalmom americkými vojskami a pomoc bola skutočne potrebná. Aj v súčasnosti považujem za prvoradú ochranu detí a mladých ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny v dôsledku vojenského konfliktu, ktorý tam prebieha. Podporujem aktiváciu mechanizmu dočasnej ochrany pre utečencov z Ukrajiny a 10 bodový plán zameraný na zlepšenie Európskej pomoci pre utečencov a zvýšenie ich ochrany.“

Michal Šimečka (RE, SK) uviedol: „Putinova bezcitná vojna najviac zasahuje státisíce mladých ľudí a detí, ktoré sa musia schovávať v bunkroch, lúčia sa s otcami odchádzajúcimi na front, a neraz sú nútené opustiť domov. Ani na úteku sa však ich ohrozenie nekončí – reálnym rizikom sú pre ne kriminálne siete obchodujúce s ľuďmi. Preto sme v EP pripravili desaťbodový plán na ochranu detí a mladých. Jeho súčasťou je napríklad vytvorenie spoľahlivej registračnej platformy EÚ, koordinácia dopravy či výzva na väčšiu podporu ich prístupu k vzdelávaniu v členských štátoch. Nedopustime, aby na území Európskej únie trpeli najzraniteľnejší.“

Ivan Štefanec (EPP, SK) uviedol: „Ukrajinskí utečenci, ktorí pozostávajú väčšinou zo žien, detí a seniorov musia mať istotu, že Európska únia je ich bezpečným prístavom na ktorý sa môžu spoľahnúť. Nesmieme dopustiť, aby ich neľahkú situáciu zneužívali organizované kriminálne skupiny profitujúce zo zneužívania a obchodovania s ľuďmi. Ukrajinským deťom potrebujeme zabezpečiť prístup k vzdelaniu a vrátiť ich do pokojného školského prostredia svojich rovesníkov.“

Michal Wiezik (RE, SK) uviedol: „Počet detí utekajúcich zo svojich domovov na Ukrajine neustále stúpa a každé z nich potrebuje ochranu, vzdelanie, bezpečnosť a podporu. Osobitné potreby a práva detí vrátane fyzickej a duševnej starostlivosti a vzdelávania nie sú otázkou kompromisu – sú prioritným záujmom celej spoločnosti a som rád, že tomu v Európskom parlamente pristupujeme s najväčšou vážnosťou.“

O mam

Odporúčame pozrieť

EÚ má dohodu, že výnosy zo zmrazených ruských aktív pôjdu v prospech Ukrajiny

Diplomati členských krajín EÚ sa v utorok v Bruseli na zasadnutí Rady EÚ pre všeobecné …

Consent choices