EU, komisia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia posilňuje systém zemepisných označení s cieľom udržať vysokú kvalitu a ochranu

Európska komisia prijala svoj návrh prepracovať systém zemepisných označení vína, liehovín a poľnohospodárskych výrobkov. Nové opatrenia by mali zintenzívniť zavádzanie zemepisných označení v celej Únii v prospech hospodárstva vidieckych oblastí, ako aj umožniť vyššiu úroveň ochrany – najmä v online prostredí. Cieľom je udržať vysokú kvalitu potravín a noriem v EÚ a zaručiť ochranu nášho kultúrneho, gastronomického a miestneho dedičstva a jeho uznanie ako autentických produktov na celom svete.

Komisár pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski v tejto súvislosti uviedol: „Zemepisné označenia reprezentujú bohatstvo a rozmanitosť nášho európskeho kulinárskeho dedičstva. Dnešný návrh je zameraný na posilnenie a ďalšiu harmonizáciu nášho právneho rámca, čím chceme podporiť výrobu tradičných kvalitných výrobkov. Výhody z toho budú plynúť vidieckym oblastiam a ich ekonomike v celej Únii a prispejeme tak k zachovávaniu miestnych tradícií a prírodných zdrojov. Takisto sa zintenzívni ochrana celosvetovej povesti agropotravinových výrobkov EÚ.“

Komisia navrhuje tieto opatrenia na posilnenie a zlepšenie existujúceho systému zemepisných označení:

  • Skrátený a zjednodušený postup registrácie: rôzne technické a procesné pravidlá pri registrovaní zemepisných označení sa zlúčia – výsledkom bude jednotný zjednodušený registračný postup pre žiadateľov z EÚ aj mimo nej. Keďže sa harmonizáciou skráti čas od predloženia prihlášky po registráciu, možno očakávať, že systém si získa priazeň väčšieho počtu výrobcov.
  • Zvýšená ochrana v online prostredí: nový rámec zaručí zvýšenú ochranu zemepisných označení na internete, predovšetkým pri predaji na online platformách, ako aj ochranu pred registráciou a používaním zemepisných označení v systéme doménových mien v zlej viere.
  • Väčšia udržateľnosť: v priamej súvislosti so stratégiou Z farmy na stôl budú výrobcovia môcť zakomponovať svoje úsilie o spoločenskú, environmentálnu alebo hospodársku udržateľnosť do svojich špecifikácií výrobku a stanoviť v nich súvisiace požiadavky. Prispejú tak k ochrane prírodných zdrojov a vidieckej ekonomiky, zabezpečeniu miestnych odrôd rastlín a plemien zvierat, ochrane krajiny vo oblasti výroby a zlepšovaniu životných podmienok zvierat. Mohli by tak zaujať spotrebiteľov, ktorí chcú znížiť svoj vplyv na životné prostredie.
  • Posilnenie postavenia skupiny výrobcov: členské štáty budú musieť uznať skupiny výrobcov využívajúcich zemepisné označenie na ich žiadosť. Uznané skupiny budú mať právomoc spravovať, presadzovať a rozvíjať svoje zemepisné označenia, na čo im poslúži prístup k orgánom boj proti falšovaniu a colným orgánom vo všetkých členských štátoch.

Súčasťou návrhu je znova aj systém kvality pre zaručenú tradičnú špecialitu a používanie pojmu „horský výrobok“ ako nepovinného výrazu kvality.

Členské štáty zostávajú zodpovedné za vykonávanie na vnútroštátnej úrovni, pričom za registráciu, zmenu a zrušenie registrácie je naďalej zodpovedná Komisia. Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) bude pri preskúmavaní poskytovať technickú podporu, aby sa postupy urýchlili. Komisia a EUIPO v otázke zemepisných označení spolupracujú už štyri roky. EUIPO prispel k posúdeniu približne 1 300 žiadostí a vytvoril GIview – novú databázu na vyhľadávanie všetkých chránených názvov prepojenú na register zemepisných označení EÚ.

Viac..  Ivan Štefanec: Blaha s Dankom nemôžu zneužívať atentát na zastrašovanie novinárov a občanov

Dnes prijatý návrh dostal svoju podobu počas rozsiahlych konzultácií. V októbri 2020 sa uverejnilo úvodné posúdenie vplyvu, od 15. januára 2021 do 9. apríla 2021 nasledovala verejná konzultácia, ako aj cielené konzultácie s členskými štátmi a relevantnými organizáciami v tejto sfére.https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12664-Potraviny-a-napoje-system-zemepisnych-oznaceni-EU-revizia-_sk

Súvislosti

Zemepisné označenia chránia názvy výrobkov s osobitnými vlastnosťami, kvalitou alebo povesťou a z konkrétnych regiónov pred napodobňovaním a falšovaním. Okrem toho fungujú ako osvedčenie, že výrobky boli vyrobené podľa prísnych noriem v regióne ich pôvodu.

hodnotenia uverejneného v decembri 2021 vyplynulo, že existujúci rámec je účinný a zabezpečuje jednoznačnú pridanú hodnotu EÚ. Takisto však odhalilo určité nedostatky, ako napríklad malú informovanosť spotrebiteľov o zemepisných označeniach v niektorých členských štátoch, ako aj nízku mieru presadzovania súvisiacich právnych predpisov. Okrem toho z neho vyplynul aj poznatok, že v systéme zemepisných označení by mohli významnejšiu úlohu zohrávať environmentálna udržateľnosť a dobré životné podmienky zvierat.

Ako súčasť systému duševného vlastníctva v EÚ sú názvy výrobkov zaregistrovaných pod zemepisným označeniami právne chránené pred napodobňovaním, zneužívaním a vyvolávaním mylných predstáv, a to na území EÚ aj v krajinách mimo nej, ak sa podpísala osobitná dohoda o ochrane. Ženevský akt týkajúci sa zemepisných označení predstavuje dodatočný multilaterálny rámec na ich ochranu.

Ochranu názvov poľnohospodárskych výrobkov a vín zabezpečujú chránené označenie pôvodu (CHOP) a chránené zemepisné označenie (CHZO), na liehoviny sa vzťahuje zemepisné označenie (ZO). Medzi najznámejšie výrobky so zemepisným označením patria: Bayerisches Bier, Champagne, Irish Whiskey, olivy Kalamata, Parmigiano Reggiano, Polska Wódka, Queso Manchego a Roquefort. Európska únia chráni aj zaručené tradičné špeciality (ZTŠ), teda názvy poľnohospodárskych výrobkov, ktoré zdôrazňujú tradičné aspekty výrobku, ktoré nie sú spojené s určitou zemepisnou oblasťou. Ako príklady známych výrobkov so ZTŠ možno uviesť Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa, Amatriciana tradizionale, Hollandse maatjesharing a Kriek.

K marcu 2022 bol zaregistrovaných 3 458 názvov: 1 624 názvov vín,1 576 názvov poľnohospodárskych potravinových výrobkov a potravín a 258 názvov liehovín. V najnovšej štúdii o zemepisných označeniach uverejnenej v roku 2020 sa zistilo, že predajná hodnota výrobku s chráneným názvom je v priemere dvojnásobne vyššia než podobného výrobku bez certifikácie. Podľa štúdie sa odhaduje, že ročná hodnota predaja výrobkov s chráneným zemepisným označením dosahuje 74,76 miliardy eur, z čoho jedna pätina pripadá na vývoz mimo Európskej únie.

O mam

Odporúčame pozrieť

vino

Export šumivých vín z únie vlani prvý raz za desaťročie klesol

Export šumivých vín z Európskej únie (EÚ) vlani klesol o šesť percent na 494 miliónov …

Consent choices